IPPP2/4512-1144/15-2/AOg | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania obniżonej stawki VAT, w wysokości wynoszącej 8%, w odniesieniu do sprzedaży Produktów w postaci „Wapna nawozowego granulowanego” oraz „Wapna nawozowego granulowanego.
IPPP2/4512-1144/15-2/AOginterpretacja indywidualna
 1. nawozy
 2. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póżn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 27 listopada 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT dla dostawy wapna nawozowego granulowanego oraz wapna nawozowego granulowanego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT dla dostawy wapna nawozowego granulowanego oraz wapna nawozowego granulowanego.

We wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest producentem chemii gospodarczej, nawozów ogrodniczych, a także opakowań z tworzyw sztucznych. W ramach prowadzonej działalności Spółka sprzedaje i będzie sprzedawać „Wapno nawozowe granulowane” (dalej: „Produkt nr 1”) oraz „Wapno nawozowe granulowane” (dalej: „Produkt nr 2”) - łącznie określane jako „Produkty” lub „Nawozy”, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 - „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”.

Do wytworzenia Produktów Wnioskodawca zakupuje i będzie zakupywać surowiec mineralny (dalej: „Surowiec”), który uzyskiwany jest poprzez poddanie procesom suszenia oraz rozdrabniania (kruszenie, mielenie) odpowiedniej czystości skał wapiennych (tzw. kreda techniczna, GCC - ang. ground calcium carbonate). Podstawowy składnik Surowca stanowi kalcyt - węglan wapnia (CaCO3).

Wskazany Surowiec jest i będzie poddawany bezpośrednio (w przypadku Produktu nr 1) lub po dodaniu śladowej ilości (0,1% - 0,3% końcowej masy produktu) kultur bakteryjnych w formie nieaktywnych przetrwalników (w przypadku Produktu nr 2) procesowi granulacji. Granulowanie polega na wymieszaniu drobno zmielonego naturalnego węglanu wapnia z naturalnymi substancjami oraz dokonaniu fizycznego oddziaływania (kompaktowania, ściskania) na prasie matrycowej, a następnie wysuszeniu. Podczas opisanego procesu nie zachodzi żadna przemiana chemiczna. Potwierdzeniem faktu, iż mamy do czynienia z nieprzetworzonym węglanem wapnia są wyniki analizy przeprowadzonej przez Główne Laboratorium Analiz Chemicznych, zgodnie z którymi reaktywność Produktów wynosi 100%.

Powstałe w ten sposób Nawozy Spółka sprzedaje i będzie sprzedawać dla klientów detalicznych (rolników) i hurtowych (dystrybutorów rynku rolnego). Produkty przeznaczone są do nawożenia wszystkich rodzajów gleb wymagających wapnowania w uprawach rolniczych, warzywniczych, sadowniczych oraz w uprawach pod osłonami, w celu poprawy struktury gleby, jej właściwości powietrzno-wodnych oraz zapobieganiu wymywaniu składników pokarmowych z nawozów, poprawiając ich zdolność do zatrzymywania i kumulowania.

Jak wynika z decyzji Komisji Europejskiej, oba Produkty wytwarzane przez Spółkę stanowią nawozy mineralne spełniające wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. Nawozy oznaczone są znakiem „NAWÓZ WE” i mają zapewniony swobodny obrót na europejskim rynku jako „Środki wapnujące - Naturalny wapień”. Całkowita zawartość wapnia w Nawozach w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) wynosi co najmniej 40%, zaś liczba zobojętnienia - minimum 42.

Dodatkowo, zgodnie ze Świadectwem kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy Produkt nr 1 został umieszczony w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym (numer NE/232/2013).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż opisanych Produktów, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”, jest opodatkowana preferencyjną stawką podatku VAT w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy,

UZASADNIENIE STANOWISKA

 1. Informacje wstępne

Jak wynika z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej: „ustawa o VAT (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, ze zmianami), opodatkowaniu ww. podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju.

Definicja towaru zawarta jest w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszystkie postacie energii. Dostawa towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT rozumiana jest jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 5a ustawy o VAT - towary będące przedmiotem dostawy, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów przepisy ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Oznacza to, że sposób ujęcia danego towaru w tych klasyfikacjach ma decydujące znaczenie wyłącznie wówczas, gdy przepis ustawy o VAT lub przepisy wykonawcze, wskazując na określony towar, powołują jednocześnie odpowiedni symbol statystyczny.

Należy zauważyć, iż odwołanie do klasyfikacji statystycznych ma miejsce między innymi przy określaniu zakresu towarów i usług podlegających opodatkowaniu stawkami obniżonymi. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22 %, zaś w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 %. Obecnie na mocy art. 146a VATU stawka ta została podwyższona do końca 2016 r. do 8 %.

