IPPP2/443-426/12-4/MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Spółka komandytowo – akcyjna będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych na spółkę przekształcaną (Wnioskodawcę).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 kwietnia 2012r. (data wpływu 30 kwietnia 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przeniesionego ze spółki przekształcanej do spółki przekształconej w wyniku dokonanej sukcesji uniwersalnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przeniesionego ze spółki przekształcanej do spółki przekształconej w wyniku dokonanej sukcesji uniwersalnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
 1. Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą oraz miejscem zarządu na terenie Polski („Wnioskodawca”). Wnioskodawca zostanie przekształcony w spółkę komandytowo-akcyjną, z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („SKA”).
 2. Na moment przekształcenia, udziałowcami Wnioskodawcy będą (i) spółka akcyjna z siedzibą oraz miejscem zarządu na terytorium Polski, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi w podatku CIT w Polsce („Wspólnik 1”), oraz (i) spółka kapitałowa z siedzibą oraz miejscem zarządu na terytorium Polski, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi w podatku CIT w Polsce („Wspólnik 2”).
 3. W związku z przekształceniem, nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy (SKA).
 4. W wyniku przekształcenia Wnioskodawcy, akcjonariuszem SKA zostanie Wspólnik 1, a komplementariuszem SKA zostanie Wspólnik 2. Proporcja udziału w zysku SKA należna wspólnikom (Wspólnikowi 1 i Wspólnikowi 2) będzie odpowiadała proporcji ich udziału w kapitale zakładowym Spółki przed przekształceniem. Cały majątek Spółki stanie się z dniem przekształcenia majątkiem SKA (spółki przekształconej). Na moment przekształcenia nie dokona się wypłaty zysków przez Spółkę do jej wspólników, a kapitał zakładowy Spółki stanie się kapitałem zakładowym SKA. Celem udziałowców nie jest likwidacja Wnioskodawcy, a jedynie zmiana formy organizacyjno-prawnej. Dotychczasowa działalność gospodarcza Spółki będzie kontynuowana przez SKA w takim samym rodzaju i rozmiarze.
 5. a SKA ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), („ustawa o rachunkowości”).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż na podstawie art. 93a § 1 w zw. z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej - SKA, powstałej w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy, przysługuje prawo do rozliczenia podatku należnego VAT z podatkiem naliczonym VAT przysługujące uprzednio Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż na podstawie art. 93a § 1 w zw. z art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej - SKA, powstałej w wyniku przekształcenia Wnioskodawcy, przysługuje prawo do rozliczenia podatku należnego VAT z podatkiem naliczonym VAT przysługujące uprzednio Wnioskodawcy.

Art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, iż „osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.” Natomiast stosownie do art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej przepis < art. 93a Ordynacji podatkowej> § 1 stosuje się odpowiednio do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej.”

Przepisy Ordynacji podatkowej przewidują więc w przypadku przekształcenia - zasadę sukcesji uniwersalnej, polegającą na przejściu wszystkich praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa podatkowego na podmiot przekształcony. Oznacza to zatem, iż w procesie przekształcenia nie dochodzi do likwidacji podatnika. Dodatkowo numer NIP podatnika przekształcanego przechodzi na spółkę przekształconą, co wynika wprost z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.), („ustawa o NIP”).

Naczelną zasadą wynikającą z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm,), („ustawy o VAT”) jest powiązanie prawa do dokonania odliczenia podatku VAT naliczonego ściśle z osobą podatnika, co m.in. oznacza, że odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego może dokonać jedynie zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług. Powołane powyżej przepisy Ordynacji podatkowej wprowadzają zasadę sukcesji uniwersalnej, polegającą na przejściu wszelkich przewidzianych w przepisach prawa podatkowego praw i obowiązków spółki przekształcanej na spółkę przekształconą, a więc spółka osobowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej nabywa wszelkie uprawnienia prawnopodatkowe przysługujące, do momentu przekształcenia, przekształcanej spółce kapitałowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro SKA powstanie w wyniku procesu przekształcenia Wnioskodawcy, to wchodzi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Oznacza to, że przedmiotem sukcesji będzie również prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT, jakie przysługiwało Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują m. in. przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Jak stanowi art. 93 § 2 ww. ustawy Ordynacja podatkowa przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

W myśl art. 93a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Stosownie do postanowień art. 93a § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
  2. spółki kapitałowej;
 2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Jednocześnie z zasady tej wynika, że odliczenie podatku naliczonego, może być częściowe, tzn. w tej części, w jakiej dane towary lub usługi, z którymi związany jest podatek naliczony są wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, z pominięciem tej części podatku od tych towarów i usług, w jakiej towary te (usługi) są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu.

Jak wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca zostanie przekształcony w spółkę komandytowo-akcyjną, z siedzibą oraz miejscem zarządu w Polsce („SKA”). Na moment przekształcenia, udziałowcami Wnioskodawcy będą (i) spółka akcyjna z siedzibą oraz miejscem zarządu na terytorium Polski, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi w podatku CIT w Polsce („Wspólnik 1”), oraz (i) spółka kapitałowa z siedzibą oraz miejscem zarządu na terytorium Polski, podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi w podatku CIT w Polsce („Wspólnik 2”). W związku z przekształceniem, nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy (SKA). W wyniku przekształcenia Wnioskodawcy, akcjonariuszem SKA zostanie Wspólnik 1, a komplementariuszem SKA zostanie Wspólnik 2. Proporcja udziału w zysku SKA należna wspólnikom (Wspólnikowi 1 i Wspólnikowi 2) będzie odpowiadała proporcji ich udziału w kapitale zakładowym Spółki przed przekształceniem. Cały majątek Spółki stanie się z dniem przekształcenia majątkiem SKA (spółki przekształconej). Na moment przekształcenia nie dokona się wypłaty zysków przez Spółkę do jej wspólników, a kapitał zakładowy Spółki stanie się kapitałem zakładowym SKA. Celem udziałowców nie jest likwidacja Wnioskodawcy, a jedynie zmiana formy organizacyjno-prawnej. Dotychczasowa działalność gospodarcza Spółki będzie kontynuowana przez SKA w takim samym rodzaju i rozmiarze.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, czy SKA (Spółce powstałej w wyniku przekształcenia) będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, który przysługiwał przed dniem przekształcenia Wnioskodawcy.

Odnosząc przytoczone powyżej regulacje do przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie przepis art. 93a § 2 pkt 1 lit. b Ordynacji podatkowej, bowiem nastąpi przekształcenie spółki kapitałowej (Wnioskodawcy) w spółkę komandytowo – akcyjną, w wyniku czego spółka przekształcona (SKA) wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej (Wnioskodawcy).

Skoro zatem SKA, jako następca podatkowy, przejmuje zobowiązania i uprawnienia Wnioskodawcy, tym samym będzie więc mieć prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT wystawionych dla Wnioskodawcy przed przekształceniem, dotyczących działalności Zainteresowanego w okresie przed przekształceniem, zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. w sytuacji, kiedy będzie istniał związek dokonanych zakupów z czynnościami opodatkowanymi, z uwzględnieniem wyłączeń z prawa do odliczenia, o których mowa w art. 88 ustawy o VAT.

W związku z powyższym za prawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, że SKA będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT wystawionych na spółkę przekształcaną (Wnioskodawcę).

Tut. Organ podatkowy informuje, że w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.