Nauczyciel | Interpretacje podatkowe

Nauczyciel | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nauczyciel. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 świadczonych przez Wnioskodawcę usług.
Fragment:
Należy zaznaczyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego, np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie prywatnych lekcji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni przez inny podmiot, to nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotem zatrudniającym. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości UE, zajętym w wyroku C-445/05 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Werner Haderer, nauczanie prywatne obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność.
2018
22
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przyznawanej nauczycielom zapomogi zdrowotnej.
Fragment:
Miasto B. na podstawie art. 72 ust. 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w swoim budżecie przeznacza środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Uchwałą nr ... z dnia 3 września 2007 r. Rada Miasta B. określiła rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania. Świadczenia pieniężne zgodnie z tą uchwałą mogą być przyznawane w związku z przewlekłą chorobą, długotrwałym leczeniem, koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych, koniecznością skorzystania z zakresu protetyki dentystycznej, stosowania szczepień ochronnych, koniecznością korzystania z usług pielęgnacyjno - opiekuńczych. Wysokość przyznawanych świadczeń pieniężnych uzależniona jest od przebiegu choroby wpływającego na sytuację materialną nauczyciela, wysokości udokumentowanych i poniesionych kosztów leczenia ( tj. wydatki na lekarstwa, pobyt w szpitalu, sanatorium, wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, protez, środków opatrunkowych, koszty przejazdu do innej miejscowości itp.) Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku przez nauczyciela wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty. Nauczyciel w niektórych przypadkach dołącza do wniosku oprócz faktur zaświadczenie lekarskie, że leczy się przewlekle.
2017
20
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, odpłatnych usług szkoleniowych.
Fragment:
Akredytację może uzyskać placówka doskonalenia, która: zapewnia wykwalifikowaną kadrę; opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację; prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli; zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną (art. 77a ust. 7 ustawy o systemie oświaty). W 2009 r. W uzyskało akredytację Kuratora Oświaty. Zgodnie ze Statutem W realizuje zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wspiera rozwój nauczycieli – w celu podwyższenia jakości świadczonej pracy, W realizuje zadania wobec nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę. Do zadań W należy: prowadzenie doradztwa merytorycznego i metodycznego oraz doskonalenie nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej placówek oświatowych z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej oraz zmian w systemie oświaty, a także wymagań związanych z ewaluacją zewnętrzną innych elementów nadzoru pedagogicznego, diagnozy potrzeb uczniów, przygotowania do analizy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych; przygotowywanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego nauczycieli; przygotowanie i realizacja programów doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, (...)
2017
10
maj

Istota:
Zwolnienie od podatku usług prywatnego nauczania.
Fragment:
Należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń, czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni przez inny podmiot, to nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotem zatrudniającym. Należy zaznaczyć, że zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości UE, zajętym w wyroku C-445/05 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Werner Haderer, nauczanie prywatne obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność.
2017
14
lut

Istota:
Czy po utracie zwolnienia z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT usługi w zakresie kształcenia będą korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, których uczestnikami są pracownicy instytucji, nauczyciele i uczniowie?
Fragment:
(...) nauczycielom. Przedmiotem szkoleń są do wyboru: np. uzależnienia, komunikacja, profilaktyka, dopalacze, cyberprzemoc, zarządzanie czasem, asertywność, rozwój psychoseksualny, automotywacja, praca z trudnym uczniem, komunikacja interpersonalna, program poprawy wzorców zachowań. Firma Wnioskodawcy uaktualnia takcie wiedzę nauczycieli o bieżące tematy związane z narkotykami, depresją wśród młodzieży oraz sposobami pracy z trudnymi przypadkami wśród uczniów. Nauczyciele zyskują wiedzę niezbędną w ich pracy: np. zyskują wiedzą dotyczącą komunikacji z rodzicami np. Szkolenie mosty zamiast murów. Jeśli szkolenie dotyczy zmian w prawie zyskują nową wiedzę. Uzupełniają braki w dotychczasowej wiedzy, polepszają swoje zdolności interpersonalne. Mogą lepiej wykonywać swoje zadania, skuteczniej rozwiązywać wiele sytuacji szkolnych itp. Szkolenia są przeprowadzane w różnej formie, w zależności od osób zamawiających i rodzaju szkolenia jako: warsztaty, prelekcje, wykłady. Szkolenia są świadczone w ramach szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Na szkolenia nauczycieli kierują dyrektorzy szkół. Nabytą wiedzę i umiejętności nauczyciele wykorzystują lub będą wykorzystywać w codziennej pracy lub jest to nowa wiedza albo uzupełnienie, czy też doskonalenie umiejętności.
2017
7
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku usług nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Fragment:
Posiada Pan tytuł magistra w zakresie wychowania fizycznego i jest zatrudniony jako nauczyciel w państwowej placówce na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Firma Pana nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Usługi świadczy Pan osobiście. Przeważającą działalnością gospodarczą, według PKD, są pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z). W ramach tej działalności, będąc trenerem pływania z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi Pan na basenach, niebędących Pana własnością, kursy nauki pływania dla dzieci od 4 roku życia, młodzieży i dorosłych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym stanie faktycznym ma Pan prawo do zastosowania „ stawki zwolnionej ” z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług podlegają usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. W związku z powyższym świadczone usługi są zwolnione od opodatkowania na podstawie ww. przepisu.
2017
4
lut

