1462-IPPP3.4512.944.2016.2.MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na udostępnianiu możliwości uczestnictwa w konferencji naukowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2016 r. (data wpływu 21 grudnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 6 lutego 2017 r. (data wpływu 10 lutego 2017 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 24 stycznia 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 30 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na udostępnianiu możliwości uczestnictwa w konferencji naukowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na udostępnianiu możliwości uczestnictwa w konferencji naukowej.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 3 lutego 2017 r., złożonym w dniu 6 lutego 2017 r. (data wpływu 10 lutego 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 24 stycznia 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Centrum (zwane dalej Centrum) jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk. Centrum jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT.

Do zadań Centrum należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań naukowych, w tym: badań własnych, badań w ramach indywidualnych projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz badań zamawianych przez inne organizacje i jednostki naukowe krajowe i zagraniczne;
 2. prowadzenie prac rozwojowych, przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki, ich komercjalizacja oraz prowadzenie działań z zakresu transferu technologii;
 3. publikowanie wyników prac badawczych;
 4. nadawanie stopni naukowych w zakresie posiadanych uprawnień;
 5. prowadzenie studiów doktoranckich i staży naukowych;
 6. popularyzacja wiedzy w zakresie astronomii oraz dyscyplin pokrewnych;

W celu realizacji wymienionych zadań Centrum w szczególności:

 1. współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
 2. zawiera umowy lub porozumienia z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, innymi placówkami naukowo-badawczymi oraz uczelniami w kraju i za granicą, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi spoza Centrum;
 3. organizuje zebrania naukowe, a w szczególności konferencje, zjazdy, sympozja;
 4. prowadzi działalność wydawniczą;
 5. współpracuje z instytucjami upowszechniania wiedzy;
 6. gromadzi i udostępnia książki i czasopisma naukowe, odpowiadające profilowi działalności Centrum, a także materiały pomocne w nauczaniu i upowszechnianiu wiedzy astronomicznej;
 7. podejmuje działania mające na celu ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;
 8. opracowuje ekspertyzy i udziela opinii w zakresie problematyki naukowej Centrum.

Centrum organizuje konferencje naukowe o zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

Tematy konferencji są ściśle powiązane z kierunkiem prowadzonej działalności naukowej, rozwojem specjalizacji oraz rozwojem kadry naukowej. Celem organizacji konferencji jest upowszechnianie, popularyzacja i promocja osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych Centrum oraz kształcenie kadry naukowej i studentów. Konferencje mają charakter międzynarodowy, a zaproszeni wykładowcy reprezentują poziom naukowy zapewniający studentom i kadrze naukowej zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi.

Program konferencji naukowych obejmuje odczyty, prelekcje, dyskusje. Uczestnikami konferencji są pracownicy naukowi Centrum, pracownicy innych instytucji naukowych z kraju i z zagranicy, studenci i doktoranci.

Efektem konferencji są materiały pokonferencyjne w postaci artykułów, druków zwartych i katalogów. Organizowanie konferencji służy propagowaniu wiedzy na określony temat, szeroko pojętej wymianie myśli naukowej, wymianie współpracy, realizowaniu wspólnych projektów naukowo - badawczych, wymianie i upowszechnianiu wyników badań, kształceniu kadr naukowych oraz studentów na poziomie studiów doktoranckich.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż konferencje naukowe będące przedmiotem wniosku są organizowane w Polsce.

Osoby fizyczne, na których rzecz są świadczone usługi będące przedmiotem wniosku mogą być lub nie podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Na pytanie na czym będą polegały świadczone przez Wnioskodawcę usługi tj. czy będą to usługi organizacji konferencji na zlecenie danego podmiotu, czy też świadczone usługi polegają na odpłatnym udostępnianiu możliwości uczestnictwa w konferencji naukowej Wnioskodawca wskazał, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegają w szczególności na zapewnieniu:

 • wynajęcia przez Wnioskodawcę sali, w której odbywa się konferencja – faktura za wynajem od firmy zewnętrznej,
 • cateringu – faktura od firmy zewnętrznej,
 • obsługi administracyjno-sekretarsko-księgowej – umowy cywilno-prawne, lub inna forma wynagrodzenia,
 • noclegów uczestnikom konferencji – faktury od hoteli,
 • materiałów konferencyjnych: papier xero, teczki, długopisy – faktury od firm zewnętrznych,
 • transportu np. z miejsca noclegu do miejsca organizacji konferencji – faktura od firmy przewozowej.

Wszystkie ww. koszty znajdują w całości lub w części pokrycie, w pobranej od uczestników konferencji, opłacie konferencyjnej – wystawienie faktur przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy stawką właściwą dla świadczenia tej usługi jest zwolnienie zarówno dla osób fizycznych i prawnych:

 • z kraju,
 • z państw Unii Europejskiej,
 • z państw trzecich?

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi polegające na odpłatnym udostępnieniu możliwości uczestnictwa w konferencji naukowej korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz par. 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W przypadku świadczenia usług, bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Kwestie dotyczące miejsca świadczenia przy świadczeniu usług uregulowane zostały w rozdziale 3 działu V ustawy. Stosownie do art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania ww. rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Jednocześnie stosownie do ogólnej zasady wyrażonej w art. 28c ust. 1 ustawy miejscem świadczenia usług na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym usługodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 28d, art. 28e, art. 28f ust. 1, 2 i 3, art. 28g ust. 2 i art. 28h-28n.

