ILPB3/4510-1-198/15-4/JG | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe.
ILPB3/4510-1-198/15-4/JGinterpretacja indywidualna
 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 2. dofinansowanie
 3. dotacja
 4. kolektory słoneczne
 5. kredyt
 6. montaż
 7. wspólnota mieszkaniowa
 8. zakup
 9. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wspólnoty Mieszkaniowej, przedstawione we wniosku z 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w kwestii zwolnienia przedmiotowego w zakresie:

 • pytania nr 1 – jest nieprawidłowe,
 • pytania nr 2 – jest bezprzedmiotowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 8 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w kwestii zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wspólnota Mieszkaniowa zleciła specjalistycznej firmie zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach programu NFOŚiGW, który zakładał dotację do 45% poniesionych nakładów na inwestycję.

Ww. decyzja podyktowana była znacznym zmniejszeniem kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach mieszkalnych.

W tym celu Wspólnota zaciągnęła kredyt na całość inwestycji w wysokości 89.500 zł., a w lipcu 2014 r. otrzymała dotację w kwocie 40.275 zł., która została przelana bezpośrednio do banku i o tą kwotę bank pomniejszył zaciągnięty kredyt. Pozostałą część kredytu Wspólnota spłaca z bieżących wpływów.

Wspólnota mimo wątpliwości złożyła w dniu 25.03.2015 r. CIT-8 za 2014 r. i za wykazaną w nim kwotę otrzymanej dotacji odprowadziła w dniu 30.03.2015 r. podatek dochodowy na konto miejscowego urzędu skarbowego w wysokości 7.652 zł.

W piśmie z 8 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku Wspólnota Mieszkaniowa doprecyzowała przedstawiony stan faktyczny o poniższe informacje.

Program, w ramach którego przyznana została dotacja to: Program priorytetowy dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji opublikowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacja przyznana została na podstawie funkcjonującego od 2010 roku systemu dopłat do solarów pod nazwą „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – część 3) dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych, przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Wspólnota uważa, iż środki finansowe z tytułu dotacji zostały otrzymane z budżetu państwa stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wspólnota pisząc, że dotacja „nie była dochodem Wspólnoty” miała na myśli, że kwota dotacji była niższa niż koszty poniesione na montaż kolektorów, w związku z czym nawet jeśli uznałaby kwotę dotacji za przychód Wspólnoty, to i tak nie wystąpiłby dochód. Tym bardziej, że otrzymana dotacja była przekazana bezpośrednio na konto do spłaty kredytu w Banku Spółdzielczym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wspólnota powinna zapłacić podatek dochodowy od otrzymanej dotacji skoro kwota dotacji była przeznaczona na określony cel i nie była dochodem Wspólnoty...
 2. Czy Wspólnocie zostanie zwrócony odprowadzony podatek, skoro według oceny Wspólnoty został niesłusznie zapłacony...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód Wspólnoty Mieszkaniowej winien być zwolniony z podatku, ponieważ został przeznaczony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bezpośrednio na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i uzyskany ze środków NFOŚiGW (agendy rządowej), której środki pochodzą głównie z wpływów krajowych dotyczących zasobów mieszkaniowych.

W piśmie z 8 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) Wspólnota Mieszkaniowa uzupełniła własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego o następujące informacje.

Odnosząc się do kwestii zwolnienia z opodatkowania Wspólnota uważa, że otrzymana dotacja z NFOŚiGW jest dotacją otrzymaną z budżetu państwa, w związku z czym powinna być zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnośnie pytania nr 2 stanowisko Wnioskodawcy jest następujące: Wspólnota uważa, że w przypadku oceny, iż podatek faktycznie został niesłusznie zapłacony, winien on być zwrócony Wspólnocie po dokonaniu stosownej korekty deklaracji CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • nieprawidłowe – w zakresie pytania nr 1,
 • bezprzedmiotowe – w zakresie pytania nr 2.

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 tej ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Wspólnota nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ww. ustawy).

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

Na podstawie art. 15 ustawy o własności lokali, na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

Wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, podlegają więc regułom podatkowym wynikającym z tej ustawy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 tej ustawy wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Taka, a nie inna konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powoduje więc, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze – przychód, a po drugie – koszty jego uzyskania.

I tak, przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Natomiast z treści art. 15 ust. 1 ww. ustawy wynika, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Wspólnoty Mieszkaniowej, bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią w rozumieniu ustawy podatkowej przychód. Natomiast wszelkie koszty ponoszone przez Wspólnotę, mające związek z uzyskanym przychodem są kosztami uzyskania przychodów.

