ILPB2/415-692/14-2/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Obowiązek płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu przedstawione we wniosku z 9 czerwca 2014 r. (data wpływu: 16 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe i stan faktyczny.

Na podstawie art. 155 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku nagrody rektora oraz nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Środki budżetowe na nagrody ministra określa się w wysokości 0,05% planowanej rocznej dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1. Środki te pozostają w tych częściach budżetu państwa, których dysponentami są właściwi ministrowie zgodnie z art. 94 ust. 3. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich. Nagrody dla nauczycieli akademickich mogą być przyznawane z własnej inicjatywy ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub też na wniosek rektora uczelni, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.

Nauczycielami akademickimi, zgodnie z art. 108 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym są: pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni, pracownicy naukowi, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej.

Wnioskodawca (dalej jako: „Uniwersytet”) składał i w przyszłości również zamierza składać wnioski do ministra właściwego do spraw szkolnictwa o przyznanie nagród dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu. Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich, przygotowane wnioski o nagrody zatwierdzane są przez Senat Uniwersytetu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Nauki i Senacką Komisję ds. Dydaktyki. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, minister właściwy do spraw szkolnictwa przyznaje nagrody, w przypadku Uczelni jest to Minister Zdrowia.

Wnioskodawca nadmienił, że niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy nagród przyznanych nauczycielom akademickim Uniwersytetu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a także nagród, które zostaną przyznane nauczycielom akademickim Uniwersytetu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w przyszłości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego za osiągniecia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne przyznane pracownikom Uniwersytetu będącym nauczycielami akademickim stanowią przychód z innych źródeł, o których mowa w art. ustawy o pdof...
  2. Czy w związku z wypłatą nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego za osiągniecia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne przyznanych pracownikom Uniwersytetu będącym nauczycielami akademickim, Uniwersytet zobowiązany jest do wystawiania informacji PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy – w odniesieniu do pytania pierwszego – nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego za osiągniecia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne przyznane pracownikom Uniwersytetu będącym nauczycielami akademickim stanowią przychód z innych źródeł, o których mowa w art. ustawy o pdof.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej jako: „ustawa o pdof”) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jak wynika natomiast z art. 10 ust. 1 ustawy o pdof, źródłami przychodów są m.in.:

  • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta, a także
  • inne źródła.

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 (art. 11 ust. 1 ustawy o pdof).

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o pdof, za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14. dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak wynika z przedstawionego opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego nauczyciele akademiccy Uniwersytetu mogą otrzymywać od właściwego ministra nagrody za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne. Przy czym, podkreślenia wymaga fakt, że przedmiotowe nagrody przyznawane są przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Uniwersytet jest jedynie podmiotem przekazującym swoim nauczycielom akademickim nagrody przyznane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

W konsekwencji, przychód uzyskany przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu uznać należy za przychód pochodzący od podmiotu innego niż pracodawca i zakwalifikować należy do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o pdof. W przedstawionej sprawie, podmiotem przyznającym nagrody jest bowiem minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, a nie Uniwersytet.

Wnioskodawca zauważa, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów. Dla przykładu wskazać można interpretację Dyrektora tutejszej Izby Skarbowej z 13 kwietnia 2012 r. (sygn. ILPB1/415-58/12-2/AMN), w której stwierdzono, że: „przyznana pracownikowi będącemu nauczycielem akademickim nagroda ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne stanowi przychód z innych źródeł.

Odnosząc się z kolei do pytania nr 2, Wnioskodawca stanął na stanowisku, że w związku z wypłatą nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne przyznanych pracownikom Uniwersytetu będącym nauczycielami akademickim, Uniwersytet zobowiązany jest do wystawiania informacji PIT-8C.

Jak wynika z art. 42a ustawy o pdof, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Mając na uwadze stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, zgodnie z którym, przychód z tytułu nagród przyznanych nauczycielom akademickim Uniwersytetu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego zakwalifikować należy do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o pdof, w odniesieniu do przedmiotowych nagród na Uniwersytecie ciąży obowiązek sporządzania informacji PIT-8C, w której wykazywać należy kwoty wypłacanych nagród przyznanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Powyższe potwierdzone zostało w przywołanej powyżej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 kwietnia 2012 r. (sygn. ILPB1/415-58/12-2/AMN), w której uznano, że zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na Wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania kwoty nagrody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne przyznanej pracownikowi będącemu nauczycielem akademickim w informacji PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu faktycznego jest prawidłowe.

Odnosząc się do przywołanej we wniosku interpretacji indywidualnej z 13 kwietnia 2012 r. wskazać należy, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy:

  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji, oraz
  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.