IPPP2/4512-945/15-4/RR | Interpretacja indywidualna

Stawka podatku VAT dla dostawy owadów mrożonych oraz ekstraktu z owadów i nawozu pochodzącego z ich hodowli i przetworzenia.
IPPP2/4512-945/15-4/RRinterpretacja indywidualna
 1. hodowla
 2. nawozy
 3. stawki podatku
 4. zwierzęta
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy owadów mrożonych oraz ekstraktu z owadów i nawozu pochodzącego z ich hodowli i przetworzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawki podatku VAT dla dostawy owadów mrożonych oraz ekstraktu z owadów i nawozu pochodzącego z ich hodowli i przetworzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

H. S.A. <dalej: Spółka lub Wnioskodawca> zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie hodowli i sprzedaży owadów (tj. świerszcze, karaczany, chrząszcze i ich larwy, błonkoskrzydłe i ich larwy). Owady hodowane przez Spółkę będą przeznaczone do spożycia zarówno przez zwierzęta, jak - i w przyszłości - przez ludzi. Spółka będzie dokonywała sprzedaży żywych owadów - do hodowli lub przerobu, ale również sama będzie prowadziła działalność w zakresie ich przetwarzania i sprzedaży wyprodukowanych towarów. W przypadku przetwarzania, owady będą poddawane procesom mrożenia, głębokiego mrożenia oraz liofilizacji (czyli suszenia sublimacyjnego). Dodatkowo, Spółka zamierza pozyskiwać z owadów: mączkę, ekstrakty oraz nawóz organiczny.

Spółka wystąpiła do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Głównego Urzędu Statystycznego w Łodzi <dalej: Organ statystyczny> z wnioskiem o wydanie opinii klasyfikacyjnej <dalej: Wniosek> dla następujących wyrobów (towarów), które zamierza sprzedawać:

 1. owady żywe, w tym:
  1. świerszcze,
  2. karaczany,
  3. chrząszcze i ich larwy,
  4. błonkoskrzydłe i ich larwy,
 2. owady mrożone - pozyskiwane w procesie polegającym na doprowadzeniu produktu do temperatury około -30°C, a następnie przechowywane w komorach chłodniczych w temperaturach od -12°C do -18°C,
 3. owady głęboko mrożone - pozyskiwane w procesie szybkiego mrożenia realizowanego w specjalistycznych warunkach (metodą owiewową lub z zastosowaniem ciekłego azotu), a następnie przechowywane w temperaturze nie wyższej niż -18°C,
 4. owady liofilizowane - poddane procesowi liofilizacji, tzn. procesowi suszenia sublimacyjnego, polegającego na mrożeniu owadów w temperaturze około -40°C; następnie wytwarzana jest próżnia niezbędna do zapoczątkowania sublimacji wody, po czym (w sposób kontrolowany) dostarczane jest ciepło podtrzymujące sublimację i usuwana jest powstała para wodna,
 5. mączka z owadów - pozyskiwana w procesie schładzania, suszenia i mielenia owadów,
 6. ekstrakty z owadów - pozyskiwane w wyniku stosowania procesów ekstrakcji, tłoczenia i wyciskania,
 7. nawozy z owadów - wytwarzane jako produkt uboczny w procesie hodowli i przetwarzania owadów, stanowiące pełnowartościowy nawóz organiczny.

Spółka zauważa, że owady, które zamierza hodować należą do królestwa zwierząt. Ponadto, jakkolwiek w kulturze europejskiej nie są one postrzegane jako składnik diety ludzkiej, to mogą być spożywane przez ludzi. Owady stanowiły w przeszłości i stanowią aktualnie istotny element diety ludzkiej w krajach Azji Ameryki Południowej czy też Afryki - są cennym źródłem białka oraz mikroelementów (np. żelaza, wapnia magnezu) i witamin (np. witaminy B). Tym samym, niewątpliwie owady należy uznać za artykuły nadające się do spożycia nie tylko przez zwierzęta, ale również przez ludzi. Niemniej, Spółka przewiduje, że w pierwszym okresie jej działalności zarówno owady, jak i otrzymywane z nich wyroby będą przede wszystkim lub nawet w całości wykorzystywane na potrzeby żywienia zwierząt. Jednakże w przyszłości, Spółka zamierza również dokonywać sprzedaży owadów i wyrobów z owadów z przeznaczeniem żywienia ludzi.

