IPPB4/4511-453/15-4/JK3 | Interpretacja indywidualna

Czy rozliczając wynagrodzenie zatrudnianych nauczycieli można zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%, mając na uwadze, że korzystają oni z opracowanych przez siebie programów nauczania?
IPPB4/4511-453/15-4/JK3interpretacja indywidualna
 1. nauczyciel
 2. podwyższenie kosztów uzyskania przychodu
 3. projekt
 4. utwory
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. (data nadania 30 czerwca 2015 r., data wpływu 2 lipca 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 19 czerwca 2015 r. Nr IPPB4/4511-453/15-2/JK3 (data nadania 22 czerwca 2015 r., data doręczenia 27 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu.

Z uwagi na braki formalne pismem z dnia 19 czerwca 2015 r. Nr IPPB4/4511-453/15-2/JK3 (data nadania 22 czerwca 2015 r., data doręczenia 27 czerwca 2015 r.) wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Pismem z dnia 29 czerwca 2015 r. (data nadania 30 czerwca 2015 r., data wpływu 2 lipca 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni świadczy usługi w ramach pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania według PKD 70.22.Z, w ramach pozostałych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz edukacji artystycznej według PKD 85.51.Z i PKD 85.52.Z, a także usługi nauki języków obcych według PKD 85.59.A oraz PKD 85.59.B i PKD 85.60Z. Wnioskodawczyni zamierza realizować projekt polegający na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W związku z tym Wnioskodawczyni zatrudni w ramach ww. projektu nauczycieli na umowę o dzieło. Nauczyciele prowadzić będą zajęcia z języka angielskiego, matematyki, biologii lub przyrody, chemii oraz poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jednocześnie Wnioskodawczyni zaznacza, że firma nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, ale zatrudnieni przez firmę nauczyciele są zatrudnieni na umowy o pracę w jednostkach oświaty i posiadają odpowiednie kwalifikacje narzucone przez ustawę o systemie oświaty. Zatrudniani nauczyciele pracować będą na własnych programach nauczania, opracowanych przez siebie programach zajęć, korzystając z własnych materiałów, przy użyciu technik aktywizujących, jednocześnie przenosząc w ramach wynagrodzenia prawa autorskie do ww. programów na Zamawiającego tj. firmę Wnioskodawczyni. W ramach prowadzonych usług Wnioskodawczyni wystawi fakturę VAT dla Gminy, w której prowadzony będzie projekt.

Zatrudnieni przez Wnioskodawczynię nauczyciele będą wykonywać pracę, która ma charakter twórczy, gdyż do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, każdy z nauczycieli sam opracowuje program pracy, realizuje zajęcia na podstawie przygotowanego przez siebie planu pracy oraz sposobu nauczania (nauczyciel sam wybiera metodę prowadzenia zajęć, które prowadzone są z pomocą różnych materiałów aktywizujących). Każdy nauczyciel według własnego pomysłu i własnej metody uznanej przez siebie za najlepszą prowadzi zlecone mu zajęcia pozalekcyjne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy Wnioskodawczyni ma prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT (zwolniona) z tytułu zajęć z języka angielskiego, czy też Wnioskodawczyni musi zastosować stawkę VAT 23%...
 2. Czy rozliczając wynagrodzenie zatrudnianych nauczycieli można zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%, mając na uwadze, że korzystają oni z opracowanych przez siebie programów nauczania...

Niniejsza interpretacja dotyczy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu (pyt. Nr 2), natomiast w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług (pyt. Nr 1) zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, uwzględniając metody pracy zatrudnianych nauczycieli można zastosować 50% stawkę kosztów uzyskania przychodów z tytułu wynagrodzeń.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Ponadto w świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są prawa majątkowe, za które uważa się w szczególności: przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Forma stosunku prawnego, w ramach którego wykonane są prace twórcze, czy to będzie umowa o pracę czy też umowa o dzieło lub zlecenia, nie ma znaczenia dla kwalifikacji prac twórczych w zakresie normy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%.

Wynagrodzenie wypłacone twórcom z tytułu praw autorskich, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw, z reguły będzie stanowiło dla tych osób przychody z praw autorskich, o których mowa w art. 18 ww. ustawy.

Stosownie natomiast do art. 9 ust. 2 tej ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W przypadku osoby, która uzyskuje przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło, przysługują zgodnie z przepisem art. 22 ust. 9 pkt 4 – koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanego przychodu.

Inaczej jednakże jest traktowana sprawa kosztów uzyskania przychodów twórców i autorów zatrudnionych na umowę o pracę czy w przypadku uzyskiwania przez twórców i autorów przychodów z tytułu wykonywania usług na podstawie umów cywilnoprawnych. O zastosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności (utworu), będącej przedmiotem prawa autorskiego.

