0114-KDIP1-3.4012.343.2017.2.KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy dla usług nauki języka angielskiego z lektorem świadczone za pośrednictwem Skype’a

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2017 r. (data wpływu 20 września 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2017 r. (data wpływu 13 grudnia 2017 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 27 listopada 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy dla usług nauki języka angielskiego z lektorem świadczone za pośrednictwem Skype’a – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy dla usług nauki języka angielskiego z lektorem świadczone za pośrednictwem Skype’a. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 grudnia 2017 r. (data wpływu 13 grudnia 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 27 listopada 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 4 grudnia 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu strony internetowej, umożliwiającej klientom naukę języka angielskiego przez nauczycieli z Filipin poprzez konwersacje z nimi za pośrednictwem programu komputerowego Skype. Każda lekcja trwa 25 minut i odbywa się z osobami, które usługi te świadczą w sposób profesjonalny, tj. posiadają doświadczenie w zakresie nauki języka angielskiego, zaś język angielski jest na Filipinach jednym z języków urzędowych.

Za każdym razem klient rezerwuje lekcje z wybranym przez siebie nauczycielem, który dostępny jest w dogodnym dla niego terminie. Zarówno temat lekcji, jak i przerabiany w trakcie zajęć materiał dobierany jest indywidualnie dla potrzeb każdego klienta. Ma on możliwość uzgodnienia z lektorem tematyki zajęć.

Klient może korzystać z usług jednego lektora lub z kilku. Ma możliwość wykupienia pojedynczych zajęć, pakietu lekcji lub wykupować lekcje pojedynczo.

Wnioskodawca, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z uwagi na to, iż świadczy usługi nauczania języków obcych, zamierza skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 11 grudnia 2017 r. (data wpływu 13 grudnia 2017 r.) Wnioskodawca wskazał, że:

 1. świadczone przez wnioskodawcę usługi polegają na prowadzeniu i administrowaniu portalem internetowym, za pośrednictwem którego osoby, które chcą uczyć się języka angielskiego mogą robić to przy wykorzystaniu programu Skype, kontaktując się z nauczycielami z Filipin. Portal umożliwia zapisanie się na zajęcia do konkretnego nauczyciela, za pośrednictwem udostępnionego na stronie grafiku zajęć oraz dokonanie płatności za lekcje, w formie wykupienia jednego z kilku dostępnych pakietów lekcji, które można wykorzystać w ciągu miesiąca od dokonania zakupu. Lekcje świadczone za pośrednictwem strony ... charakteryzują się ciągłością, gdyż każdy nauczyciel sporządza po lekcji notatki z zajęć, gdzie ocenia postępy prac, czyni adnotacje na temat przerobionego materiału i oczekiwać ucznia co do zakresu materiału, który ma być przerabiany podczas zajęć;
 2. Wnioskodawca udostępnia stronę internetową, za pośrednictwem której nauczyciele i uczniowie mogą umówić się na lekcje angielskiego i dokonać płatności za te lekcje;
 3. Wnioskodawca zawiera umowę ustną z osobą z Filipin (managerem), która jest jednym z nauczycieli w angielskiej ulicy oraz, która zatrudnia pozostałych nauczycieli z Filipin, świadczących usługi nauczania języka angielskiego za pośrednictwem tego portalu. Wnioskodawca umożliwia nauczycielom z Filipin nauczanie języka angielskiego osoby chętne do takiej metody nauki w Polsce;
 4. Wnioskodawca otrzymuje płatności od osób uczących się języka angielskiego na pośrednictwem strony ... Osoby te wykupują pakiety lekcji, zaś wnioskodawca z otrzymanych za te pakiety opłat, ich część przekazuje managerowi z Filipin, który w ten sposób wynagradza tamtejszych nauczycieli;
 5. zapłaty na rzecz nauczycieli z Filipin dokonują uczniowie, za pośrednictwem Wnioskodawcy, a zapłata stanowi zapłatę za wykupione przez uczniów pakiety lekcji.

