IPPB4/4511-1036/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Czy zapomogi zdrowotne przyznane nauczycielom czynnym zawodowo w związku z pobytem w sanatorium, zakupem okularów korekcyjnych lub protetyką dentystyczną nieudokumentowane stosownym zaświadczeniem lekarskim o długotrwałej chorobie oraz niezwiązane ze zdarzeniem losowym są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, a przychód z tego tytułu w przypadku, gdy świadczeniobiorcy nie są pracownikami Wnioskodawcy, należy wykazać w Informacji o wysokości przychodów z innych źródeł PIT-8C czy też są one zwolnione od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy?
IPPB4/4511-1036/15-2/AKinterpretacja indywidualna
  1. dentysta
  2. jednostka budżetowa
  3. nauczyciel
  4. okulary
  5. zapomoga
  6. zaświadczenie lekarskie
  7. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przyznawanej zapomogi zdrowotnej nauczycielom czynnym zawodowo - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przyznawanej zapomogi zdrowotnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Wnioskodawca jest jednostką budżetową miasta utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Dzielnicy. Wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na cele zdrowotne dla nauczycieli oraz byłych nauczycieli - emerytów i rencistów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych z terenu Dzielnicy centralizujących fundusz zdrowotny na podstawie Zarządzenia Burmistrza Dzielnicy w związku z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.) przyznawanych zgodnie z § 2 ust. 4 i 5 Uchwały Rady miasta z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto.

W tym celu przy Wnioskodawcy została powołana Komisja Zdrowotna, która będzie rozpatrywała wnioski oraz proponowała wysokość świadczeń. Pomoc zdrowotna może być przyznawana w szczególności w związku z długotrwałą chorobą nauczyciela udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim, długotrwałym leczeniem szpitalnym połączonym z koniecznością dalszego leczenia w domu, długotrwałym leczeniem specjalistycznym, koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych lub korzystania z usług z zakresu protetyki dentystycznej oraz stosowaniem profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych. Ponadto nauczyciele mogą ubiegać się o dofinansowanie do następujących rodzajów świadczeń: zakup leków lub sprzętu medycznego, zabiegi medyczne, pobyt na turnusach rehabilitacyjnych lub koszty usług rehabilitacyjnych. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od rodzaju i przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela, wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia, sytuacji materialnej rodziny nauczyciela z uwzględnieniem poniesionych przez nauczyciela wydatków.

Na podstawie porozumień dotyczących prowadzenia wspólnej działalności w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz byłych nauczycieli - emerytów i rencistów środki na ten cel zostały zabezpieczone w planie finansowym Wnioskodawcy i będą wypłacane pracownikom szkół i placówek oświatowych oraz byłym nauczycielom - emerytom i rencistom, centralizującym fundusz zdrowotny, niebędącym pracownikami Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy zapomogi zdrowotne przyznane nauczycielom czynnym zawodowo w związku z pobytem w sanatorium, zakupem okularów korekcyjnych lub protetyką dentystyczną nieudokumentowane stosownym zaświadczeniem lekarskim o długotrwałej chorobie oraz niezwiązane ze zdarzeniem losowym są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, a przychód z tego tytułu w przypadku, gdy świadczeniobiorcy nie są pracownikami Wnioskodawcy, należy wykazać w Informacji o wysokości przychodów z innych źródeł PIT-8C czy też są one zwolnione od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy...
  2. Czy zapomogi zdrowotne przyznane byłym nauczycielom-emerytom i byłym nauczycielom- rencistom w związku z pobytem w sanatorium, zakupem okularów korekcyjnych lub protetyką dentystyczną podlegają opodatkowaniu czy też są zwolnione od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł...

Niniejsza interpretacja dotyczy odpowiedzi na pyt. Nr 1. W zakresie pyt. Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy.

