ILPP1/443-590/08-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy świadczenie usług nauki tańca podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani... przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 9 czerwca 2008 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 12 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług nauki tańca – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług nauki tańca.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku od towarów i usług i rozpoczyna prowadzenie szkoły tańca w celach zarobkowych. Zainteresowana jest instruktorem tańca i prowadzi zajęcia nauki tańca dla par, grup oraz osób indywidualnych, od których pobierana jest opłata.

Wnioskodawczyni nie jest organizatorem imprez w zakresie kultury, rozrywki i nie sprzedaje biletów wstępu na takie imprezy.

Prowadzenie nauki tańca – jak wskazuje Zainteresowana – zostało przez GUS sklasyfikowane grupowaniu PKWiU pod symbolem 85.52.Z, co według klucza powiązań (PKWiU 2008 – PKWiU 2004) odpowiada symbolowi PKWiU 92.34.12 „usługi związane z działalnością sal baletowych, dyskotek i instruktorów tańca”.

Ponadto prowadzona działalność będzie też polegać na współpracy ze szkołami, przedszkolami, uczelniami i organizowaniu lekcji tańca w ww. instytucjach w ramach lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych (PKWiU 85.60 lub 85.52.Z) oraz wystawianiu przedstawień artystycznych (pokazy taneczne na zlecenie firm i osób fizycznych – PKWiU 90.01.Z), co według klucza powiązań (PKWiU 2008 – PKWiU 2004) odpowiada symbolowi 92.31.2.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku świadczenia usługi prowadzenia kursów tańca w celach zarobkowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sprawie zastosowanie będzie miał art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) na mocy którego zwolnieniu przedmiotowemu od podatku podlegają usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust.1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w powyższym przepisie, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, to w myśl art. 8 ust. 1 każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7(...).

Jak stanowi art. 8 ust. 3 ww. ustawy, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku wynosi 22%. Jednakże zarówno w treści ustawy o VAT jak i w przepisach wykonawczych do ustawy przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, a nawet zwolnione od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. Pod pozycją 11 ww. załącznika wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 92, tj. związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem – z wyłączeniem:

 1. usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
 2. usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
 3. usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),
 4. wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki i cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33 i 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,
 5. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),
    5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,
    5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),
 6. działalności agencji informacyjnych,
 7. usług wydawniczych,
 8. usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.

Z treści objaśnienia do załącznika nr 4 wynika, iż wskazany symbol PKWiU w pozycji nr 11 wraz z oznaczeniem „ex” dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki VAT, tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa usługi”. Zatem wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT lub zwolnienie od podatku dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż ze zwolnienia z podatku nie korzystają usługi wymienione enumeratywnie w wyłączeniach dotyczących pozycji nr 11 załącznika nr 4 do ustawy oraz te usługi związane z rekreacją i sportem, które nie spełniają warunku podanego w objaśnieniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zainteresowana jest instruktorem tańca i prowadzi zajęcia nauki tańca dla par, grup i indywidualnych osób od których pobiera opłatę. Nie organizuje imprez w zakresie kultury, rozrywki i nie sprzedaje biletów wstępu na takie imprezy. Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzenie nauki tańca Główny Urząd Statystyczny sklasyfikował w grupowaniu PKWiU pod symbolem 85.52.Z, co odpowiada symbolowi PKWiU 92.34.12 „usługi związane z działalnością sal baletowych, dyskotek i instruktorów tańca”.

Uwzględniając treść powołanych przepisów oraz stan faktyczny zawarty we wniosku stwierdzić należy, iż wykonywane przez Zainteresowaną usługi określone w zapytaniu, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z pozycją 11 załącznika nr 4 do ustawy, jeżeli przedstawiona klasyfikacja symboli PKWiU jest prawidłowa.

Nadmienić należy, iż tut. Organ nie jest uprawniony do klasyfikacji usług, w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane w stanie faktycznym grupowanie usług.

Należy podkreślić, iż w świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczenie danego towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków usługodawcy. W przypadku trudności w ustaleniu przez podmiot właściwego grupowania według PKWiU w odniesieniu do świadczonych usług jednostką uprawnioną do wydawania opinii klasyfikacyjnych jest Urząd Statystyczny w Ł. (Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Ł.).

Niniejszą interpretacją został załatwiony wniosek w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług prowadzenia kursów tańca. Rozstrzygnięcia w zakresie lekcji tańca w przedszkolach, szkołach i na uczelniach oraz pokazów tanecznych prowadzonych dla firm i osób fizycznych zostały wydane w dniu 8 września 2008 r. w interpretacjach nr ILPP1/443-590/08-3/MK i ILPP1/443-590/08-4/MK.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.