IP-PB3-406-20/07-2/MS | Interpretacja indywidualna

Ustalanie różnic kursowych przed końcem 2006r. w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
IP-PB3-406-20/07-2/MSinterpretacja indywidualna
  1. Narodowy Bank Polski
  2. różnice kursowe
  3. umorzenie zobowiązania
  4. waluta obca
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Różnice kursowe
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 13.07.2007r.(data wpływu 18.07.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zasad ustalania różnic kursowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.07.2007r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia zasad ustalania różnic kursowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Dnia 14 września 2004r. Spółka P., jako kredytobiorca zawarła z N (dalej H) umowę kredytu krótkoterminowego na kwotę 14.100.000 euro. W dniu 20 lutego 2006r. P zawarł kolejną umowę kredytu, tym razem z I z siedzibą w Austrii (dalej I) na kwotę 12.800.000 euro. Środki pieniężne pochodzące z tej umowy miały zostać przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w H. W wyniku tej umowy P stał się wierzycielem I (posiadał roszczenia o wypłatę środków z tytułu umowy kredytu) a jednocześnie pozostawał dłużnikiem H. Wypłata środków pieniężnych z I nastąpiła bezpośrednio na rzecz H bez ich uprzedniego wpłacania na konto P. Tym samym dług P w wysokości 12.800.000 euro względem H został spłacony przez I.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od tak przeprowadzonej operacji w walucie obcej powinny być ustalone różnice kursowe...

Spółka przedstawiając swoje stanowisko w sprawie, podkreśla fakt, że w/w zdarzenie miało miejsce przed końcem 2006r. czyli w czasie, gdy należało stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r.

W związku z powyższym, zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 12 ust.3 ustawy ( w brzmieniu do 31.12.2006r.) jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

Jednocześnie zgodnie z art. 15 ust.1 ( w brzmieniu do 31.12.2006r.) koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.

Wnioskodawca podkreśla, że opisany sposób wygaśnięcia zobowiązania odpowiada konstrukcji przekazu uregulowanej przepisami kodeksu cywilnego (art. 9211-9215). P będąc wierzycielem I i jednocześnie będąc dłużnikiem H zlecił I dokonanie płatności bezpośrednio na rzecz H. Spłata pożyczki nastąpiła więc w formie przekazu a sama operacja nie wiązała się z żadnymi faktycznymi płatnościami po stronie P(nastąpiła zamiana jednego długu na drugi).

Jednocześnie Spółka zauważa, że powołane wyżej przepisy ustawy wskazują, iż o realizacji różnic kursowych dla celów podatkowych można mówić jedynie w przypadku faktycznej zapłaty zobowiązania lub faktycznego otrzymania należności.

W ocenie Spółki przychodami i kosztami podatkowymi są jedynie zrealizowane różnice kursowe. W szczególności przepisy te nakazują odwołanie się do kursów kupna (sprzedaży) walut z dnia faktycznego otrzymania przychodu (zapłaty – w przypadku kosztu) oraz zastosowania kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank polski z dnia osiągnięcia przychodu (poniesienia kosztu). Brak faktycznych płatności (kasowych rozliczeń) po stronie P na rzecz H wyklucza uznanie, że wygaśniecie zobowiązania nastąpiło w drodze zapłaty.

Zdaniem Spółki, umorzenie zobowiązania P z tytułu pożyczki poprzez zastosowanie konstrukcji przekazu, w ramach którego P nie spłaca bezpośrednio długu H (wierzycielowi), lecz robi to I (podmiot trzeci) na polecenie Spółki, nie jest objęte zakresem przedmiotowym pojęcia zapłaty w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, z którym to wydarzeniem ustawa wiąże prawo do rozpoznania różnic kursowych. Tym samym omawiany sposób wygaśnięcia zobowiązania nie powoduje realizacji różnic kursowych.

Wnioskodawca wskazuje na zgodność przedstawionego powyżej stanowiska z ogólną linię orzecznictwa prezentowaną przez organy podatkowe i przytacza sentencję jednej z interpretacji, wg której „ w sytuacji, gdy rozliczenie nastąpiło poprzez spełnienie innego świadczenia w postaci zawartej umowy przekazu, nie powstają różnice kursowe, które miałyby wpływ na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych”.

Reasumując, Spółka stwierdza, że w opisanym stanie faktycznym P nie miał uprawnienia do rozpoznania różnic kursowych.

W świetle stanu prawnego obowiązującego do 31.12.2006r. stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.