Nauczyciel | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nauczyciel. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
maj

Istota:

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli polegająca na dofinansowaniu do zakupu okularów stanowi dla nauczycieli przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego Wnioskodawca jako płatnik, zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma obowiązek obliczyć i pobrać zaliczki na podatek dochodowy.

Fragment:

Środki tego funduszu przeznaczone są na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej. Pomoc zdrowotna udzielana jest na wniosek uprawnionych w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego. Z funduszu tego wypłacono nauczycielom zasiłek jako dofinansowanie do zakupionych okularów. Przeprowadzone badanie okulistyczne, jak i również zakup okularów nie były związane z przeprowadzonym badaniem profilaktycznym, określonym w art. 229 K.p. Wypłata dofinansowania do okularów nie następuje w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Przyznanie pomocy zdrowotnej w postaci dofinansowania do zakupu okularów nie jest związane ze zdarzeniem losowym lub długotrwałą chorobą Do wniosku o wypłatę świadczenia nie jest podłączane zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że choroba ma charakter długotrwały lub że jest przewlekła. Stosownie do art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) – niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

2018
22
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 świadczonych przez Wnioskodawcę usług.

Fragment:

Należy zaznaczyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej, odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego, np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie prywatnych lekcji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni przez inny podmiot, to nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotem zatrudniającym. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości UE, zajętym w wyroku C-445/05 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Werner Haderer, nauczanie prywatne obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność.

2017
20
wrz

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przyznawanej nauczycielom zapomogi zdrowotnej.

Fragment:

Miasto B. na podstawie art. 72 ust. 1, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w swoim budżecie przeznacza środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Uchwałą nr ... z dnia 3 września 2007 r. Rada Miasta B. określiła rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania. Świadczenia pieniężne zgodnie z tą uchwałą mogą być przyznawane w związku z przewlekłą chorobą, długotrwałym leczeniem, koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych, koniecznością skorzystania z zakresu protetyki dentystycznej, stosowania szczepień ochronnych, koniecznością korzystania z usług pielęgnacyjno - opiekuńczych. Wysokość przyznawanych świadczeń pieniężnych uzależniona jest od przebiegu choroby wpływającego na sytuację materialną nauczyciela, wysokości udokumentowanych i poniesionych kosztów leczenia ( tj. wydatki na lekarstwa, pobyt w szpitalu, sanatorium, wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, protez, środków opatrunkowych, koszty przejazdu do innej miejscowości itp.) Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku przez nauczyciela wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty. Nauczyciel w niektórych przypadkach dołącza do wniosku oprócz faktur zaświadczenie lekarskie, że leczy się przewlekle.

2017
10
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, odpłatnych usług szkoleniowych.

Fragment:

Akredytację może uzyskać placówka doskonalenia, która: zapewnia wykwalifikowaną kadrę; opracowuje i wdraża programy doskonalenia nauczycieli oraz przeprowadza ich ewaluację; prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli; zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną (art. 77a ust. 7 ustawy o systemie oświaty). W 2009 r. W uzyskało akredytację Kuratora Oświaty. Zgodnie ze Statutem W realizuje zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wspiera rozwój nauczycieli – w celu podwyższenia jakości świadczonej pracy, W realizuje zadania wobec nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę. Do zadań W należy: prowadzenie doradztwa merytorycznego i metodycznego oraz doskonalenie nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej placówek oświatowych z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej oraz zmian w systemie oświaty, a także wymagań związanych z ewaluacją zewnętrzną innych elementów nadzoru pedagogicznego, diagnozy potrzeb uczniów, przygotowania do analizy wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych; przygotowywanie i realizacja programów kształcenia ustawicznego nauczycieli; przygotowanie i realizacja programów doskonalenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, (...)

2017
14
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku usług prywatnego nauczania.

Fragment:

Należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń, czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni przez inny podmiot, to nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotem zatrudniającym. Należy zaznaczyć, że zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości UE, zajętym w wyroku C-445/05 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Werner Haderer, nauczanie prywatne obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność.

2017
7
lut

Istota:

Czy po utracie zwolnienia z podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT usługi w zakresie kształcenia będą korzystały ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, których uczestnikami są pracownicy instytucji, nauczyciele i uczniowie?