Ponadto podał, że nie świadczy usług jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania, nie świadczy usług jako nauczyciel, a jedynie pośredniczy w świadczeniu usług prywatnego nauczania języka angielskiego, jakie nauczyciele z Filipin świadczoną na rzecz uczniów z Polski a usługi przez niego świadczone nie są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy działalność gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę można uznać za świadczenie usług nauczania języków obcych, innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 27 i pkt 29 ustawy o podatki od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym korzystać ze zwolnienia podatkowego?

Zdaniem Wnioskodawcy;

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż prowadzona przez niego działalność gospodarcza, polegająca na udostępnianiu strony internetowej, umożliwiającej klientom naukę języka angielskiego od nauczycieli z Filipin poprzez konwersacje z nimi za pośrednictwem programu Skype wypełnia definicję świadczenia usług nauczania języków obcych, innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 27 i pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca współpracuje w zakresie wykonywanych usług z nauczycielami z Filipin, a ponadto stale zamieszcza na utworzonym w ramach portalu Facebook profilu o nazwie: ... materiały pomocnicze w nauce języka angielskiego. Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę, jest niestandardowym rodzajem internetowej szkoły językowej, która umożliwia praktyczną naukę języka poprzez konwersację z nauczycielem.

We współczesnej dydaktyce języków obcych nikt już nie zadaje pytania, czy ważniejszy jest bezpośredni nadzór nauczyciela, czy uczeń powinien sam dobierać tematykę i czas kształcenia. Kształcenie w zakresie języków obcych przybiera w naszym kraju, jak na świecie bardzo różnorodne formy. Dobór właściwej formy, jak i częstotliwości zajęć jest indywidualna dla każdego ucznia. Metoda konwersacji z osobą, dla której język angielski jest ojczystym daje bardzo dobre efekty. Lektor niemówiący po polsku, mieszkający w innym kraju daje możliwość pełnego i kreatywnego wykorzystania czasu lekcji. Klient ma możliwość czynnie wpływać na tematykę oraz przebieg zajęć. Oferta Wnioskodawcy jest skierowana do osób w różnym stopniu zaawansowania. Udostępnienie na rynku takiej formy kształcenia może dać klientom Wnioskodawcy możliwość dalszego rozwoju i udoskonalenia języka.

Tak więc Wnioskodawca uważa, że taka forma kształcenia w zakresie języków obcych spełnia definicję świadczenia usług nauczania języków obcych, innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 27 i pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7(...)

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu strony internetowej. Usługi te polegają na prowadzeniu i administrowaniu portalem internetowym, za pośrednictwem którego osoby, które chcą uczyć się języka angielskiego mogą robić to przy wykorzystaniu programu Skype, kontaktując się z nauczycielami z Filipin. Portal umożliwia zapisanie się na zajęcia do konkretnego nauczyciela, za pośrednictwem udostępnionego na stronie grafiku zajęć oraz dokonanie płatności za lekcje, w formie wykupienia jednego z kilku dostępnych pakietów lekcji, które można wykorzystać w ciągu miesiąca od dokonania zakupu.

Wnioskodawca udostępnia stronę internetową, za pośrednictwem której nauczyciele i uczniowie mogą umówić się na lekcje angielskiego i dokonać płatności za te lekcje. Wnioskodawca zawiera umowę ustną z osobą z Filipin (managerem), która jest jednym z nauczycieli w angielskiej ulicy oraz, która zatrudnia pozostałych nauczycieli z Filipin, świadczących usługi nauczania języka angielskiego za pośrednictwem tego portalu. Wnioskodawca otrzymuje płatności od osób uczących się języka angielskiego na pośrednictwem strony ... Osoby te wykupują pakiety lekcji, zaś Wnioskodawca z otrzymanych za te pakiety opłat, ich część przekazuje managerowi z Filipin, który w ten sposób wynagradza tamtejszych nauczycieli.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nie świadczy usług jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania, nie świadczy usług jako nauczyciel, a jedynie pośredniczy w świadczeniu usług prywatnego nauczania języka angielskiego, jakie nauczyciele z Filipin świadczoną na rzecz uczniów z Polski a usługi przez niego świadczone nie są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

W związku z tak przedstawionym stanem sprawy, wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem, czy tak wykonywane przez niego czynności można uznać za świadczenie usług nauczania języków obcych, innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, pkt 27 i pkt 29 ustawy, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy, i zastosować dla nich zwolnienie z podatku.

