Naruszenie przepisów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to naruszenie przepisów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:


1. Za pozbawiony podstaw należało uznać zarzut naruszenia art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. mający polegać na niestwierdzeniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, że zaskarżona decyzja zapadła z naruszeniem art. 120, art. 121 § 1, art. 122, art. 187 § 1, art. 191 oraz 210 § 4 Ordynacji podatkowej. Z uzasadnienia skargi kasacyjnej wynika bowiem, że jej autor pogląd o wadliwości zaskarżonego orzeczenia opierał o twierdzenie o dokonanej przez sąd błędnej wykładni pojęcia "morskiego środka transportu" i odmowy zaliczenia do tej kategorii jednostek pływających zaopatrywanych przez skarżącą w paliwo, a w konsekwencji odmowy zastosowania przepisu obniżającego do 0% stawkę podatku od towarów i usług od takiej czynności. Uzasadnienie skargi kasacyjnej nie wskazuje zarazem konkretnych zastrzeżeń dotyczących postępowania podatkowego sensu stricto, pominiętych przez Sąd I instancji.

2. Na uwzględnienie nie zasługiwały również zarzuty naruszenia przepisów prawa materialnego. Oczywiście chybiony był zarzut naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie § 60 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (opubl. - jak podano - w Dz. U. z 1997 r. nr 156 poz. 1025). Abstrahując od błędnego wskazania pozycji Dziennika Ustaw w którym opublikowano akt prawny, na który powoływała się skarga (wskazano poz. 1025 powinno być 1024), należy zauważyć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny nie stosował przepisu, którego "błędną interpretację" zarzucił mu autor skargi kasacyjnej. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika bowiem, że Sąd rozważał istnienie przesłanek zastosowania stawki podatku towarów i usług obniżonej do 0% na podstawie § 62 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109 poz. 1245 ze zm.).

3. Bezzasadne okazały się również zarzuty naruszenia art. 2 ust. 1 ustawy z 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, art. 2 pkt 2 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich jak również art. 1 § 1 oraz art. 3 § 1 i 2 ustawy z 1 grudnia 1961 - Kodeks morski. Przepisy te bowiem nie stanowiły, ani nie mogły stanowić podstawy prawnej dla rozstrzygnięć administracyjnych oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Tym samym sąd nie mógł ich naruszyć poprzez błędne zastosowanie. Nie naruszył ich również poprzez błędną ich wykładnię, ponieważ tej nie dokonywał. Z uwzględnieniem treści wspomnianych przepisów dokonywał jedynie wykładni § 62 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109 poz. 1245 ze zm.).

Fragment:

(...) które miało wpływ na wynik sprawy; art. 145 § 1 pkt 1 c p.p.s.a. poprzez zaniechanie realizacji obowiązku uchylenia decyzji, która została wydana przez organ podatkowy z naruszeniem przepisów art. 120, art. 121 § 1, art. 122, art. 187 § 1, art. 191 oraz art. 210 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137,poz. 926 ze. zm.), czyli z naruszeniami przepisów postępowania na etapie postępowania podatkowego, które miały istotny wpływ na wynik sprawy. Naruszenie przepisów prawa materialnego, poprzez ich błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie: § 60 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 156, poz. 1025 ze zm.) polegające na dokonaniu błędnej interpretacji użytego w Rozporządzeniu pojęcia "morski środek transportu", a w konsekwencji bezpodstawnego odmówienia Skarżącej prawa (...)

2011
1
kwi

Istota:

1) Formułując zarzut naruszenia przepisów postępowania wskazano przepisy Ordynacji podatkowej, których Sąd pierwszej instancji nie stosował i nie mógł w postępowaniu sądowoadministracyjnym stosować – zarzut ten jest oczywiście bezzasadny.
2) Zarzut naruszenia prawa materialnego można formułować wówczas, gdy w ocenie skarżącego stan faktyczny został ustalony w sposób niewadliwy. Jeżeli natomiast skarżący uważa, że ustalenia faktyczne były błędne, a taki pogląd wynika z treści skargi kasacyjnej, zarzut naruszenia prawa materialnego jest co najmniej przedwczesny.

Fragment:

(...) Sąd Administracyjny zważył co następuje: Skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw. W rozpatrywanej sprawie autor skargi kasacyjnej sformułował zarzut naruszenia przepisów postępowania zarzucając Sądowi pierwszej instancji naruszenie art. 122 i art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej. Rozstrzygając powyższą kwestię należy podkreślić, iż sądy administracyjne orzekają na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wobec tego naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 ust. 2 ppsa) jako podstawa skargi kasacyjnej może dotyczyć wyłącznie przepisów tej ustawy, a nie przepisów procesowych stosowanych w postępowaniu przed organami podatkowymi. Prawidłowe wskazanie podstawy kasacji jest elementem konstrukcyjnym skargi kasacyjnej właściwym tylko dla niej i nieulegającym sanacji. Zgodnie z art. 183 ppsa Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę kasacyjną (...)