Fragment:

(...) nauczycielom. Przedmiotem szkoleń są do wyboru: np. uzależnienia, komunikacja, profilaktyka, dopalacze, cyberprzemoc, zarządzanie czasem, asertywność, rozwój psychoseksualny, automotywacja, praca z trudnym uczniem, komunikacja interpersonalna, program poprawy wzorców zachowań. Firma Wnioskodawcy uaktualnia takcie wiedzę nauczycieli o bieżące tematy związane z narkotykami, depresją wśród młodzieży oraz sposobami pracy z trudnymi przypadkami wśród uczniów. Nauczyciele zyskują wiedzę niezbędną w ich pracy: np. zyskują wiedzą dotyczącą komunikacji z rodzicami np. Szkolenie mosty zamiast murów. Jeśli szkolenie dotyczy zmian w prawie zyskują nową wiedzę. Uzupełniają braki w dotychczasowej wiedzy, polepszają swoje zdolności interpersonalne. Mogą lepiej wykonywać swoje zadania, skuteczniej rozwiązywać wiele sytuacji szkolnych itp. Szkolenia są przeprowadzane w różnej formie, w zależności od osób zamawiających i rodzaju szkolenia jako: warsztaty, prelekcje, wykłady. Szkolenia są świadczone w ramach szkolenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Na szkolenia nauczycieli kierują dyrektorzy szkół. Nabytą wiedzę i umiejętności nauczyciele wykorzystują lub będą wykorzystywać w codziennej pracy lub jest to nowa wiedza albo uzupełnienie, czy też doskonalenie umiejętności.

2017
4
lut

Istota:

Zwolnienie od podatku usług nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Fragment:

Posiada Pan tytuł magistra w zakresie wychowania fizycznego i jest zatrudniony jako nauczyciel w państwowej placówce na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Firma Pana nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Usługi świadczy Pan osobiście. Przeważającą działalnością gospodarczą, według PKD, są pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z). W ramach tej działalności, będąc trenerem pływania z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi Pan na basenach, niebędących Pana własnością, kursy nauki pływania dla dzieci od 4 roku życia, młodzieży i dorosłych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym stanie faktycznym ma Pan prawo do zastosowania „ stawki zwolnionej ” z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług podlegają usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli. W związku z powyższym świadczone usługi są zwolnione od opodatkowania na podstawie ww. przepisu.

2016
10
gru

Istota:

Zwolnienie z VAT zajęć z matematyki wykonywanych przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę nauczycieli.

Fragment:

Przy czym usługi świadczone przez nauczycieli muszą być czynnościami wykonywanymi na ich własny rachunek i odpowiedzialność. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń, czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni na podstawie umów z podmiotami trzecimi, nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotami, z którymi takowe umowy są podpisane. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie prowadził osobiście zajęć z matematyki lecz nauczyciele przez niego zatrudnieni. Zatem przedmiotowe zajęcia z matematyki prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych przez Wnioskodawcę na podstawie odpowiednich umów zlecenia nie stanowią usług prywatnego nauczania. Czynności te nie mogą więc korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, ponieważ usługi te nie są świadczone osobiście przez usługodawcę będącego nauczycielem, lecz przez jednostkę (firmę Wnioskodawcy) zatrudniającą nauczycieli. Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że zajęcia z matematyki prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych przez Wnioskodawcę nie były zwolnione z podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.

2016
28
lis

Istota:

Podatek od towarow i uslug w zakresie mozliwosci zastosowania zwolnienia od podatku VAT do swiadczonych uslug.

Fragment:

Czy sprzedaz uslugi gastronomicznej dla nauczycieli innej jednostki organizacyjnej dzialajacej w strukturze powiatu podlega podatkowi VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: uslugi stolowkowe uczniow zwolnione z podatku VAT. uslugi gastronomiczne ? stolowkowe nauczycieli i pracownikow administracji i obslugi zwolnione z podatku VAT. uslugi gastronomiczne emerytow (byli nauczyciele i pracownicy administracji i obslugi) opodatkowane podatkiem VAT. uslugi gastronomiczne w ramach jednostek naszego powiatu zwolnione z podatku VAT. sprzedaz uslugi gastronomicznej dla nauczyciela innej jednostki organizacyjnej dzialajacej w strukturze powiatu podlega naleznemu podatkowi VAT. W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe ? w zakresie zwolnienia od podatku VAT uslug stolowkowych swiadczonych przez stolowke szkolna na rzecz uczniow, nauczycieli, oraz jednostek organizacyjnych powiatu, prawidlowe ? w zakresie opodatkowania uslug stolowkowych swiadczonych przez stolowke szkolna na rzecz emerytow (bylych nauczycieli i pracownikow administracji i obslugi) oraz nauczycieli innej jednostki organizacyjnej oraz nieprawidlowe ? w zakresie zwolnienia od podatku VAT uslug stolowkowych swiadczonych przez stolowke szkolna na rzecz pracownikow administracji i obslugi szkoly.

2016
26
lis

Istota:

Zwolnienie od podatku usług prywatnego nauczania.

Fragment:

Analizując przywołane regulacje należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń, czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni przez inny podmiot, to nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotem zatrudniającym. Należy zaznaczyć, że zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości UE, zajętym w wyroku C-445/05 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Werner Haderer, nauczanie prywatne obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność.