IBPP2/4512-596/15/RSz | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku od towarów i usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej dla nauczycieli
IBPP2/4512-596/15/RSzinterpretacja indywidualna
 1. nauczyciel
 2. posiłki
 3. stołówka
 4. stołówka szkolna
 5. szkoły
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 3 sierpnia 2015 r. znak: ... (data wpływu 12 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej dla nauczycieli – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej dla nauczycieli.

Wniosek ten został uzupełniony pismem z 3 sierpnia 2015 r. znak: ... (data wpływu 12 sierpnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 28 lipca 2015 r. znak: IBPP2/4512-596/15/RSz.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w W. (dalej: Wnioskodawcy) funkcjonuje stołówka, która jest integralną częścią placówki. Nauczyciele Zespołu nie mogą z niej korzystać, gdyż organ prowadzący szkołę uważa, że wykupienie obiadów przez nauczycieli jest związane z odprowadzaniem podatku VAT.

 1. Wniosek dotyczy tylko nauczycieli, tj. pracowników pedagogicznych szkoły w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. Wniosek nie dotyczy pracowników administracji i obsługi. Nie sprawują oni opieki nad uczniami, ani też nie wykonują żadnych zadań dotyczących usług edukacyjnych.
 2. Zespół Placówek Oświatowych w W. nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” i nie składa deklaracji VAT-7.
 3. Czynności, których dotyczy pytanie są niezbędne do wykonywania usługi zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a.
 4. Nauczyciele do tej pory nie korzystali z posiłków w stołówce szkolnej.
 5. Stołówka szkolna prowadzona jest w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, tj. zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm.
 6. Organem prowadzącym dla stołówki szkolnej jest Urząd Miejski w K..
 7. Nauczyciele w chwili obecnej nie korzystają z posiłków w stołówce szkolnej. Gdyby była ustalana odpłatność, to kalkulacja pokryłaby faktyczne koszty ich wytworzenia.
 8. Planowana cena obejmowałaby równowartość „wsadu do kotła” oraz koszty produkcji posiłków. Cena dla nauczycieli różniłaby się od ceny dla uczniów.
 9. Usługi wyżywienia nauczycieli są ściśle związane z usługami edukacyjnymi. W szkole realizowanych jest wiele projektów dotyczących zdrowego odżywiania się, kultury spożywania posiłków. Nauczyciele sprawują także funkcje opiekuńcze i wychowawcze podczas posiłków uczniów.
 10. Sprzedaż posiłków dla nauczycieli w stołówce szkolnej nie ma na celu osiągnięcia dodatkowych dochodów.
 11. W chwili obecnej Wnioskodawca prowadzi sprzedaż posiłków wyłącznie dla dzieci i uczniów.

Natomiast w piśmie z 3 sierpnia 2015 r. znak: ... Wnioskodawca uzupełnił wniosek w następujący sposób:

I. wskazał przepis prawa: art. 43 ust. 1 pkt 24 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

II. wyjaśnił, że:

 1. Zespół Placówek Oświatowych w W. jest jednostką objętą systemem oświaty na podstawie przepisów ustawy z 7 września 1991 r. systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 2. Zespół Placówek Oświatowych w W. jest jednostką budżetową, organem prowadzącym jest Gmina K..
 3. Stołówka szkolna jest integralną częścią szkoły (nie jest odrębnym od szkoły podmiotem gospodarczym), posiłki przygotowywane są na terenie szkoły, a prowadzenie stołówki jest ściśle związane z działalnością statutową szkoły. Znajduje się na terenie szkoły i jest prowadzona przez personel szkoły dla dzieci.
 4. Stołówka szkolna prowadzona jest w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów tj. zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm.
 5. W chwili obecnej Zespół Placówek Oświatowych w W. prowadzi sprzedaż posiłków tylko i wyłącznie dla naszych uczniów. Nie są sprzedawane dla nauczycieli, ani osób z zewnątrz.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla nauczycieli jest zwolniona z podatku od towarów i usług - art. 43 ust. 1 pkt 24 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy (sformułowane w piśmie uzupełniającym z 3 sierpnia 2015 r.).

Sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej dla nauczycieli jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Natomiast zarówno w treści ustawy o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do tej ustawy, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

 1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat;

Jednocześnie art. 43 ust. 17 ww. ustawy, stanowi, że zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Należy również wskazać, że jak wynika z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwaną dalej „ustawą”, obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 7 tego załącznika wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowanym napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako „podatnik VAT czynny” i nie składa deklaracji VAT-7. Zespół Placówek Oświatowych w W. jest jednostką objętą systemem oświaty na podstawie przepisów ustawy z 7 września 1991 r. systemie oświaty. Wnioskodawca jest jednostką budżetową, organem prowadzącym jest Gmina K.. Stołówka szkolna jest integralną częścią szkoły (nie jest odrębnym od szkoły podmiotem gospodarczym), posiłki przygotowywane są na terenie szkoły, a prowadzenie stołówki jest ściśle związane z działalnością statutową szkoły. Znajduje się na terenie szkoły i jest prowadzona przez personel szkoły dla dzieci. Stołówka szkolna prowadzona jest w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów tj. zgodnie z art. 67a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Usługi wyżywienia nauczycieli są ściśle związane z usługami edukacyjnymi. W szkole realizowanych jest wiele projektów dotyczących zdrowego odżywiania się, kultury spożywania posiłków. Nauczyciele sprawują także funkcje opiekuńcze i wychowawcze podczas posiłków uczniów. Sprzedaż posiłków dla nauczycieli w stołówce szkolnej nie ma na celu osiągnięcia dodatkowych dochodów. Nauczyciele nie korzystali z posiłków w stołówce szkolnej. Gdyby była ustalana odpłatność, to kalkulacja pokryłaby faktyczne koszty ich wytworzenia. Planowana cena obejmowałaby równowartość „wsadu do kotła” oraz koszty produkcji posiłków. W chwili obecnej Wnioskodawca prowadzi sprzedaż posiłków tylko i wyłącznie dla uczniów. Nie są sprzedawane dla nauczycieli, ani osób z zewnątrz. Czynności, których dotyczy pytanie są niezbędne do wykonywania usługi zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a.

Wnioskodawca wniósł o rozstrzygnięcie, czy sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla nauczycieli jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jak stanowi art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Zgodnie z uregulowaniem art. 67a ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ww. ustawy o systemie oświaty).

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę (art. 67a ust. 3 powołanej wyżej ustawy).

Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki (art. 67a ust. 4 ww. ustawy o systemie oświaty).

Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia stołówek przez szkoły publiczne. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły funkcji opiekuńczej. Ponieważ szkoły nie prowadzą działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających szkołom zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie mogą one przerzucać na korzystających z usług stołówki.

Jak wynika z powyższego, funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są między innymi powołane.

Wnioskodawca podkreślił, że wniosek dotyczy kwestii opodatkowania sprzedaży obiadów tylko dla nauczycieli w stołówce szkolnej.

Mając zatem na względzie przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że usługi wyżywienia świadczone, przez stołówkę szkolną dla nauczycieli (pracowników pedagogicznych) tej szkoły należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą polegające na ich żywieniu. Mają one bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły w tym zakresie, która stanowi świadczenie główne, przy czym, jak już wskazano powyżej, ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez szkołę.

W konsekwencji, usługi te podlegają zwolnieniu od podatku do towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 24 ww. ustawy o VAT.

Odnosząc zatem powyższe przepisy do przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro stołówka szkolna działa na podstawie ww. przepisów ustawy o systemie oświaty, to świadczone przez Wnioskodawcę usługi stołówkowe na rzecz nauczycieli, tj. pracowników pedagogicznych szkoły, które jak wskazano powyżej należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, są zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podsumowując stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym sprzedaż obiadów w stołówce szkolnej dla nauczycieli jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Ponadto należy nadmienić, że niniejsza interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanego pytania oraz przedstawionego stanowiska, a zatem nie rozstrzyga w zakresie zastosowania zwolnienia podmiotowego, bowiem kwestia ta nie była przedmiotem wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.