Od wyżej wskazanych zasad ogólnych, ustawodawca przewidział szereg odstępstw, na podstawie których miejsce świadczenia pewnych usług, ściśle określonych w przepisach ustawy, ustala się w sposób szczególny.

I tak, zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

Natomiast na podstawie art. 28g ust. 2 ustawy miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, iż Wnioskodawca jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT. Do zadań Centrum należy w szczególności prowadzenie badań naukowych, w tym: badań własnych, badań w ramach indywidualnych projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz badań zamawianych przez inne organizacje i jednostki naukowe krajowe i zagraniczne, prowadzenie prac rozwojowych, przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki, ich komercjalizacja oraz prowadzenie działań z zakresu transferu technologii, publikowanie wyników prac badawczych, nadawanie stopni naukowych w zakresie posiadanych uprawnień, prowadzenie studiów doktoranckich i staży naukowych, popularyzacja wiedzy w zakresie astronomii oraz dyscyplin pokrewnych.

Centrum organizuje konferencje naukowe o zasięgu lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Konferencje naukowe będące przedmiotem wniosku są organizowane w Polsce. Tematy konferencji są ściśle powiązane z kierunkiem prowadzonej działalności naukowej, rozwojem specjalizacji oraz rozwojem kadry naukowej. Celem organizacji konferencji jest upowszechnianie, popularyzacja i promocja osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych Centrum oraz kształcenie kadry naukowej i studentów. Konferencje mają charakter międzynarodowy, a zaproszeni wykładowcy reprezentują poziom naukowy zapewniający studentom i kadrze naukowej zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi. Uczestnikami konferencji są pracownicy naukowi Centrum, pracownicy innych instytucji naukowych z kraju i z zagranicy, studenci i doktoranci. Osoby fizyczne, na których rzecz są świadczone usługi będące przedmiotem wniosku mogą być lub nie podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy. Organizowanie konferencji służy propagowaniu wiedzy na określony temat, szeroko pojętej wymianie myśli naukowej, wymianie współpracy, realizowaniu wspólnych projektów naukowo - badawczych, wymianie i upowszechnianiu wyników badań, kształceniu kadr naukowych oraz studentów na poziomie studiów doktoranckich. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę polegają w szczególności na zapewnieniu wynajęcia przez Wnioskodawcę sali, w której odbywa się konferencja, cateringu, obsługi administracyjno-sekretarsko-księgowej, noclegów uczestnikom konferencji, materiałów konferencyjnych (papier xero, teczki, długopisy), transportu np. z miejsca noclegu do miejsca organizacji konferencji. Wszystkie ww. koszty znajdują w całości lub w części pokrycie, w pobranej od uczestników konferencji, opłacie konferencyjnej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zastosowania zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych i prawnych z kraju, z państw Unii Europejskiej oraz z państw trzecich usług udostępniania możliwości uczestnictwa w konferencji naukowej.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie dla ustalenia miejsca świadczenia usług udostępnienia możliwości uczestnictwa w konferencji naukowej, o których mowa w analizowanym wniosku zastosowanie znajdzie szczególna zasada ustalania miejsca świadczenia, odpowiednio o której mowa w art. 28g ust. 1 ustawy oraz art. 28g ust. 2 ustawy. W przypadku, gdy Wnioskodawca przedmiotowe usługi świadczy na rzecz podatników w rozumieniu art. 28a ustawy miejscem świadczenia tych usług będzie zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy miejsce, w którym konferencje te faktycznie się odbywają (tj. terytorium Polski). Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca świadczy przedmiotowe usługi na rzecz podmiotów niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28g ust. 2 ustawy będzie miejsce, w którym działalność prowadzona przez Wnioskodawcę jest faktycznie wykonywana (tj. na terytorium Polski). Tym samym Wnioskodawca zobowiązany jest do opodatkowania ww. usług podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 poz. 736 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W tym miejscu zwrócić należy uwagę, że zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak również aktów wykonawczych do niej brak jest definicji „kształcenia”. Posiłkując się zatem Internetowym Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. stwierdzić należy, że „kształcić” to przekazywać komuś wiedzę, umiejętności, czynić starania aby ktoś zdobył wiedzę, rozwijał umiejętności, rozwijać cechy charakteru.

Zatem z zacytowanych powyżej przepisów wynika, że ze zwolnienia od podatku od towarów korzystają usługi świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym (art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy) oraz usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze (§ 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia).

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk. Jednocześnie w analizowanym przypadku usługi polegające na udostępnianiu możliwości uczestnictwa w konferencji naukowej należy uznać za usługi w zakresie kształcenia. Zatem świadczenie przedmiotowych usług podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy w przypadku gdy usługi te są świadczone w ramach kształcenia na poziomie wyższym, zaś w pozostałych przypadkach przedmiotowe usługi podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia. Tym samym w analizowanym przypadku świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz osób fizycznych i prawnych z kraju, z państw Unii Europejskiej oraz z państw trzecich usługi udostępniania możliwości uczestnictwa w konferencji naukowej korzystają ze zwolnienia od podatku VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.