IPPB4/4511-1036/15-3/AK | Interpretacja indywidualna

Zapomoga zdrowotna przyznana byłym nauczycielom-emerytom i byłym nauczycielom- rencistom, stanowić będzie świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli zwolnione do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym, kwoty 2.280 zł.
IPPB4/4511-1036/15-3/AKinterpretacja indywidualna
 1. dentysta
 2. emeryci
 3. jednostka budżetowa
 4. nauczyciel
 5. okulary
 6. renciści
 7. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przyznawanej zapomogi zdrowotnej byłym nauczycielom (emerytom i rencistom) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przyznawanej zapomogi zdrowotnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednostką budżetową miasta utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Dzielnicy. Wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na cele zdrowotne dla nauczycieli oraz byłych nauczycieli - emerytów i rencistów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych z terenu Dzielnicy centralizujących fundusz zdrowotny na podstawie Zarządzenia Burmistrza Dzielnicy w związku z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.) przyznawanych zgodnie z § 2 ust. 4 i 5 Uchwały Rady miasta z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto. W tym celu przy Wnioskodawcy została powołana Komisja Zdrowotna, która będzie rozpatrywała wnioski oraz proponowała wysokość świadczeń.

Pomoc zdrowotna może być przyznawana w szczególności w związku z długotrwałą chorobą nauczyciela udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim, długotrwałym leczeniem szpitalnym połączonym z koniecznością dalszego leczenia w domu, długotrwałym leczeniem specjalistycznym, koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych lub korzystania z usług z zakresu protetyki dentystycznej oraz stosowaniem profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych. Ponadto nauczyciele mogą ubiegać się o dofinansowanie do następujących rodzajów świadczeń: zakup leków lub sprzętu medycznego, zabiegi medyczne, pobyt na turnusach rehabilitacyjnych lub koszty usług rehabilitacyjnych. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od rodzaju i przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela, wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia, sytuacji materialnej rodziny nauczyciela z uwzględnieniem poniesionych przez nauczyciela wydatków.

Na podstawie porozumień dotyczących prowadzenia wspólnej działalności w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz byłych nauczycieli - emerytów i rencistów środki na ten cel zostały zabezpieczone w planie finansowym Wnioskodawcy i będą wypłacane pracownikom szkół i placówek oświatowych oraz byłym nauczycielom - emerytom i rencistom, centralizującym fundusz zdrowotny, niebędącym pracownikami Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy zapomogi zdrowotne przyznane nauczycielom czynnym zawodowo w związku z pobytem w sanatorium, zakupem okularów korekcyjnych lub protetyką dentystyczną nieudokumentowane stosownym zaświadczeniem lekarskim o długotrwałej chorobie oraz niezwiązane ze zdarzeniem losowym są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, a przychód z tego tytułu w przypadku, gdy świadczeniobiorcy nie są pracownikami Wnioskodawcy, należy wykazać w Informacji o wysokości przychodów z innych źródeł PIT-8C czy też są one zwolnione od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy...
 2. Czy zapomogi zdrowotne przyznane byłym nauczycielom-emerytom i byłym nauczycielom- rencistom w związku z pobytem w sanatorium, zakupem okularów korekcyjnych lub protetyką dentystyczną podlegają opodatkowaniu czy też są zwolnione od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł...

Niniejsza interpretacja dotyczy odpowiedzi na pyt. Nr 2. W zakresie pyt. Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zapomogi zdrowotne przyznane emerytom i rencistom w związku z pobytem w sanatorium, zakupem okularów korekcyjnych lub protetyką dentystyczną podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 pobiera się zryczałtowany podatek dochodowym w wysokości 10% należności.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 38 tej ustawy wskazuje, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Należy zauważyć, że aby świadczenie korzystało ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • świadczenie ma otrzymać emeryt lub rencista,
 • świadczenie to musi być przyznane ww. osobom w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy lub od związków zawodowych (nie ma znaczenia, czy udzielającym świadczenie jest podmiot będący byłym zakładem pracy świadczeniobiorcy, czy też inny podmiot),
 • kwota świadczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym wysokości 2.280 zł.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi kwestia, czy zapomogi przyznane byłym nauczycielom-emerytom i byłym nauczycielom- rencistom w związku z pobytem w sanatorium, zakupem okularów korekcyjnych lub protetyką dentystyczną podlegają opodatkowaniu czy też są zwolnione od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Z analizy treści art. 21 ust. 1 pkt 38 i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów mają szeroki zakres i nie odnoszą się wyłącznie do świadczeń, jakie emeryci i renciści otrzymują od swoich byłych pracodawców. Dotyczą one bowiem wszystkich świadczeń otrzymywanych w związku z uprzednio łączącym emeryta i rencistę stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracą nakładczą i spółdzielczym stosunkiem pracy. Zastosowanie ww. przepisu nie jest zatem uzależnione od tego, czy udzielającym świadczenie jest podmiot będący byłym zakładem pracy świadczeniobiorcy, czy też inny podmiot. Ważne jest jedynie, aby beneficjentem świadczenia była osoba, która posiada status emeryta lub rencisty oraz, aby udzielone tym osobom świadczenie wynikało z uprzednio łączącego ich stosunku służbowego, czy stosunku pracy (stosunków pokrewnych).

Zatem dla emerytów i rencistów otrzymane świadczenia stanowią przychód. Jednakże przychód ten bez względu na źródło finansowania korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wartość otrzymanych świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 2280 zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę płatnik obowiązany jest, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Należy podkreślić, że powyżej wymienione zwolnienia mają zastosowanie wyłącznie pod warunkiem spełnienia przesłanek wymaganych przepisem prawa.

Reasumując, zapomoga zdrowotna przyznana byłym nauczycielom-emerytom i byłym nauczycielom- rencistom, stanowić będzie świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli zwolnione do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym, kwoty 2.280 zł.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.