IBPP1/4512-649/15/MS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę jak i przez zatrudnionych przez niego na umowę zlecenia nauczycieli usług prywatnego nauczania.
IBPP1/4512-649/15/MSinterpretacja indywidualna
  1. nauczyciel
  2. stawki podatku
  3. usługi szkoleniowe
  4. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 lipca 2015 r. (data wpływu 5 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z 7 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę jak i przez zatrudnionych przez niego na umowę zlecenia nauczycieli usług prywatnego nauczania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych przez Wnioskodawcę jak i przez zatrudnionych przez niego na umowę zlecenia nauczycieli usług prywatnego nauczania.

Wniosek uzupełniono pismem z 7 września 2015 r. (data wpływu 11 września 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 31 sierpnia 2015 r. nr IBPP1/4512-649/15/MS.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (osoba fizyczna z wykształceniem pedagogicznym) świadczy usługi edukacyjne polegające na udzielaniu prywatnych korepetycji z matematyki oraz fizyki w zakresie programu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Zajęcia odbywają się z grupami dzieci, bądź w lokalach przedszkolnych, bądź w lokalach wynajmowanych. Zapotrzebowanie na korepetycje jest na tyle duże, że Wnioskodawca przeprowadzający osobiście zajęcia nie jest w stanie prowadzić korepetycji ze wszystkimi zainteresowanymi. Wobec powyższego zatrudnia dodatkowo na umowę zlecenia dodatkowych korepetytorów, również nauczycieli, którzy zapewniając odpowiedni poziom merytoryczny zajęć, wykonują je jako osoby polecone w „zastępstwie” Wnioskodawcy. Uczniowie, na rzecz których wykonywane są zajęcia edukacyjne, zarówno wykonywane osobiście przez Wnioskodawcę, jak i zajęcia z udziałem innych nauczycieli, uiszczają zapłatę na rzecz Wnioskodawcy, który ewidencjonuje otrzymywane wpłaty. Z kolei Wnioskodawca rozlicza się z wykonującymi prace nauczycielami, na podstawie stawek umówionych w zawartych umowach zlecenia. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i swoją działalność edukacyjną uznaje za świadczenie usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jakkolwiek tak rozumiana działalność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca uznaje otrzymywane wpłaty z opisanej powyżej działalności jako obrót zwolniony z opodatkowania tym podatkiem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność, Wnioskodawca nie jestem jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, natomiast Wnioskodawca jest osobą mającą wykształcenie wyższe pedagogiczne, podobnie jak zatrudniani przez niego nauczyciele.

Zleceniodawcami, z którymi Wnioskodawca zawiera umowy na świadczenie usług prywatnego nauczania są wyłącznie rodzice dzieci uczestniczących w prowadzonych zajęciach.

Faktury za świadczone usługi wystawiane są przez Wnioskodawcę na imię i rzecz rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach korepetytorskich.

Świadczenie usług korepetycji odbywa się wyłącznie w wynajętym przez Wnioskodawcę lokalu przystosowanym do potrzeb prowadzonych zajęć.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy jest prawidłowe uznanie przez Wnioskodawcę, że uzyskiwany obrót, z tytułu świadczenia usług edukacyjnych, zarówno wykonywanych osobiście, jak i przy udziale innych osób na zlecenie jest zwolniony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. l pkt 27 ustawy o VAT ...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. Zwolnienie powyższe stanowi implementację treści art. 132 ust. 1 lit. j) dyrektywy Rady UE 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (wcześniej art. 13 część A ust. 1 lit. j) szóstej dyrektywy), zgodnie z którym: „Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje: (...) nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe.”, W przeciwieństwie do szeregu przepisów zwalniających z podatku VAT działalność edukacyjną prowadzoną przez określone osoby prawne (np. w art. 43 ust. 1 pkt 26 i 29 ustawy o VAT), wspomniany przepis adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych, będących nauczycielami, wykonujących prywatnie usługi edukacyjne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Przez działalność gospodarczą rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Równocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie tych czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT, w zakresie usług prywatnego nauczania, gdy świadczy je osobiście jako nauczyciel, wprost korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

