Nauka języka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nauka języka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
sty

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy dla usług nauki języka angielskiego z lektorem świadczone za pośrednictwem Skype’a

Fragment:

(...) nauki języka angielskiego z lektorem świadczone za pośrednictwem Skype’a – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy dla usług nauki języka angielskiego z lektorem świadczone za pośrednictwem Skype’a. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 11 grudnia 2017 r. (data wpływu 13 grudnia 2017 r.) w odpowiedzi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 27 listopada 2017 r. (skutecznie doręczone w dniu 4 grudnia 2017 r.). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu strony internetowej, umożliwiającej klientom naukę języka angielskiego przez nauczycieli z Filipin poprzez konwersacje z nimi za pośrednictwem programu komputerowego Skype. Każda lekcja trwa 25 minut i odbywa się z osobami, które usługi te świadczą w sposób profesjonalny, tj. posiadają doświadczenie w zakresie nauki języka angielskiego, zaś język angielski jest na Filipinach jednym z języków urzędowych.

2017
11
maj

Istota:

Czy sprzedaż kursantom podręczników do nauki języka włoskiego, wykorzystywanych w trakcie zajęć dydaktycznych, nabywanych od różnych dostawców zewnętrznych jest wyłączona ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 17 ustawy o VAT, czy korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 wyżej wymienionej ustawy? (oznaczone we wniosku jako pytanie nr 3)

Fragment:

Cena podręcznika nabywanego od Wnioskodawczyni nie jest wliczana do ceny usługi nauki języka włoskiego. W tym przypadku dostawa podręczników nie jest niezbędna do wykonywania przez Wnioskodawczynię usług podstawowych w zakresie nauki języków obcych, ponieważ kursanci mogą nabyć ww. podręczniki u innego dostawcy. Dostawa przez Wnioskodawczynię podręczników na preferencyjnych warunkach (ze stawką zwolnioną od podatku) spowodowałaby osiągnięcie dodatkowego dochodu przez Wnioskodawczynię, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Zatem w sytuacji gdzie Wnioskodawczyni nie jest jedynym dystrybutorem podręczników używanych do nauki języka obcego, z uwagi na konkurencyjność tych czynności z innymi podatnikami, dostawa podręczników nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 28 w związku z art. 43 ust. 17 ustawy. Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że dostawa podręczników używanych do nauki języka obcego, z uwagi na konkurencyjność tych czynności z innymi podatnikami, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 28 w związku z art. 43 ust. 17 ustawy.

2016
10
cze

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT czynności pomocniczych wspomagających naukę języka angielskiego.

Fragment:

Dokonując analizy przedmiotowej sprawy w kontekście powołanych regulacji prawnych oraz orzecznictwa TSUE należy stwierdzić, że czynności pomocnicze wspomagające naukę języka angielskiego dzieci i młodzieży, polegające na prowadzeniu zajęć muzyczno-artystycznych składających się z dziedzin takich jak: taniec, śpiew oraz aktorstwo będą usługami pozostającymi w tak ścisłym związku ze świadczeniem usługi nauki języków obcych, że tworzą tym samym jedną kompleksową usługę nauki języków obcych. Jak wskazuje Wnioskodawca zajęcia z dziedzin takich jak taniec, śpiew, aktorstwo nie będą dodatkowymi zajęciami w ramach nauki języka angielskiego a ich głównym celem będzie nauka języka obcego. Uczestnik nauki języka obcego nie będzie mógł zrezygnować z form artystycznych, będących przedmiotem zapytania, gdyż jest to nieodzowny element opracowanej metodyki nauki języka obcego, bez którego kurs nie może zostać ukończony. Należy zatem uznać, że usługi zajęć muzyczno-artystycznych będą usługami pomocniczymi, nie stanowiącymi dla uczestnika kursu celu samego w sobie lecz jedynie będących środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej tj. nauki języka obcego. Usługi pomocnicze wchodzące w skład opracowanej metodologi nauczania nie mają w tym przypadku charakteru samoistnego, gdyż służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, jaką jest doskonalenie znajomości języka obcego (angielskiego).

2016
28
sty

Istota:

 • zwolnienia z podatku VAT dla usługi nauczania języka obcego prowadzonej w siedzibie Wnioskodawcy,
 • opodatkowania stawką podstawową usługi nauczania języka obcego prowadzonej na terenie innych podmiotów.
 • Fragment:

  Głównym przedmiotem działalności gospodarczej jest nauka języków obcych. Przeważające PKD nadane przez Główny Urząd Statystyczny to PKD o kodzie 85.59A. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Usługi świadczone są, w zależności od miejsca prowadzenia zajęć: w siedzibie Wnioskodawcy; na terenie innych podmiotów gospodarczych, które nie są szkołami ani uczelniami, a nauka języka obcego prowadzona jest dla pracowników tego podmiotu gospodarczego na koszt pracodawcy w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników. Zajęcia językowe w obydwu przypadkach obejmują zarówno naukę języka obcego od podstaw jak i doskonalenie umiejętności mówienia i pisania w danym języku obcym czyli zajęcia z tzw. native speakerem. Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są finansowane ze środków publicznych. Wnioskodawca zatrudnia pracowników którzy świadczą usługi nauczania języków obcych w ramach umowy zlecenia. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są usługami z zakresu doskonalenia zawodowego ani przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wnioskodawca (...)

