Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
26
wrz

Istota:

W zakresie momentu uzyskania przychodu z tytułu refundacji otrzymanej z NFZ oraz sposobu ustalenia wysokości ww. przychodu

Fragment:

Oznacza to, iż w sytuacji, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym również w postaci sklepów zaopatrzenia medycznego), co do zasady, przychód należny z tego tytułu powstaje w momencie wydania rzeczy (towarów i wyrobów). Przepis ten jednakże nie ma zastosowania do tej części należności, która jest refundowana. W myśl bowiem art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Niezależnie bowiem od faktu, iż, co do zasady, przychód z tytułu zbycia towaru handlowego powstaje w momencie jego zbycia (wydania towaru), to w przypadku refundacji części ceny tego towaru przychód z tego tytułu powstaje dopiero w momencie otrzymania tej refundacji. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika m.in., iż Wnioskodawczyni, jako wspólnik spółki cywilnej, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której dokonuje sprzedaży oraz realizacji zleceń Narodowego Funduszu Zdrowia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, będące środkami pomocniczymi, przysługującymi comiesięcznie, okresowo oraz będącymi przedmiotami ortopedycznymi.