Narodowy Fundusz Zdrowia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Narodowy Fundusz Zdrowia. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Czy Spółka prawidłowo zakwalifikowała faktury wystawione przez konsorcja w 2017 r. z tyt. wynagrodzeń za świadczenia udzielane w ramach tzw. nadwykonań za 2016 r. do kosztów uzyskania przychodów w 2017 r.? Czy powinna zaliczyć powyższe koszty do kosztów uzyskania przychodów do 2016 r.?

Fragment:

Nie dojdzie do sytuacji, w której środki trwałe byłyby nabywane przez podmiot inny niż Spółka lub wykorzystywane przez ten podmiot do produkcji poza SSE. Spółka pozostanie bowiem ich jedynym właścicielem również w okresie, w którym, z przyczyn wskazanych w opisie stanu faktycznego (winno być: „ zdarzenia przyszłego ”) (konieczność terminowej realizacji zamówień celem uniknięcia utraty źródła przychodów), będą one użytkowane poza terenem SSE. Podsumowując, wymagania uznania wydatku za koszt inwestycji oraz związku wydatku z realizacją inwestycji na terenie SSE są spełnione. Środki trwałe będą funkcjonalnie przeznaczone do wykorzystania w działalności stanowiącej przedmiot Zezwolenia. Po przewiezieniu do strefy, a także w okresie wykorzystywania poza terenem SSE, będą wykorzystywane wyłącznie w takiej działalności. Jak już wskazano, inwestycja Spółki polegać będzie na budowie przedsiębiorstwa (zakładu produkcyjnego), a zatem może być uznana za nową inwestycję w świetle powyższych przepisów. Spółka utrzyma własność środków trwałych przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. Nie będzie, nawet w części, przenosić własności na inne podmioty.

2017
29
sie

Istota:

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z wykonywaniem świadczeń nielimitowanych oraz procedur w stanach nagłych ponad limity określone w umowie z NFZ lub bezumownie stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami?

Fragment:

(...) Narodowym Funduszem Zdrowia skutkują powstaniem wierzytelności o zapłatę za ich wykonanie; w wyroku Sądu Najwyższego z 14 lipca 2006 r. sygn. akt II CSK 68/06 wskazano, że: skoro istnieje ustawowy obowiązek udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a obowiązek sfinansowania udzielonych ubezpieczonym przez zakłady opieki zdrowotnej świadczeń spoczywa na kasie chorych [w ówczesnym stanie prawnym funkcję płatnika w polskim systemie opieki zdrowotnej pełniły kasy chorych, obecnie funkcję tą realizuje NFZ - przyp. Wnioskodawcy], to należy uznać, że zakładowi opieki zdrowotnej przysługuje roszczenie o zapłatę za udzielone świadczenie, jeżeli tylko wykaże, że nastąpiło to w sytuacji określonej w art. 7 ustawy z 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Pomimo zmiany stanu prawnego, wyroki SN II CSK 68/06 oraz V CSK 533/07 nie tracą na aktualności, bowiem powołany w ww. orzeczeniach art. 7 nieobowiązującej już ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowi odpowiednik obecnie obowiązującego art. 15 ustawy o działalności leczniczej. Oba przepisy formułują analogiczny obowiązek w stosunku do zakładu opieki zdrowotnej/podmiotu leczniczego; w wyroku Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 2008 r. sygn. akt V CSK 533/07, wskazano również, że żądanie zapłaty za udzielone świadczenie ponadlimitowe jest prawnie zasadne tylko wtedy, gdy do wykonania tych świadczeń doszło w sytuacjach określonych w art. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

2017
29
sie

Istota:

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę w związku z wykonywaniem świadczeń nielimitowanych oraz procedur w stanach nagłych ponad limity określone w umowie z NFZ lub bezumownie stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami?

