IBPP1/443-202/11/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w związku ze zmienioną od dnia 1 stycznia 2011r. formą organizacyjno-prawną Powiatowego Zakładu obecnie używane kasy rejestrujące lub ich pamięć będą podlegały wymianie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2010r. (data wpływu 20 października 2010r.), uzupełnionym pismami z dnia 19 stycznia 2011r. (data wpływu 25 stycznia 2011r. i 7 lutego 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy obecnie używane kasy rejestrujące lub ich pamięć będą podlegały wymianie w przypadku likwidacji Powiatowego Zakładu celem przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 października 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia czy obecnie używane kasy rejestrujące lub ich pamięć będą podlegały wymianie w przypadku likwidacji Powiatowego Zakładu celem przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy.

Wniosek uzupełniono pismami z dnia 19 stycznia 2011r. (data wpływu 25 stycznia 2011r. i 7 lutego 2011r.), będącymi odpowiedzią na wezwania tut. organu z dnia 11 stycznia 2011r. i z dnia 27 stycznia 2011r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Na podstawie art. 14 pkt 7a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 97a ustawy z dnia 27sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie: „Likwidację Powiatowego Zakładu celem przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie przewiduje dalszego funkcjonowania zakładów w formie gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych.

Powiatowy Zakład został powołany uchwałą z dnia 25 stycznia 2001r. Rady Powiatu jako jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego bez określonej formy organizacyjno-prawnej.

Uchwała Rady Powiatu postanawia, że od dnia 1 stycznia 2011r. Powiatowy Zakład jest jednostką organizacyjną Powiatu działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Zakład jako jednostka organizacyjna Powiatu nie posiadał dotychczas osobowości prawnej i dalej jej nie posiada.

Art. 97a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 1241 ze zm.) umożliwiają utworzenie samorządowego zakładu budżetowego poprzez przeprowadzenie likwidacji obecnie istniejącego Powiatowego Zakładu celem przekształcenia w samorządowy zakład budżetowy pod tą samą nazwą.

W celu umożliwienia dalszego prowadzenia przejętej działalności likwidowanej jednostki organizacyjnej przez nowo utworzony samorządowy zakład budżetowy, ustawa reguluje kwestie sukcesji praw i obowiązków, należności, uprawnień, środków pieniężnych, oraz składników majątkowych.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nazwa zakładu jego siedziba oraz adresy prowadzenia działalności nie ulegną zmianie, a także zachowany zostanie dotychczasowy rodzaj działalności. Zachowane zostały wszystkie uregulowania prawne dotyczące działalności zakładu zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. nr 14 poz. 92 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zakładów (Dz. U. Nr 242, poz. 1776).

Ponadto wnioskodawca dodaje, że Zakład jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

Nowopowstały samorządowy zakład budżetowy będzie czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Nowopowstały samorządowy zakład budżetowy będzie następcą podatkowym podmiotu likwidowanego.

Powiatowy Zakład do dnia 31 grudnia 2010 nie działał jako gospodarstwo pomocnicze i nie działał jako zakład budżetowy funkcjonował jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego bez osobowości prawnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 19 stycznia 2011r.):

Czy w związku ze zmienioną od dnia 1 stycznia 2011r. formą organizacyjno-prawną Powiatowego Zakładu obecnie używane kasy rejestrujące lub ich pamięć będą podlegały wymianie...

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 19 stycznia 2011r.), Uchwała Rady Powiatu uściśla tylko formę organizacyjno-prawną zakładu natomiast nie zmienia podstawowych funkcji jakie spełnia dotychczas zakład. W dalszym ciągu funkcjonowanie zakładu określają przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 poz. 92 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zakładów (Dz. U. Nr 242, poz. 1776). Zakład zachowuje ten sam profil produkcji na tym samym terenie i z tą samą załogą.

Zakład jako jednostka organizacyjna Powiatu nie posiadał osobowości prawnej i dalej pozostaje jednostką organizacyjną powiatu bez osobowości prawnej.

