Nauczyciel akademicki | Interpretacje podatkowe

Nauczyciel akademicki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nauczyciel akademicki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek płatnika.
Fragment:
Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich. Nagrody dla nauczycieli akademickich mogą być przyznawane z własnej inicjatywy ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub też na wniosek rektora uczelni, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Nauczycielami akademickimi, zgodnie z art. 108 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym są: pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy dydaktyczni, pracownicy naukowi, dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej. Wnioskodawca (dalej jako: „ Uniwersytet ”) składał i w przyszłości również zamierza składać wnioski do ministra właściwego do spraw szkolnictwa o przyznanie nagród dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu. Stosownie do postanowień rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 lipca 2007 r. w sprawie nagród dla nauczycieli akademickich, przygotowane wnioski o nagrody zatwierdzane są przez Senat Uniwersytetu, po uprzednim zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Nauki i Senacką Komisję ds. Dydaktyki. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, minister właściwy do spraw szkolnictwa przyznaje nagrody, w przypadku Uczelni jest to Minister Zdrowia.
2014
11
gru

Istota:
Stosowanie 50% koszty uzyskania przychodów przy opodatkowaniu wynagrodzeń
Fragment:
Podkreślenia zatem wymaga, iż czynności z zakresu prawa autorskiego znajdują się bezsprzecznie w zakresie obowiązków nauczyciela akademickiego. Powyższe założenie, dotyczące istnienia w stosunkach pracowniczych nauczycieli akademickich praw autorskich do utworów i artystycznych wykonań oraz ich przechodzenia na Uczelnię zatrudniającą jest powszechnie przyjęte w szkolnictwie wyższym. Przyjmuje się, że im wyższy tytuł naukowy pracownika Uczelni, tym więcej w jego pracy znajduje się treści autorskich, objętych 50-procentowymi kosztami uzyskania przychodu. Uczelnia stosuje dwa warianty wyodrębnienia części autorskiej, tj.: podział wynagrodzenia w stosunku 50:50 oraz podział wynagrodzenia w stosunku 75:25 (75-wynagrodzenie w tytułu przeniesienia praw autorskich, 25-wynagrodzenie za inne czynności wykonywane w ramach stosunku pracy). Zgodnie z umową o pracę nauczyciel akademicki składa roczne sprawozdanie obrazujące stosunek czynności wykonywanych w ramach praw autorskich do pozostałych czynności. Z reguły sprawozdania te nie odbiegają od założeń zawartych w umowach o pracę, tj. wskazują stosunek 50:50 lub 75:25. Zgodnie z tymi oświadczeniami do części wynagrodzenia pracownika wskazanej jako „ autorska ”, Uczelnia stosuje 50-procentowe koszty uzyskania przychodu.
2011
1
sie

Istota:
Czy prawidłowe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do wynagrodzenia:
- w skład, którego wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji kierownika, dodatek funkcyjny, dodatek za staż pracy, dodatek specjalny;
- wypłacanego za godziny ponadwymiarowe, w tym również wtedy gdy stosownie do § 10 ww. rozporządzenia wypłata z tytułu realizacji godzin ponadwymiarowych następuje raz w roku po zakończeniu roku akademickiego?
Fragment:
Warunkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu jest złożenie przez nauczyciela akademickiego odpowiednich oświadczeń tj.: oświadczenia – planu przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni na podstawie mianowania albo umowy o pracę na dany rok kalendarzowy, z określeniem % wynagrodzenia za wykonanie prac objętych prawem autorskim, oświadczenia – korekty przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w uczelni na podstawie mianowania albo umowy o pracę za dany rok kalendarzowy, z określeniem % wynagrodzenia za wykonanie prac objętych prawem autorskim. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) koszty uzyskania niektórych przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit.b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.
2011
1
cze

Istota:
W jaki sposób należy opodatkować w Polsce dochody uzyskane w RFN na kontrakcie naukowym trwającym mniej niż 2 lata?
Fragment:
(...) badawczych przez okres nieprzekraczający dwóch lat, licząc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu, pod warunkiem, że będzie ona opodatkowana z tytułu takiego wynagrodzenia w drugim Umawiającym się Państwie. Z treści powyższego przepisu wynika, iż dochód osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w Polsce uzyskiwany z tytułu prowadzenia prac badawczych na uniwersytecie w Niemczech, podlega zwolnieniu od opodatkowania w Niemczech przez okres pierwszych dwóch lat licząc od dnia przyjazdu podatnika do Niemiec w tym celu, pod warunkiem, iż dochód ten podlega opodatkowaniu w państwie rezydencji, tj. w Polsce. Jako, że wnioskodawczyni jest rezydentem Polski to podlega - zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów. Tym samym dochód uzyskany z ww. prac naukowych ( badawczych lub nauczania) uzyskiwany w Niemczech w okresie nieprzekraczającym dwóch lat będzie podlegał opodatkowaniu tylko w Polsce. Nie będzie miała tutaj więc zastosowania żadna z metod wymienionych w art. 24 ust. 2 umowy. Stosownie bowiem do art. 24 ust. 2 lit. a) umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień litery b) taki dochód lub majątek od opodatkowania.
2011
1
cze

Istota:
Czy dochody osiągane przez nauczyciela akademickiego prowadzącego prace badawcze na uniwersytecie w Irlandii (w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty pierwszego przybycia do Irlandii) są zwolnione od podatku zarówno w Irlandii jak i w Polsce?
Fragment:
Zdaniem Podatniczki, dochody osiągane przez nauczyciela akademickiego prowadzącego prace badawcze na uniwersytecie w Irlandii (w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty pierwszego przybycia do Irlandii), są zwolnione od podatku od wynagrodzenia z tytułu prowadzenia tych prac badawczych zarówno w Irlandii jak i w Polsce. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, zważono, co następuje. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 4a ww. ustawy przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska. Na podstawie art. 21 ust. 1 polsko-irlandzkiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, profesor lub nauczyciel, który przebywa w jednym z Umawiających się Państw przez okres nieprzekraczający dwóch lat w celu nauczania lub prowadzenia studiów podyplomowych (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prawidłowe jest wyłączanie z podstawy opodatkowania 50 % kosztów uzyskania przychodu z tytułu praw autorskich wynagrodzenia zasadniczego za czas urlopu wypoczynkowego i urlopu naukowego.
Fragment:
W stanie faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę część przychodu z tytułu umowy o pracę nauczyciela akademickiego, która korzysta z praw autorskich ustalana jest na podstawie wniosków, złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych, określających udział procentowy pracy twórczej w działalności naukowej i w działalności dydaktycznej w wynagrodzeniu zasadniczym dla każdego nauczyciela akademickiego. W związku z powyższym koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% uzyskanego przychodu o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 w/w ustawy z 26.07.1991r. od wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego przysługującemu nauczycielowi akademickiemu zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 27.07.2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) i od wynagrodzenia za czas płatnych urlopów naukowych, o których mowa w art. 134 tej ustawy - nie przysługują. Uznając stanowisko przedstawione we wniosku za prawidłowe tut. organ podatkowy orzekł jak w sentencji. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wg stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia. Interpretacja nie jest wiążąca dla Wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia na podstawie art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej.
2011
1
maj

Istota:
Sposób opodatkowania dochodów z pracy profesora - rezydenta Niemiec.
Fragment:
Z treści art. 20 Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku zawartej w dniu 14 maja 2003 r. w Berlinie pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90), który dotyczy profesorów i pracowników naukowo-badawczy wynika, iż osoba fizyczna, która przebywa czasowo w jednym Umawiającym się Państwie w celu nauczania lub prowadzenia prac badawczych na uniwersytecie, w szkole wyższej bądź innej uznanej placówce oświatowej tego Umawiającego się Państwa, a która ma lub bezpośrednio przed tym pobytem miała stałe miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, podlega zwolnieniu od opodatkowania w pierwszym wymienionym Państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie prac badawczych przez okres nieprzekraczający dwóch lat, licząc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu, pod warunkiem że będzie ona opodatkowana z tytułu takiego wynagrodzenia w drugim Umawiającym się Państwie. Z uwagi na to, iż pobyt Podatnika w Polsce nie przekroczył okresu 2 lat, płatnik nie miał podstaw do naliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłat dokonywanych w wymienionym okresie. Obowiązek poboru zaliczek przez płatnika zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie dopiero po upływie wymienionego okresu.
2011
1
kwi

Istota:
Czy wynagrodzenie nauczyciela akademickiego - obywatela Republiki Czeskiej, przebywającego czasowo w Polsce w celu nauczania, zatrudnionego na umowę o pracę zwolnione jest z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską została zawarta umowa międzynarodowa z dnia 24 czerwca 1993 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1994 r. Nr 47, poz. 189). Zgodnie z art. 21 ust. 1 wyżej wymienionej umowy osoba fizyczna, która przebywa czasowo w Umawiającym się Państwie w celu nauczania lub prowadzenia prac badawczych w uniwersytecie, szkole pomaturalnej bądź innej uznanej placówce oświatowej, a która ma lub bezpośrednio przed tą wizytą miała miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, będzie zwolniona od opodatkowania w pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie prac badawczych w okresie nie przekraczającym dwóch lat, licząc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu. Biorąc pod uwagę treść wyżej wymienionych przepisów, jeżeli stan sprawy przedstawiony we wniosku jest zgodny ze stanem faktycznym - Państwa stanowisko w przedmiotowej sprawie jest właściwe.
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.