To zwolnienie z podatku VAT ma również zastosowanie, gdy do świadczenia usług prywatnego nauczania przez nauczycieli Wnioskodawca nabywa pracę osób (także nauczycieli), które świadczą ją poza zakresem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, albowiem nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Osoby te nie zawierają umów z uczniami na świadczenie usług edukacyjnych, lecz umowy zlecenia z Wnioskodawcą. Zgodnie z treścią art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT wykonujący zlecenie nauczyciele występują wyłącznie w ramach stosunku prawnego ze zleceniodawcą, czyli Wnioskodawca. Natomiast nie występują względem swoich uczniów, jako strony stosunku prawnego, w ramach którego dochodzi do świadczenia usług edukacyjnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stroną umów z uczniami o wykonywane na ich rzecz prywatnych usług edukacyjnych, świadczonych przez nauczycieli jest wyłącznie Wnioskodawca. Także wynagrodzenia należne tym osobom z tytułu zawartych umów zlecenia z Wnioskodawca stanowią jedynie koszt świadczonych przez Wnioskodawcę usług edukacyjnych. Ich cenę stanowiącą obrót podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług Wnioskodawca ustala w umowach o świadczenie usług edukacyjnych zawieranych ze swoimi uczniami. Powyższa konstrukcja umowna nie ma jednak wpływu na okoliczność, iż sprzedawane przez Wnioskodawcę będącego nauczycielem, usługi edukacyjne w zakresie prywatnego nauczania świadczone są przez nauczycieli. Oznacza to, że została spełniona ustawowa przesłanka, co do cechy podmiotu świadczącego usługę, mająca wpływ na możliwość zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług. Podkreślił ten aspekt zwolnienia z podatku VAT Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-445/05 (Werner Haderer) stwierdzając: „18. Terminologia używana do określenia zwolnień, o których mowa w art. 13 szóstej dyrektywy, powinna być interpretowana w sposób ścisły, ponieważ zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika (...). W każdym razie wykładnia ta powinna być zgodna z celami tych zwolnień oraz spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej właściwej dla wspólnego systemu podatku VAT (...). Zatem zasada ścisłej wykładni nie oznacza, że terminologia stosowana przy określeniu zwolnień przewidzianych w art. 13 powinna być interpretowana w sposób, który pozbawiałby je skuteczności (...).

19.Tak samo jest w przypadku szczególnych przesłanek korzystania ze zwolnienia, w szczególności przesłanek dotyczących charakteru lub tożsamości podmiotu gospodarczego świadczącego objęte zwolnieniem usługi (...).

28.(...) aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w art. 13 cześć A ust. 1 lit. j) szóstej dyrektywy, nie wystarcza, aby lekcje obejmowały nauczanie na poziomie szkolnym lub uniwersyteckim; poza tym musi to być „nauczanie prywatne przez nauczycieli”.

32.Ponadto, tak jak utrzymuje Komisja, wymóg - zgodnie z którym lekcje powinny być udzielane prywatnie - niekoniecznie oznacza istnienie bezpośredniego związku umownego pomiędzy uczestnikami lekcji, a udzielającym ich nauczycielem. (...)”.

Wnioskodawca spełnia zatem ustawowe przesłanki wymagane dla zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług, wynikającego z treści art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, wobec należności wynikających ze świadczenia usług prywatnego nauczania przez nauczycieli, zarówno w przypadku, gdy Wnioskodawca, będący nauczycielem osobiście, świadczy korepetycje dla uczniów, jak i wówczas, gdy faktycznie korepetycji na rzecz uczniów udzielają inni nauczyciele rozliczający swoje honoraria w ramach zawartych z Wnioskodawca umów zlecenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według regulacji art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne oraz możliwość stosowania zwolnień podatkowych.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

  1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
  2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Według regulacji art. 43 ust. 1 pkt 27 cyt. ustawy, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Analizując powołane wyżej uregulowanie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług w zakresie kształcenia jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednostką (bez względu na to, czy ma ona charakter publiczny, czy niepubliczny) objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Z kolei z analizy art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT wynika, iż warunkiem zastosowania zwolnienia jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni przez inny podmiot, to nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotem zatrudniającym.