Art. 41 ust. 1 ustawy stanowi, że stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział dla niektórych czynności obniżone stawki podatku lub zwolnienie od podatku. Zastosowanie tych obniżonych stawek podatku lub zwolnienia od podatku możliwe jest jednak tylko wówczas, gdy wynika to wprost z ustawy lub przepisów wykonawczych.

I tak, według art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy – zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów Prawo oświatowe oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów Prawo oświatowe oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

Ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy mogą korzystać uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, o ile świadczone przez te podmioty usługi są usługami kształcenia na poziomie wyższym. Zwolnione są również dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, zwalnia się usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca podaje, że nie świadczy usług jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe, w zakresie kształcenia i wychowania, nie świadczy usług jako nauczyciel oraz usługi przez niego świadczone nie są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Nie świadczy również swoich usług jako nauczyciel. Zatem, mając na uwadze powyższe przepisy i stan sprawy, uznać należy, że brak jest podstaw do zastosowania zwolnienia z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 oraz 29 ustawy dla opisanej działalności Wnioskodawcy.

W dalszej kolejności, należy poddać analizie przesłanki dla zastosowania zwolnienia z VAT zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy, ponieważ aby rozważać, czy działalność Wnioskodawcy może być objęta dyspozycją tego przepisu, należy wykazać, że świadczenia stanowią naukę języka angielskiego oraz nie spełniają warunków zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 oraz 29 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy, zwalnia się od podatku usługi nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w pkt 26, pkt 27 i pkt 29.

W tym kontekście wskazać należy - co wielokrotnie podkreślał również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - że zakres zwolnień przewidzianych w Dyrektywie i tym samy w ustawie, nie może być interpretowany w sposób rozszerzający. Czynności zwolnione stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego, a ich ujednolicona interpretacja ma służyć unikaniu rozbieżności w stosowaniu systemu podatku od wartości dodanej w poszczególnych państwach członkowskich.

Analizując powołane wyżej uregulowania oraz brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy, stwierdzić należy, że aby było możliwe skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w tym przepisie, dany podmiot powinien świadczyć usługi nauczania języków obcych.

Wnioskodawca opisując charakter swoich usług wskazuje, że polegają one na prowadzeniu i administrowaniu portalem internetowym , za pośrednictwem którego osoby, które chcą uczyć się języka angielskiego mogą robić to przy wykorzystaniu programu Skype, kontaktując się z nauczycielami z Filipin. Portal ten umożliwia zatem nauczycielom z Filipin i uczniom kontakt w celu skorzystania z lekcji angielskiego za odpłatnością. Wynagrodzeniem dla Wnioskodawcy z tytułu takiej działalności jest część płatności otrzymywana od osób uczących się języka angielskiego na pośrednictwem strony ..., pomniejszona o należność dla nauczycieli z Filipin.

W ocenie organu, charakter i zasady działania Wnioskodawcy przedstawione we wniosku nie wskazują, że tego typu aktywność spełnia definicję usług z zakresu edukacji. Działania Wnioskodawcy nie mają na celu bezpośredniej nauki języka a sam Wnioskodawca nie świadczy usługi nauczania języka angielskiego, nie odpowiada za merytoryczne przeprowadzenie zajęć, nie nadzoruje przebieg lekcji ani postępów w nauce dokonanych przez uczniów. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy dotyczy tylko takich usług i dostaw, które bezpośrednio wiążą się z usługą nauczania języków obcych. Usługa polegająca na prowadzeniu i administrowaniu portalem internetowym, który stanowi niejako platformę pośredniczącą pomiędzy nauczycielem a uczniem nie ma na celu bezpośredniej nauki języka obcego, tym samym nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.

W konsekwencji, usługi opisane we wniosku, polegające na prowadzeniu i administrowaniu portalem internetowym, za pośrednictwem którego osoby, które chcą uczyć się języka angielskiego mogą pobierać lekcje przy wykorzystaniu programu Skype, kontaktując się z nauczycielami z Filipin, nie będą korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług i w związku z tym będą podlegały opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.