Nauczyciel | Interpretacje podatkowe

Nauczyciel | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to nauczyciel. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z VAT zajęć z matematyki wykonywanych przez zatrudnionych przez Wnioskodawcę nauczycieli.
Fragment:
Przy czym usługi świadczone przez nauczycieli muszą być czynnościami wykonywanymi na ich własny rachunek i odpowiedzialność. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń, czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni na podstawie umów z podmiotami trzecimi, nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotami, z którymi takowe umowy są podpisane. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca nie prowadził osobiście zajęć z matematyki lecz nauczyciele przez niego zatrudnieni. Zatem przedmiotowe zajęcia z matematyki prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych przez Wnioskodawcę na podstawie odpowiednich umów zlecenia nie stanowią usług prywatnego nauczania. Czynności te nie mogą więc korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, ponieważ usługi te nie są świadczone osobiście przez usługodawcę będącego nauczycielem, lecz przez jednostkę (firmę Wnioskodawcy) zatrudniającą nauczycieli. Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że zajęcia z matematyki prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych przez Wnioskodawcę nie były zwolnione z podatku VAT, należało uznać za prawidłowe.
2016
10
gru

Istota:
Podatek od towarow i uslug w zakresie mozliwosci zastosowania zwolnienia od podatku VAT do swiadczonych uslug.
Fragment:
Czy sprzedaz uslugi gastronomicznej dla nauczycieli innej jednostki organizacyjnej dzialajacej w strukturze powiatu podlega podatkowi VAT... Zdaniem Wnioskodawcy: uslugi stolowkowe uczniow zwolnione z podatku VAT. uslugi gastronomiczne ? stolowkowe nauczycieli i pracownikow administracji i obslugi zwolnione z podatku VAT. uslugi gastronomiczne emerytow (byli nauczyciele i pracownicy administracji i obslugi) opodatkowane podatkiem VAT. uslugi gastronomiczne w ramach jednostek naszego powiatu zwolnione z podatku VAT. sprzedaz uslugi gastronomicznej dla nauczyciela innej jednostki organizacyjnej dzialajacej w strukturze powiatu podlega naleznemu podatkowi VAT. W swietle obowiazujacego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszlego jest prawidlowe ? w zakresie zwolnienia od podatku VAT uslug stolowkowych swiadczonych przez stolowke szkolna na rzecz uczniow, nauczycieli, oraz jednostek organizacyjnych powiatu, prawidlowe ? w zakresie opodatkowania uslug stolowkowych swiadczonych przez stolowke szkolna na rzecz emerytow (bylych nauczycieli i pracownikow administracji i obslugi) oraz nauczycieli innej jednostki organizacyjnej oraz nieprawidlowe ? w zakresie zwolnienia od podatku VAT uslug stolowkowych swiadczonych przez stolowke szkolna na rzecz pracownikow administracji i obslugi szkoly.
2016
28
lis

Istota:
Zwolnienie od podatku usług prywatnego nauczania.
Fragment:
Analizując przywołane regulacje należy zauważyć, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie ma zastosowania. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń, czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciele świadczący usługi nauczania są zatrudnieni przez inny podmiot, to nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotem zatrudniającym. Należy zaznaczyć, że zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości UE, zajętym w wyroku C-445/05 z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie Werner Haderer, nauczanie prywatne obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność.
2016
26
lis

Istota:
Zastosowanie zwolnień przedmiotowych (art. 21 ust. 1 pkt 90, art. 21 ust. 1 pkt 26).
Fragment:
Karta Nauczyciela, Wnioskodawca zwrócił nauczycielom zapłaconą przez nich kwotę dla uczelni wyższej za studia podyplomowe oraz dla ośrodków szkoleniowych za kursy kwalifikacyjne. Nauczyciele podnosili kwalifikacje i uzupełniali wiedzę z własnej inicjatywy nie posiadając z pracodawcą zawartej umowy. Wszyscy nauczycieli są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wypłata dofinansowania (zrefundowanie poniesionych kosztów) odbywa się na podstawie „ Planu podziału środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli na rok.... ” przesłanego przez organ prowadzący - Urząd Miejski. W stosunku do nauczycieli za odrębne przepisy, o których mowa wyżej uznać należy regulacje zawarte w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.). W myśl art. 12 ust. 3 ww. ustawy, nauczyciel powinien podnosić swoją wiedzę ogólną i zawodową, korzystając z prawa pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich formach doskonalenia zawodowego na najwyższym poziomie. Zgodnie z art. 70a ust. 1 tej ustawy, w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 2.
2016
7
sie

