ITPB2/415-297/12/IL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w przypadku, gdy nauczyciel złoży wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej w formie dopłaty do okularów, protez i za pobyt w sanatorium i nie dołączy zaświadczenia lekarskiego, z którego wynikać będzie, że choroba ma charakter długotrwały lub że choruje przewlekle i z tego tytułu otrzyma zapomogę pieniężną, to kwota tej zapomogi nie będzie podlegać zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2012 r. (data wpływu 26 marca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Zespół Szkół zamierza wypłacać kwoty pomocy zdrowotnej między innymi w formie dopłat do okularów, protez i za pobyt w sanatorium (skierowanie przez NFZ i prywatnie). Przyznanie pomocy zdrowotnej w postaci dopłat do okularów, protez oraz za pobyt w sanatorium nie jest związane ze zdarzeniem losowym oraz długotrwałą chorobą (brak jest we wniosku zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że choroba ma charakter długotrwały lub że jest przewlekła). Również przyznanie pomocy zdrowotnej w postaci dopłat do okularów nie następuje na podstawie przepisów § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Świadczenia wypłacane są ze specjalnie na ten cel wyodrębnionego z budżetu szkoły Funduszu Zdrowotnego. Adresatami świadczeń w postaci zapomogi pieniężnej są pracownicy (nauczyciele) i nauczyciele emeryci.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674) organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania, W tym celu Rada Miasta w dniu 29 listopada 2007 r. podjęła Uchwałę, w której ustaliła rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych zawodowo jak i nauczycieli emerytów oraz warunki i sposób ich przyznawania. Zgodnie z Uchwałą pomoc zdrowotna udzielana jest nauczycielom i nauczycielom/emerytom, którzy leczą się w miejscu zamieszkania lub innej miejscowości z powodu przewlekłej lub wyjątkowo ciężkiej choroby. Pomoc zdrowotna obejmuje dofinansowanie:

  1. kosztów zakupu leków lub sprzętu medycznego,
  2. pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej,
  3. kosztów specjalistycznego leczenia, w tym:
    1. zakupu usług protetycznych,
    2. zakupu szkieł optycznych,
  4. kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych,
  5. kosztów usług rehabilitacyjnych.

Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela do dyrektora szkoły wniosku zawierającego opis choroby wraz z opisem przebiegu leczenia. Do wniosku należy dołączyć: aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty, wystawione nie później niż jeden miesiąc przed datą złożenia wniosku, imienne rachunki lub faktury za zakup leków lub sprzętu medycznego, oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów przypadających na jednego członka rodziny nauczyciela za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

Wobec powyższego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku, gdy nauczyciel złoży wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej w formie dopłaty do okularów, protez i za pobyt w sanatorium i nie dołączy zaświadczenia lekarskiego, z którego wynikać będzie, że choroba ma charakter długotrwały lub że choruje przewlekle i z tego tytułu otrzyma zapomogę pieniężną, to kwota tej zapomogi nie będzie podlegać zwolnieniu podatkowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy w sytuacji przedstawionej w zdarzeniu przyszłym występuje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest wymieniona pomoc zdrowotna w formie dopłat do okularów, protez i za pobyt w sanatorium. Zatem wypłaty z tytułu pomocy zdrowotnej traktowane są jako przychód nauczycieli z wyjątkiem zasiłków, wynagrodzenia chorobowego oraz należności wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 22.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. z 2012 r., poz. 361 ze zmianami) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79.

Z powyższego przepisu wynika, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie zapomogi wypłacone z tytułów wskazanych w tym przepisie, do wysokości wyznaczonej kwotą 2280 zł w danym roku podatkowym.

Podmiot wypłacający zapomogę powinien każdorazowo oceniać, czy przesłanki do jej otrzymania przez podatnika mieszczą się w przypadkach wymienionych w tym przepisie oraz czy kwota zapomogi nie przekracza wskazanego limitu.

Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia zapomogi, indywidualnego zdarzenia losowego, długotrwałej choroby. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku definicjami występującymi w słownikach języka polskiego. Powołując się na językowe znaczenie wyrazów, przez zapomogę należy rozumieć jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z ważnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast przez długotrwałą chorobę należy rozumieć chorobę wymagającą długotrwałego leczenia w sposób stały lub przez długi okres, mającą długotrwały przebieg.

Analizując, czy choroba jest długotrwała nie sposób odwołać się do konkretnych ram czasowych przesądzających o tym jak długo ma ona trwać, by możliwe było objęcie zapomogi wypłaconej w związku z tą chorobą zwolnieniem z opodatkowania. Z medycznego punktu widzenia długotrwałe choroby, to choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone.

Pod pojęciem „indywidualnego zdarzenia losowego” należy zatem rozumieć wszelkie zdarzenia wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można przewidzieć i które są niezależne od osoby, nawet przy zachowaniu należytej staranności; takimi zdarzeniami są np. kradzieże, włamania, zagubienie rzeczy, nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu.

Podmiot dokonujący wypłaty omawianego świadczenia zobowiązany jest natomiast do analizowania każdego przypadku indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza wypłacać kwoty pomocy zdrowotnej między innymi w formie dopłat do okularów, protez i za pobyt w sanatorium (skierowanie przez NFZ i prywatnie). Przyznanie pomocy zdrowotnej w postaci dopłat do okularów, protez oraz za pobyt w sanatorium nie jest związane ze zdarzeniem losowym oraz długotrwałą chorobą (brak jest we wniosku zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że choroba ma charakter długotrwały lub jest przewlekła). Również przyznanie pomocy zdrowotnej w postaci dopłat do okularów nie następuje na podstawie przepisów § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Świadczenia wypłacane są ze specjalnie na ten cel wyodrębnionego z budżetu szkoły Funduszu Zdrowotnego. Adresatami świadczeń w postaci zapomogi pieniężnej są pracownicy (nauczyciele) i nauczyciele emeryci.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania, W tym celu Rada Miasta w dniu 29 listopada 2007 r. podjęła Uchwałę, w której ustaliła rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli czynnych zawodowo jak i nauczycieli emerytów oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Stosownie do art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Z kolei ust. 4 tego artykułu stanowi, że uprawnienia, o których mowa w ust. 1 zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Mając na uwadze zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku, w szczególności zaś uwzględniając, iż przyznanie pomocy zdrowotnej w postaci dopłat do okularów, protez oraz za pobyt w sanatorium nie jest związane ze zdarzeniem losowym lub długotrwałą chorobą (do wniosku o przyznanie tej pomocy nie dołączono zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że choroba ma charakter długotrwały lub że jest przewlekła) stwierdzić zatem należy, iż pomoc zdrowotna wypłacona przez Wnioskodawcę nie może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.