Nawozy | Interpretacje podatkowe

Nawozy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nawozy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wlasciwa stawka VAT przy sprzedazy nawozu organiczno-mineralnego ??.? jest stawka 8%?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszlego wynika, ze Wnioskodawca jest producentem nawozu organiczno-mineralnego o nazwie ??..?, stosowanego w rolnictwie, sadownictwie, warzywnictwie oraz przy uprawie roslin ozdobnych. Nawoz miesci sie w grupowaniu PKWiU 20.15.7 ?Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane?. Grupowanie to zostalo okreslone na podstawie wydanej odpowiedzi na pismo Wnioskodawcy przez Osrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzedu Statystycznego ?.. Wnioskodawca zamierza dokonywac sprzedazy produktu w postaci nawozu ??..? do odbiorcow indywidualnych jak i przedsiebiorstw. Z tresci powolanych przepisow wynika, ze z preferencyjnej stawki podatku moga korzystac nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wylaczeniem nawozow naturalnych, klasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 20.15.7. Wnioskodawca zakwalifikowal wyrob w systemie PKWiU w grupowaniu 20.15.7, jako nawoz, gdzie indziej nieskwalifikowany. Odnoszac tresc przytoczonych powyzej przepisow do opisu sprawy stwierdzic nalezy, ze o ile nawoz organiczno-mineralnego o nazwie ??.? nie jest nawozem naturalnym, miesci sie w grupowaniu PKWiU 20.15.7, a podana klasyfikacja jest prawidlowa, dostawa tego towaru podlega opodatkowaniu preferencyjna stawka podatku od towarow i uslug 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarow i uslug w zwiazku z poz. 63 zalacznika nr 3 do ustawy.
2016
29
lis

Istota:
Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania obniżonej stawki VAT, w wysokości wynoszącej 8%, w odniesieniu do sprzedaży Produktów w postaci „Wapna nawozowego granulowanego” oraz „Wapna nawozowego granulowanego.
Fragment:
U. z 2007 r. nr 147, poz. 1033; dalej: „ ustawa o nawozach ”) za nawóz uważa się produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb albo zwiększania żyzności stawów rybnych, którymi są nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne. Na podstawie zaś art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o nawozach, nawozami mineralnymi są nawozy nieorganiczne, produkowane w drodze przemian chemicznych, fizycznych lub przerobu surowców mineralnych, w tym wapno nawozowe, do którego zalicza się wapno nawozowe zawierające magnez, a także niektóre nawozy pochodzenia organicznego. Oznacza to, że sprzedawane przez Spółkę Produkty stanowią nawozy w rozumieniu ustawy o nawozach. Spółka otrzymała również potwierdzenie Komisji Europejskiej, że sprzedawane przez nią Produkty stanowią nawóz zaliczany do grupy „ Środki wapnujące - wapień naturalny ” i spełniają wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów. Do wskazanych w Rozporządzeniu minimalnych wymagań jakie musi spełniać nawóz zalicza się między innymi: wyprodukowanie bez dodatków substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, brak negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, zwierząt, roślin ani na środowisko naturalne podczas normalnego użytkowania, skuteczność oraz dostępność odpowiednich metod pobierania próbek i analizy.
2016
24
sty

Istota:
Stawka podatku VAT dla dostawy owadów mrożonych oraz ekstraktu z owadów i nawozu pochodzącego z ich hodowli i przetworzenia.
Fragment:
Stawka VAT dla nawozów z owadów Organ statystyczny uznał w Opinii, że nawozy z owadów wytwarzane jako produkt uboczny w procesie przetwarzania owadów mieszczą się w kodzie PKWiU 20.15.80.0 obejmującym „Nawozy naturalne lub „ organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane ”. Zdaniem Wnioskodawcy, dostawy nawozów z owadów powinny być opodatkowane 8% stawką VAT ze względu na brzmienie pozycji 64 Załącznika nr 3 do ustawy VAT (art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy VAT). W pozycji tej, jako korzystające z preferencyjnej stawki VAT, ustawodawca wskazał Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus)”. Tym samym, dostawy nawozów z owadów sklasyfikowanych do grupowania PKWiU 20.15.80.0 będą podlegały opodatkowaniu 8% stawką VAT. Podsumowanie Podsumowując własne stanowisko, Wnioskodawca jest zdania, że dostawy na terenie Polski: owadów mrożonych, owadów głęboko mrożonych, owadów liofilizowanych oraz mączki z owadów powinny być opodatkowane 5% stawką VAT; ekstraktów z owadów powinny być opodatkowane 8% stawką VAT; nawozów z owadów powinny być opodatkowane 8% stawką VAT.
2016
24
sty