2011
1
mar

Istota:


1. Sąd podzielił ocenę organów podatkowych, że umowy te nie są umowami rent w rozumieniu art. 903 Kodeksu, skoro nie kreują świadczeń okresowych, i jako takie nie stwarzają dla skarżących podstawy do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby zatem Naczelny Sąd Administracyjny mógł dokonać kontroli prawidłowości dokonanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wykładni art. 903 Kodeksu cywilnego, skarżący powinni skutecznie wykazać, że ocena stanu faktycznego, przeprowadzona przecież w oparciu o przepisy procesowe, przepisy te naruszała.
2. Dodać nadto trzeba, że treść uzasadnienia zaskarżonego wyroku świadczy o tym, iż przyczyną nie uznania przedmiotowych umów za umowy renty nie był brak właściwej causy tych czynności lecz brak okresowości ustanowionych tymi umowami świadczeń.

Fragment:

(...) i ostatniego dnia miesiąca w żadnym wypadku nie spełnia wymogu okresowości wypłacania świadczenia, które mają przecież pełnić funkcję alimentacyjną. W ocenie organu odwoławczego, w stanie faktycznym i prawnym sprawy należy stwierdzić, że świadczenia ustanowione przez skarżących są darowiznami, gdyż umowy określają wysokość świadczenia z góry a czas realizacji w ciągu jednego miesiąca. W skardze do Sądu Olga i Krzysztof M zarzucili decyzjom organów podatkowych naruszenie przepisów art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 903 Kodeksu cywilnego poprzez błędną ich interpretację i niesłuszne przyjęcie, że zawarte umowy nie są umowami renty. W uzasadnieniu skargi skarżący, powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, wywodzili, iż przedmiotowe umowy renty zostały zawarte na czas oznaczony, zostały zapłacone w ratach, świadczenia zaś miały charakter okresowy. (...)

2011
1
mar

Istota:


1. W sytuacji, gdy w skardze kasacyjnej zarzuca się zarówno naruszenie prawa materialnego, jak i naruszenie przepisów postępowania, w pierwszej kolejności rozpoznaniu podlega ostatnio wymieniony zarzut.
2. Błędne jest zapatrywanie strony skarżącej, iż sąd administracyjny może wykraczać poza przedmiot sprawy określony w zaskarżonej decyzji.
3. Bezzasadny jest zarzut naruszenia prawa materialnego w postaci przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż Sąd I instancji nie stosował tych przepisów w niniejszej sprawie. Zauważyć należy, że Sąd nie mógł ich stosować, gdyż nie były one podstawą prawną zaskarżonej decyzji. Przepisy te stosował Sąd w wyżej wymienionej sprawie, w której skargę kasacyjną oddalono.

Fragment:

(...) wykazać, na czym polegała dokonana przez SAd I instancji ich błędna wykładnia i niewłaściwe zastosowanie oraz jaka powinna być wykładnia prawidłowa i właściwe zastosowanie. Podobnie przy naruszeniu prawa procesowego należy wskazać przepisy tego prawa naruszone przez Sąd, na czym polegało uchybienie tym przepisom i dlaczego uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W sytuacji, gdy w skardze kasacyjnej zarzuca się zarówno naruszenie prawa materialnego, jak i naruszenie przepisów postępowania, w pierwszej kolejności rozpoznaniu podlega ostatnio wymieniony zarzut. Dopiero bowiem po przesądzeniu, że stan faktyczny przyjęty przez Sąd w zaskarżonym wyroku jest prawidłowy, albo, że nie został skutecznie podważony, można przejść do skontrolowania procesu subsumcji danego stanu faktycznego pod zastosowany przez Sąd przepis prawa materialnego. Na wstępie trzeba zaznaczyć, że wyrokiem z dnia 29 września 2004 r. Naczelny Sąd Administracyjny (...)

2011
1
mar

Istota:

1. Gdy autor skargi kasacyjnej zarzuca zarówno naruszenie prawa materialnego, jak i naruszenie przepisów postępowania, w pierwszej kolejności rozpoznaniu podlega ostatnio wymieniony zarzut. Dopiero bowiem po przesądzeniu, że stan faktyczny przyjęty przez Sąd w zaskarżonym wyroku jest prawidłowy albo że nie został skutecznie podważony, można przejść do skontrolowania procesu subsumcji danego stanu faktycznego pod zastosowany przez Sąd przepis prawa materialnego.
2. Sąd II instancji nie może ingerować w ustalenia faktyczne wobec braku możliwości ich kontrolowania. Próba zwalczenia ustaleń faktycznych nie może nastąpić poprzez zarzut naruszenia prawa materialnego, mogłaby być skuteczna wyłącznie w ramach podstawy kasacyjnej określonej w art. 174 pkt 2 p.p.s.a.

