Nauka zawodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nauka zawodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
11
sty

Istota:

Czy świadcząc usługi napraw i konserwacji pojazdów oraz usługi praktycznej nauki zawodu, Wnioskodawca musi rozliczać zakupy proporcją

Fragment:

Idąc tym tokiem rozumowania należałoby przyznać, że w hipotetycznej sytuacji braku w danym okresie jakiegokolwiek zlecenia dotyczącego napraw i konserwacji pojazdów samochodowych, przy wykonywaniu usług praktycznej nauki zawodu, Wnioskodawca nie ponosiłby żadnych kosztów umożliwiających mu świadczenie usług praktycznej nauki zawodu co nie odpowiada stanowi faktycznemu w obliczu podanej przez Wnioskodawcę informacji, że koszty jego działalności są stałe. Oznaczałoby to, że w takiej hipotetycznej sytuacji wszelkie koszty stałe związane byłyby wyłącznie z prowadzoną w tym danym okresie działalnością w zakresie praktycznej nauki zawodu, tj. działalnością zwolnioną od podatku. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca – świadcząc zarówno usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów, jak i usługi w zakresie praktycznej nauki zawodu – ponosi koszty związane z obydwoma tymi rodzajami działalności. Jednakże – jak wynika z opisu stanu faktycznego – nie ma możliwości faktycznego wyodrębnienia kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności, jako że odbywają się one w tym samym pomieszczeniu oraz przy użyciu tych samych nabywanych przez Wnioskodawcę towarów i usług. W myśl przytoczonego wyżej przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

2012
27
sty

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT praktycznej nauki zawodu

Fragment:

U. nr 60, poz. 278 ze zm.), które zgodnie z § 1 ust. 1 mówi, iż przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zwanych dalej "młodocianymi", może odbywać się przez: naukę zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz dokształcanie teoretyczne (ust. 2). Przyuczenie do wykonywania określonej pracy ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego robotnika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu, o której mowa w § 6 ust. 2 i 3 (ust. 3). W myśl § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić: pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy, osoba zatrudniona u pracodawcy -pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu. Na podstawie § 6 ust. 1 tegoż rozporządzenia nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy, z zastrzeżeniem § 12. Zawody, w których odbywa się nauka zawodu oraz czas jej trwania, określają przepisy dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (ust. 2 ).

2011
1
paź

Istota:

Czy podlegają zwolnieniu od podatku VAT usługi szkoleniowe realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu.

Fragment:

Jak stanowi § 7 ust. 5 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, pracodawca, o którym mowa w § 3 ust. 2, zawiera z innym podmiotem przyjmującym młodocianego na praktyczną naukę zawodu umowę o zorganizowanie dla młodocianego zajęć uzupełniających z zakresu praktycznej nauki zawodu niezrealizowanych u tego pracodawcy. Do tej umowy stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3 i 4. Z § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu wynika, iż umowa określa: nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania; nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu; zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu; listę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, z podziałem na grupy; formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową) i jej zakres; terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu; prawa i obowiązki stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków określonych w § 8; sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów, z uwzględnieniem § 9; dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu. Do umowy dołącza się program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły (§ 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu). Stosownie (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy nierefundowane wydatki przez organ prowadzący ponoszone przez Spółkę wynikające z zawartego porozumienia z Gminą oraz umowy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących są kosztem uzyskania przychodu?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka uczestniczy w programie praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących kształcącego w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. oraz zgodnie z zawartą umową z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w sprawie praktycznej nauki zawodu organizowanej poza szkołą z dnia 03 września 2007 r. i porozumieniem pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą z dnia 13 kwietnia 2006 r. która jest organem prowadzącym dla szkoły. Zgodnie z umową Spółka zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu: stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące na danym stanowisku pracy pracownikom, pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej, nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy zgodnie z odrębnymi przepisami, dostęp do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno – bytowych.

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do świadczonej usługi spisywania umów o naukę zawodu?

Fragment:

Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 9.11.2004 r. (data wpływu do US 10.11.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 22.11.2004 r. (data wpływu do US 23.11.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. zapytanie w sprawie stawki podatku od towarów i usług na świadczone przez podatnika usługi spisywania umów o naukę zawodu (mieszczących się w usługach związanych z nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych prowadzonych przez członków cechu) o symbolu PKWiU 80.22.11-00.19 wyjaśnia, co następuje: Podatnik pismem z dnia 9.11.2004 r. zwrócił się o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. z zapytaniem w sprawie stawki podatku od towarów i usług na świadczone usługi spisywania umów o naukę zawodu. Do zapytania z dnia 9.11.2004 r., o którym mowa powyżej podatnik dołączył kserokopię pisma z dnia 28.09.2004 r. skierowanego do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz kserokopię opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 7.10.2004 r. (znak: OK-5672/KU-210/18-8470/2004), zgodnie z którą usługi związane z nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych, prowadzonych przez członków cechu mieściły się w grupowaniu PKWiU 80.22.11-00.19 - usługi pozostałych szkół zawodowych ponadpodstawowych (zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.04.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.