Fragment:

(...) Narodowym Funduszem Zdrowia skutkują powstaniem wierzytelności o zapłatę za ich wykonanie; w wyroku Sądu Najwyższego z 14 lipca 2006 r. sygn. akt II CSK 68/06 wskazano, że: skoro istnieje ustawowy obowiązek udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, a obowiązek sfinansowania udzielonych ubezpieczonym przez zakłady opieki zdrowotnej świadczeń spoczywa na kasie chorych [w ówczesnym stanie prawnym funkcję płatnika w polskim systemie opieki zdrowotnej pełniły kasy chorych, obecnie funkcję tą realizuje NFZ - przyp. Wnioskodawcy], to należy uznać, że zakładowi opieki zdrowotnej przysługuje roszczenie o zapłatę za udzielone świadczenie, jeżeli tylko wykaże, że nastąpiło to w sytuacji określonej w art. 7 ustawy z 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Pomimo zmiany stanu prawnego, wyroki SN II CSK 68/06 oraz V CSK 533/07 nie tracą na aktualności, bowiem powołany w ww. orzeczeniach art. 7 nieobowiązującej już ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowi odpowiednik obecnie obowiązującego art. 15 ustawy o działalności leczniczej. Oba przepisy formułują analogiczny obowiązek w stosunku do zakładu opieki zdrowotnej/podmiotu leczniczego; w wyroku Sądu Najwyższego z 16 kwietnia 2008 r. sygn. akt V CSK 533/07, wskazano również, że żądanie zapłaty za udzielone świadczenie ponadlimitowe jest prawnie zasadne tylko wtedy, gdy do wykonania tych świadczeń doszło w sytuacjach określonych w art. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

2015
22
sty

Istota:

Czy przychody osiągnięte i „ROZLICZONE" z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Wnioskodawcę z tytułu wykonania świadczeń medycznych:1. wykonanych w ramach ilości i wartości określonych umową między Wnioskodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia, zafakturowane już przez Spółkę, a dotyczące realizacji świadczeń mieszczących się w limicie umowy, będą mogły być zaliczone w przychody podatkowe Wnioskodawcy, na dzień zamknięcia ksiąg, jako wykonane i należne Wnioskodawcy?2. wykonanych ponad limit umowy tzw. „nadwykonania”, zafakturowane na podstawie ugody (po zakończeniu roku obrotowego), dotyczące świadczeń wykonanych przez Wnioskodawcę, będą mogły być zaliczone w przychody podatkowe Wnioskodawcy, jako wykonane i należne Wnioskodawcy?

Fragment:

Rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia polegają na codziennym elektronicznym sprawozdawaniu ilości oraz rodzajów udzielonych przez Wnioskodawcę świadczeń medycznych. Codzienne sprawozdania do Narodowego Funduszu Zdrowia zawierają ponadto szczegóły każdego świadczenia medycznego (dane osobowe pacjenta, ilość dni pobytu w szpitalu, rodzaj wykonanych procedur medycznych, diagnozę, rozpoznanie medyczne itp.). Powyższe sprawozdania dokonywane są w formie elektronicznej poprzez platformę informatyczną łączącą Narodowy Fundusz Zdrowia z Wnioskodawcą. Po każdym przesyle codziennego sprawozdania wraca informacja z Narodowego Funduszu Zdrowia o zaakceptowaniu danych świadczeń medycznych do rozliczenia bądź nie. Tym samym Wnioskodawca codziennie otrzymuje informację o ilości i rodzaju świadczeń zweryfikowanych i uznanych jako „ ROZLICZONYCH ” przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Po zakończeniu miesiąca Wnioskodawca ponownie przesyła elektronicznie „ ROZLICZONE ” w trakcie miesiąca świadczenia medyczne do „ NALICZENIA ” przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W trakcie tej operacji, Narodowy Fundusz Zdrowia wybiera z „ ROZLICZONYCH ” w trakcie miesiąca świadczeń medycznych, te świadczenia które zostaną w danym miesiącu zafakturowane.

2012
20
gru

Istota:

Czy w przedstawionej powyżej sytuacji wynagrodzenie za wykonanie ponad zakres wynikający z zawartej z NFZ umowy może zostać zaliczone przez Wnioskodawcę do przychodów w momencie ich zapłaty przez NFZ, zgodnie z zapisem art. 12 ust. 3e lub art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT?

Fragment:

Zatem, w przypadku natychmiastowego udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, które nie są objęte limitem określonym w umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia, w celu określenia momentu powstania przychodu zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3c tej ustawy, tj. jeżeli usługi rozliczane są w okresach rozliczeniowych. Ad. 2 Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zakład opieki zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub w umowie cywilnoprawnej. Jeżeli zatem świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej usługi zdrowotne ponad limit ustalony w kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia mają nieodpłatny charakter (tj. umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia nie przewidują wynagrodzeń dla Zakładów Opieki Zdrowotnej za „ nadwykonania ”), w takim przypadku równowartość tych świadczeń, ponad kwotę wynikającą z kontraktu, w terminie wykonania tych usług, co do zasady, nie stanowi przychodu należnego. Brak jest podstaw dla uznania, że wykonanie ponadlimitowych usług medycznych, do świadczenia których Spółka nie była zobowiązana (świadczenia te nie dotyczyły sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia), wiąże się z obowiązkiem wypłaty należności na rzecz Spółki, skutkującym konsekwencją wykazania przychodu należnego.

2012
13
lip

Istota:

Czy Sp. z o.o., może zmienić sposób ustalania momentu powstania przychodu i zaliczyć do przychodu, zgodnie z zasadą memoriałową, kwotę refundacji NFZ należną, lecz jeszcze nie otrzymaną?

Fragment:

(...) Narodowego Funduszu Zdrowia– jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości memoriałowego rozliczenia kwoty refundacji otrzymanej od Narodowego Funduszu Zdrowia. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka z o.o.- prowadzi sprzedaż wyrobów medycznych sklepom detalicznym oraz od lipca 2011 r., również za pośrednictwem własnego sklepu, osobom prywatnym. Sprzedaż artykułów medycznych osobom prywatnym, zgodnie z podpisanym kontraktem, jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia w całości lub w części. W związku ze sprzedażą wyrobów medycznych osobom prywatnym, Spółka rejestruje na kasie fiskalnej część kwoty, którą płaci pacjent i w momencie wystawienia paragonu uznawana jest ona za przychód. Natomiast część refundowaną, zgodnie z zasada kasową, Spółka uznaje za przychód w momencie jej otrzymania, tj. w momencie wpływu kwoty refundacji na konto bankowe Wnioskodawcy. Spółka chciałaby zmienić sposób rozpoznawania przychodu w części dotyczącej refundacji z metody kasowej na metodę memoriałową, tj. w momencie wystawienia faktury.

2012
6
mar

Istota:

Czy od 1 stycznia 2012 r. Wnioskodawczyni może zmienić formę opodatkowania z zasad ogólnych na kartą podatkową?

Fragment:

Bez znaczenia przy tym – w odniesieniu do ww. formy opodatkowania – jest fakt, iż świadczone na rzecz osób fizycznych usługi finansowane będą na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), Narodowy Fundusz Zdrowia, w celu zapewnienia ubezpieczonym świadczeń określonych ustawą gromadzi środki finansowe, zarządza nimi oraz zawiera umowy ze świadczeniodawcami. Ubezpieczeni są obowiązani do wnoszenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z czym tworzą majątek Narodowego Funduszu Zdrowia, z którego są finansowane świadczenia zdrowotne. Narodowy Fundusz Zdrowia ze względu na szczególny status prawny pełni zatem jedynie rolę pośrednika między osobami fizycznymi (pacjentami) a świadczeniodawcami, w tym i stomatologami, w procesie zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych i tylko zapewnia środki na ich finansowanie, które gromadzi z pieniędzy osób fizycznych (pacjentów). W konsekwencji fakt, że usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego wykonywane na rzecz osób fizycznych finansowane będą na podstawie umowy podpisanej przez stomatologa z Narodowym Funduszem Zdrowia nie wyklucza możliwości skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej.

