Nawozy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nawozy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

Stawka podatku VAT dla sprzedaży nawozów w postaci kredy granulowanej zakwalifikowanych do grupowania PKWiU 08.11.30.0

Fragment:

Kreda mielona sypka oznacza, że nawóz występuje jako bardzo drobne, suche, niespojone ze sobą cząsteczki. Granulat z kolei przybiera postać drobnych kulek, czyli granulek stanowiących zlepek drobnych cząsteczek kredy mielonej w postaci sypkiej. Proces granulacji nie zmienia jednak składu chemicznego kredy, która nadal stanowi kredę mieloną, nawozową. Dodatkowo proces granulacji jest procesem nietrwałym, w bardzo łatwy sposób (np. poprzez ręczne rozkruszenie) można doprowadzić granulki do struktury mącznej. Proces granulacji przeprowadzany jest, ponieważ granulat pozwala na bardzo proste rozsiewanie nawozu. Nawóz w postaci granulatu powoduje także, że nie zapychają się maszyny, tzw. siewniki. Dodatkowo zauważalna jest dużo większa wydajność. Nawóz w postaci kredy mielonej sypkiej (bardzo rozdrobnionej) pod wpływem np. wiatru, podczas siania zostaje rozwiewany w inne miejsca, przez co potrzeba znacznie większych ilości tego nawozu w porównaniu do kredy mielonej granulowanej. Czas wysiewu kredy sypkiej jest dłuższy niż w przypadku granulowanego nawozu. Niezbędne są także większe nakłady pracy i finansów. Do najistotniejszych zalet granulatu zaliczyć więc trzeba: wyeliminowanie w dużym stopniu pylenia, uniknięcie kłopotliwego zbrylania się materiału, korzystniejsze zachowanie się materiałów zgranulowanych w czasie transportu w przenośnikach i przy dozowaniu.

2018
4
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy C (nawóz, z przeznaczeniem do zastosowania w rolnictwie).

Fragment:

C jest nawozem, czyli zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy o nawozach i nawożeniu, produktem przeznaczonym do dostarczania roślinom składników pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb albo zwiększania żyzności stawów rybnych, którymi są nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 3 cytowanej powyżej ustawy o nawozach i nawożeniu – nawozy mineralne to nawozy nieorganiczne, produkowane w drodze przemian chemicznych, fizycznych lub przerobu surowców mineralnych, w tym wapno nawozowe, do którego zalicza się (...), a także niektóre nawozy pochodzenia organicznego. Wnioskodawca chcąc wprowadzić do obrotu nowy wyrób, czyli „ C ” o handlowej nazwie „ B ”, będzie stosował obniżoną stawkę VAT 8%, analogiczną jak dla pozostałych swoich wyrobów (...), które w świetle ustawy o nawozach i nawożeniu są nawozami mineralnymi i przeznaczone do stosowania w rolnictwie, kierując się następującymi przesłankami: jest to „ NAWÓZ WE ” przeznaczony jest ze względu na swoje właściwości fizyko-chemiczne wyłącznie do wykorzystania w rolnictwie, nie jest nawozem naturalnym, a tym samym zostaną spełnione również warunki do zakwalifikowania go do grupy wyrobów ujętych w pozycji 63 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

2016
29
lis

Istota:

Czy wlasciwa stawka VAT przy sprzedazy nawozu organiczno-mineralnego ??.? jest stawka 8%?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszlego wynika, ze Wnioskodawca jest producentem nawozu organiczno-mineralnego o nazwie ??..?, stosowanego w rolnictwie, sadownictwie, warzywnictwie oraz przy uprawie roslin ozdobnych. Nawoz miesci sie w grupowaniu PKWiU 20.15.7 ?Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane?. Grupowanie to zostalo okreslone na podstawie wydanej odpowiedzi na pismo Wnioskodawcy przez Osrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzedu Statystycznego ?.. Wnioskodawca zamierza dokonywac sprzedazy produktu w postaci nawozu ??..? do odbiorcow indywidualnych jak i przedsiebiorstw. Z tresci powolanych przepisow wynika, ze z preferencyjnej stawki podatku moga korzystac nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wylaczeniem nawozow naturalnych, klasyfikowane w PKWiU w grupowaniu 20.15.7. Wnioskodawca zakwalifikowal wyrob w systemie PKWiU w grupowaniu 20.15.7, jako nawoz, gdzie indziej nieskwalifikowany. Odnoszac tresc przytoczonych powyzej przepisow do opisu sprawy stwierdzic nalezy, ze o ile nawoz organiczno-mineralnego o nazwie ??.? nie jest nawozem naturalnym, miesci sie w grupowaniu PKWiU 20.15.7, a podana klasyfikacja jest prawidlowa, dostawa tego towaru podlega opodatkowaniu preferencyjna stawka podatku od towarow i uslug 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarow i uslug w zwiazku z poz. 63 zalacznika nr 3 do ustawy.