Zdaniem Wnioskodawcy zapomogi zdrowotne przyznane w związku z długotrwałą chorobą udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim przyznane czynnym nauczycielom oraz emerytom i rencistom podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Zapomogi zdrowotne przyznane czynnym nauczycielom w związku z pobytem w sanatorium, protetyką dentystyczną lub zakupem okularów korekcyjnych - z wyłączeniem przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, nieudokumentowane stosownym zaświadczeniem lekarskim o długotrwałej chorobie oraz niezwiązane ze zdarzeniem losowym, są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Ze względu na fakt, że nauczyciele nie są pracownikami Wnioskodawcy przychód z wyżej wymienionego tytułu jest wykazywany w informacji o wysokości przychodów z innych źródeł PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychodami - w myśl art. 11 ust. 1 powołanej ustawy – z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności; kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w cytowanym przepisie sformułowania „w szczególności” oznacza, że jest to tylko wyliczenie przykładowe i przychodami z innych źródeł są jeszcze inne przychody nie wymienione wprost w tym przepisie. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, z zastrzeżeniem pkt 40 i 79.

Z powołanego przepisu wynika, że ze zwolnienia z podatku dochodowego korzystają jedynie zapomogi wypłacone w przypadkach wskazanych w tym przepisie, do wysokości wyznaczonej kwotą 2.280 zł w danym roku podatkowym.

Ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia zapomogi, czy długotrwałej choroby. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku definicjami występującymi w słownikach języka polskiego. Powołując się na językowe znaczenie wyrazów, przez zapomogę należy rozumieć jednorazowe świadczenie pieniężne mające na celu wsparcie finansowe osoby, która z ważnych przyczyn znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Natomiast przez długotrwałą chorobę należy rozumieć chorobę wymagającą długotrwałego leczenia w sposób stały lub przez długi okres, mającą długotrwały przebieg.

Analizując, czy choroba jest długotrwała nie sposób odwołać się do konkretnych ram czasowych przesądzających o tym jak długo ma ona trwać, by możliwe było objęcie zapomogi wypłaconej w związku z tą chorobą zwolnieniem z opodatkowania. Z medycznego punktu widzenia długotrwałe choroby, to choroby przewlekłe, nieuleczalne, wrodzone.

Z powyższego wynika, że podmiot dokonujący wypłaty omawianego świadczenia zobowiązany jest do analizowania każdego przypadku indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest również zapisów określających sposób dokumentowania zdarzeń uprawniający do skorzystania z ww. zwolnienia od podatku. Skoro zatem ustawa nie wymaga szczególnego udokumentowania tych zdarzeń należy, kierując się przepisem art. 180 ustawy Ordynacja podatkowa, jako dowód dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Zasadność wypłaty zapomogi powinna być udokumentowana aktualnymi dowodami, potwierdzającymi stan faktyczny. W przypadku długotrwałej choroby fakt jej zaistnienia może być zatem udokumentowany np. zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę lub lekarza rodzinnego, jak i również orzeczeniem o niepełnosprawności.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że ze zwolnienia korzystać mogą tylko takie zapomogi, które zostały wypłacone w związku z długotrwałą chorobą pod warunkiem udokumentowania przez osobę starającą się o świadczenie podlegające zwolnieniu faktu długotrwałej choroby stosownymi dowodami, bowiem ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa na osobie, która z niego wywodzi skutki prawne.

Z treści pytania wynika, że zapomogi zdrowotne przyznane nauczycielom czynnym zawodowo w związku z pobytem w sanatorium, zakupem okularów korekcyjnych lub protetyką dentystyczną nie są udokumentowane stosownym zaświadczeniem lekarskim o długotrwałej chorobie oraz niezwiązane są ze zdarzeniem losowym. Zatem w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczeniobiorcy nie są pracownikami Wnioskodawcy, w związku z powyższym, zapomogi stanowią przychód z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe oznacza, że Wnioskodawca jako płatnik jest obowiązany sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C), zgodnie z postanowieniami art. 42a powołanej wyżej ustawy, z którego wynika, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.