Fragment:

(...) naruszenie przepisów postępowania, w pierwszej kolejności rozpoznaniu podlega ostatnio wymieniony zarzut. Dopiero bowiem po przesądzeniu, że stan faktyczny przyjęty przez Sąd w zaskarżonym wyroku jest prawidłowy albo że nie został skutecznie podważony, można przejść do skontrolowania procesu subsumcji danego stanu faktycznego pod zastosowany przez Sąd przepis prawa materialnego. Skarżący jako podstawę kasacji wskazali naruszenie prawa materialnego - art. 903 - 906 k.c. oraz naruszenie przepisów postępowania - art. 133 § 1 i art. 134 § 1 p.p.s.a. Zauważyć jednak należy, że skarżący - wskazując na art. 133 § 1 i art. 134 § 1 p.p.s.a. - nie podważyli skutecznie ustalonego przez Sąd I instancji stanu faktycznego w sprawie. W zaskarżonym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie przyjął ustalenia organów podatkowych, że zawarta przez skarżących umowa nie była umową renty, lecz umową darowizny, a to przede wszystkim z uwagi z uwagi na (...)

2011
1
mar

Istota:

Podstawą skargi kasacyjnej z art. 174 pkt 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest naruszenie przez sąd (a nie przez organy podatkowe) przepisów postępowania sądowo-administracyjnego w sposób, który mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W jej ramach skarżący musi bezwzględnie powołać przepisy postępowania sądowo-administracyjnego, którym uchybił sąd, uzasadnić ich naruszenie i wykazać, że wytknięte uchybienia mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Zatem powołanie w skardze kasacyjnej przepisów ordynacji podatkowej w oderwaniu od przepisów postępowania sądowego nie pozwala traktować ich jako podstawy kasacyjnej określonej w art. 174 pkt 2 p.p.s.a.

Fragment:

(...) Z tego ogólnikowego sformułowania oraz powołanych w uzasadnieniu skargi kasacyjnej przepisów - art. 121 § 1, 123 § 1, 188 i 191 ordynacji podatkowej można wnioskować, iż autor skargi kasacyjnej zgłasza zarzut oparty na podstawie art. 174 pkt 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Należy zauważyć, iż zarzut skargi kasacyjnej, że sąd administracyjny I instancji, poprzez utrzymanie w mocy orzeczeń organów podatkowych, w których nastąpiło zarówno naruszenie przepisów prawa materialnego, jak i procesowego, w sposób mający wpływ na wynik sprawy, rażąco naruszył prawo, sanując naruszenie prawa przez organy podatkowe, nie jest prawidłowy. Podstawą skargi kasacyjnej z art. 174 pkt 2 powyższej ustawy jest naruszenie przez sąd przepisów postępowania sądowo-administracyjnego w sposób, który mógł mieć istotny wpływ na wynik sprawy. W jej ramach skarżący musi bezwzględnie powołać przepisy postępowania sądowo-administracyjnego, (...)

2011
1
mar

Istota:


1. Strona zarzucając naruszenie przepisów postępowania, powinna wskazać przepisy tego prawa naruszone przez Sąd, jeżeli uchybienie im mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Jednocześnie wymaga podkreślenia, iż naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy jako podstawa kasacji dotyczy postępowania sądowoadministracyjnego, a nie postępowania przed organami administracji publicznej. Prawidłowe wskazanie podstaw kasacji jest elementem konstrukcyjnym skargi kasacyjnej, właściwym tylko dla niej i nie ulegającym sanacji.

2. Zgodnie z art. 60 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże sąd.

3. Decydujące znaczenie w rozpatrywanym sporze mają normy techniczne Systematycznego Wykazu Wyrobów i klasyfikacja statystyczna (potwierdzona przez Urząd Statystyczny), a ewentualne spełnienie przez kontrahentów wymagań technicznych uprawniających do żeglugi np. po Zalewie Szczecińskim, nie stanowi podstaw do uznania kwestionowanych jednostek pływających za środki transportu morskiego, a co za tym idzie do przyznania preferencyjnej stawki podatku na olej sprzedawany przez Skarżącą Spółkę. Treść oświadczeń kontrahentów była znana Sądowi, jednakże w świetle powyższych rozważań została słusznie uznana za nieistotną dla rozstrzygnięcia.