Z art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. wynika, że koszty uzyskania niektórych przychodów - z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem ust. 9a, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Stosownie zaś do art. 22 ust. 9a tej ustawy, w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 9 pkt 1-3, nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć użytych w art. 22 ust. 9 pkt 3, takich jak np. „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć z nimi związanych, jak np. „utwór”, zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).

W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W świetle art. 1 ust. 2 ww. ustawy, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 1. wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 2. plastyczne;
 3. fotograficzne;
 4. lutnicze;
 5. wzornictwa przemysłowego;
 6. architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 7. muzyczne i słowno-muzyczne;
 8. sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 9. audiowizualne (w tym filmowe).

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami, występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki:

 • po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu,
 • po drugie zaś osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi.

W tym miejscu należy jednak zauważyć, że tut. organ nie jest upoważniony do interpretacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, a tym samym do stwierdzenia, czy dana osoba (pracownik Wnioskodawcy) jest twórcą w rozumieniu ww. ustawy lub czy konkretna praca stanowi prawo autorskie lub prawo pokrewne. Przepisy prawa podatkowego nie określają bowiem kto jest a kto nie jest artystą.

Z opisu przedstawionego we wniosku i uzupełnieniu wynika, że Wnioskodawczyni świadczy usługi w ramach pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania według PKD 70.22.Z, w ramach pozostałych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz edukacji artystycznej według PKD 85.51.Z i PKD 85.52.Z, a także usługi nauki języków obcych według PKD 85.59.A oraz PKD 85.59.B i PKD 85.60Z. Wnioskodawczyni zamierza realizować projekt polegający na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W związku z tym Wnioskodawczyni zatrudni w ramach ww. projektu nauczycieli na umowę o dzieło. Nauczyciele prowadzić będą zajęcia z języka angielskiego, matematyki, biologii lub przyrody, chemii oraz poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. Jednocześnie Wnioskodawczyni zaznacza, że firma nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, ale zatrudnieni przez firmę nauczyciele są zatrudnieni na umowy o pracę w jednostkach oświaty i posiadają odpowiednie kwalifikacje narzucone przez ustawę o systemie oświaty. Zatrudniani nauczyciele pracować będą na własnych programach nauczania, opracowanych przez siebie programach zajęć, korzystając z własnych materiałów, przy użyciu technik aktywizujących, jednocześnie przenosząc w ramach wynagrodzenia prawa autorskie do ww. programów na Zamawiającego tj. firmę Wnioskodawczyni. W ramach prowadzonych usług Wnioskodawczyni wystawi fakturę VAT dla Gminy, w której prowadzony będzie projekt.

Zatrudnieni przez Wnioskodawczynię nauczyciele będą wykonywać pracę, która ma charakter twórczy, gdyż do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, każdy z nauczycieli sam opracowuje program pracy, realizuje zajęcia na podstawie przygotowanego przez siebie planu pracy oraz sposobu nauczania (nauczyciel sam wybiera metodę prowadzenia zajęć, które prowadzone są z pomocą różnych materiałów aktywizujących). Każdy nauczyciel według własnego pomysłu i własnej metody uznanej przez siebie za najlepszą prowadzi zlecone mu zajęcia pozalekcyjne.

Skoro zatrudnieni przez Wnioskodawczynię nauczyciele będą wykonywać pracę, która ma charakter twórczy, gdyż do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, każdy z nauczycieli sam opracowuje program pracy, realizuje zajęcia na podstawie przygotowanego przez siebie planu pracy oraz sposobu nauczania (nauczyciel sam wybiera metodę prowadzenia zajęć, które prowadzone są z pomocą różnych materiałów aktywizujących), to w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, że do wynagrodzeń wypłacanych (na podstawie umów o dzieło) nauczycielom w związku z korzystaniem przez nich z praw autorskich lub rozporządzaniem tymi prawami Wnioskodawczyni – jako płatnik - może stosować 50% koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym - jak wynika z art. 22 ust. 9a tej ustawy - koszty te nie mogą przekroczyć 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej.

Jednakże należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej stanowi, że ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy m.in. ustaw podatkowych oraz przepisy wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Natomiast poprzez ustawy podatkowe, zgodnie z art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej należy rozumieć ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Stosownie do tej definicji, ww. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie stanowi przepisów prawa podatkowego, a więc działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie jest upoważniony do interpretowania tej ustawy w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej.

Organy podatkowe nie są właściwe w zakresie rozstrzygania autorskiego charakteru wykonywanych czynności. Interpretacja przepisów ustawy o prawie autorskim nie leży w kompetencji organów podatkowych. Organy podatkowe nie są zatem uprawnione do orzekania, czy określony rezultat pracy jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.