Jak wynika z przedstawionego opisu sprawy, Wspólnota Mieszkaniowa zleciła specjalistycznej firmie zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach programu NFOŚiGW, który zakładał dotację do 45% poniesionych nakładów na inwestycję. Ww. decyzja podyktowana była znacznym zmniejszeniem kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach mieszkalnych.

W tym celu Wspólnota zaciągnęła kredyt na całość inwestycji w wysokości 89.500 zł., a w lipcu 2014 r. otrzymała dotację w kwocie 40.275 zł., która została przelana bezpośrednio do banku i o tą kwotę bank pomniejszył zaciągnięty kredyt. Pozostałą część kredytu Wspólnota spłaca z bieżących wpływów.

Wnioskodawca w kontekście przedstawionego stanu faktycznego powziął wątpliwość, czy w opisanej sytuacji powinien zapłacić podatek dochodowy od otrzymanej dotacji, wskazując jednocześnie w złożonym wniosku ORD-IN, że przedmiotem interpretacji indywidualnej mają być przepisy art. 17 ust. 1 pkt 44 oraz art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dokonując rozstrzygnięcia analizowanej sprawy pod kątem zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy wskazać, że w myśl tego przepisu wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zatem z powyższej regulacji można wywieść, że aby dochód podmiotów, o których w nim mowa korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
 • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, że nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Powołana ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera przy tym definicji: „zasobów mieszkaniowych” oraz „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Posługując się zatem językiem potocznym, wskazać należy, iż pojęcie „gospodarka” – w kontekście omawianego przypadku – oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika również, że pojęcie „gospodarki” nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. „Zasób” zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie „mieszkanie” jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN). Tak więc przymiotnik „mieszkaniowy”, określa rzeczy związane z mieszkaniem.

Tym samym z interpretacji językowej wynika, że przez pojęcie „zasób mieszkaniowy” należy rozumieć zgromadzone pomieszczenia mieszkalne, natomiast „gospodarka zasobami mieszkaniowymi” obejmuje całość mechanizmów związanych ze zgromadzonymi pomieszczeniami mieszkalnymi.

W konsekwencji, przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

 1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
 2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
 3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki – doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci).

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 tej ustawy, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody, osiągnięte z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, gdyż nie będzie spełniony jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odnosząc powyższy stan prawny do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie nie został spełniony pierwszy z warunków wskazanych w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. źródło pochodzenia dochodów. Wnioskodawca otrzymał bowiem dotację ze środków NFOŚiGW, czyli przychody z tego tytułu nie zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Zatem, dotacja ta mimo, że została przeznaczona na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi (zakup kolektorów słonecznych), nie może korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, gdyż nie został spełniony jeden z warunków, o których mowa w tym przepisie. Tym samym, środki otrzymane z NFOŚiGW podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach ogólnych.

Dokonując natomiast wykładni art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kontekście opisanego stanu faktycznego, należy w pierwszej kolejności wskazać, że zakres i zasady działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).

W myśl art. 400 ust. 1 ww. ustawy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938). Jednocześnie należy zauważyć, że od dnia 1 stycznia 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utracił status funduszu celowego.

Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

Stosownie do art. 400b ust. 1 powyższej ustawy, celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6.

Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności (art. 400q ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Z treści powyższego przepisu jednoznacznie więc wynika, że aby dotacja mogła korzystać ze zwolnienia, musi być otrzymana z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W konsekwencji – mając na względzie powołane uregulowania prawne – należy stwierdzić, że dotacja ze środków NFOŚiGW, będącego państwową osobą prawną nie stanowi dotacji otrzymanej z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a jest to warunek konieczny do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym, w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 47 ww. ustawy.

Nie ma znaczenia w rozpatrywanej sprawie argumentacja, że otrzymana dotacja była przekazana bezpośrednio na konto do spłaty kredytu w Banku Spółdzielczym, bowiem to Wspólnota otrzymała dotację.

Podsumowując, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskana przez Wspólnotę Mieszkaniową nie podlega regulacjom art. 17 ust. 1 pkt 44 oraz art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca powinien zatem zapłacić podatek dochodowy od otrzymanej dotacji ustalony na zasadach ogólnych wynikających z ustawy podatkowej (art. 7 ust. 1).

W tym stanie rzeczy, pytanie nr 2 odnoszące się do kwestii zwrotu odprowadzonego przez Wspólnotę Mieszkaniową podatku – stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.