W związku z powyższym kasy fiskalne nie powinny podlegać wymianie gdyż rodzaj prowadzonej działalności oraz adres siedziby nie ulega zmianie a także nowopowstały zakład będzie kontynuując dotychczasową działalność czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz wszystkie składniki majątkowe, należności i zobowiązania zakładu przejmuje nowo utworzony zakład.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...) – art. 8 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednocześnie zgodnie z art. 111 ust. 9 cyt. ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

 1. szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące,
 2. dane, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego lub importera kas o wydanie potwierdzenia wymienionego w ust. 6b, jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń, oraz urządzeń, które mają być przedstawione wraz z wnioskiem,
 3. warunki stosowania kas przez podatników,
 4. warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas, mające znaczenie dla ewidencjonowania,
 5. okres, na który wydawane jest potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b,
 6. terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów, o których mowa w ust. 6

-uwzględniając potrzebę zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych, konieczność zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarów lub usług z uwidocznioną kwotą podatku oraz możliwość kontroli przez niego czynności dotyczących prawidłowego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzającego jej wykonanie oraz optymalne dla danego typu obrotu rozwiązania techniczne dotyczące konstrukcji kas.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz obowiązki podatników w tym zakresie określają m.in. przepisy obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 ze zm.).

Stosownie do § 5 ust. 1 pkt 1 lit. b tego rozporządzenia, kasy rejestrujące muszą zapisywać w pamięci fiskalnej kasy numer unikatowy kasy oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP).

Zgodnie natomiast z § 5 ust. 1 pkt 6 tego rozporządzenia, paragon fiskalny drukowany przez kasę musi zawierać m.in. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Rada Powiatu podjęła uchwałę, na mocy której od dnia 1 stycznia 2011r. Powiatowy Zakład będzie jednostką organizacyjną Powiatu działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Powiatowy Zakład został powołany uchwałą z dnia 25 stycznia 2001r. Rady Powiatu jako jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego bez określonej formy organizacyjno-prawnej.

Zakład jako jednostka organizacyjna Powiatu nie posiadał dotychczas osobowości prawnej i dalej jej nie posiada.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nazwa zakładu, jego siedziba oraz adresy prowadzenia działalności nie ulegną zmianie, a także zachowany zostanie dotychczasowy rodzaj działalności. Zachowane zostały wszystkie uregulowania prawne dotyczące działalności zakładu zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. nr 14 poz. 92 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie zakładów (Dz. U. Nr 242, poz. 1776). Zakład zachowuje ten sam profil produkcji na tym samym terenie i z tą samą załogą. Powiatowy Zakład do dnia 31 grudnia 2010r. nie działał jako gospodarstwo pomocnicze i nie działał jako zakład budżetowy, funkcjonował jako jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego bez osobowości prawnej.

Zakład jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Nowopowstały samorządowy zakład budżetowy będzie również czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Nowopowstały samorządowy zakład budżetowy będzie następcą podatkowym podmiotu likwidowanego.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). w przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

 1. osób prawnych,
 2. osobowych spółek handlowych,
 3. osobowych i kapitałowych spółek handlowych,

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 cyt. ustawy, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

 1. innej osoby prawnej (osób prawnych);
 2. osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Natomiast w świetle art. 93a § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie z treścią art. 93a § 2 wskazanej ustawy, powołany wyżej przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
  2. spółki kapitałowej;
 2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Stosownie do postanowień art. 93b Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r. przepisy art. 93 i art. 93a stosuje się odpowiednio do łączenia się i przekształceń komunalnych zakładów budżetowych.

Natomiast zgodnie z tym przepisem, ale w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011r. przepisy art. 93 i 93a stosuje się odpowiednio do łączenia się i przekształceń samorządowych zakładów budżetowych.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), sektor finansów publicznych tworzą:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 3. jednostki budżetowe;
 4. samorządowe zakłady budżetowe;
 5. agencje wykonawcze;
 6. instytucje gospodarki budżetowej;
 7. państwowe fundusze celowe;
 8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 9. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 10. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 11. uczelnie publiczne;
 12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 13. państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe;
 14. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 cyt. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjno-prawną i likwiduje samorządowy zakład budżetowy.

Art. 16 ust. 3 ww. ustawy stanowi, iż likwidując samorządowy zakład budżetowy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu tego zakładu.

Na mocy art. 16 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, przekształcenie samorządowego zakładu budżetowego w inną formę organizacyjno-prawną wymaga uprzednio jego likwidacji.