Od 1 stycznia 2011 r., przy ustalaniu obniżonych stawek podatkowych dla poszczególnych towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, wykorzystywana jest Polska Klasyfikacja Towarów i Usług - wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - PKWiU (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 ze zmianami). Należy zauważyć, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT towarów i usług, dla których przepisy powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

W poz. 21 załącznika nr 3, jako opodatkowane obniżoną 8% stawką podatku, wymienione zostały towary o symbolu PKWiU 2008 ex 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany-wyłącznie:

 1. kreda mielona, pastewna,
 2. kreda mielona, nawozowa,
 3. mączka dolomitowa.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy - przez PKWiU ex - rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma zatem na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”. Zatem, wynikająca z konkretnego załącznika stawka podatku dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

Odnosząc się do wskazanego stanu faktycznego należy zauważyć, że aby istniała możliwość zakwalifikowania Produktów do grupowania 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany - kreda mielona, nawozowa i objęcia obniżoną 8% stawką podatku, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. wykazanie, że Produkty stanowią kredę mieloną,
 2. wykazanie, że Produkty są środkami nawozowymi,
 3. wykazanie braku wpływu procesu granulacji na zaklasyfikowanie PKWiU.
 1. Zaklasyfikowanie Produktów do „kredy mielonej

Jak wynika z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów.

Powyższe wynika z tego, że to właśnie producent posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę analizę literatury przedmiotu oraz klasyfikacji statystycznych, zdaniem Spółki sprzedawane Produkty mieszczą się w grupowaniu PKWiU 2008 08.11.30.0 „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”.

Potwierdzenie powyższej konkluzji może wynikać między innymi z informacji przedstawionych w „Bilansie gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata” opracowywanym przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Zgodnie ze wskazanym raportem, mielony, naturalny węglan wapnia (CaCO3), jako kreda techniczna, zalicza się do surowców mineralnych: „kreda pisząca i surowce pokrewne”.

We wskazanym przypadku nie należy również przyjmować, iż „kreda”, o której mowa w grupowaniu PKWiU 2008 08.11.30.0, odnosi się jedynie do surowca powstałego w konkretnym okresie geologicznym, zaś nie obejmuje pozostałych surowców, które charakteryzują się takim samym składem chemicznym oraz zastosowaniem. Takie rozumowanie doprowadziłoby w dalszej kolejności do sytuacji, gdy z przepisów krajowych, w zakresie w jakim państwo członkowskie skorzystało z kompetencji do stosowania stawek obniżonych na podstawie art. 98 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE odnoszących się do klasyfikacji statystycznych, wynikałoby odmienne opodatkowanie towarów podobnych lub konkurencyjnych względem siebie, co stanowiłoby naruszenie zasady neutralności VAT. Stąd zakładając racjonalność ustawodawcy, za kluczowe należy uznawać dokonywanie klasyfikacji towarów wg kryterium składu i zastosowania, a nie charakterystyki geologicznej rozumianej jako pochodzenie surowca ze ściśle określonego okresu geologicznego.

Spółka pragnie zaznaczyć, że bez wpływu na zaklasyfikowanie Produktu nr 2 do wspomnianego grupowania PKWiU pozostaje również fakt dodania do Surowca w procesie produkcyjnym śladowej ilości kultur bakteryjnych. Należy bowiem zauważyć, że wskazane kultury bakteryjne w formie nieaktywnych przetrwalników są jedynie dodatkiem funkcjonalnym, który nie ma wpływu na strukturę chemiczną Surowca i charakterystykę Produktu. Na potwierdzenie powyższych rozważań można przytoczyć interpretację indywidualną Ministra Finansów z 1 lipca 2015 r. sygn. ILPP4/4512-1-162/15-2/HW, zgodnie z którą dodanie domieszki innych komponentów nie powoduje zmiany charakterystyki danego produktu i nie ma znaczenia dla zastosowania obniżonej stawki podatku VAT.

Dodatkowo, w przypadku gdyby istniały wątpliwości co do zakwalifikowania Produktu nr 2 do danego grupowania PKWiU ze względu na dodanie wskazanego komponentu, na podstawie Rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, należałoby kierować się ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej, które stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na Nomenklaturze scalonej (tak jak w przypadku PKWiU). Zgodnie z ogólną regułą interpretacyjną 3(b) Systemu Zharmonizowanego - mieszaniny składające się z różnych komponentów klasyfikowane są w pozycji, obejmującej komponent decydujący o zasadniczym charakterze wyrobu. W przedmiotowej sprawne, bez wątpienia komponentem, który decyduje o zasadniczym charakterze wyrobu jest naturalny węglan wapnia (CaCO3).