Istota:
 • wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT opłat pobieranych za zadania określone w art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • opodatkowanie stawką 23% opłat pobieranych za zadania określone w art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • Fragment:
  U. z 2007 r., Nr 233, poz. 1716) wydanym na mocy art. 18 ust. 7 ustawy o nawozach i nawożeniu w porozumieniu z ministrem właściwym ds. finansów publicznych. Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy, podmiot, o którym mowa w ust. 1 oraz nabywca nawozu naturalnego, o którym mowa w ust. 2, przekazują do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1, kopię planu nawożenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, wraz z opinią, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej opinii. Zadania stacji okręgowych zostały również określone w art. 28 ustawy o nawozach i nawożeniu, gdzie w myśl ust. 1 tego artykułu do zadań okręgowych stacji należy: wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych; doradztwo w sprawach nawożenia; wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także prawidłowym stosowaniu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4; tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu; wykonywanie innych zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa, powierzonych przez Stację.
  2014
  6
  lip

  Istota:
  Wyłączenie z opodatkowania czynności określonych w art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu oraz opodatkowania czynności określonych w art. 28 ust. 1 tej ustawy.
  Fragment:
  Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu do zadań okręgowych stacji należy: wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych; doradztwo w sprawach nawożenia; wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także prawidłowym stosowaniu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4; tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu; wykonywanie innych zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa, powierzonych przez Stację W myśl art. 28 ust. 2 ww. ustawy okręgowe stacje, wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, pobierają opłaty za: analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne: gleb mineralnych i organicznych, ziem i gleb ogrodniczych, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody, materiału roślinnego i pasz, ścieków i osadów ściekowych, nawozów naturalnych, organicznych, organiczno-mineralnych i mineralnych, środków wspomagających uprawę roślin; badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego; badania materiału roślinnego na potrzeby doradztwa rolniczego; prace terenowo-kartograficzne; opracowanie wyników przeprowadzonych analiz i badań; działalność szkoleniową i informacyjną.
  2014
  29
  maj

  Istota:
  Opodatkowanie opłat pobieranych za zadania wykonywane na podstawie art. 18 ust. 3 oraz art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu.
  Fragment:
  Wysokość opłaty za wydanie opinii, o której mowa w art. 18 ust. 3 ww. ustawy została określona rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania (Dz.U. z 2007 r., Nr 233, poz. 1716) wydanym na mocy art. 18 ust. 7 ustawy o nawozach i nawożeniu w porozumieniu z ministrem właściwym ds. finansów publicznych. Zgodnie z art. 18 ust. 6 cyt. ustawy, podmiot, o którym mowa w ust. 1 oraz nabywca nawozu naturalnego, o którym mowa w ust. 2, przekazują do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1, kopię planu nawożenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, wraz z opinią, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej opinii. Zadania stacji okręgowych zostały również określone w art. 28 ustawy o nawozach i nawożeniu, gdzie w myśl ust. 1 tego artykułu do zadań okręgowych stacji należy: wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych; doradztwo w sprawach nawożenia; wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także prawidłowym stosowaniu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4; tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu; wykonywanie innych zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa, powierzonych przez Stację.
  2014
  7
  maj