Należności i zobowiązania likwidowanego samorządowego zakładu budżetowego, stosownie do art. 16 ust. 6 ww. ustawy, przejmuje organ, który podjął decyzję o likwidacji, z zastrzeżeniem ust. 7, w myśl którego należności i zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego likwidowanego w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno - prawną przejmuje utworzona jednostka.

Następstwo prawne, polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego. Przedmiotem następstwa podatkowego są prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego, przy czym zgodnie z art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, rozumie się przez to prawa i obowiązki zawarte we wszelkich aktach normatywnych prawa podatkowego, w tym m.in. ustawy o podatku od towarów i usług.

W zakresie tych obowiązków znajduje się również obowiązek określony w art. 111 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Ze względu na fakt, iż w przedmiotowej sprawie przekształceniu podlega jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego niebędaca zakładem budżetowym w samorządowy zakład budżetowy o tej samej nazwie i zadaniach, nie znajdują zastosowania powołane wyżej przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa, przewidujące zasadę sukcesji podatkowej w przypadku łączenia się, a także przekształcenia samorządowych zakładów budżetowych. Zatem nie występuje następstwo podatkowe (co stwierdzono w wydanej dla Wnioskodawcy interpretacji znak: IBPP1/443-201/11/ES) co do praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w tym również w zakresie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących spełniających kryteria i warunki techniczne określone ww. rozporządzeniem.

Podkreślić jednak należy, że kasy uprzednio stosowane przez zlikwidowany Powiatowy Zakład mogą być nadal stosowane przez nowoutworzony samorządowy zakład budżetowy o tej samej nazwie i zadaniach lecz jedynie wówczas, gdy będą dochowane określone warunki stosowania tych kas, a w szczególności, gdy kasy te będą zapisywały w pamięci fiskalnej numer identyfikacji podatkowej nowego podatnika, a paragony drukowane przez te kasy będą zawierały jego nazwę i NIP, o ile nowy podatnik będzie zobowiązany do ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących lub dobrowolnie na taką ewidencję się zdecyduje.

Należy bowiem wskazać, iż w przypadku zaprzestania użytkowania kasy przez podmiot dla którego została ufiskalniona należy dokonać likwidacji pamięci fiskalnej, a nie kasy rejestrującej. Dopuszczalna jest wymiana modułu z pamięcią fiskalną kasy rejestrującej, pod warunkiem, że konstrukcja urządzenia umożliwia instalację nowego modułu fiskalnego. Jeśli więc zostanie dokonana wymiana pamięci fiskalnej, a uprawniony urząd nada ufiskalnionej kasie nowy numer ewidencyjny, użytkowanie przedmiotowej kasy przez nowy podmiot będzie możliwe.

Nadmienia się również, iż przepisy ustawy o podatku VAT nakładają na podatników obowiązek ewidencjonowania sprzedaży, a nie obowiązek zakupu kasy. Niewątpliwie obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej wiąże się z koniecznością zakupu kasy rejestrującej, jednakże nie istnieje podstawa prawna, która zobowiązywałaby podatnika do zakupu kasy rejestrującej.

Pamięć fiskalna kasy rejestrującej jest urządzeniem umożliwiającym trwały zapis NIP bez możliwości jego zmiany. Zatem kasy rejestrujące użytkowane uprzednio przez Powiatowy Zakład będą mogły być użytkowane przez nowoutworzony Powiatowy Zakład jedynie po dokonaniu przez uprawnionego serwisanta wymiany modułu pamięci fiskalnej.

Zakończenie pracy w trybie fiskalnym lub wymiana pamięci fiskalnej kasy, zgodnie z § 7 ust. 8 cytowanego rozporządzenia, wymaga dokonania z udziałem pracownika urzędu skarbowego czynności określonych w zał. nr 4 do rozporządzenia, tj. spisania protokołu odczytania zawartości pamięci fiskalnych kas rejestrujących za cały okres ich użytkowania. Kasy rejestrujące z wymienionymi modułami pamięci fiskalnych, ufiskalnione z uwzględnieniem NIP-u nowoutworzonego Powiatowego Zakładu będą podlegały ponownie zgłoszeniu naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 ww. rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.