Nauka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nauka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
sty

Istota:

Opodatkowanie świadczeń otrzymanych w związku z uczestnictwem w programie „Mobilność Plus”.

Fragment:

Na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wnioskodawca otrzymał środki finansowe przeznaczone na finansowanie w latach 2014 - 2015 udziału w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Mobilność Plus" -III edycja (dalej: Program). Wnioskodawca w ramach Programu został skierowany przez Uniwersytet do realizacji zadania - udziału w badaniach naukowych i/lub pracach rozwojowych w zagranicznym ośrodku C. Na sfinansowanie pobytu w ośrodku zagranicznym Wnioskodawca otrzymał pewne określone z góry kwoty. „ Mobilność Plus ” jest programem ustanowionym na mocy Komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. Zgodnie z komunikatem, program ma na celu umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium RP, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz podróży pomiędzy miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek.

2017
11
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku usług polegających na udostępnianiu możliwości uczestnictwa w konferencji naukowej.

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Centrum (zwane dalej Centrum) jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk. Centrum jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT. Do zadań Centrum należy w szczególności: prowadzenie badań naukowych, w tym: badań własnych, badań w ramach indywidualnych projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz badań zamawianych przez inne organizacje i jednostki naukowe krajowe i zagraniczne; prowadzenie prac rozwojowych, przekazywanie wyników prac naukowych do praktyki, ich komercjalizacja oraz prowadzenie działań z zakresu transferu technologii; publikowanie wyników prac badawczych; nadawanie stopni naukowych w zakresie posiadanych uprawnień; prowadzenie studiów doktoranckich i staży naukowych; popularyzacja wiedzy w zakresie astronomii oraz dyscyplin pokrewnych; W celu realizacji wymienionych zadań Centrum w szczególności: współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi; zawiera umowy lub porozumienia z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, innymi placówkami naukowo-badawczymi oraz uczelniami w kraju i za granicą, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi spoza Centrum; (...)

2015
18
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług

Fragment:

Wnioskodawca ma do zatrudnienia osobę, która przez 15 lat była nauczycielem tańca (przedszkola prywatne, państwowe, szkoły podstawowe, domy kultury) ma wykształcenie pedagogiczne i wieloletnią naukę i praktykę w tej dziedzinie. W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości czy świadczone usługi w zakresie nauki tańca zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 85.52.Z (Pozaszkolne formy edukacji artystycznej) będą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Odnosząc treść przytoczonych przepisów do opisu sprawy wskazać należy, że w odniesieniu do usług świadczonych przez Wnioskodawcę w zakresie nauki tańca nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, gdyż Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty, nie jest też uczelnią ani innym podmiotem wymienionym w tym przepisie. W przedmiotowej sprawie nie wystąpią również przesłanki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, ponieważ świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie stanowią usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Ponadto, z uwagi na fakt, że usługi nauki tańca będzie wykonywać w imieniu Wnioskodawcy zatrudniona osoba, która przez 15 lat była nauczycielem tańca (przedszkola prywatne, państwowe, szkoły podstawowe, domy kultury) ma wykształcenie pedagogiczne i wieloletnią naukę i praktykę w tej dziedzinie, to w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.

2013
10
maj

Istota:

Czy usługi szkoleniowe w postaci nauczania języka obcego w formie tzw. „Cyber Teacher Coach” i „Cyber Teacher Live” spełniają na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku od towarów i usług definicję nauczania języków obcych oraz dostawę towarów i usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w punktach 26, 27 i 29, czy też spełniają definicję usług elektronicznych zawartą w art. 7 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. i są opodatkowane stawką VAT 23% ?

Fragment:

Nie jest również uczelnią ani jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz jednostką badawczo-rozwojową w zakresie kształcenia na poziomie wyższym, dzięki czemu Spółka korzystałaby ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Spółka w ramach swojej działalności gospodarczej wprowadza do sprzedaży nową usługę nauczania języków obcych za pomocą metody tzw. „ Cyber Teacher Coach ” lub „ Cyber Teacher Live ”. Usługi te będą wykonywane za pośrednictwem Internetu na platformie e-learningowej w taki sposób, że odbiorców nauki szkoli się, łącząc następujące formy kształcenia: usługa „ Cyber Teacher Coach ” - jest dostępna dla odbiorcy nauki 24 godziny na dobę w okresie 3, 6, 9 lub 12 miesięcy. Uczeń w każdym momencie nauki, tj. samodzielnego szkolenia przy wykorzystaniu materiałów znajdujących się na platformie e-learningowej może on-line rozmawiać, zadawać pytania lektorowi/nauczycielowi wskazanemu w platformie e-learningowej. Może więc korzystać zarówno z samodzielnej nauki, jak i łączyć ją z bezpośrednią nauką z udziałem nauczyciela. usługa „ Cyber Teacher Live ” - funkcjonuje podobnie jak usługa „ Cyber Teacher Coach ”.