  2015
  2
  wrz

  Istota:

  Czynności składające się na opiekę nad dzieckiem powinny być opodatkowane stawką podatku VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy, natomiast czynność nauki języka obcego może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.

  Fragment:

  (...) nauki języków obcych, korzystającą ze zwolnienia z podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy. Należy wskazać, że czynności opieki nad dzieckiem nie są czynnościami niezbędnymi do wykonywania usługi nauki języka obcego. Pomimo tego, że zdaniem Wnioskodawcy, bez usługi opieki nad dzieckiem rodzic nie zakupiłby usługi nauki języka obcego to należy stwierdzić, że efektem świadczonej usługi jest oprócz nauki języka obcego również opieka nad dzieckiem, przy czym opieka nad dzieckiem nie jest niezbędna do nauki języka obcego. Z okoliczności sprawy należy wnioskować, że klient jest zainteresowany zarówno nabyciem usługi opieki nad swoim dzieckiem w okresie braku tej opieki ze strony członka rodziny jak również nabyciem usługi nauki języka obcego. Nie oznacza to jednak, że dla celów opodatkowania podatkiem VAT usługi te nie mogą być traktowane jako dwie odrębne czynności nawet w sytuacji, gdy są świadczone przez ten sam podmiot. Zdaniem tut. Organu, czynności mające charakter opieki nad dzieckiem, w okolicznościach przedstawionych we wniosku, mogą występować samoistnie niezależnie od nauki języka obcego. Należy zauważyć, że każde zwolnienie należy traktować jako odstępstwo od zasady neutralności, powszechności opodatkowania ostatecznej konsumpcji i wszelkie elementy konstrukcji zwolnienia powinny być interpretowane ściśle.

  2015
  27
  sie

  Istota:

  Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wnioskodawczyni ma prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT (tj. zwolniona) z tytułu zajęć z języka angielskiego, czy musi zastosować stawkę 23%?

  Fragment:

  Nauka języka angielskiego prowadzona jest przez nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświaty, zatrudnionych przez Wnioskodawczynię na podstawie umowy o dzieło. Brak jest więc w przedmiotowej sprawie okoliczności prywatnego nauczania. Z kolei dla zastosowania zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, istotne jest – w pierwszej kolejności - uznanie danej usługi za usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, a następnie spełnienie dodatkowych warunków wynikających z niniejszego przepisu, tj. prowadzenie danego szkolenia w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub uzyskanie akredytacji na dany rodzaj szkolenia lub finansowanie danego szkolenia w całości ze środków publicznych. W tym miejscu wskazać należy, iż od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (D. U. UE L 77/1). Rozporządzenie Rady Nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy.

  2014
  7
  mar

  Istota:

  W zakresie ustalenia czy korzystają ze zwolnienia od podatku VAT pozostałe formy opieki nad dziećmi w przedszkolu takie jak rytmika, nauka języków obcych i zajęcia adaptacyjne dla dzieci w wieku do 3 lat nie uczęszczających do przedszkola.

  Fragment:

  Z nauczycielem prowadzącym naukę języka obcego zawarta jest umowa o pracę. Nauczyciel prowadzący naukę języka obcego nie prowadzi działalności gospodarczej. Usługi j. angielskiego oraz rytmiki są odrębnymi usługami świadczonymi na podstawie odrębnych umów. Przedszkole jako jednostka objęta systemem oświaty świadczy usługi przedszkolne, natomiast usługi nauki języka obcego oraz rytmiki są usługami dodatkowymi. Usługi organizacji imprez okolicznościowych organizowane są co do zasady dla dzieci z własnej jednostki, zaś sporadycznie dla dzieci spoza przedszkola. Usługi te polegają na zapewnieniu opieki nad dziećmi w określonym czasie, prowadzeniu zajęć edukacyjnych oraz ogólnorozwojowych oraz usługi wyżywienia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2013r.): Czy powyższe usługi dla dzieci nie uczęszczających do przedszkola (rytmika, nauka języków obcych, zajęcia adaptacyjne) korzystają ze zwolnienia w podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 25 kwietnia 2013r.): powyższe usługi korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 i 26 ustawy o podatku VAT.

  2014
  5
  mar

  Istota:

  Jaka stawka VAT ma zastosowanie dla kursów językowych oferowanych za pomocą platformy e-learningowej prowadzonej przez Spółkę?

