IBPP1/4512-112/15/MS | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku usług prywatnego nauczania dzieci piłki nożnej oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.
IBPP1/4512-112/15/MSinterpretacja indywidualna
 1. nauczyciel
 2. stawki podatku
 3. usługi edukacyjne
 4. zwolnienia podmiotowe
 5. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 6. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 6 lutego 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. Biura 6 maja 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia od podatku usług prywatnego nauczania dzieci piłki nożnej - jest prawidłowe,
 • zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek z 6 lutego 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług prywatnego nauczania dzieci piłki nożnej oraz w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem, które wpłynęło do tut. Biura 6 maja 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 23 kwietnia 2015 r. znak: IBPP1/4512-122/15/MS.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest nauczycielem wychowania fizycznego pracującym w szkole. Wnioskodawca posiada tytuł magistra Akademii ... w K. kierunek nauczycielski. Dodatkowo Wnioskodawca posiada tytuł instruktora piłki nożnej. Oprócz pracy w szkole Wnioskodawca prowadzi własną jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą A. - Szkółka Piłkarska.

Firma Wnioskodawcy zajmuje się prywatnym nauczaniem dzieci piłki nożnej oraz sprzedażą sprzętu sportowego. Zajęcia w szkółce Wnioskodawca prowadzi osobiście na wynajmowanych przez siebie obiektach sportowych poza zajęciami szkolnymi. Rodzice dzieci płacą czesne za szkolenie na podstawie umowy podpisanej z Wnioskodawcą.

W tym momencie w prowadzonej działalności Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Kwota 150.000 zł obrotu zostanie przez Wnioskodawcę w tym roku przekroczona dlatego Wnioskodawca będzie musiał zostać czynnym płatnikiem podatku VAT. Jednakże ponieważ działalność Wnioskodawcy to działalność handlowa (sprzedaż sprzętu sportowego) i usługowa (prywatna szkółka piłkarska) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT wynika, że w sferze usługowej działalności Wnioskodawca powinienem być zwolniony z podatku VAT.

Wnioskodawca zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług prywatnego nauczania.

Wnioskodawca działalność gospodarczą prowadzi od 1 maja 2011 r. w sferze usługowej (szkółka piłkarska) oraz handlowej (sprzedaż sprzętu sportowego). Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie był czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie składał zgłoszenia do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy przysługuje Wnioskodawcy zwolnienie z podatku VAT w sferze usługowej jego działalności (prywatna szkółka piłkarska)...

Czy Wnioskodawca może być płatnikiem podatku VAT tylko w sferze handlowej swojej działalności (sprzedaż sprzętu sportowego)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, który mówi, że zwolnieniu podlegają usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym świadczone przez nauczycieli.

Wnioskodawca jest nauczycielem i instruktorem piłki nożnej, osobiście prowadzi i jest organizatorem zajęć w szkółce piłkarskiej. Usługi Wnioskodawca świadczy w ramach prywatnego nauczania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy z rodzicami dzieci na własny rachunek i odpowiedzialność.

Wnioskodawca może być podatnikiem podatku VAT tylko w sferze handlowej jego działalności (sprzedaż sprzętu sportowego) ponieważ zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT w sferze usługowej jego działalności przysługuje mu zwolnienie z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za:
 • prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku usług prywatnego nauczania dzieci piłki nożnej,
 • prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienia od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ww. ustawy, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Analizując powołaną wyżej regulację art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, zauważyć należy, iż warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, jak również przesłanki podmiotowej, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, iż zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest zatem nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe.

Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (nauczyciel działa we własnym imieniu), w oparciu o umowy zawarte bezpośrednio z uczniem (lub jego rodzicami, czy opiekunami). Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy usługa jest świadczona indywidualnemu uczniowi/słuchaczowi, czy też jednocześnie większej liczbie osób.

Stanowisko takie potwierdza analiza orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej który w wyroku z dnia 14 czerwca 2007 r., w sprawie C-445/05 Werner Haderer przeciwko Finanzamt Wilmersdorf orzekł, iż działalność osoby fizycznej posiadającej status niezależnego współpracownika polegająca na udzielaniu lekcji wyrównawczych, a także na prowadzeniu kursów ceramiki i garncarstwa w ośrodkach kształcenia dla dorosłych może być objęta zwolnieniem od podatku od wartości dodanej przewidzianym w art. 13 część A ust. 1 lit. j) Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, jedynie wówczas, gdy działalność ta polega na udzielaniu lekcji przez nauczyciela na własny rachunek i własną odpowiedzialność i obejmuje edukację szkolną lub uniwersytecką. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy usługa jest świadczona indywidualnemu uczniowi/słuchaczowi czy też jednocześnie większej liczbie osób.

W świetle powyższego, zwolnienie od podatku VAT przysługuje w sytuacji, w której nauczyciel prowadzi działalność edukacyjną na własny rachunek i odpowiedzialność (tj. działa we własnym imieniu). Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji świadczone na podstawie umowy pomiędzy nauczycielem a uczniem (studentem). Przy czym zgodnie z orzecznictwem TSUE tak samo należy traktować usługę świadczoną na rzecz jednej, jak i kilku osób.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest nauczycielem wychowania fizycznego pracującym w szkole. Wnioskodawca posiada tytuł magistra Akademii ... w K. kierunek nauczycielski. Dodatkowo Wnioskodawca posiada tytuł instruktora piłki nożnej. Oprócz pracy w szkole Wnioskodawca prowadzi własną jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą A. - Szkółka Piłkarska.