Istota:
Zwolnienie z VAT zajęć z matematyki wykonywanych przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę nauczycieli.
Fragment:
Przy czym usługi świadczone przez nauczycieli muszą być czynnościami wykonywanymi na ich własny rachunek i odpowiedzialność. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń, czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni na podstawie umów z podmiotami trzecimi, nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotami, z którymi takowe umowy są podpisane. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie prowadził osobiście zajęć z matematyki lecz nauczyciele przez niego zatrudnieni. Zatem przedmiotowe zajęcia z matematyki prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych przez Wnioskodawcę na podstawie odpowiednich umów zlecenia nie stanowią usług prywatnego nauczania. Czynności te nie mogą więc korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, ponieważ usługi te nie są świadczone osobiście przez usługodawcę będącego nauczycielem, lecz przez jednostkę (firmę Wnioskodawcy) zatrudniającą nauczycieli. Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że zajęcia z matematyki prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych przez Wnioskodawcę nie były zwolnione z podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.
2016
10
gru

Istota:
Podatek od towarow i uslug w zakresie mozliwosci zastosowania zwolnienia od podatku VAT do swiadczonych uslug.
Fragment:
Czy sprzedaz uslugi gastronomicznej dla nauczycieli innej jednostki organizacyjnej dzialajacej w strukturze powiatu podlega podatkowi VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: uslugi stolowkowe uczniow zwolnione z podatku VAT. uslugi gastronomiczne ? stolowkowe nauczycieli i pracownikow administracji i obslugi zwolnione z podatku VAT. uslugi gastronomiczne emerytow (byli nauczyciele i pracownicy administracji i obslugi) opodatkowane podatkiem VAT. uslugi gastronomiczne w ramach jednostek naszego powiatu zwolnione z podatku VAT. sprzedaz uslugi gastronomicznej dla nauczyciela innej jednostki organizacyjnej dzialajacej w strukturze powiatu podlega naleznemu podatkowi VAT. W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe ? w zakresie zwolnienia od podatku VAT uslug stolowkowych swiadczonych przez stolowke szkolna na rzecz uczniow, nauczycieli, oraz jednostek organizacyjnych powiatu, prawidlowe ? w zakresie opodatkowania uslug stolowkowych swiadczonych przez stolowke szkolna na rzecz emerytow (bylych nauczycieli i pracownikow administracji i obslugi) oraz nauczycieli innej jednostki organizacyjnej oraz nieprawidlowe ? w zakresie zwolnienia od podatku VAT uslug stolowkowych swiadczonych przez stolowke szkolna na rzecz pracownikow administracji i obslugi szkoly.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku usług prywatnego nauczania.
Fragment:
Analizując przywołane regulacje należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń, czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni przez inny podmiot, to nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotem zatrudniającym. Należy zaznaczyć, że zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości UE, zajętym w wyroku C-445/05 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Werner Haderer, nauczanie prywatne obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność.
2016
26
lis

Istota:
Zastosowanie zwolnień przedmiotowych (art. 21 ust. 1 pkt 90, art. 21 ust. 1 pkt 26).
Fragment:
Karta Nauczyciela, Wnioskodawca zwrócił nauczycielom zapłaconą przez nich kwotę dla uczelni wyższej za studia podyplomowe oraz dla ośrodków szkoleniowych za kursy kwalifikacyjne. Nauczyciele podnosili kwalifikacje i uzupełniali wiedzę z własnej inicjatywy nie posiadając z pracodawcą zawartej umowy. Wszyscy nauczycieli są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wypłata dofinansowania (zrefundowanie poniesionych kosztów) odbywa się na podstawie „ Planu podziału środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli na rok.... ” przesłanego przez organ prowadzący - Urząd Miejski. W stosunku do nauczycieli za odrębne przepisy, o których mowa wyżej uznać należy regulacje zawarte w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). W myśl art. 12 ust. 3 ww. ustawy, nauczyciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie. Zgodnie z art. 70a ust. 1 tej ustawy, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2.
2016
7
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nauczyciel
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.