2011
30
gru

Istota:

Po dniu 30 kwietnia 2011 r. Wnioskodawca ma obowiązek ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej jedynie w przypadku świadczenia ww. usług medycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, które ponoszą odpłatność za przedmiotowe usługi. Natomiast w przypadku świadczenia przedmiotowych usług medycznych w ramach umowy zawartej z NFZ, obowiązek ten nie powstanie, gdyż odbiorcą tych usług jest Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie podmioty wskazane w art. 111 ust. 1 ustawy. Obowiązek ten nie wystąpi także, gdy klientem będzie podatnik VAT.

Fragment:

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi medyczne wykonywane są faktycznie na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia. Przychód z tak świadczonych usług uzyskiwany jest ze środków publicznych za pośrednictwem NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest osobą fizyczną, dlatego też świadczenie usług zdrowotnych w ramach realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie stanowi sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Poza tym nie pobiera się opłat bezpośrednio od pacjentów. Co miesiąc Wnioskodawca wystawia rachunki na Narodowy Fundusz Zdrowia, po czym NFZ wpłaca pieniądze za świadczone przez Wnioskodawcę usługi medyczne na rachunek bankowy firmy. W piśmie z dnia 8 grudnia 2011 r. (data wpływu 12 grudnia 2011 r.) stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca doprecyzowując ostatecznie własne stanowisko wskazał, iż ciąży na nim obowiązek ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących obrotu z tytułu świadczenia usług medycznych za wyjątkiem obrotu wynikającego ze świadczenia usług objętych umową o udzielanie świadczeń medycznych zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ewentualnych świadczeń medycznych wykonywanych na rzecz klientów występujących w charakterze podatnika VAT (np. na usługi medyczne dla pracowników zlecane przez zatrudniające ich zakłady pracy).

2011
1
wrz

Istota:

Czy w związku z nie przyjęciem faktury przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowiącym jednocześnie odmowę zapłaty, wartość tych świadczeń zdrowotnych w świetle art. 12 ustawy stanowi przychód podatkowy?

Fragment:

Szpital na podstawie podpisanego kontraktu realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia. Ilość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych została, w stosunku do zapisów kontraktu, znacznie przekroczona – powstały tzw. „ nadwykonania ”. Jednostka wystawiła fakturę na świadczenia zdrowotne wykonane poza limitem umowy. Narodowy Fundusz Zdrowia zwraca przesłaną fakturę za „ nadwykonania ” z adnotacją: „ odsyłamy bez księgowania, świadczenia zostały rozliczone zgodnie z umową, a faktura dotyczy kwot ponad jej wartość ”. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie: Czy w związku z nie przyjęciem faktury przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowiącym jednocześnie odmowę zapłaty, wartość tych świadczeń zdrowotnych w świetle art. 12 ustawy stanowi przychód podatkowy... Zdaniem Wnioskodawcy, wszystkie świadczenia zdrowotne wykonane poza kontraktem, tzw. „ nadwykonania ”, traktuje zgodnie z art. 12 ustawy jako przychody podatkowe, ponieważ w celu ich osiągnięcia poniósł bezpośrednie koszty uzyskania (leczenia) z art. 15 ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Przepis art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2011
1
sie

Istota:

Momentu powstania przychodu z tytułu rozliczeń dokonywanych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Fragment:

Z tytułu świadczonych usług Wnioskodawczyni rozlicza się z Narodowym Funduszem Zdrowia po upływie miesiąca, w którym usługi były świadczone, na podstawie rachunku wystawionego na początku następnego roku. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy przychody z tytułu świadczonych usług rozliczanych z Narodowym Funduszem Zdrowia, po upływie miesiąca, w którym usługi były świadczone, na podstawie rachunku wystawionego na początku następnego miesiąca, należy ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w ostatnim dniu miesiąca, w którym były świadczone, czy z datą wystawienia rachunku, czyli w miesiącu następnym... Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.), za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Ustępy 1c i 1e ww. przepisu określają datę powstania tego przychodu, jako dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności a jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.