Nauczyciel akademicki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nauczyciel akademicki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
11
gru

Istota:

Obowiązek płatnika.

Fragment:

Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich. Nagrody dla nauczycieli akademickich mogą być przyznawane z własnej inicjatywy ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub też na wniosek rektora uczelni, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Nauczycielami akademickimi, zgodnie z art. 108 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym są: pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni, pracownicy naukowi, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej. Wnioskodawca (dalej jako: „ Uniwersytet ”) składał i w przyszłości również zamierza składać wnioski do ministra właściwego do spraw szkolnictwa o przyznanie nagród dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu. Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich, przygotowane wnioski o nagrody zatwierdzane są przez Senat Uniwersytetu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Nauki i Senacką Komisję ds. Dydaktyki. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, minister właściwy do spraw szkolnictwa przyznaje nagrody, w przypadku Uczelni jest to Minister Zdrowia.

2011
1
sie

Istota:

Stosowanie 50% koszty uzyskania przychodów przy opodatkowaniu wynagrodzeń

Fragment:

Podkreślenia zatem wymaga, iż czynności z zakresu prawa autorskiego znajdują się bezsprzecznie w zakresie obowiązków nauczyciela akademickiego. Powyższe założenie, dotyczące istnienia w stosunkach pracowniczych nauczycieli akademickich praw autorskich do utworów i artystycznych wykonań oraz ich przechodzenia na Uczelnię zatrudniającą jest powszechnie przyjęte w szkolnictwie wyższym. Przyjmuje się, że im wyższy tytuł naukowy pracownika Uczelni, tym więcej w jego pracy znajduje się treści autorskich, objętych 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodu. Uczelnia stosuje dwa warianty wyodrębnienia części autorskiej, tj.: podział wynagrodzenia w stosunku 50:50 oraz podział wynagrodzenia w stosunku 75:25 (75-wynagrodzenie w tytułu przeniesienia praw autorskich, 25-wynagrodzenie za inne czynności wykonywane w ramach stosunku pracy). Zgodnie z umową o pracę nauczyciel akademicki składa roczne sprawozdanie obrazujące stosunek czynności wykonywanych w ramach praw autorskich do pozostałych czynności. Z reguły sprawozdania te nie odbiegają od założeń zawartych w umowach o pracę, tj. wskazują stosunek 50:50 lub 75:25. Zgodnie z tymi oświadczeniami do części wynagrodzenia pracownika wskazanej jako „ autorska ”, Uczelnia stosuje 50-procentowe koszty uzyskania przychodu.

2011
1
cze

Istota:

Czy prawidłowe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do wynagrodzenia:
- w skład, którego wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji kierownika, dodatek funkcyjny, dodatek za staż pracy, dodatek specjalny;
- wypłacanego za godziny ponadwymiarowe, w tym również wtedy gdy stosownie do § 10 ww. rozporządzenia wypłata z tytułu realizacji godzin ponadwymiarowych następuje raz w roku po zakończeniu roku akademickiego?

Fragment:

Warunkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu jest złożenie przez nauczyciela akademickiego odpowiednich oświadczeń tj.: oświadczenia – planu przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni na podstawie mianowania albo umowy o pracę na dany rok kalendarzowy, z określeniem % wynagrodzenia za wykonanie prac objętych prawem autorskim, oświadczenia – korekty przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni na podstawie mianowania albo umowy o pracę za dany rok kalendarzowy, z określeniem % wynagrodzenia za wykonanie prac objętych prawem autorskim. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) koszty uzyskania niektórych przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

2011
1
cze

Istota:

W jaki sposób należy opodatkować w Polsce dochody uzyskane w RFN na kontrakcie naukowym trwającym mniej niż 2 lata?

Fragment:

(...) badawczych przez okres nieprzekraczający dwóch lat, licząc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu, pod warunkiem, że będzie ona opodatkowana z tytułu takiego wynagrodzenia w drugim Umawiającym się Państwie. Z treści powyższego przepisu wynika, iż dochód osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce uzyskiwany z tytułu prowadzenia prac badawczych na uniwersytecie w Niemczech, podlega zwolnieniu od opodatkowania w Niemczech przez okres pierwszych dwóch lat licząc od dnia przyjazdu podatnika do Niemiec w tym celu, pod warunkiem, iż dochód ten podlega opodatkowaniu w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jako, że wnioskodawczyni jest rezydentem Polski to podlega - zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów. Tym samym dochód uzyskany z ww. prac naukowych ( badawczych lub nauczania) uzyskiwany w Niemczech w okresie nieprzekraczającym dwóch lat będzie podlegał opodatkowaniu tylko w Polsce. Nie będzie miała tutaj więc zastosowania żadna z metod wymienionych w art. 24 ust. 2 umowy. Stosownie bowiem do art. 24 ust. 2 lit. a) umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień litery b) taki dochód lub majątek od opodatkowania.