4. Nie można domagać się „zmiany zaskarżonego wyroku" przy zarzucie zarówno naruszenia prawa materialnego jak i przepisów postępowania, skoro art. 188 powołanej ustawy stanowi, iż uchylenie i rozpoznanie skargi możliwe jest jedynie jeżeli nie ma naruszeń przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Fragment:

(...) poz. 1270), skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach: Naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, Naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Strona zarzucając naruszenie przepisów postępowania, powinna wskazać przepisy tego prawa naruszone przez Sąd, jeżeli uchybienie im mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Jednocześnie wymaga podkreślenia, iż naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy jako podstawa kasacji dotyczy postępowania sądowo-administracyjnego, a nie postępowania przed organami administracji publicznej. Prawidłowe wskazanie podstaw kasacji jest elementem konstrukcyjnym skargi kasacyjnej, właściwym tylko dla niej, i nie ulegającym sanacji. Zgodnie z art. 183 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach (...)

2011
1
mar

Istota:

Sąd naruszył przepisy postępowania, gdyż nie zastosował się do dyspozycji art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy o p.p.s.a. Skład orzekający w tej sprawie nie dostrzegł bowiem, że naruszone zostały przepisy art. 122, art. 187, art. 191 ustawy Ordynacja podatkowa.

Fragment:

(...) to jest art. 133 § 1 u.p.p.s.a., poprzez rozstrzygnięcie sprawy nieoparte na wszechstronnej i merytorycznie poprawnej analizie akt; naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, to jest art. 145 § 1 pkt 1 lit c u.p.p.s.a., poprzez nieuchylenie decyzji Izby Skarbowej wydanej z naruszeniem art. 122, 123 § 1, art. 187 § 1 oraz art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) (dalej ordynacja podatkowa); naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, to jest art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 roku Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) (dalej prawo o ustroju sądów administracyjnych), poprzez odmowę badania legalności decyzji Izby Skarbowej pod kątem zgodności z art. 122 ordynacji podatkowej. Wskazując na powyższe podstawy, pełnomocnik skarżącej spółki wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości oraz o (...)

2011
1
mar

Istota:

W skardze kasacyjnej nie wskazano podstaw kasacyjnych, o których mowa w art. 174 pkt 2 p.p.s.a. Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny kontrolując zaskarżony wyrok musi przyjąć stan faktyczny, który był podstawą wyrokowania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Jedynie po przesądzeniu, że stan faktyczny przyjęty przez Sąd I instancji jest nieprawidłowy, można byłoby przejść do skontrolowania procesu subsumcji danego stanu faktycznego pod zastosowany przez Sąd przepis prawa materialnego. Jeśli zatem wadliwość skargi kasacyjnej spowodowała niemożność odniesienia się przez Naczelny Sąd Administracyjny do wskazanych w skardze naruszeń prawa materialnego, to brak jest również podstaw do stwierdzenia, że w sprawie nastąpiło naruszenie przepisów prawa materialnego.

Fragment:

(...) Jedynie po przesądzeniu, że stan faktyczny przyjęty przez Sąd I instancji jest nieprawidłowy, można byłoby przejść do skontrolowania procesu subsumcji danego stanu faktycznego pod zastosowany przez Sąd przepis prawa materialnego. Jeśli zatem wadliwość skargi kasacyjnej spowodowała niemożność odniesienia się przez Naczelny Sąd Administracyjny do wskazanych w skardze naruszeń prawa materialnego, to brak jest również podstaw do stwierdzenia, że w sprawie nastąpiło naruszenie przepisów prawa materialnego. Mając powyższe na uwadze, uznając, że Sąd kasacyjny nie mógł ocenić zarzutu naruszenia prawa materialnego wobec braku zarzutu naruszenia przez Sąd pierwszej instancji przepisów postępowania mający istotny wpływ na wynik sprawy, na podstawie art. 184 i art. 204 pkt 2 cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę kasacyjną oddalił i orzekł o kosztach postępowania. (...)

2011
1
lut

Istota:

W świetle ustawy z 29.06.1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 85, poz. 428) organy podatkowe - ustalając wysokość zobowiązania w podatku od spadków i darowizn – prawidłowo zastosowały art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, przyjmując kwotę wolną od podatku istniejącą w dniu powstania obowiązku podatkowego, nie zaś w dniu wymiaru podatku. Podatnik nabył w spadku prawo do rekompensaty mające określoną wartość majątkową. Okoliczność, że prawo to zostało zrealizowane (poprzez wypłatę rekompensaty) niemal dwa lata po powstaniu obowiązku podatkowego nie miała znaczenia dla wymiaru podatku (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy).

Fragment:

(...) na podstawie art. 102 § 2 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie od opisanego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł skargę kasacyjną, domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku i oddalenia skargi oraz zasądzenia kosztów procesu. W skardze kasacyjnej zarzucono: naruszenie przepisów prawa materialnego (art. 174 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), a mianowicie przepisu art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.), rażące naruszenie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11.05.1995 r. o Naczelnym Sadzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.). W uzasadnieniu skargi kasacyjnej podkreślono, że Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w (...)