Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fragment:

Dotacja została przekazana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odnosząc powołane wyżej przepisy do przedstawionego wyżej stanu faktycznego należy stwierdzić, że dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będącego państwową osobą prawną, nie stanowi dotacji otrzymanej z budżetu państwa (jednostek samorządu terytorialnego), co jest warunkiem koniecznym do zwolnienia jej z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego względu nie podlega ona zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane przez Wnioskodawcę środki nie korzystają również z innych zwolnień przewidzianych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie jest agencją wykonawczą. Status agencji wykonawczej posiadają jedynie: Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Agencja Rezerw Materiałowych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

2016
2
gru

Istota:

Czy środki pieniężne z otrzymanej przez Wnioskodawcę dotacji z NFOŚiGW, z uwagi na to, że będą przeznaczone w całości na zakup środków trwałych, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania?

Fragment:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Wnioskodawcy, na jego wniosek, przedmiotowe dofinansowanie w formie dotacji. Otrzymane z dotacji pieniądze, Wnioskodawca zamierza przeznaczyć na zakup środków trwałych, które będą używane w procesie recyklingu pojazdów.  Odnosząc przedstawione wyżej uregulowania prawne do opisanego we wniosku stanu faktycznego, stwierdzić należy, że wartość otrzymanej dotacji stanowi przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie należy zauważyć, że z treści 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika jednoznacznie, że środki muszą zostać przekazane na konkretnie określony cel, tj. na pokrycie kosztów, zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W konsekwencji, sytuacja będąca przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej mieści się w dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem otrzymane przez Spółkę środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na zakup środków trwałych mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2015
11
paź

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

Dokonując natomiast wykładni art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kontekście opisanego stanu faktycznego, należy w pierwszej kolejności wskazać, że zakres i zasady działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.). W myśl art. 400 ust. 1 ww. ustawy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „ Narodowym Funduszem ”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938). Jednocześnie należy zauważyć, że od dnia 1 stycznia 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej utracił status funduszu celowego. Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. Stosownie do art. 400b ust. 1 powyższej ustawy, celem działania Narodowego Funduszu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a ust. 1 i 4-6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności (art. 400q ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).

2015
18
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego przychodu z tytułu umorzenia części kwoty pożyczki otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fragment:

Podsumowując, kwota umorzenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie stanowiła przychód podatkowy w dacie umorzenia na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 21 tej ustawy. Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego. Ustosunkowując się natomiast do powołanych przez Spółkę orzeczeń sądów administracyjnych należy stwierdzić, iż są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszącymi, w związku z tym nie mają waloru wykładni powszechnie obowiązującej. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2014
14
maj

Istota:

Czy otrzymana dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Urzędu Gminy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W myśl art. 400 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „ Narodowym Funduszem ”, jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938). Na podstawie art. 400q ust. 1 powołanej ustawy Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych wpływów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie oraz kosztów działalności. Podstawą gospodarki finansowej Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy jest roczny plan finansowy, w którym wyodrębnione są ściśle określone środki (art. 400q ust. 3 w zw. z ust. 4). Zgodnie z art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. b) ww. ustawy ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się finansowanie działalności z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez udzielanie dotacji w postaci dokonywania częściowych spłat kapitału kredytów bankowych. Z treści złożonego wniosku wynika, że na zakup kolektorów uzyskał Pan dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotację z budżetu Gminy.

2014
25
mar

Istota:

Czy w dniu otrzymania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bezzwrotnej dotacji na termomodernizację środka trwałego będącego własnością Spółki, powstaje obowiązek rozpoznania opodatkowanego przychodu w wysokości otrzymanego dofinansowania czy też jest to przychód wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Zatem otrzymane przez Spółkę środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako pomoc w postaci dofinansowania przedsięwzięcia dotyczącego wydatków związanych z modernizacją środka trwałego stanowią przychód Spółki w dacie otrzymania, niekorzystający ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 tej ustawy. Reasumując, w dniu otrzymania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bezzwrotnej dotacji na termomodernizację środka trwałego, będącego własnością Spółki, powstaje obowiązek rozpoznania opodatkowanego przychodu - zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w wysokości otrzymanego dofinansowania. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2013
5
gru

Istota:

Czy otrzymana przez Spółkę dotacja korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Fragment:

Biura 29 lipca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia skutków podatkowych otrzymania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lipca 2013 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia skutków podatkowych otrzymania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka w ramach prowadzonej działalności zajmuje się m.in. usługami wspomagającymi górnictwo. Spółka zawarła z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu „ ... ” w ramach działania 4.1 priorytetu IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W związku z powyższym w bieżącym roku podatkowym na rachunek Spółki wpłynęły środki pieniężne stanowiące w/w dofinansowanie. Koszty pokryte dofinansowaniem stanowiło opracowanie dokumentacji, usługi doradcze i szkoleniowe oraz audit certyfikujący. Zostały one poniesione przez Spółkę w poprzednich latach podatkowych. Istotne elementy stanu faktycznego zawarto również we własnym stanowisku w sprawie, w którym Wnioskodawca wskazała, iż środki wypłacane przez Narodowy Fundusz nie pochodzą ani z budżetu państwa, ani budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

2013
19
lut

Istota:

Skoro realizowany projekt nie służy czynnościom opodatkowanym, to w świetle powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od poniesionych wydatków związanych z realizowanym projektem.

Fragment:

Projekt współfinansowany jest również ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach zawartej umowy - dofinansowanie NFOŚiGW. Celem projektu jest ochrona obszaru Natura 2000 oraz innych obszarów przyrodniczo cennych w obrębie Puszczy Kozienickiej przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystyczną. Dla osiągnięcia celu, projekt przewiduje modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej. Modernizacja obejmować będzie wybudowanie zespołu pomostów, tarasu widokowego, wiat, w tym jednej dużej z miejscem na ognisko, parkingu. Miejsce realizacji projektu zostanie wyposażone w stoły, ławki, kosze na śmieci, toalety, tablice informacyjne i tablice tematyczne. Projekt przyczyni się do ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej, jak również do przywrócenia właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów. Budowa małej infrastruktury jest nastawiona na zaspokojenie potrzeb społeczeństwa w zakresie turystyki, rekreacji i edukacji. Skupienie ingerencji człowieka w naturę w jednym miejscu (na jednym obszarze) skutkować będzie ograniczeniem degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania różnorodności biologicznej.

2012
17
lis

Istota:

Czy Spółka postąpi prawidłowo w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek z tytułu pożyczki zaciągniętej w imieniu odbiorców indywidualnych na realizację projektu z dniem ich poniesienia? Czy przychodem podatkowym w dacie otrzymania będą odsetki zwrócone Przedsiębiorstwu przez odbiorców indywidualnych w dacie ich wpływu na rachunek bankowy Spółki?

Fragment:

Z przestawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka przystąpiła do programu finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w zakresie podłączeń odbiorców indywidualnych do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Spółka jest beneficjentem programu, jednak finalnym odbiorcą programu będą właściciele domów dotychczas nie włączonych do sieci zbiorczej kanalizacji. Spółka jako beneficjent ww. programu zawiera m.in. umowę pożyczki z NFOŚiGW, ponosząc wszelkie konsekwencje związane ze spłatą pożyczki. Transze pożyczki będą przekazywane na rachunek Spółki na podstawie przedłożonych faktur z wykonanych robót jako zwrot poniesionych wydatków. W związku z tym, iż stroną umowy pożyczki będzie Spółka, będzie Ona zobowiązana do spłaty rat ww. pożyczki wraz z odsetkami, a następnie obciążać będzie odsetkami od tej pożyczki każdego z uczestników programu, tj. odbiorców indywidualnych. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. u. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) nie zawiera definicji przychodu. Przepis art. 12 tej ustawy, regulujący kwestię przychodów, nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

2012
31
paź

Istota:

Czy wartość umorzonej pożyczki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dacie umorzenia?

Fragment:

W świetle powyższego, umorzenie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, stanowi przychód dla celów podatku dochodowego od osób prawnych w dacie umorzenia. Nie ma w tym przypadku znaczenia, iż 4 raty kapitałowe były wymagalne dopiero w 2012 r. Przychód z tytułu umorzonej pożyczki powinien zostać opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych jednorazowo w danie umorzenia, tj. w 2011 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.