2011
1
maj

Istota:

Czy dochody osiągane przez nauczyciela akademickiego prowadzącego prace badawcze na uniwersytecie w Irlandii (w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty pierwszego przybycia do Irlandii) są zwolnione od podatku zarówno w Irlandii jak i w Polsce?

Fragment:

Zdaniem Podatniczki, dochody osiągane przez nauczyciela akademickiego prowadzącego prace badawcze na uniwersytecie w Irlandii (w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty pierwszego przybycia do Irlandii), są zwolnione od podatku od wynagrodzenia z tytułu prowadzenia tych prac badawczych zarówno w Irlandii jak i w Polsce. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, zważono, co następuje. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 4a ww. ustawy przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Na podstawie art. 21 ust. 1 polsko-irlandzkiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, profesor lub nauczyciel, który przebywa w jednym z Umawiających się Państw przez okres nieprzekraczający dwóch lat w celu nauczania lub prowadzenia studiów podyplomowych (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prawidłowe jest wyłączanie z podstawy opodatkowania 50 % kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich wynagrodzenia zasadniczego za czas urlopu wypoczynkowego i urlopu naukowego.

Fragment:

W stanie faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę część przychodu z tytułu umowy o pracę nauczyciela akademickiego, która korzysta z praw autorskich ustalana jest na podstawie wniosków, złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, określających udział procentowy pracy twórczej w działalności naukowej i w działalności dydaktycznej w wynagrodzeniu zasadniczym dla każdego nauczyciela akademickiego. W związku z powyższym koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 w/w ustawy z 26.07.1991r. od wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego przysługującemu nauczycielowi akademickiemu zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i od wynagrodzenia za czas płatnych urlopów naukowych, o których mowa w art. 134 tej ustawy - nie przysługują. Uznając stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe tut. organ podatkowy orzekł jak w sentencji. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wg stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej.

2011
1
kwi

Istota:

Sposób opodatkowania dochodów z pracy profesora - rezydenta Niemiec.

Fragment:

Z treści art. 20 Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku zawartej w dniu 14 maja 2003 r. w Berlinie pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), który dotyczy profesorów i pracowników naukowo-badawczy wynika, iż osoba fizyczna, która przebywa czasowo w jednym Umawiającym się Państwie w celu nauczania lub prowadzenia prac badawczych na uniwersytecie, w szkole wyższej bądź innej uznanej placówce oświatowej tego Umawiającego się Państwa, a która ma lub bezpośrednio przed tym pobytem miała stałe miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, podlega zwolnieniu od opodatkowania w pierwszym wymienionym Państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie prac badawczych przez okres nieprzekraczający dwóch lat, licząc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu, pod warunkiem że będzie ona opodatkowana z tytułu takiego wynagrodzenia w drugim Umawiającym się Państwie. Z uwagi na to, iż pobyt Podatnika w Polsce nie przekroczył okresu 2 lat, płatnik nie miał podstaw do naliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat dokonywanych w wymienionym okresie. Obowiązek poboru zaliczek przez płatnika zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie dopiero po upływie wymienionego okresu.

2011
1
sty

Istota:

Czy wynagrodzenie nauczyciela akademickiego - obywatela Republiki Czeskiej, przebywającego czasowo w Polsce w celu nauczania, zatrudnionego na umowę o pracę zwolnione jest z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską została zawarta umowa międzynarodowa z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1994 r. Nr 47, poz. 189). Zgodnie z art. 21 ust. 1 wyżej wymienionej umowy osoba fizyczna, która przebywa czasowo w Umawiającym się Państwie w celu nauczania lub prowadzenia prac badawczych w uniwersytecie, szkole pomaturalnej bądź innej uznanej placówce oświatowej, a która ma lub bezpośrednio przed tą wizytą miała miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, będzie zwolniona od opodatkowania w pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie prac badawczych w okresie nie przekraczającym dwóch lat, licząc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu. Biorąc pod uwagę treść wyżej wymienionych przepisów, jeżeli stan sprawy przedstawiony we wniosku jest zgodny ze stanem faktycznym - Państwa stanowisko w przedmiotowej sprawie jest właściwe.