Istota:
Czy Szkoła będzie zwolniona z obowiązku pobrania i przekazania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w sytuacji gdy zrefunduje nauczycielowi mianowanemu zakup okularów zalecanych do używania przez lekarza medycyny pracy?
Fragment:
Wyjątek od tej reguły ustanawia – w odniesieniu do nauczycieli mianowanych – art. 23 ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z którym dyrektor szkoły może skierować nauczyciela mianowanego na badania okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie. A zatem badania okresowe i kontrolne nauczyciela mianowanego przeprowadzane na podstawie skierowania dyrektora szkoły w dowolnym czasie, stanowią również element profilaktycznej opieki zdrowotnej. Jeżeli wyniki badań lekarskich przeprowadzonych w tym trybie wykażą konieczność zapewnienia nauczycielowi okularów korygujących wzrok, wówczas – zdaniem Wnioskodawcy – refundacja kosztów ich zakupu przez szkołę (jako pracodawcę nauczyciela mianowanego) korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to sytuacja różna od sytuacji innych pracowników, nauczyciele mianowani, bowiem pozostali pracownicy mogą korzystać ze wskazanego zwolnienia przedmiotowego jedynie w związku z badaniami przeprowadzanymi w terminach określonych przez służbę medyczną, a nie przez dyrektora szkoły. Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca stwierdza, że nauczyciel mianowany zwolniony jest z podatku (...)
2016
28
lut

Istota:
Szkolenia prowadzone przez Wnioskodawcę spełniają warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ww. ustawy, tzn. prowadzone są w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Ponadto z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, jak również przedmiotowe szkolenia nie są w całości, ani w co najmniej 70% finansowane ze środków publicznych nie znajda zastosowania w niniejszej sprawie unormowania zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a – c ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Fragment:
Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów. Przykładem takiej usługi jest udzielanie korepetycji. Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje, czy odbiorcą usługi jest indywidualny uczeń czy też jednocześnie większa liczba osób. W przypadku jednak, gdy nauczyciel świadczący usługi nauczania jest zatrudniony przez inny podmiot, to nie łączy ich bezpośrednia relacja umowna z uczniami, lecz z podmiotem zatrudniającym. W tej sytuacji nauczyciel pozostaje do dyspozycji usługodawcy, który płaci mu wynagrodzenie jako świadczącemu usługi na rzecz systemu kształcenia prowadzonego przez ten podmiot. Należy wskazać na wyrok TSUE, w sprawie C-473/08 z dnia 28 stycznia 2010 r. Ingenieurbűuro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz, ECLI:EU:C:2010:47, w którym Trybunał stwierdził, że nauczyciele świadczący usługi w ramach kursów organizowanych przez podmiot trzeci nie mogą zostać uznani za osoby nauczające „ prywatnie ” w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. j VI Dyrektywy (obecnie art. 132 ust. 1 lit. j dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz.
2016
20
lut

Istota:
Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę jak i przez zatrudnionych przez niego na umowę zlecenia nauczycieli usług prywatnego nauczania.
Fragment:
Czynności te nie będą mogły więc korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, ponieważ usługi te nie będą świadczone osobiście przez usługodawcę będącego nauczycielem, lecz przez jednostkę (firmę Wnioskodawcy) zatrudniającą nauczycieli. Podsumowując, w przedmiotowej sprawie zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT będą objęte tylko te usługi nauczania, które będą świadczone przez Wnioskodawcę osobiście i na podstawie umowy zawartej bezpośrednio z rodzicami (opiekunami) uczniów, gdyż tylko w takim przypadku wpisują się w definicję usług prywatnego nauczania przez nauczyciela. Natomiast ze zwolnienia tego nie mogą korzystać usługi świadczone na rzecz uczniów nie osobiście przez Wnioskodawcę, lecz przez zatrudnionych przez niego innych nauczycieli, tracą one bowiem wymiar prywatnego nauczania przez nauczyciela jakim jest Wnioskodawca. Tak więc stanowisko Wnioskodawcy, że spełnia on ustawowe przesłanki wymagane dla zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług, wynikającego z treści art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, zarówno w przypadku, gdy Wnioskodawca, będący nauczycielem osobiście, świadczy korepetycje dla uczniów, jak i wówczas, gdy faktycznie korepetycji na rzecz uczniów udzielają inni nauczyciele zatrudnieni przez Wnioskodawcę, należało uznać za nieprawidłowe.
2016
20
sty