2013
4
sty

Istota:

Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT usług prowadzenia nauki pływania świadczonych na rzecz szkoły, rady rodziców, klubu sportowego.

Fragment:

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca odnośnie obowiązującej nauki pływania klas 3 wskazał, iż ma podpisaną umowę na prowadzenie obowiązkowej nauki pływania klas „ 3 ” z Szkołą Podstawową oraz Radą Rodziców. W jednym miesiącu za obowiązkowe zajęcia nauki pływania płaci Szkoła z Budżetu Gminy a w drugim płaci Rada Rodziców z wpłat pojedynczych rodziców. Szkoła zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje program nauki pływania wynikający z programu nauczania. Zajęcia które prowadzi Zainteresowany nie są formą zajęć pozalekcyjnych nieobowiązkowych. Zajęcia te są obowiązkowe wynikające z programu nauczania. Program nauczania określa także uprawnienia osoby prowadzącej. Oprócz posiadania dyplomu nauczyciela z przygotowaniem pedagogicznym osoba, która naucza musi posiadać minimum uprawnienia instruktora pływania. Wnioskodawca posiada uprawnienia instruktora pływania oraz trenera pływania. Zainteresowany jest na co dzień nauczycielem mianowanym. Jednocześnie świadczy usługi związane z nauką pływania tylko w tej sprawie dla Szkoły i Rady Rodziców. Wnioskodawca nie jest organizatorem pełnej nauki tzn. nie wynajmuje pływalni, nie organizuje przejazdu autokarem. Wnioskodawca jest tylko zatrudniony jako nauczyciel do tych grup, czyli wykonuje On czynności związane z nauką pływania prywatnie na własny rachunek.

2012
18
maj

Istota:

Czy usługi związane z udostępnianiem basenu uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy, w celu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, których przedmiotem jest nauka pływania, zwolnione są od podatku od towarów i usług?Czy świadczone przez Ośrodek usługi nauki pływania zwolnione są od podatku od towarów i usług?

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności świadczy także usługi nauki pływania. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów zatrudnionych w Ośrodku. Zajęcia te finansowane są przez osoby korzystające z nauki pływania i mieszczą się w grupowaniu 93.11.10.0. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy usługi związane z udostępnianiem basenu uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy, w celu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, których przedmiotem jest nauka pływania, zwolnione są od podatku od towarów i usług... Czy świadczone przez Ośrodek usługi nauki pływania zwolnione są od podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, ponownie wskazującego, że jest komunalną osobą prawną, gdzie Gmina posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, a przedmiotem działalności, zgodnie z aktem założycielskim, jest m. in. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93), zarówno usługi związane z udostępnianiem basenu uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, w celu prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, których przedmiotem jest nauka pływania, jak i świadczone przez Ośrodek usługi nauki pływania, zwolnione są od podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
1
paź

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku nauki pływania.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 25 lutego 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniach 15 kwietnia i 2 maja 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług nauki pływania. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniach, przedstawiono następujący stan faktyczny. Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową gminy, prowadzącą działalność w dziedzinie kultury fizycznej, w szczególności w zakresie sportu i rekreacji. Działalność ta nie ma na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków. Wszelkie zyski, które powstaną, przeznaczone są na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Jednym ze, statutowych zadań Ośrodka jest koordynacja, organizacja i prowadzenie zajęć w zakresie nauk pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Świadczone usługi mają charakter odpłatny i prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów, posiadających stosowne uprawnienia, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Ww. usługi nie są wykonywane na rzecz jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Zajęcia prowadzone są z jedną osobą lub w grupach 2-3 osobowych. Zajęcia obejmują naukę pływania od podstaw i doskonalenie pływania dzieci i dorosłych. Nie dotyczą szkoleń ratowniczych. Zgodnie z opinią Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, ww. usługi zakwalifikowane zostały do grupowania (PKWiU z 2004 r.) 92.62.13-00 - usługi związane ze sportem pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane.