W związku z powyższym należy podkreślić, że zarówno Produkt nr 1, jak również Produkt nr 2 mieszczą się w grupowaniu PKWiU 2008 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany.

 1. Uznanie Produktów za „środki nawozowe

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. nr 147, poz. 1033; dalej: „ustawa o nawozach”) za nawóz uważa się produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb albo zwiększania żyzności stawów rybnych, którymi są nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne. Na podstawie zaś art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o nawozach, nawozami mineralnymi są nawozy nieorganiczne, produkowane w drodze przemian chemicznych, fizycznych lub przerobu surowców mineralnych, w tym wapno nawozowe, do którego zalicza się wapno nawozowe zawierające magnez, a także niektóre nawozy pochodzenia organicznego. Oznacza to, że sprzedawane przez Spółkę Produkty stanowią nawozy w rozumieniu ustawy o nawozach.

Spółka otrzymała również potwierdzenie Komisji Europejskiej, że sprzedawane przez nią Produkty stanowią nawóz zaliczany do grupy „Środki wapnujące - wapień naturalny” i spełniają wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów. Do wskazanych w Rozporządzeniu minimalnych wymagań jakie musi spełniać nawóz zalicza się między innymi: wyprodukowanie bez dodatków substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, brak negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, zwierząt, roślin ani na środowisko naturalne podczas normalnego użytkowania, skuteczność oraz dostępność odpowiednich metod pobierania próbek i analizy.

Dodatkowym potwierdzeniem powyższych konkluzji jest fakt, iż Produkt nr 1 został umieszczony w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym na podstawie Świadectwa kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (numer NE/232/2013). Na chwilę obecną, Wnioskodawca nie posiada analogicznego dokumentu dotyczącego Produktu nr 2, aczkolwiek z perspektywy oceny właściwości i natury nawozu Produkt nr 2 jest produktem niemalże tożsamym z Produktem nr 1. Stąd wyłącznie z powodów niechęci do mnożenia procedur certyfikacyjnych nie wystąpiła do ww. Instytutu o analogiczne świadectwo. Aczkolwiek w przyszłości Spółka nie wyklucza, że złoży wniosek o świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym również dla tego wyrobu, aby urzędowo potwierdzić charakter Produktu nr 2 (który w ocenie Spółki w komentowanym zakresie nie budzi wątpliwości).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że Produkty sprzedawane przez Spółkę stanowią nawozy zarówno w rozumieniu przepisów krajowych, jak również unijnych, dzięki czemu możliwe jest zakwalifikowanie ich do grupowania 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany jako kredę mieloną, nawozową.

 1. Wpływ procesu granulacji na zaklasyfikowanie do grupowania PKWiU

Warto podkreślić, że dokonanie procesu granulacji nie powinno mieć wpływu na odpowiednie zakwalifikowanie do grupowania PKWiU. Jak wynika bowiem z pisma Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 października 2014 r. zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. Nr 207, poz. 1293, ze zm.) kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, nawet granulowane, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany.

W związku z tym, że forma w jakiej Produkty przygotowane są do sprzedaży nie ma wpływu na skład chemiczny oraz zastosowanie, zróżnicowanie produktów poddanych granulacji i nie poddanych wskazanemu procesowi byłoby całkowicie niezasadne.

Oznacza to, że proces granulacji kredy mielonej nie powinien wpływać na jej zaklasyfikowanie, co zostało potwierdzone szeregiem zmian interpretacji indywidualnych dokonanych z urzędu przez Ministra Finansów:

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, należy stwierdzić, że dostawa Nawozów produkowanych przez Spółkę, mieszczących się w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany, powinna podlegać obniżonej 8% stawce podatku.

Powyższe stanowisko jest również podzielane przez organy podatkowe w analogicznych stanach faktycznych. Jako przykład Spółka pragnie powołać się na interpretacje indywidualne wydane w trybie art. 14 b ust. 1 ustawy Ordynacja podatkowa:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 kwietnia 2015 r., sygn. IBPP2/4512-145/15/1K,

Spółka ma wiedzę, iż interpretacje indywidualne są wiążące i stanowią potwierdzenie stanowiska podatnika będącego ich adresatem. Jednocześnie, należy zwrócić uwagę, że organy podatkowe powinny dążyć do zapewnienia jednolitego stosowani przepisów prawa podatkowego stąd wniosek Spółki, że zawarte w nich oceny i konkluzje powinny mieć odpowiednie zastosowanie również do stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

Na podstawie art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 21 mieszczą się towary – sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem ex 08.11.30.0 – oznaczone jako „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany” – wyłącznie:

 1. kreda mielona, pastewna,
 2. kreda mielona, nawozowa,
 3. mączka dolomitowa.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”. Zatem, ze wszystkich wyrobów mieszczących się w PKWiU w grupowaniu 08.11.30.0. wyłącznie wymienione powyżej – kreda mielona, pastewna: kreda mielona, nawozowa, mączka dolomitowa – korzystają z obniżonej stawki podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest producentem chemii gospodarczej, nawozów ogrodniczych, a także opakowań z tworzyw sztucznych. W ramach prowadzonej działalności Spółka sprzedaje i będzie sprzedawać „Wapno nawozowe granulowane” oraz „Wapno nawozowe granulowane”, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0 - „Kreda i dolomit inny niż kalcynowany”.

Do wytworzenia ww. Produktów Wnioskodawca zakupuje i będzie zakupywać surowiec mineralny, który uzyskiwany jest poprzez poddanie procesom suszenia oraz rozdrabniania (kruszenie, mielenie) odpowiedniej czystości skał wapiennych (tzw. kreda techniczna, GCC - ang. ground calcium carbonate). Podstawowy składnik Surowca stanowi kalcyt - węglan wapnia (CaCO3).

Wskazany Surowiec jest i będzie poddawany bezpośrednio lub po dodaniu śladowej ilości (0,1% - 0,3% końcowej masy produktu) kultur bakteryjnych w formie nieaktywnych przetrwalników procesowi granulacji. Granulowanie polega na wymieszaniu drobno zmielonego naturalnego węglanu wapnia z naturalnymi substancjami oraz dokonania fizycznego oddziaływania (kompaktowania, ściskania) na prasie matrycowej, a następnie wysuszeniu. Podczas opisanego procesu nie zachodzi żadna przemiana chemiczna. Potwierdzeniem faktu, że mamy do czynienia z nieprzetworzonym węglanem wapnia są wyniki analizy przeprowadzonej przez Główne Laboratorium Analiz Chemicznych, zgodnie z którymi reaktywność Produktów wynosi 100%.

Powstałe w ten sposób Nawozy Spółka sprzedaje i będzie sprzedawać dla klientów detalicznych (rolników) i hurtowych (dystrybutorów rynku rolnego). Produkty przeznaczone są do nawożenia wszystkich rodzajów gleb wymagających wapnowania w uprawach rolniczych, warzywniczych, sadowniczych oraz w uprawach pod osłonami, w celu poprawy struktury gleby, jej właściwości powietrzno-wodnych oraz zapobieganiu wymywaniu składników pokarmowych z nawozów, poprawiając ich zdolność do zatrzymywania i kumulowania.

Jak wynika z decyzji Komisji Europejskiej, oba Produkty wytwarzane przez Spółkę stanowią nawozy mineralne spełniające wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. Nawozy oznaczone są znakiem „NAWÓZ WE” i mają zapewniony swobodny obrót na europejskim rynku jako „Środki wapnujące - Naturalny wapień”. Całkowita zawartość wapnia w Nawozach w przeliczeniu na tlenek wapnia (CaO) wynosi co najmniej 40%, zaś liczba zobojętnienia - minimum 42.

Dodatkowo, zgodnie ze Świadectwem kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym wydanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy Produkt nr 1 został umieszczony w wykazie nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym (numer NE/232/2013).

Główny Urząd Statystyczny w piśmie z dnia 29 października 2014 r., wyjaśnił, że zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.) kreda mielona pastewna, kreda mielona nawozowa, nawet granulowane, mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 08.11.30.0 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany. Proces granulowania kredy mielonej nie wpływa na jej zaklasyfikowanie.

Natomiast w związku z § 3 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów, zgodnie z którym do celów podatkowych do dnia 31 grudnia 2010 r., stosowana była Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z późn. zm.) ww. wyroby mieściły się w grupowaniach: PKWiU 14.12.20-10.22 Kreda mielona, pastewna; PKWiU 14.12.20-10.23 Kreda mielona, nawozowa.

W polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 2008 r. pod symbolem 08.11.30.0 sklasyfikowano:

Kredę i dolomit inny niż kalcynowany” – wyłącznie:

 • kreda mielona pastewna,
 • kreda mielona nawozowa,
 • mączka dolomitowa,

grupowanie to nie obejmuje natomiast:

 • dolomitu kalcynowanego lub spiekanego sklasyfikowanego w grupowaniu 23.52.30.0.

Odnosząc zatem przytoczone przepisy do przedstawionego opisu zaistniałego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania obniżonej stawki VAT, w wysokości wynoszącej 8%, w odniesieniu do sprzedaży Produktów nr 1 i 2 w postaci „Wapna nawozowego granulowanego” oraz „Wapna nawozowego granulowanego”, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 08.11.30.0, na podstawie art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy w zw. z poz. 21 załącznika nr 3 do ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.