W tym miejscu należy wskazać na wyrok TSUE, sprawa C-473/08 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Eulitz, w którym Trybunał stwierdził, że nauczyciele świadczący usługi w ramach kursów organizowanych przez podmiot trzeci nie mogą zostać uznani za osoby nauczające „prywatnie” w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. j VI Dyrektywy (obecnie art. 132 ust. 1 lit. j Dyrektywy 2006/112/WE). W wyroku tym wskazano także, że „Thomas Eulitz działał jako nauczyciel w ramach kursu szkoleniowego proponowanego przez podmiot trzeci – EIPOS. W świetle ustaleń sądu krajowego podmiot ten – a nie Thomas Eulitz – pełnił obowiązki instytucji szkoleniowej, w ramach której ten ostatni nauczał oraz świadczył usługi szkoleniowe uczestnikom rzeczonych kursów” (pkt 52). Przywołany wyżej przepis umożliwia nauczycielom zwolnienie od podatku od towarów i usług świadczonych przez nich usług nauczania prywatnego na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym. Zwolnienie to odnosi się zatem do usług nauczania, które obejmuje materiał dydaktyczny realizowany przez te szkoły lub uczelnie wyższe. Musi istnieć tu zatem zgodność realizowanego w ramach prywatnego nauczania materiału z materiałem przewidzianym w programie nauczania w wymienionych placówkach oświatowych.

W orzeczeniu C-445/05 Trybunał również wskazał, że pojęcie edukacja szkolna i uniwersytecka nie obejmuje jedynie nauczania, które kończy się egzaminem w celu uzyskania danych kwalifikacji lub które umożliwia uzyskanie określonego wykształcenia, lecz obejmuje także inną działalność, w ramach której prowadzi się nauczanie w celu poszerzania wiedzy i umiejętności uczniów lub studentów, pod warunkiem, że działalność ta nie będzie miała charakteru wyłącznie rekreacyjnego. Jednocześnie, zdaniem Trybunału przyjęcie szczególnie ścisłej wykładni pojęcia „edukacji szkolnej i uniwersyteckiej” groziłoby powstaniem rozbieżności w stosowaniu systemu podatku VAT w państwach członkowskich, z tego powodu, że systemy nauczania w każdym państwie członkowskim są zorganizowane w różny sposób.

Trybunał w powyższym orzeczeniu wyznaczył szeroki zakres interpretacyjny pojęcia edukacja szkolna i uniwersytecka, z uwagi na różny sposób organizacji systemu nauczania w państwach członkowskich. Polski ustawodawca zwolnił od podatku VAT nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące wyłącznie kształcenie powszechne lub wyższe.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (osoba fizyczna z wykształceniem pedagogicznym) świadczy usługi edukacyjne polegające na udzielaniu prywatnych korepetycji z matematyki oraz fizyki w zakresie programu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Zajęcia odbywają się z grupami dzieci, bądź w lokalach przedszkolnych, bądź w lokalach wynajmowanych. Zapotrzebowanie na korepetycje jest na tyle duże, że Wnioskodawca przeprowadzający osobiście zajęcia nie jest w stanie prowadzić korepetycji ze wszystkimi zainteresowanymi. Wobec powyższego zatrudnia dodatkowo na umowę zlecenia dodatkowych korepetytorów, również nauczycieli, którzy zapewniając odpowiedni poziom merytoryczny zajęć, wykonują je jako osoby polecone w „zastępstwie” Wnioskodawcy. Uczniowie, na rzecz których wykonywane są zajęcia edukacyjne, zarówno wykonywane osobiście przez Wnioskodawcę, jak i zajęcia z udziałem innych nauczycieli, uiszczają zapłatę na rzecz Wnioskodawcy, który ewidencjonuje otrzymywane wpłaty. Z kolei Wnioskodawca rozlicza się z wykonującymi prace nauczycielami, na podstawie stawek umówionych w zawartych umowach zlecenia. Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i swoją działalność edukacyjną uznaje za świadczenie usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jako osoba fizyczna prowadząca działalność, Wnioskodawca nie jestem jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania, natomiast Wnioskodawca jest osobą mającą wykształcenie wyższe pedagogiczne, podobnie jak zatrudniani przez niego nauczyciele.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy usługi edukacyjne polegające na udzielaniu prywatnych korepetycji z matematyki oraz fizyki w zakresie programu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum świadczone osobiście przez Wnioskodawcę lub zatrudnionych w tym celu nauczycieli korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług.

