ITPP2/443-291/11/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
W zakresie zwolnienia od podatku nauki pływania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 lutego 2011 r. (data wpływu 25 lutego 2011 r.), uzupełnionym w dniach 15 kwietnia i 2 maja 2011 r. (daty wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nauki pływania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 15 kwietnia i 2 maja 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nauki pływania.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową gminy, prowadzącą działalność w dziedzinie kultury fizycznej, w szczególności w zakresie sportu i rekreacji. Działalność ta nie ma na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków. Wszelkie zyski, które powstaną, przeznaczone są na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Jednym ze, statutowych zadań Ośrodka jest koordynacja, organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie nauk pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Świadczone usługi mają charakter odpłatny i prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów, posiadających stosowne uprawnienia, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Ww. usługi nie są wykonywane na rzecz jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Zajęcia prowadzone są z jedną osobą lub w grupach 2-3 osobowych. Zajęcia obejmują naukę pływania od podstaw i doskonalenie pływania dzieci i dorosłych. Nie dotyczą szkoleń ratowniczych. Zgodnie z opinią Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ww. usługi zakwalifikowane zostały do grupowania (PKWiU z 2004 r.) 92.62.13-00 - usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane. Do dnia 31 grudnia 2010 r. usługi te korzystały ze zwolnienia od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1, jako wymienione w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. W ocenie Ośrodka - zgodnie z PKWiU z 2008 r. przedmiotowe usługi sklasyfikowane są pod symbolem 93.11.10.0 – usługi związane z działalnością obiektów sportowych. Ośrodek nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym, związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, ani jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy usługi w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć nauki pływania przez Ośrodek Sportu i Rekreacji nadal korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, ww. usługi, jako ściśle związane ze sportem, korzystają ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 32, w powiązaniu z art. 43 ust. 18 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W związku z tym, że wniosek złożony w miesiącu lutym 2011 r. dotyczy stanu faktycznego, niniejszą interpretację wydaje się w oparciu o stan prawny obowiązujący w tym okresie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 5a powołanej ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przepis art. 41 ust. 1 ustawy, stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), zmienionym, w zakresie zdania wstępnego, art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zwolnił od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

 1. są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
 2. świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
 3. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym
 • z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Stosownie do ust. 18 wskazanego wyżej artykułu, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a), stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Z powyższych przepisów wynika, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku na ich podstawie, jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek:

 1. podmiotowej:
  1. dotyczącej usługodawcy - usługi muszą być świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, a świadczący nie są nastawieni na osiąganie zysków,
  2. dotyczącej usługobiorcy - usługi muszą być świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.
 2. przedmiotowej - świadczone usługi muszą być ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim (z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością).

Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie ww. regulacji.

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 32 stanowi implementację do polskiego porządku prawnego przepisu art. 132 ust. 1 lit. m) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347), zgodnie z którymi świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

W oparciu o art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku tym, w poz. 179 wymieniono - „Usługi związane z działalnością obiektów sportowych” - PKWiU 93.11.10.0.

Zgodnie z art. 146a pkt 2, wprowadzonym do ustawy art. 19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 238, poz. 1578), w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 246, poz. 1649), zwalnia się od podatku usługi świadczone pomiędzy:

 1. jednostkami budżetowymi,
 2. samorządowymi zakładami budżetowymi,
 3. jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi,
 • z wyjątkiem usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy oraz usług komunikacji miejskiej.

Powyższa kwestia w sposób analogiczny została uregulowana w § 13 ust. 1 pkt 13 obowiązującego od dnia 6 kwietnia 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2010 r. Nr 73, poz. 392).

Z treści wniosku wynika, iż Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową. Nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym, związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych, a także jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Prowadzona działalność w zakresie kultury fizycznej nie ma na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków. Jednym z zadań statutowych Ośrodka jest koordynacja, organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie dotyczy szkoleń ratowniczych. Świadczone usługi, które mają charakter odpłatny i nie są wykonywane na rzecz innych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych - w ocenie Ośrodka - należy zaklasyfikować wg PKWiU z 2008 r. do grupowania 93.11.10.0 – usługi związane z działalnością obiektów sportowych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że do przedmiotowych usług, nie ma zastosowanie zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, gdyż Ośrodek nie jest klubem sportowym, związkiem sportowym ani związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych. Z uwagi na fakt, że nauka pływania nie jest wykonywana na rzecz jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów budżetowych podstawą do zwolnienia od podatku nie jest § 13 ust. 1 pkt 13 lit. a) i c) ww. rozporządzenia. W konsekwencji przedmiotowe usługi - o ile sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 – opodatkowane są 8% stawką podatku w oparciu o art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 i pozycją 179 załącznika nr 3.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11), zainteresowany podmiot sam klasyfikuje m. in. swoje produkty (wyroby i usługi), według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania usług. Wobec powyższego Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług, a niniejszą interpretację wydano w oparciu o grupowanie statystyczne wskazane przez Ośródek.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.