Firma Wnioskodawcy zajmuje się prywatnym nauczaniem dzieci piłki nożnej oraz sprzedażą sprzętu sportowego. Zajęcia w szkółce Wnioskodawca prowadzi osobiście na wynajmowanych przez siebie obiektach sportowych poza zajęciami szkolnymi. Rodzice dzieci płacą czesne za szkolenie na podstawie umowy podpisanej z Wnioskodawcą.

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług prywatnego nauczania.

Zwolnione od podatku VAT, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Przy czym usługi świadczone przez nauczycieli muszą być czynnościami wykonywanymi na ich własny rachunek i odpowiedzialność. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni na podstawie umów z podmiotami trzecimi, nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotami, z którymi takowe umowy są podpisane.

W tym miejscu należy wskazać na wyrok TSUE, sprawa C-473/08 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Eulitz, w którym Trybunał stwierdził, że nauczyciele świadczący usługi w ramach kursów organizowanych przez podmiot trzeci nie mogą zostać uznani za osoby nauczające „prywatnie” w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. j) VI Dyrektywy (obecnie art. 132 ust. 1 lit. j) Dyrektywy 2006/112/WE). W wyroku tym wskazano także, że „Thomas Eulitz działał jako nauczyciel w ramach kursu szkoleniowego proponowanego przez podmiot trzeci – EIPOS. W świetle ustaleń sądu krajowego podmiot ten – a nie Thomas Eulitz – pełnił obowiązki instytucji szkoleniowej, w ramach której ten ostatni nauczał oraz świadczył usługi szkoleniowe uczestnikom rzeczonych kursów” (pkt 52).

Zaznaczyć także należy, że wszelkie przepisy regulujące zwolnienia podatkowe, jako odstępstwa od zasady powszechności i równości opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową. Przy czym, jak zaznaczył Trybunał Sprawiedliwości UE (powołany wcześniej wyrok C-473/08), prócz dokonywania interpretacji zwolnień w sposób ścisły, pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 VI Dyrektywy (obecnie art. 132 Dyrektywy 2006/112/WE Rady) powinny być interpretowane zgodnie z celami, do jakich dążą te zwolnienia oraz ich interpretacja powinna spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system podatku VAT.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności oraz powołane uregulowania prawne stwierdzić należy, że prowadzone osobiście przez Wnioskodawcę zajęcia w postaci szkółki piłkarskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, spełniają przesłanki zarówno podmiotowe jak i przedmiotowe wynikające z treści art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem świadczenie tych usług będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie, należało uznać za prawidłowe.

Ponadto z wniosku wynika, że Wnioskodawca obecnie prowadząc działalność gospodarczą korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Wnioskodawca przewiduje, że kwota 150.000 zł obrotu zostanie przez niego w tym roku przekroczona. Wnioskodawca będzie musiał zostać czynnym płatnikiem podatku VAT. Jednakże ponieważ działalność Wnioskodawcy to działalność handlowa (sprzedaż sprzętu sportowego) i usługowa (prywatna szkółka piłkarska) zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT wynika, że w sferze usługowej działalności Wnioskodawca powinienem być zwolniony z podatku VAT.

Wnioskodawca działalność gospodarczą prowadzi od 1 maja 2011 r. w sferze usługowej (szkółka piłkarska) oraz handlowej (sprzedaż sprzętu sportowego). Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca nie był czynnym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca nie składał zgłoszenia do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Odnosząc się do kwestii zwolnienia podmiotowego stwierdzić należy, że na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Na podstawie art. 113 ust. 2 ustawy, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1.wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;

2.odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

 1. transakcji związanych z nieruchomościami,
 2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
 3. usług ubezpieczeniowych

-jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

3.odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zatem Wnioskodawca wyliczając obrót o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zobowiązany będzie uwzględnić obrót z tytułu sprzedaży opodatkowanej (sprzedaży sprzętu sportowego). Natomiast obrotu z tytułu czynności zwolnionych od podatku (prowadzenie szkółki piłkarskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym) nie należy uwzględniać przy jego wyliczaniu.

Wnioskodawca obowiązany jest zatem odprowadzać podatek VAT tylko z tytułu działalności handlowej w zakresie sprzedaży sprzętu sportowego (od momentu utraty zwolnienia podmiotowego lub rezygnacji z tego zwolnienia), gdyż działalność usługowa w zakresie prywatnego nauczania piłki nożnej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jest zwolniona przedmiotowo od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Zatem do limitu obrotu zwolnionego podmiotowo od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT Wnioskodawca nie wlicza obrotu z tytułu prowadzenia szkółki piłkarskiej dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy, że może być podatnikiem podatku VAT tylko w sferze handlowej swojej działalności (przy czym z kontekstu zadanego pytania oraz własnego stanowiska wynika, że Wnioskodawca poprzez bycie podatnikiem rozumie odprowadzanie podatku), należało uznać za prawidłowe. Zaznaczyć jednak należy, że co do zasady Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT w odniesieniu do całej prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym sprzedażą opodatkowana jest wyłącznie działalność handlowa, natomiast działalność usługowa jest z tego podatku zwolniona przedmiotowo. Tym samym wpływ na obrót o którym mowa w art. 113 będzie miała wyłącznie działalność handlowa w zakresie sprzedaży sprzętu sportowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.