Istota:
Czy zapomogi zdrowotne przyznane nauczycielom czynnym zawodowo w związku z pobytem w sanatorium, zakupem okularów korekcyjnych lub protetyką dentystyczną nieudokumentowane stosownym zaświadczeniem lekarskim o długotrwałej chorobie oraz niezwiązane ze zdarzeniem losowym są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, a przychód z tego tytułu w przypadku, gdy świadczeniobiorcy nie są pracownikami Wnioskodawcy, należy wykazać w Informacji o wysokości przychodów z innych źródeł PIT-8C czy też są one zwolnione od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy?
Fragment:
Ponadto nauczyciele mogą ubiegać się o dofinansowanie do następujących rodzajów świadczeń: zakup leków lub sprzętu medycznego, zabiegi medyczne, pobyt na turnusach rehabilitacyjnych lub koszty usług rehabilitacyjnych. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od rodzaju i przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela, wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia, sytuacji materialnej rodziny nauczyciela z uwzględnieniem poniesionych przez nauczyciela wydatków. Na podstawie porozumień dotyczących prowadzenia wspólnej działalności w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz byłych nauczycieli - emerytów i rencistów środki na ten cel zostały zabezpieczone w planie finansowym Wnioskodawcy i będą wypłacane pracownikom szkół i placówek oświatowych oraz byłym nauczycielom - emerytom i rencistom, centralizującym fundusz zdrowotny, niebędącym pracownikami Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy zapomogi zdrowotne przyznane nauczycielom czynnym zawodowo w związku z pobytem w sanatorium, zakupem okularów korekcyjnych (...)
2015
6
gru

Istota:
Zapomoga zdrowotna przyznana byłym nauczycielom-emerytom i byłym nauczycielom- rencistom, stanowić będzie świadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli zwolnione do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym, kwoty 2.280 zł.
Fragment:
Ponadto nauczyciele mogą ubiegać się o dofinansowanie do następujących rodzajów świadczeń: zakup leków lub sprzętu medycznego, zabiegi medyczne, pobyt na turnusach rehabilitacyjnych lub koszty usług rehabilitacyjnych. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od rodzaju i przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela, wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia, sytuacji materialnej rodziny nauczyciela z uwzględnieniem poniesionych przez nauczyciela wydatków. Na podstawie porozumień dotyczących prowadzenia wspólnej działalności w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli oraz byłych nauczycieli - emerytów i rencistów środki na ten cel zostały zabezpieczone w planie finansowym Wnioskodawcy i będą wypłacane pracownikom szkół i placówek oświatowych oraz byłym nauczycielom - emerytom i rencistom, centralizującym fundusz zdrowotny, niebędącym pracownikami Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy zapomogi zdrowotne przyznane nauczycielom czynnym zawodowo w związku z pobytem w sanatorium, zakupem okularów korekcyjnych (...)
2015
6
gru

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania pomocy zdrowotnej udzielonej nauczycielowi w formie zasiłku pieniężnego
Fragment:
U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miasta z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie „ określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania ”, nauczycielom będzie przyznawana pomoc zdrowotna w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego. Wyciąg z Uchwały stanowi: § 5. Warunkiem otrzymania przez nauczycieli pomocy zdrowotnej jest poniesienie, w roku kalendarzowym składania wniosku, kosztów: leczenia długotrwałej, przewlekłej, ciężkiej lub nieuleczalnej choroby, leczenia specjalistycznego, zakupu protez, sprzętu medycznego, ortopedycznego, rehabilitacyjnego, okularów korekcyjnych, itp., stosowania specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki choremu itp. § 7. Wysokość pomocy zdrowotnej uzależniona jest od: przebiegu choroby, okresu jej trwania, okoliczności z tym związanych oraz od wysokości poniesionych i udokumentowanych przez nauczyciela kosztów, o których mowa w § 5, sytuacji materialnej nauczyciela i jego rodziny, wysokości posiadanych środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. § 8.1. Decyzję o przyznaniu oraz wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej lub decyzję odmowną podejmuje Prezydent Miasta na pisemny wniosek nauczyciela lub innej upoważnionej przez nauczyciela osoby, jeżeli stan zdrowia nauczyciela nie pozwala na złożenie wniosku osobiście. 2.Decyzja Prezydenta jest ostateczna. (...)
2015
13
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Nauczyciel
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.