  Istota:
  W zakresie Wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT pobieranych opłat za zadania wykonywane zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu. Opodatkowania podatkiem VAT pobieranych opłat za zadania wykonywane zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu. Stosowania nazw świadczonych usług na paragonach.
  Fragment:
  Z uwagi na opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że czynności określone w art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu realizowane przez okręgową stację tj. polegające na wydaniu opinii o planie nawożenia należą do kategorii spraw z zakresu administracji państwowej i w tym zakresie Stacja działa jak organ władzy publicznej. W kontekście powyższego należy uznać, że Wnioskodawca działa jako organ władzy publicznej w zakresie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu, zatem w zakresie tych czynności nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług. W związku z tym Wnioskodawca pobierając opłaty za wykonywane zadania, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu nie powinien naliczać i pobierać podatku VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wyłączenia spod opodatkowania podatkiem VAT pobieranych opłat za zadania wykonywane zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu należy uznać za prawidłowe. Natomiast w odniesieniu do zadań wykonywanych przez okręgowe stacje określonych w art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu, należy wskazać, że aby wyłączenie spod zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług mogło być zastosowane w stosunku do określonego rodzaju działalności wykonywanej przez organ władzy publicznej (lub podmiot prawa publicznego działający w takim charakterze), działalność ta musi być wykonywana w ramach właściwego dla tych organów reżimu prawnego.
  2014
  21
  mar

  Istota:
  Czy pobierając opłaty za zadania określone w art. 18 ust. 3 oraz art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu, Wnioskodawca powinien naliczać i pobierać podatek VAT?
  Fragment:
  Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu do zadań okręgowych stacji należy: wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych; doradztwo w sprawach nawożenia; wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także prawidłowym stosowaniu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4; tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu; wykonywanie innych zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa, powierzonych przez Stację. W myśl art. 28 ust. 2 ww. ustawy okręgowe stacje, wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, pobierają opłaty za: analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne: gleb mineralnych i organicznych, ziem i gleb ogrodniczych, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody, materiału roślinnego i pasz, ścieków i osadów ściekowych, nawozów naturalnych, organicznych, organiczno-mineralnych i mineralnych, środków wspomagających uprawę roślin; badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego; badania materiału roślinnego na potrzeby doradztwa rolniczego; prace terenowo-kartograficzne; opracowanie wyników przeprowadzonych analiz i badań; działalność szkoleniową i informacyjną.
  2014
  12
  mar

  Istota:
  Dotyczy wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT opłat pobieranych za zadania wykonywane zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu oraz opodatkowania podatkiem VAT opłat pobieranych za zadania wykonywane zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu.
  Fragment:
  Jak stanowi art. 18 ust. 4 ustawy o nawozach i nawożeniu za wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, okręgowa stacja pobiera opłatę. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi dochód budżetu państwa (art. 18 ust. 5). Zgodnie z art. 18 ust. 6 ww. ustawy podmiot, o którym mowa w ust. 1, oraz nabywca nawozu naturalnego, o którym mowa w ust. 2, przekazują do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, kopię planu nawożenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, wraz z opinią, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej opinii. Zadania stacji okręgowych zostały również określone w art. 28 ustawy o nawozach i nawożeniu, gdzie w myśl ust. 1 tego artykułu do zadań okręgowych stacji należy: wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych; doradztwo w sprawach nawożenia; wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także prawidłowym stosowaniu nawozów (...)
  2014
  11
  mar

  Istota:
  Wyłączenie od opodatkowania podatkiem VAT opłat pobieranych za zadania wykonywane zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu oraz opodatkowanie podatkiem VAT opłat pobieranych za zadania wykonywane zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu
  Fragment:
  Jak stanowi art. 18 ust. 4 ustawy o nawozach i nawożeniu za wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, okręgowa stacja pobiera opłatę. Opłata, o której mowa w ust. 4, stanowi dochód budżetu państwa (art. 18 ust. 5). Zgodnie z art. 18 ust. 6 podmiot, o którym mowa w ust. 1, oraz nabywca nawozu naturalnego, o którym mowa w ust. 2, przekazują do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1, kopię planu nawożenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, wraz z opinią, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej opinii. Zadania stacji okręgowych zostały również określone w art. 28 ustawy o nawozach i nawożeniu, gdzie w myśl ust. 1 tego artykułu do zadań okręgowych stacji należy: wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych; doradztwo w sprawach nawożenia; wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także prawidłowym stosowaniu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4; tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu; wykonywanie innych zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa, powierzonych przez Stację.
  2014
  12
  lut
  © 2011-2018 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nawozy
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.