ILPP1/443-590/08-3/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy świadczenie usług nauki tańca podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani ... przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 9 czerwca 2008 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 12 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla prowadzenia lekcji tańca w przedszkolach, szkołach i na uczelniach – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla prowadzenia lekcji tańca w przedszkolach, szkołach i na uczelniach.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku od towarów i usług i rozpoczyna prowadzenie szkoły tańca w celach zarobkowych. Zainteresowana jest instruktorem tańca i prowadzi zajęcia nauki tańca dla par, grup oraz osób indywidualnych, od których pobierana jest opłata.

Wnioskodawczyni nie jest organizatorem imprez w zakresie kultury, rozrywki i nie sprzedaje biletów wstępu na takie imprezy.

Prowadzenie nauki tańca – jak wskazuje Zainteresowana – zostało przez GUS sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU pod symbolem 85.52.Z, co według klucza powiązań (PKWiU 2008 – PKWiU 2004) odpowiada symbolowi PKWiU 92.34.12 „usługi związane z działalnością sal baletowych, dyskotek i instruktorów tańca”.

Ponadto prowadzona działalność będzie też polegać na współpracy ze szkołami, przedszkolami, uczelniami i organizowaniu lekcji tańca w ww. instytucjach w ramach lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych (PKWiU 85.60 lub 85.52.Z) oraz wystawianiu przedstawień artystycznych (pokazy taneczne na zlecenie firm i osób fizycznych – PKWiU 90.01.Z), co według klucza powiązań (PKWiU 2008 – PKWiU 2004) odpowiada symbolowi 92.31.2.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku świadczenia usług prowadzenia lekcji tańca w przedszkolach, szkołach i na uczelniach...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sprawie zastosowanie będzie miał art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) na mocy którego zwolnieniu przedmiotowemu od podatku podlegają usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust.1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w powyższym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, to w myśl art. 8 ust. 1 każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 3 ww. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%. Jednakże zarówno w treści ustawy o VAT jak i w przepisach wykonawczych do ustawy przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi a nawet zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 9 przedmiotowego załącznika wymieniono jako zwolnione od podatku usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2).

Z treści objaśnienia do załącznika nr 4 wynika, iż wskazany symbol PKWiU w pozycji 9 wraz z oznaczeniem „ex” dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki VAT, tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie od podatku dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowana jest instruktorem tańca oraz podatnikiem podatku od towarów i usług. W zakresie prowadzonej działalności Wnioskodawczyni będzie prowadzić – w ramach lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych – kursy tańca w placówkach oświatowych, tj. w przedszkolach, szkołach oraz na uczelniach (PKWiU 85.60 lub 85.52.Z).

Uwzględniając treść powołanych przepisów oraz opisane zdarzenie przyszłe zawarte we wniosku stwierdzić należy, iż wykonywanie przez Zainteresowaną ww. usługi korzystać będą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z pozycją 9 załącznika nr 4 do ustawy, jeżeli przedstawiona klasyfikacja symboli PKWiU jest prawidłowa.

Nadmienić należy, iż tut. Organ nie jest uprawniony do klasyfikacji usług, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane w opisanym zdarzeniu przyszłym grupowanie usług.

Podkreśla się również, iż w świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczenie danego towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków usługodawcy. W przypadku trudności w ustaleniu przez podmiot właściwego grupowania według PKWiU w odniesieniu do świadczonych usług jednostką uprawnioną do wydawania opinii klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny w Ł. (Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Ł.).

Niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług nauki tańca w placówkach oświaty. Rozstrzygnięcia w zakresie prowadzenia kursów tańca oraz pokazów tanecznych prowadzonych dla firm i osób fizycznych zostały wydane w dniu 8 września 2008 r. w interpretacjach nr ILPP1/443-590/08-2/MK oraz ILPP1/443-590/08-4/MK.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.