2016
24
sty

Istota:

Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania obniżonej stawki VAT, w wysokości wynoszącej 8%, w odniesieniu do sprzedaży Produktów w postaci „Wapna nawozowego granulowanego” oraz „Wapna nawozowego granulowanego.

Fragment:

U. z 2007 r. nr 147, poz. 1033; dalej: „ ustawa o nawozach ”) za nawóz uważa się produkty przeznaczone do dostarczania roślinom składników pokarmowych lub zwiększania żyzności gleb albo zwiększania żyzności stawów rybnych, którymi są nawozy mineralne, nawozy naturalne, nawozy organiczne i nawozy organiczno-mineralne. Na podstawie zaś art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o nawozach, nawozami mineralnymi są nawozy nieorganiczne, produkowane w drodze przemian chemicznych, fizycznych lub przerobu surowców mineralnych, w tym wapno nawozowe, do którego zalicza się wapno nawozowe zawierające magnez, a także niektóre nawozy pochodzenia organicznego. Oznacza to, że sprzedawane przez Spółkę Produkty stanowią nawozy w rozumieniu ustawy o nawozach. Spółka otrzymała również potwierdzenie Komisji Europejskiej, że sprzedawane przez nią Produkty stanowią nawóz zaliczany do grupy „ Środki wapnujące - wapień naturalny ” i spełniają wymogi określone w rozporządzeniu (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów. Do wskazanych w Rozporządzeniu minimalnych wymagań jakie musi spełniać nawóz zalicza się między innymi: wyprodukowanie bez dodatków substancji pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, brak negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, zwierząt, roślin ani na środowisko naturalne podczas normalnego użytkowania, skuteczność oraz dostępność odpowiednich metod pobierania próbek i analizy.

2016
24
sty

Istota:

Stawka podatku VAT dla dostawy owadów mrożonych oraz ekstraktu z owadów i nawozu pochodzącego z ich hodowli i przetworzenia.

Fragment:

Stawka VAT dla nawozów z owadów Organ statystyczny uznał w Opinii, że nawozy z owadów wytwarzane jako produkt uboczny w procesie przetwarzania owadów mieszczą się w kodzie PKWiU 20.15.80.0 obejmującym „Nawozy naturalne lub „ organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane ”. Zdaniem Wnioskodawcy, dostawy nawozów z owadów powinny być opodatkowane 8% stawką VAT ze względu na brzmienie pozycji 64 Załącznika nr 3 do ustawy VAT (art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy VAT). W pozycji tej, jako korzystające z preferencyjnej stawki VAT, ustawodawca wskazał Nawozy naturalne lub organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane (w tym ziemia ogrodnicza, zawierająca torf jako zasadniczy składnik i ziemia ogrodnicza, będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku, gliny i minerałów oraz ziemia humus)”. Tym samym, dostawy nawozów z owadów sklasyfikowanych do grupowania PKWiU 20.15.80.0 będą podlegały opodatkowaniu 8% stawką VAT. Podsumowanie Podsumowując własne stanowisko, Wnioskodawca jest zdania, że dostawy na terenie Polski: owadów mrożonych, owadów głęboko mrożonych, owadów liofilizowanych oraz mączki z owadów powinny być opodatkowane 5% stawką VAT; ekstraktów z owadów powinny być opodatkowane 8% stawką VAT; nawozów z owadów powinny być opodatkowane 8% stawką VAT.

2014
6
lip

Istota:

 • wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT opłat pobieranych za zadania określone w art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • opodatkowanie stawką 23% opłat pobieranych za zadania określone w art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu,
 • Fragment:

  U. z 2007 r., Nr 233, poz. 1716) wydanym na mocy art. 18 ust. 7 ustawy o nawozach i nawożeniu w porozumieniu z ministrem właściwym ds. finansów publicznych. Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy, podmiot, o którym mowa w ust. 1 oraz nabywca nawozu naturalnego, o którym mowa w ust. 2, przekazują do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1, kopię planu nawożenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, wraz z opinią, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej opinii. Zadania stacji okręgowych zostały również określone w art. 28 ustawy o nawozach i nawożeniu, gdzie w myśl ust. 1 tego artykułu do zadań okręgowych stacji należy: wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych; doradztwo w sprawach nawożenia; wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także prawidłowym stosowaniu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4; tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu; wykonywanie innych zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa, powierzonych przez Stację.

  2014
  29
  maj

  Istota:

  Wyłączenie z opodatkowania czynności określonych w art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu oraz opodatkowania czynności określonych w art. 28 ust. 1 tej ustawy.

  Fragment:

  Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu do zadań okręgowych stacji należy: wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych; doradztwo w sprawach nawożenia; wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także prawidłowym stosowaniu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4; tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu; wykonywanie innych zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa, powierzonych przez Stację W myśl art. 28 ust. 2 ww. ustawy okręgowe stacje, wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, pobierają opłaty za: analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne: gleb mineralnych i organicznych, ziem i gleb ogrodniczych, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody, materiału roślinnego i pasz, ścieków i osadów ściekowych, nawozów naturalnych, organicznych, organiczno-mineralnych i mineralnych, środków wspomagających uprawę roślin; badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego; badania materiału roślinnego na potrzeby doradztwa rolniczego; prace terenowo-kartograficzne; opracowanie wyników przeprowadzonych analiz i badań; działalność szkoleniową i informacyjną.

  2014
  7
  maj

  Istota:

  Opodatkowanie opłat pobieranych za zadania wykonywane na podstawie art. 18 ust. 3 oraz art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu.

  Fragment:

  Wysokość opłaty za wydanie opinii, o której mowa w art. 18 ust. 3 ww. ustawy została określona rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie opinii o planie nawożenia oraz sposobu jej uiszczania (Dz.U. z 2007 r., Nr 233, poz. 1716) wydanym na mocy art. 18 ust. 7 ustawy o nawozach i nawożeniu w porozumieniu z ministrem właściwym ds. finansów publicznych. Zgodnie z art. 18 ust. 6 cyt. ustawy, podmiot, o którym mowa w ust. 1 oraz nabywca nawozu naturalnego, o którym mowa w ust. 2, przekazują do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności, o której mowa w art. 1, kopię planu nawożenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, wraz z opinią, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej opinii. Zadania stacji okręgowych zostały również określone w art. 28 ustawy o nawozach i nawożeniu, gdzie w myśl ust. 1 tego artykułu do zadań okręgowych stacji należy: wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych; doradztwo w sprawach nawożenia; wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także prawidłowym stosowaniu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4; tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu; wykonywanie innych zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa, powierzonych przez Stację.

  2014
  21
  mar

  Istota:

  W zakresie Wyłączenia od opodatkowania podatkiem VAT pobieranych opłat za zadania wykonywane zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu. Opodatkowania podatkiem VAT pobieranych opłat za zadania wykonywane zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu. Stosowania nazw świadczonych usług na paragonach.

  Fragment:

  Z uwagi na opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że czynności określone w art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu realizowane przez okręgową stację tj. polegające na wydaniu opinii o planie nawożenia należą do kategorii spraw z zakresu administracji państwowej i w tym zakresie Stacja działa jak organ władzy publicznej. W kontekście powyższego należy uznać, że Wnioskodawca działa jako organ władzy publicznej w zakresie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu, zatem w zakresie tych czynności nie występuje jako podatnik podatku od towarów i usług. W związku z tym Wnioskodawca pobierając opłaty za wykonywane zadania, o których mowa w art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu nie powinien naliczać i pobierać podatku VAT. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie wyłączenia spod opodatkowania podatkiem VAT pobieranych opłat za zadania wykonywane zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu należy uznać za prawidłowe. Natomiast w odniesieniu do zadań wykonywanych przez okręgowe stacje określonych w art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu, należy wskazać, że aby wyłączenie spod zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług mogło być zastosowane w stosunku do określonego rodzaju działalności wykonywanej przez organ władzy publicznej (lub podmiot prawa publicznego działający w takim charakterze), działalność ta musi być wykonywana w ramach właściwego dla tych organów reżimu prawnego.

  2014
  12
  mar

  Istota:

  Czy pobierając opłaty za zadania określone w art. 18 ust. 3 oraz art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu, Wnioskodawca powinien naliczać i pobierać podatek VAT?

  Fragment:

  Natomiast zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o nawozach i nawożeniu do zadań okręgowych stacji należy: wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych; doradztwo w sprawach nawożenia; wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii o zasobności gleb, składzie chemicznym roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, a także prawidłowym stosowaniu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin; prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie, o którym mowa w pkt 1-4; tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu; wykonywanie innych zadań z zakresu agrochemicznej obsługi rolnictwa, powierzonych przez Stację. W myśl art. 28 ust. 2 ww. ustawy okręgowe stacje, wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, pobierają opłaty za: analizy fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne: gleb mineralnych i organicznych, ziem i gleb ogrodniczych, podłoży ogrodniczych, pożywek i wody, materiału roślinnego i pasz, ścieków i osadów ściekowych, nawozów naturalnych, organicznych, organiczno-mineralnych i mineralnych, środków wspomagających uprawę roślin; badania gleb na potrzeby doradztwa nawozowego; badania materiału roślinnego na potrzeby doradztwa rolniczego; prace terenowo-kartograficzne; opracowanie wyników przeprowadzonych analiz i badań; działalność szkoleniową i informacyjną.