Nauka zawodu | Interpretacje podatkowe

Nauka zawodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nauka zawodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy świadcząc usługi napraw i konserwacji pojazdów oraz usługi praktycznej nauki zawodu, Wnioskodawca musi rozliczać zakupy proporcją
Fragment:
Idąc tym tokiem rozumowania należałoby przyznać, że w hipotetycznej sytuacji braku w danym okresie jakiegokolwiek zlecenia dotyczącego napraw i konserwacji pojazdów samochodowych, przy wykonywaniu usług praktycznej nauki zawodu, Wnioskodawca nie ponosiłby żadnych kosztów umożliwiających mu świadczenie usług praktycznej nauki zawodu co nie odpowiada stanowi faktycznemu w obliczu podanej przez Wnioskodawcę informacji, że koszty jego działalności są stałe. Oznaczałoby to, że w takiej hipotetycznej sytuacji wszelkie koszty stałe związane byłyby wyłącznie z prowadzoną w tym danym okresie działalnością w zakresie praktycznej nauki zawodu, tj. działalnością zwolnioną od podatku. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawca – świadcząc zarówno usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów, jak i usługi w zakresie praktycznej nauki zawodu – ponosi koszty związane z obydwoma tymi rodzajami działalności. Jednakże – jak wynika z opisu stanu faktycznego – nie ma możliwości faktycznego wyodrębnienia kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności, jako że odbywają się one w tym samym pomieszczeniu oraz przy użyciu tych samych nabywanych przez Wnioskodawcę towarów i usług. W myśl przytoczonego wyżej przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.
2014
11
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT praktycznej nauki zawodu
Fragment:
U. nr 60, poz. 278 ze zm.), które zgodnie z § 1 ust. 1 mówi, iż przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zwanych dalej "młodocianymi", może odbywać się przez: naukę zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Nauka zawodu ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika i obejmuje praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach oraz dokształcanie teoretyczne (ust. 2). Przyuczenie do wykonywania określonej pracy ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego robotnika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu, o której mowa w § 6 ust. 2 i 3 (ust. 3). W myśl § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić: pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy, osoba zatrudniona u pracodawcy -pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu. Na podstawie § 6 ust. 1 tegoż rozporządzenia nauka zawodu trwa nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy, z zastrzeżeniem § 12. Zawody, w których odbywa się nauka zawodu oraz czas jej trwania, określają przepisy dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (ust. 2 ).
2012
27
sty

Istota:
Czy podlegają zwolnieniu od podatku VAT usługi szkoleniowe realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu.
Fragment:
Jak stanowi § 7 ust. 5 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, pracodawca, o którym mowa w § 3 ust. 2, zawiera z innym podmiotem przyjmującym młodocianego na praktyczną naukę zawodu umowę o zorganizowanie dla młodocianego zajęć uzupełniających z zakresu praktycznej nauki zawodu niezrealizowanych u tego pracodawcy. Do tej umowy stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3 i 4. Z § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu wynika, iż umowa określa: nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania; nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu; zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu; listę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, z podziałem na grupy; formę praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową) i jej zakres; terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu; prawa i obowiązki stron umowy, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków określonych w § 8; sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów, z uwzględnieniem § 9; dodatkowe ustalenia stron umowy związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu. Do umowy dołącza się program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w danej szkole przez dyrektora szkoły (§ 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu). Stosownie (...)
2011
1
paź

Istota:
Czy nierefundowane wydatki przez organ prowadzący ponoszone przez Spółkę wynikające z zawartego porozumienia z Gminą oraz umowy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących są kosztem uzyskania przychodu?
Fragment:
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka uczestniczy w programie praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących kształcącego w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. oraz zgodnie z zawartą umową z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w sprawie praktycznej nauki zawodu organizowanej poza szkołą z dnia 03 września 2007 r. i porozumieniem pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą z dnia 13 kwietnia 2006 r. która jest organem prowadzącym dla szkoły. Zgodnie z umową Spółka zapewnia uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu: stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej przysługujące na danym stanowisku pracy pracownikom, pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środki ochrony indywidualnej, nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy zgodnie z odrębnymi przepisami, dostęp do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno – bytowych.
2011
1
maj

Istota:
Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy zastosować do świadczonej usługi spisywania umów o naukę zawodu?
Fragment:
Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 9.11.2004 r. (data wpływu do US 10.11.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 22.11.2004 r. (data wpływu do US 23.11.2004 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. zapytanie w sprawie stawki podatku od towarów i usług na świadczone przez podatnika usługi spisywania umów o naukę zawodu (mieszczących się w usługach związanych z nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych prowadzonych przez członków cechu) o symbolu PKWiU 80.22.11-00.19 wyjaśnia, co następuje: Podatnik pismem z dnia 9.11.2004 r. zwrócił się o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. z zapytaniem w sprawie stawki podatku od towarów i usług na świadczone usługi spisywania umów o naukę zawodu. Do zapytania z dnia 9.11.2004 r., o którym mowa powyżej podatnik dołączył kserokopię pisma z dnia 28.09.2004 r. skierowanego do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz kserokopię opinii Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 7.10.2004 r. (znak: OK-5672/KU-210/18-8470/2004), zgodnie z którą usługi związane z nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych, prowadzonych przez członków cechu mieściły się w grupowaniu PKWiU 80.22.11-00.19 - usługi pozostałych szkół zawodowych ponadpodstawowych (zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.04.2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nauka zawodu
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.