A1-D-415-105/05 | Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy stosowany przez Spółkę kurs przeliczeniowy dla walut obcych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

A1-D-415-105/05

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Narodowy Bank Polski
  2. koszty uzyskania przychodów
  3. kurs waluty
  4. przychody w walutach obcych
  5. waluta
  6. waluta obca
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

Pismem z dnia 09.02.2005 r. Spółka z o.o. wystąpiła do Naczelnika Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie stosowania kursu przeliczeniowego dla walut obcych przy ustalaniu wysokości przychodów i kosztów podatkowych. W złożonym wniosku Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

Spółka przelicza uzyskane przychody oraz poniesione koszty w walutach obcych na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski (dalej zwany NBP) bądź według kursów kupna lub sprzedaży ogłaszanych przez bank, z którego usług korzysta. Z uwagi na wymogi stosowanego przez Spółkę systemu komputerowego kurs ten jest konwertowany na kurs złotego w stosunku do waluty obcej. Przykładowo: kurs 1 EURO = 4,0790 zł Spółka konwertuje do postaci 1 zł = 0,2452 EURO. Przy takim przeliczaniu kursu mogą powstawać różnice zaokrągleń, które, zdaniem Spółki, w dłuższym okresie nie powinny mieć jednak wpływu na ustalenie wysokości dochodu. W związku z powyższym, Spółka pyta czy stosowany przez nią kurs przeliczeniowy dla walut obcych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z 2000 r. Dz.U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Zdaniem Spółki stosowany kurs jest prawidłowy, gdyż jest ustalany zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2, ust. 2a, ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 1a w/w ustawy. Spółka uważa, iż wymienione powyżej przepisy nie regulują w sposób szczegółowy, jak kurs powinien być przedstawiony, a jedynie, z którego dnia lub przez kogo został ogłoszony (np. średni kurs Narodowego Banku Polskiego czy kurs kupna banku).

Po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku, w dniu 25.04.2005 r. Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu wydał postanowienie Nr DWUS DPD-005/21/05, w którym uznał zaprezentowane przez Spółkę stanowisko za nieprawidłowe. Od tego postanowienia podatnik wniósł zażalenie do Dyrektora tutejszej Izby Skarbowej, w którym wniósł o zmianę powyższego postanowienia poprzez uznanie zaprezentowanego przez Spółkę stanowiska za prawidłowe. Zaskarżonemu postanowieniu podatnik zarzucił niewłaściwą interpretację przepisów art. 12 ust. 2, ust. 2a, ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 i ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zdaniem Spółki z przytoczonych przepisów wynika jedynie, że należy stosować kursy średnie ogłaszane przez NBP, brak jest natomiast wskazania, iż muszą to być kursy walut obcych w stosunku do złotego, a nie odwrotnie. Spółka wskazuje, iż w swej istocie stosuje kursy średnie ogłaszane przez NBP, które po wprowadzeniu do systemu komputerowego podlegają konwersji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po gruntownej analizie przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego oraz zarzutów podniesionych w treści złożonego zażalenia stwierdził, iż postanowienie Naczelnika Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu zostało wydane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. z 2000 r. Dz.U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. W myśl ust. 2a tegoż artykułu, przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczona przy zastosowaniu kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodu oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik. Natomiast, zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągniętymi w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

Z kolei, zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów. W myśl ust. 1 a tegoż artykułu, koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik.

Z wykładni gramatycznej cytowanych powyżej przepisów podatkowych wynika zatem bezsprzecznie, iż dokonując ustalenia wysokości osiągniętego przychodu czy też poniesionych kosztów uzyskania przychodów w walutach obcych, jak również powstających różnic kursowych z tego tytułu ustawodawca nakazuje stosowanie odpowiednio kursów średnich walut obcych ogłaszanych przez NBP lub kursów kupna bądź sprzedaży walut obcych stosowanych przez bank, z którego usług korzysta podatnik. Ustawodawca w żadnym z przytoczonych powyżej przepisów nie dopuścił do stosowania kursu średniego złotego w stosunku do walut obcych, a przeprowadzana przez Spółkę konwersja kursów do tego właśnie się sprowadza. Wprawdzie, mające zastosowanie w przedmiotowej sprawie przepisy podatkowe nie wskazują jak technicznie podatnik ma dokonywać przeliczenia walut obcych na złote, niemniej zastosowana przez Spółkę metoda powinna ustalać prawidłową wysokość przychodów i kosztów podatkowych, tj. zgodnie z powołanymi powyżej przepisami podatkowymi. Tymczasem dokonywana przez Spółkę konwersja może wypaczać powyższe wielkości, a tym samym wysokość dochodu Spółki stanowiącego podstawę do określenia wysokości należnego podatku dochodowego za dany okres. W konsekwencji zastosowaną przez Spółkę metodę przeliczenia walut obcych na złote nie można uznać za prawidłową.

W związku z powyższym, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Naczelnika Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu w przedmiotowej sprawie za prawidłowe. Interpretacja powyższa dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej decyzji.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.