Spółka zwraca uwagę, że zasady metodyczne Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. <Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.; dalej: Rozporządzenie w sprawie PKWiU 2008> przewidują, że dany wyrób może zostać przyporządkowany tylko do jednego grupowania. Jednocześnie, w przypadku niektórych wyrobów pochodzenia zwierzęcego, w celu ich przyporządkowania do odpowiedniego grupowania PKWiU 2008 niezbędne jest m.in. określenie, czy są one jadalne, czy też nie. Z tej perspektywy, mając na uwadze, że przedmiotowe wyroby (tj. owady żywe, i owady mrożone, owady głęboko mrożone, owady liofilizowane, mączka z owadów) obiektywnie są i mogą być spożywane przez ludzi, właściwe jest ich traktowanie jako wyrobów jadalnych, co potwierdza również otrzymana przez Spółkę opinia klasyfikacyjna wydana 14 sierpnia 2015 r. <dalej: Opinia>.

Organ statystyczny w wydanej przez siebie Opinii uznał, że zgodnie z zasadami metodycznymi:

 1. owady żywe mieszczą się w kodzie PKWiU 01.49.19.0 obejmującym „Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane”;
 2. owady mrożone, owady głęboko mrożone, owady liofilizowane oraz mączka z owadów mieszczą się w kodzie PKWiU 01.49.24.0 obejmującym „Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego; gdzie indziej niesklasyfikowane”;
 3. ekstrakty z owadów mieszczą się w kodzie PKWiU 10.89.14.0 obejmującym„Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych”;
 4. nawozy z owadów mieszczą się w kodzie PKWiU 20.15.80.0 obejmującym „Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone w złożonym wniosku punktami od 2)-4)):

Czy wskazane poniżej stawki VAT będą właściwe dla dostaw wymienionych niżej wyrobów (towarów) na terenie Polski, tj.:

 1. owady mrożone, owady głęboko mrożone, owady liofilizowane oraz mączka z owadów - 5% stawka VAT;
 2. ekstrakty z owadów - 8% stawka VAT;
 3. nawozy z owadów - 8% stawka VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawy na terenie Polski:

 1. owadów mrożonych, owadów głęboko mrożonych, owadów liofilizowanych oraz mączki z owadów powinny być opodatkowane 5% stawką VAT;
 2. ekstraktów z owadów powinny być opodatkowane 8% stawką VAT;
 3. nawozów z owadów powinny być opodatkowane 8% stawką VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

 1. Uwagi wstępne

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy VAT stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, przy czym za towary, na podstawie z art. 2 pkt 6 ustawy VAT, uznaje się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 5a ustawy VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od 1 stycznia 2011 r. na potrzeby VAT stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, wprowadzoną Rozporządzeniem w sprawie PKWiU 2008.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zarówno w treści ustawy VAT, jak i w przepisach wykonawczych do niej, dla niektórych czynności ustawodawca przewidział obniżone stawki VAT.

Jak wynika z art. 41 ust. 2 ustawy VAT, dla towarów i usług, wymienionych w Załączniku nr 3 do ustawy VAT, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1 ustawy VAT.

Art. 41 ust. 2a ustawy VAT stanowi natomiast, że dla towarów i usług, wymienionych w Załączniku nr 10 do ustawy VAT, stawka podatku wynosi 5%.

Jednakże, na mocy art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy VAT, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule Załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.
 1. Stawka VAT dla owadów mrożonych, owadów głęboko mrożonych, owadów liofilizowanych oraz mączki z owadów.

