Nauka języka | Interpretacje podatkowe

Nauka języka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nauka języka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT czynności pomocniczych wspomagających naukę języka angielskiego.
Fragment:
Dokonując analizy przedmiotowej sprawy w kontekście powołanych regulacji prawnych oraz orzecznictwa TSUE należy stwierdzić, że czynności pomocnicze wspomagające naukę języka angielskiego dzieci i młodzieży, polegające na prowadzeniu zajęć muzyczno-artystycznych składających się z dziedzin takich jak: taniec, śpiew oraz aktorstwo będą usługami pozostającymi w tak ścisłym związku ze świadczeniem usługi nauki języków obcych, że tworzą tym samym jedną kompleksową usługę nauki języków obcych. Jak wskazuje Wnioskodawca zajęcia z dziedzin takich jak taniec, śpiew, aktorstwo nie będą dodatkowymi zajęciami w ramach nauki języka angielskiego a ich głównym celem będzie nauka języka obcego. Uczestnik nauki języka obcego nie będzie mógł zrezygnować z form artystycznych, będących przedmiotem zapytania, gdyż jest to nieodzowny element opracowanej metodyki nauki języka obcego, bez którego kurs nie może zostać ukończony. Należy zatem uznać, że usługi zajęć muzyczno-artystycznych będą usługami pomocniczymi, nie stanowiącymi dla uczestnika kursu celu samego w sobie lecz jedynie będących środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej tj. nauki języka obcego. Usługi pomocnicze wchodzące w skład opracowanej metodologi nauczania nie mają w tym przypadku charakteru samoistnego, gdyż służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, jaką jest doskonalenie znajomości języka obcego (angielskiego).
2016
10
cze

Istota:
 • zwolnienia z podatku VAT dla usługi nauczania języka obcego prowadzonej w siedzibie Wnioskodawcy,
 • opodatkowania stawką podstawową usługi nauczania języka obcego prowadzonej na terenie innych podmiotów.
 • Fragment:
  Głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest nauka języków obcych. Przeważające PKD nadane przez Główny Urząd Statystyczny to PKD o kodzie 85.59A. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Usługi świadczone są, w zależności od miejsca prowadzenia zajęć: w siedzibie Wnioskodawcy; na terenie innych podmiotów gospodarczych, które nie są szkołami ani uczelniami, a nauka języka obcego prowadzona jest dla pracowników tego podmiotu gospodarczego na koszt pracodawcy w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników. Zajęcia językowe w obydwu przypadkach obejmują zarówno naukę języka obcego od podstaw jak i doskonalenie umiejętności mówienia i pisania w danym języku obcym czyli zajęcia z tzw. native speakerem. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są finansowane ze środków publicznych. Wnioskodawca zatrudnia pracowników którzy świadczą usługi nauczania języków obcych w ramach umowy zlecenia. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są usługami z zakresu doskonalenia zawodowego ani przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca (...)
  2016
  28
  sty

  Istota:
  Czynności składające się na opiekę nad dzieckiem powinny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, natomiast czynność nauki języka obcego może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.
  Fragment:
  (...) nauki języków obcych, korzystającą ze zwolnienia z podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy. Należy wskazać, że czynności opieki nad dzieckiem nie są czynnościami niezbędnymi do wykonywania usługi nauki języka obcego. Pomimo tego, że zdaniem Wnioskodawcy, bez usługi opieki nad dzieckiem rodzic nie zakupiłby usługi nauki języka obcego to należy stwierdzić, że efektem świadczonej usługi jest oprócz nauki języka obcego również opieka nad dzieckiem, przy czym opieka nad dzieckiem nie jest niezbędna do nauki języka obcego. Z okoliczności sprawy należy wnioskować, że klient jest zainteresowany zarówno nabyciem usługi opieki nad swoim dzieckiem w okresie braku tej opieki ze strony członka rodziny jak również nabyciem usługi nauki języka obcego. Nie oznacza to jednak, że dla celów opodatkowania podatkiem VAT usługi te nie mogą być traktowane jako dwie odrębne czynności nawet w sytuacji, gdy są świadczone przez ten sam podmiot. Zdaniem tut. Organu, czynności mające charakter opieki nad dzieckiem, w okolicznościach przedstawionych we wniosku, mogą występować samoistnie niezależnie od nauki języka obcego. Należy zauważyć, że każde zwolnienie należy traktować jako odstępstwo od zasady neutralności, powszechności opodatkowania ostatecznej konsumpcji i wszelkie elementy konstrukcji zwolnienia powinny być interpretowane ściśle.
  2015
  2
  wrz