Analizując przedstawione we wniosku okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, gdyż nie jest jednostką objętą systemem oświaty, jak również nie jest uczelnią ani innym podmiotem wymienionym w ww. artykule, zatem zwolnienie określone w tym przepisie nie może być zastosowane.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zawiera umowy na świadczenie wskazanych we wniosku usług edukacyjnych wyłącznie z rodzicami dzieci uczestniczących w prowadzonych zajęciach.

Faktury za świadczone usługi wystawiane są przez Wnioskodawcę na imię i rzecz rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach korepetytorskich.

Zatem przedmiotowe usługi prywatnych korepetycji z matematyki oraz fizyki w zakresie programu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, świadczone osobiście przez Wnioskodawcę będą zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, gdyż będą usługami prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, wykonywanymi przez Wnioskodawcę jako nauczyciela na własny rachunek.

Natomiast świadczenie przedmiotowych usług prywatnych korepetycji z matematyki oraz fizyki w zakresie programu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę nauczycieli podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 23%, gdyż będą oni świadczyli usługi na rachunek Wnioskodawcy. W przypadku gdy przedmiotowe usługi nauczania w ww. zakresie nie będą wykonywane osobiście przez Wnioskodawcę, to nie będą one stanowić usług prywatnego nauczania. Czynności te nie będą mogły więc korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, ponieważ usługi te nie będą świadczone osobiście przez usługodawcę będącego nauczycielem, lecz przez jednostkę (firmę Wnioskodawcy) zatrudniającą nauczycieli.

Podsumowując, w przedmiotowej sprawie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT będą objęte tylko te usługi nauczania, które będą świadczone przez Wnioskodawcę osobiście i na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z rodzicami (opiekunami) uczniów, gdyż tylko w takim przypadku wpisują się w definicję usług prywatnego nauczania przez nauczyciela.

Natomiast ze zwolnienia tego nie mogą korzystać usługi świadczone na rzecz uczniów nie osobiście przez Wnioskodawcę, lecz przez zatrudnionych przez niego innych nauczycieli, tracą one bowiem wymiar prywatnego nauczania przez nauczyciela jakim jest Wnioskodawca.

Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że spełnia on ustawowe przesłanki wymagane dla zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług, wynikającego z treści art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, zarówno w przypadku, gdy Wnioskodawca, będący nauczycielem osobiście, świadczy korepetycje dla uczniów, jak i wówczas, gdy faktycznie korepetycji na rzecz uczniów udzielają inni nauczyciele zatrudnieni przez Wnioskodawcę, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-445/05 (Werner Haderer) stwierdzić należy, ze niniejsze rozstrzygniecie jest zgodne z zawartymi w nim tezami w szczególności odnośnie przesłanek dotyczących charakteru lub tożsamości podmiotu gospodarczego świadczącego objęte zwolnieniem usługi oraz uznania jak należy rozumieć „nauczanie prywatne przez nauczycieli”.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP1/4512-649/15/MS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.