Z uwagi na fakt, że zgodnie z Opinią wydaną dla Spółki, dla owadów mrożonych, owadów głęboko mrożonych, owadów liofilizowanych oraz mączki z owadów właściwy jest kod PKWiU 01.49.24.0 obejmujący „Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane”, zdaniem Wnioskodawcy, wymienione wyżej wyroby powinny podlegać opodatkowaniu 5% stawką VAT (art. 41 ust. 2a ustawy VAT).

Stawka taka wynika z cytowanej powyżej pozycji 14 Załącznika nr 10 do ustawy VAT, która obejmuje ex 01.4 zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem:

 1. zwierząt żywych i ich nasienia,
 2. wełny strzyżonej, potnej z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży (PKWiU 01.45.30.0),
 3. jaj wylęgowych (PKWiU 01.47.23.0),
 4. kokonów jedwabników nadających się do motania (PKWiU 01.49.25.0),
 5. wosków owadzich i spermacetów, włączając rafinowane i barwione (PKWiU 01.49.26.0),
 6. embrionów zwierzęcych do celów reprodukcyjnych (PKWiU 01.49.27.0),
 7. produktów zwierzęcych niejadalnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 01.49.28.0).

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, opis poz. 14 Załącznika nr 10 powala na uznanie, że obejmuje ona swoim zakresem towary sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 01.49.24.0 „Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Grupowanie to mieści się w zakresie ex 01.04, a jednocześnie nie zostało ono objęte żadnym z wyłączeń wskazanych w pozycji 14 Załącznika nr 10.

 1. Stawka VAT dla ekstraktów z owadów

W Opinii Organ statystyczny uznał, że ekstrakty z owadów należy zaklasyfikować do kodu PKWiU 10.89.14.0 obejmującego „Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych”.

Kod ten wraz z opisem „Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych - wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa” ustawodawca umieścił w pozycji 46 Załącznika nr 3 do ustawy VAT.

Spółka zwraca w tym miejscu uwagę, że owady są zwierzętami (na gruncie PKWiU właściwym dla nich kodem jest kod 01.49.19.0 „Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane”). W konsekwencji, zdaniem Spółki, należy uznać, że ekstrakty z owadów pozyskane w wyniku zastosowania procesów ekstraktacji, tłuczenia i wyciskania będą stanowiły ekstrakty z mięsa (zwierzęcego).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, dostawy ekstraktów z owadów, których Spółka zamierza dokonywać na terenie Polski powinny być opodatkowane 8% stawką VAT (art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy VAT).

 1. Stawka VAT dla nawozów z owadów

Organ statystyczny uznał w Opinii, że nawozy z owadów wytwarzane jako produkt uboczny w procesie przetwarzania owadów mieszczą się w kodzie PKWiU 20.15.80.0 obejmującym „Nawozy naturalne lub „ organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Zdaniem Wnioskodawcy, dostawy nawozów z owadów powinny być opodatkowane 8% stawką VAT ze względu na brzmienie pozycji 64 Załącznika nr 3 do ustawy VAT (art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy VAT). W pozycji tej, jako korzystające z preferencyjnej stawki VAT, ustawodawca wskazał Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus)”.

Tym samym, dostawy nawozów z owadów sklasyfikowanych do grupowania PKWiU 20.15.80.0 będą podlegały opodatkowaniu 8% stawką VAT.

 1. Podsumowanie

Podsumowując własne stanowisko, Wnioskodawca jest zdania, że dostawy na terenie Polski:

 1. owadów mrożonych, owadów głęboko mrożonych, owadów liofilizowanych oraz mączki z owadów powinny być opodatkowane 5% stawką VAT;
 2. ekstraktów z owadów powinny być opodatkowane 8% stawką VAT;
 3. nawozów z owadów powinny być opodatkowane 8% stawką VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejszą interpretację wydano w zakresie pytania dotyczącego stawki podatku VAT dla dostawy owadów mrożonych oraz ekstraktu z owadów i nawozu pochodzącego z ich hodowli i przetworzenia, natomiast w zakresie pytania dotyczącego stawki podatku VAT dla dostawy owadów żywych wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.