  Istota:
  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wnioskodawczyni ma prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT (tj. zwolniona) z tytułu zajęć z języka angielskiego, czy musi zastosować stawkę 23%?
  Fragment:
  Nauka języka angielskiego prowadzona jest przez nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświaty, zatrudnionych przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy o dzieło. Brak jest więc w przedmiotowej sprawie okoliczności prywatnego nauczania. Z kolei dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest – w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych. W tym miejscu wskazać należy, iż od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (D. U. UE L 77/1). Rozporządzenie Rady Nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy.
  2015
  27
  sie

  Istota:
  W zakresie ustalenia czy korzystają ze zwolnienia od podatku VAT pozostałe formy opieki nad dziećmi w przedszkolu takie jak rytmika, nauka języków obcych i zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku do 3 lat nie uczęszczających do przedszkola.
  Fragment:
  Z nauczycielem prowadzącym naukę języka obcego zawarta jest umowa o pracę. Nauczyciel prowadzący naukę języka obcego nie prowadzi działalności gospodarczej. Usługi j. angielskiego oraz rytmiki są odrębnymi usługami świadczonymi na podstawie odrębnych umów. Przedszkole jako jednostka objęta systemem oświaty świadczy usługi przedszkolne, natomiast usługi nauki języka obcego oraz rytmiki są usługami dodatkowymi. Usługi organizacji imprez okolicznościowych organizowane są co do zasady dla dzieci z własnej jednostki, zaś sporadycznie dla dzieci spoza przedszkola. Usługi te polegają na zapewnieniu opieki nad dziećmi w określonym czasie, prowadzeniu zajęć edukacyjnych oraz ogólnorozwojowych oraz usługi wyżywienia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2013r.): Czy powyższe usługi dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola (rytmika, nauka języków obcych, zajęcia adaptacyjne) korzystają ze zwolnienia w podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2013r.): powyższe usługi korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 i 26 ustawy o podatku VAT.
  2014
  7
  mar

  Istota:
  Jaka stawka VAT ma zastosowanie dla kursów językowych oferowanych za pomocą platformy e-learningowej prowadzonej przez Spółkę?
  Fragment:
  Główną działalnością Wnioskodawcy jest nauczanie języków obcych poprzez platformę i w swoim opisie działalności wg klasyfikacji PKD posiada pozycję „ 85.59.A Nauka języków obcych ”. Działalność Spółki polega na odpłatnym udostępnianiu kursów w postaci elektronicznej zamieszczonych na platformie e-learningowej. Odbiorcami usługi są klienci indywidualni (osoby fizyczne), przebywający na terenie kraju lub poza nim. Klient wnosi opłatę, a następnie poprzez przeglądarkę internetową loguje się do kursu podając swój login i hasło. Dostęp jest przyznawany klientowi na okres 10 lat. W tym okresie klient może korzystać z kursu w dowolnym miejscu i czasie, przy użyciu komputera i Internetu. Kursy są opracowane przez dyplomowanych nauczycieli językowych, którzy otrzymali od firmy jednorazowe wynagrodzenie za swoją pracę oraz przekazali firmie prawa majątkowe do wykonanych kursów. Klient podczas nauki nie ma kontaktu z autorem kursu ani z innym nauczycielem. Nauka jest całkowicie samodzielna, wszystkie materiały potrzebne klientowi są zawarte na stronie internetowej. Kurs nie kończy się egzaminem, lecz postępy nauki na kolejnych poziomach są sprawdzane za pomocą testów, obliczających automatycznie wynik i wyświetlających go klientowi w celu zobrazowania uzyskanych postępów nauki. Klient ma kontakt z obsługą techniczną platformy e-learningowej.
  2014
  5
  mar

  Istota:
  W zakresie opodatkowania tabletu przekazywanego przez Wnioskodawcę uczestnikom kursów języka angielskiego.
  Fragment:
  Jak wynika z wniosku Wnioskodawca ma zamiar rozpocząć naukę języka angielskiego przy zastosowaniu urządzenia iPad2 zawierającego aplikację do nauki języka. Dokonując analizy przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego tut. organ nie kwestionuje faktu, iż w tej formie nauczania jaką pragnie rozpocząć Wnioskodawca tj. zastosowanie, zamiast podręcznika, tabletu w postaci iPada2 zawierającego aplikację Talkman do nauki języka angielskiego, będzie służyło pełniejszej nauce języka angielskiego nie tylko na kursach językowych prowadzonych przez Wnioskodawcę, ale również podczas samodzielnej nauki poza kursem, w jakimkolwiek innym momencie czy miejscu (poprzez stały dostęp kursanta do materiałów kursowych zarówno w formie tekstu, audio, video oraz ćwiczeń). Jednakże tut. organ pragnie podkreślić, iż aby, w tym przypadku dostawa towaru (tabletu z aplikacją do nauki języka) mogła być uznana za ściśle związaną z usługą podstawową nauki języka angielskiego musi w sposób ścisły a zatem bezpośredni i niejako wyłączny być związana ze świadczeniem tej usługi. A zatem możliwość wykorzystania tego urządzenia jakim jest tablet, do innych celów niż nauka języka angielskiego wyklucza możliwość ścisłego, wyłącznego przyporządkowania tego urządzenia tylko i wyłącznie usługom realizowanym przez Wnioskodawcę – tj. kursom języka angielskiego.
  2013
  25
  kwi

