2461-IBPP1.4512.871.2016.1.KJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie z VAT zajęć z matematyki wykonywanych przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę nauczycieli.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 1 listopada 2016 r. (data wpływu 3 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z VAT zajęć z matematyki wykonywanych przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę nauczycieli – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2016 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z VAT zajęć z matematyki wykonywanych przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę nauczycieli.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W latach 2012-2016 jako ..., Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą polegającą na nauczaniu dzieci i młodzieży matematyki licencjonowaną metodą „X”. Wnioskodawca zatrudnił w tym celu i poddał szkoleniu nauczycieli, którzy współpracowali z Wnioskodawcą na podstawie odpowiednich umów zlecenia. Wnioskodawca sam nie zajmował się nauczaniem. Organizował sale lekcyjne, utrzymywał kontakt z rodzicami, zajmował się reklamowaniem zajęć oraz kontaktami z licencjodawcą programu „X”, na bazie którego zajęcia były prowadzone. Od tychże zajęć wykonywanych przez zatrudnione przez Wnioskodawcę osoby Wnioskodawca odprowadzał podatek VAT. Zajęcia takie zgodnie z informacjami uzyskanymi na początku działalności w samym Urzędzie Skarbowym i na odpowiedniej infolinii telefonicznej – mogły być zwolnione z podatku VAT jedynie gdyby Wnioskodawca sam osobiście zajmował się ich prowadzeniem. To jednak nigdy nie miało miejsca.

W 2016 roku, w związku z tym, że szkoła nie przynosiła oczekiwanych efektów finansowych, Wnioskodawca postanowił zlikwidować działalność gospodarczą i rozliczyć się z odpowiednim Urzędem Skarbowym – tam poproszono go o przedstawienie odpowiedniej interpretacji indywidualnej mówiącej o tym czy na pewno Wnioskodawca powinien był odprowadzać od tak prowadzonych zajęć podatek VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zajęcia z matematyki wykonywane przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę nauczycieli były zwolnione z VAT? (zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług)

Zdaniem Wnioskodawcy, zajęcia z matematyki prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych przez Wnioskodawcę nie były zwolnione z podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienia od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Analizując powołaną wyżej regulację art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, zauważyć należy, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku, jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, jak również przesłanki podmiotowej, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest zatem nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe.

Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (nauczyciel działa we własnym imieniu), w oparciu o umowy zawarte bezpośrednio z uczniem (lub jego rodzicami, czy opiekunami). Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, czy usługa jest świadczona indywidualnemu uczniowi/słuchaczowi, czy też jednocześnie większej liczbie osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni przez inny podmiot, to nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotem zatrudniającym.

Z przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w latach 2012-2016 prowadził działalność gospodarczą polegającą na nauczaniu dzieci i młodzieży matematyki licencjonowaną metodą „X”. Wnioskodawca zatrudnił w tym celu i poddał szkoleniu nauczycieli, którzy współpracowali z Wnioskodawcą na podstawie odpowiednich umów zlecenia. Wnioskodawca sam nie zajmował się nauczaniem. Organizował sale lekcyjne, utrzymywał kontakt z rodzicami, zajmował się reklamowaniem zajęć oraz kontaktami z licencjodawcą programu „X”, na bazie którego zajęcia były prowadzone. Od tychże zajęć wykonywanych przez zatrudnione przez Wnioskodawcę osoby Wnioskodawca odprowadzał podatek VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy zajęcia z matematyki wykonywane przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę nauczycieli były zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Zwolnione od podatku VAT, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy, jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Przy czym usługi świadczone przez nauczycieli muszą być czynnościami wykonywanymi na ich własny rachunek i odpowiedzialność. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń, czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni na podstawie umów z podmiotami trzecimi, nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotami, z którymi takowe umowy są podpisane.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie prowadził osobiście zajęć z matematyki lecz nauczyciele przez niego zatrudnieni.

Zatem przedmiotowe zajęcia z matematyki prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych przez Wnioskodawcę na podstawie odpowiednich umów zlecenia nie stanowią usług prywatnego nauczania. Czynności te nie mogą więc korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, ponieważ usługi te nie są świadczone osobiście przez usługodawcę będącego nauczycielem, lecz przez jednostkę (firmę Wnioskodawcy) zatrudniającą nauczycieli.

Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że zajęcia z matematyki prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych przez Wnioskodawcę nie były zwolnione z podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Tut. Organ zauważa, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) w obszarze zakreślonym przez Wnioskodawcę w treści wniosku. Ponieważ Wnioskodawca jako przepisy prawa podatkowego mające być przedmiotem interpretacji indywidualnej (poz. 74 wniosku ORD-IN) wskazał wyłącznie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a także w pytaniu odniósł się tylko i wyłącznie do ww. artykułu zatem niniejsza interpretacja nie dotyczy ewentualnego zwolnienia od podatku na podstawie innych przepisów ustawy o VAT lub rozporządzeń wykonawczych.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.