  Fragment:

  Główną działalnością Wnioskodawcy jest nauczanie języków obcych poprzez platformę i w swoim opisie działalności wg klasyfikacji PKD posiada pozycję „ 85.59.A Nauka języków obcych ”. Działalność Spółki polega na odpłatnym udostępnianiu kursów w postaci elektronicznej zamieszczonych na platformie e-learningowej. Odbiorcami usługi są klienci indywidualni (osoby fizyczne), przebywający na terenie kraju lub poza nim. Klient wnosi opłatę, a następnie poprzez przeglądarkę internetową loguje się do kursu podając swój login i hasło. Dostęp jest przyznawany klientowi na okres 10 lat. W tym okresie klient może korzystać z kursu w dowolnym miejscu i czasie, przy użyciu komputera i Internetu. Kursy są opracowane przez dyplomowanych nauczycieli językowych, którzy otrzymali od firmy jednorazowe wynagrodzenie za swoją pracę oraz przekazali firmie prawa majątkowe do wykonanych kursów. Klient podczas nauki nie ma kontaktu z autorem kursu ani z innym nauczycielem. Nauka jest całkowicie samodzielna, wszystkie materiały potrzebne klientowi są zawarte na stronie internetowej. Kurs nie kończy się egzaminem, lecz postępy nauki na kolejnych poziomach są sprawdzane za pomocą testów, obliczających automatycznie wynik i wyświetlających go klientowi w celu zobrazowania uzyskanych postępów nauki. Klient ma kontakt z obsługą techniczną platformy e-learningowej.

  2013
  25
  kwi

  Istota:

  W zakresie opodatkowania tabletu przekazywanego przez Wnioskodawcę uczestnikom kursów języka angielskiego.

  Fragment:

  Jak wynika z wniosku Wnioskodawca ma zamiar rozpocząć naukę języka angielskiego przy zastosowaniu urządzenia iPad2 zawierającego aplikację do nauki języka. Dokonując analizy przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego tut. organ nie kwestionuje faktu, iż w tej formie nauczania jaką pragnie rozpocząć Wnioskodawca tj. zastosowanie, zamiast podręcznika, tabletu w postaci iPada2 zawierającego aplikację Talkman do nauki języka angielskiego, będzie służyło pełniejszej nauce języka angielskiego nie tylko na kursach językowych prowadzonych przez Wnioskodawcę, ale również podczas samodzielnej nauki poza kursem, w jakimkolwiek innym momencie czy miejscu (poprzez stały dostęp kursanta do materiałów kursowych zarówno w formie tekstu, audio, video oraz ćwiczeń). Jednakże tut. organ pragnie podkreślić, iż aby, w tym przypadku dostawa towaru (tabletu z aplikacją do nauki języka) mogła być uznana za ściśle związaną z usługą podstawową nauki języka angielskiego musi w sposób ścisły a zatem bezpośredni i niejako wyłączny być związana ze świadczeniem tej usługi. A zatem możliwość wykorzystania tego urządzenia jakim jest tablet, do innych celów niż nauka języka angielskiego wyklucza możliwość ścisłego, wyłącznego przyporządkowania tego urządzenia tylko i wyłącznie usługom realizowanym przez Wnioskodawcę – tj. kursom języka angielskiego.

  2013
  25
  kwi

  Istota:

  W zakresie opodatkowania tabletu przekazywanego przez Wnioskodawcę uczestnikom kursów języka angielskiego.

  Fragment:

  Jak wynika z wniosku Wnioskodawca ma zamiar rozpocząć naukę języka angielskiego przy zastosowaniu urządzenia iPad2 zawierającego aplikację do nauki języka. Dokonując analizy przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego tut. organ nie kwestionuje faktu, iż w tej formie nauczania jaką pragnie rozpocząć Wnioskodawca tj. zastosowanie, zamiast podręcznika, tabletu w postaci iPada2 zawierającego aplikację Talkman do nauki języka angielskiego, będzie służyło pełniejszej nauce języka angielskiego nie tylko na kursach językowych prowadzonych przez Wnioskodawcę, ale również podczas samodzielnej nauki poza kursem, w jakimkolwiek innym momencie czy miejscu (poprzez stały dostęp kursanta do materiałów kursowych zarówno w formie tekstu, audio, video oraz ćwiczeń.) Jednakże tut. organ pragnie podkreślić, iż aby, w tym przypadku dostawa towaru (tabletu z aplikacją do nauki języka) mogła być uznana za ściśle związaną z usługą podstawową nauki języka angielskiego musi w sposób ścisły a zatem bezpośredni i niejako wyłączny być związana ze świadczeniem tej usługi. A zatem możliwość wykorzystania tego urządzenia jakim jest tablet, do innych celów niż nauka języka angielskiego wyklucza możliwość ścisłego, wyłącznego przyporządkowania tego urządzenia tylko i wyłącznie usługom realizowanym przez Wnioskodawcę – tj. kursom języka angielskiego.