  Istota:
  W zakresie opodatkowania tabletu przekazywanego przez Wnioskodawcę uczestnikom kursów języka angielskiego.
  Fragment:
  Jak wynika z wniosku Wnioskodawca ma zamiar rozpocząć naukę języka angielskiego przy zastosowaniu urządzenia iPad2 zawierającego aplikację do nauki języka. Dokonując analizy przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego tut. organ nie kwestionuje faktu, iż w tej formie nauczania jaką pragnie rozpocząć Wnioskodawca tj. zastosowanie, zamiast podręcznika, tabletu w postaci iPada2 zawierającego aplikację Talkman do nauki języka angielskiego, będzie służyło pełniejszej nauce języka angielskiego nie tylko na kursach językowych prowadzonych przez Wnioskodawcę, ale również podczas samodzielnej nauki poza kursem, w jakimkolwiek innym momencie czy miejscu (poprzez stały dostęp kursanta do materiałów kursowych zarówno w formie tekstu, audio, video oraz ćwiczeń.) Jednakże tut. organ pragnie podkreślić, iż aby, w tym przypadku dostawa towaru (tabletu z aplikacją do nauki języka) mogła być uznana za ściśle związaną z usługą podstawową nauki języka angielskiego musi w sposób ścisły a zatem bezpośredni i niejako wyłączny być związana ze świadczeniem tej usługi. A zatem możliwość wykorzystania tego urządzenia jakim jest tablet, do innych celów niż nauka języka angielskiego wyklucza możliwość ścisłego, wyłącznego przyporządkowania tego urządzenia tylko i wyłącznie usługom realizowanym przez Wnioskodawcę – tj. kursom języka angielskiego.
  2013
  25
  kwi

  Istota:
  Usługa nauczania języka angielskiego korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.
  Fragment:
  Głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest nauka języków obcych. Urząd Statystyczny w Łodzi nadał Wnioskującej numer PKWiU 80.42.10-00.10 „ Usługi nauczania języków obcych ”. Wnioskująca, właścicielka działalności gospodarczej nie posiada statusu nauczyciela, żadnych państwowych uprawnień. Zatrudnia jednego pracownika (męża), który posiada status osoby współpracującej. Nie posiada on statusu nauczyciela, ani nie posiada żadnych państwowych uprawnień. Znajomość języka zdobył w czasie wieloletniego pobytu zagranicą. Usługi świadczone są na terenie innych podmiotów gospodarczych, które nie są szkołami ani żadnymi innymi uczelniami. W zakres nauczania wchodzą konwersacje. Usługa dotyczy nauki mówienia w języku angielskim. Nie są wydawane żadne zaświadczenia czy dyplomy ukończenia szkolenia. Usługa nie jest kursem. Podmiot jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w zaistniałym stanie faktycznym nauczanie języka angielskiego, tj. świadczone usługi podlegają zwolnieniu z podatku VAT, czy ma zastosowanie inna stawka tego podatku... Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone „ usługi nauczania języków obcych ” są opodatkowane stawką podstawową 23% VAT.
  2012
  19
  maj

  Istota:
  Czy usługi świadczone w ramach działalności gospodarczej, polegające na prowadzeniu nauki tańca oraz prowadzeniu zajęć nauki języka obcego na podstawie umowy z pklacówką edukacyjną w świetle zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można uznać za działalność gospodarczą?
  Fragment:
  Biorąc powyższe pod uwagę organ podatkowy stoi na stanowisku, że w zakresie prowadzenia nauki języków obcych podatniczka co prawda nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich w rozumieniu pkt 1 cytowanego art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale ponosi jednak ryzyko związane z działalnością gospodarczą, o którym mowa w pkt 3 oraz nie spełnia przesłanki wyłączenia, o której mowa w pkt 2 cytowanego przepisu. Reasumując w świetle opisanego stanu faktycznego i prawnego Podatniczka nie spełnia jedynie warunku ponoszenia odpowiedzialności za rezultaty działalności w zakresie nauki języka obcego. Skoro zatem niespełnione są łącznie trzy warunki wyłączające wykonywane czynności w zakresie nauki języka obcego z pozarolniczej działalności gospodarczej, należy uznać, że wykonywanie zajęć dydaktycznych nauki języka angielskiego w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w S jest wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.
  2011
  1
  maj
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.