2011
1
paź

Istota:

Miejsce świadczenia i opodatkowania usług konferencji naukowych.

Fragment:

Pracownicy naukowi wyjeżdżają przede wszystkim w celu poszerzenia posiadanej przez nich wiedzy na dany temat, dowiedzenia się, na bazie informacji przedstawionych przez innych uczestników, jak radzą sobie inni z danym zagadnieniem. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy konferencje zagraniczne, na które wyjeżdżają pracownicy naukowi Instytutu, podlegają - zgodnie z art. 28g ustawy o podatku od towarów i usług - opodatkowaniu podatkiem w miejscu świadczenia usługi, co oznacza, że w Polsce nie jest naliczany podatek od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, konferencje naukowe „ podlegają pod art. 28g ustawy o podatku od towarów i usług ”, ponieważ mają charakter usług podobnych do usług edukacyjnych. Instytut wskazał, iż jest zdania, że skoro aby uczestniczyć w konferencji uczestnik musi zarejestrować się i wnieść opłatę rejestracyjną, to można traktować ją jako bilet wstępu na konferencję. W Jego ocenie, konferencje podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w miejscu świadczenia tej usługi, tj. poza granicami Polski i nie musi naliczać podatku należnego od konferencji zagranicznych.

2011
1
cze

Istota:

Czy świadczenie usług nauki tańca podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Fragment:

(...) nauki tańca – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 9 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla usług nauki tańca. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku od towarów i usług i rozpoczyna prowadzenie szkoły tańca w celach zarobkowych. Zainteresowana jest instruktorem tańca i prowadzi zajęcia nauki tańca dla par, grup oraz osób indywidualnych, od których pobierana jest opłata. Wnioskodawczyni nie jest organizatorem imprez w zakresie kultury, rozrywki i nie sprzedaje biletów wstępu na takie imprezy. Prowadzenie nauki tańca – jak wskazuje Zainteresowana – zostało przez GUS sklasyfikowane grupowaniu PKWiU pod symbolem 85.52.Z, co według klucza powiązań (PKWiU 2008 – PKWiU 2004) odpowiada symbolowi PKWiU 92.34.12 „ usługi związane z działalnością sal baletowych, dyskotek i instruktorów tańca ”. Ponadto prowadzona działalność będzie też polegać na współpracy ze szkołami, przedszkolami, uczelniami i organizowaniu lekcji tańca w ww. instytucjach w ramach lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych (PKWiU 85.60 lub 85.52.Z) oraz wystawianiu przedstawień artystycznych (pokazy taneczne na zlecenie firm i osób fizycznych – PKWiU 90.01.Z), co według klucza powiązań (PKWiU 2008 – PKWiU 2004) odpowiada symbolowi 92.31.2.

2011
1
cze

Istota:

Czy świadczenie usług nauki tańca podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Fragment:

Zainteresowana jest instruktorem tańca i prowadzi zajęcia nauki tańca dla par, grup oraz osób indywidualnych, od których pobierana jest opłata. Wnioskodawczyni nie jest organizatorem imprez w zakresie kultury, rozrywki i nie sprzedaje biletów wstępu na takie imprezy. Prowadzenie nauki tańca – jak wskazuje Zainteresowana – zostało przez GUS sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU pod symbolem 85.52.Z, co według klucza powiązań (PKWiU 2008 – PKWiU 2004) odpowiada symbolowi PKWiU 92.34.12 „ usługi związane z działalnością sal baletowych, dyskotek i instruktorów tańca ”. Ponadto prowadzona działalność będzie też polegać na współpracy ze szkołami, przedszkolami, uczelniami i organizowaniu lekcji tańca w ww. instytucjach w ramach lekcji wychowania fizycznego lub zajęć pozalekcyjnych (PKWiU 85.60 lub 85.52.Z) oraz wystawianiu przedstawień artystycznych (pokazy taneczne na zlecenie firm i osób fizycznych – PKWiU 90.01.Z), co według klucza powiązań (PKWiU 2008 – PKWiU 2004) odpowiada symbolowi 92.31.2. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w przypadku świadczenia usług prowadzenia lekcji tańca w przedszkolach, szkołach i na uczelniach... Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sprawie zastosowanie będzie miał art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.