1472/ROP1/423-334/06/MK | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jaki kurs waluty stosować do wyliczenia zrealizowanych różnic kursowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu do dnia 31.12.2006 r. w sytuacji, gdy Banque Populaire we Francji (w którym Spółka ma konto, na które wpływają środki w Euro ze sprzedaży usług, z których pokrywane są zobowiązania na rzecz dostawców zagranicznych lub środki przekazywane są na rachunek w Polsce) nie ogłasza kursów kupna i sprzedaży waluty krajowej (Euro)?

1472/ROP1/423-334/06/MK

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. Narodowy Bank Polski
 2. konto dewizowe
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. kurs waluty
 5. przychody w walutach obcych
 6. przychód z działalności gospodarczej
 7. rachunek walutowy
 8. różnice kursowe zrealizowane
 9. waluta obca
 10. środki własne
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej we wniosku z dnia 11.10.2006 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 16.10.2006.), uzupełnionym pismem z dnia 05.01.2007 r. (wpływ 08.01.2007 r.)


p o s t a n a w i a


uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podstawowym przedmiotem działalności Spółki są usługi budowlane, głównie zbrojenie betonu. Podatnik wykonuje usługi na terenie kraju i za granicą.

Spółka, oprócz kont dewizowych w bankach w Polsce, posiada także konto w Banque Populaire we Francji. Na konto to wpływają środki w Euro z tytułu sprzedaży usług. Ze środków tych częściowo pokrywane są zobowiązania na rzecz dostawców zagranicznych lub środki te przekazywane są na rachunek dewizowy w Polsce.

W banku we Francji, w którym prowadzony jest rachunek Podatnika, nie są ogłaszane kursy kupna i sprzedaży waluty krajowej (Euro), będącej jednocześnie dla Spółki walutą obcą. Nie można więc, w celu wyliczenia zrealizowanych różnic kursowych, zastosować kursów kupna-sprzedaży tego banku.

W związku z powyższym Spółka zwraca się z pytaniem, jaki kurs walut należy stosować przy wycenie operacji na rachunku bankowym za granicą. W piśmie z dnia 05.01.2007 r. Podatnik uzupełnił przedmiotowy wniosek informując, że dotyczy on różnic kursowych ustalanych na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006 r.

Zdaniem Podatnika, ze względu na brak w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych odrębnych uregulowań w zakresie wyceny wpływów i rozchodów walut obcych na rachunku bankowym za granicą, do wyceny walut obcych wpływających na rachunek bankowy za granicą i rozchodowanych z tego banku stosuje się kurs średni NBP z dnia dokonania operacji.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje, co następuje:

Zasady podatkowego ustalania różnic kursowych regulują – w zakresie przychodów – przepisy art. 12 ust. 2a i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów – art. 15 ust. 1 i 1a tej ustawy.

Jak stanowi art. 12 ust. 1 pkt 1 przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 2a przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodu oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik. W myśl art. 12 ust. 3 zdanie drugie, jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

Natomiast stosownie do art. 15 ust. 1 zdanie trzecie, jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów. Z kolei koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się na podstawie art. 15 ust. 1a jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik.

Przytoczone przepisy stanowią wyraźnie, że różnice kursowe ustala się zawsze przy zastosowaniu kursu kupna albo kursu sprzedaży walut, ogłaszanego lub ustalonego przez bank, z którego usług korzystał podatnik.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, w banku we Francji prowadzącym rachunek Podatnika nie są ogłaszane kursy kupna i sprzedaży waluty krajowej (Euro), będącej dla Spółki walutą obcą, co skutkuje, jak twierdzi Wnioskodawca, brakiem możliwości zastosowania kursów kupna-sprzedaży tego banku w celu wyliczenia zrealizowanych różnic kursowych.

O ile zatem nie jest możliwe ustalenie przez bank, z którego usług korzystał Podatnik, odpowiednio kursu kupna albo kursu sprzedaży walut, w ocenie tutejszego organu podatkowego, Podatnik ustala różnice kursowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z zastosowaniem kursu swojego banku w Polsce.

Nie jest więc prawidłowe stanowisko Podatnika, że w sytuacji opisanej we wniosku, do wyceny walut obcych wpływających na rachunek bankowy za granicą i wypływających z tego rachunku stosuje się kurs średni NBP z dnia dokonania operacji.

Jak wyraźnie bowiem wskazują wyżej przytoczone przepisy, przychody i koszty ich uzyskania z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się na podstawie art. 12 ust. 2a i art. 15 ust. 1a przy zastosowaniu odpowiednio kursu kupna walut albo kursu sprzedaży ogłaszanego przez bank, z którego usług korzystał podatnik. Wobec wyraźnej dyspozycji tych przepisów, nie istnieje możliwość, wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, zastosowania kursu średniego NBP.

Natomiast w przypadku przychodów związanych z działalnością gospodarczą oraz kosztów ich uzyskania, różnice kursowe ustala się na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 15 ust. 1 przy zastosowaniu kursów odpowiednio kupna walut lub sprzedaży walut ustalonych przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowaniu kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Zatem aby ustalić różnice kursowe w przypadku przychodów związanych z działalnością gospodarczą oraz kosztów ich uzyskania, potrzebna jest znajomość łącznie: 1) kursów kupna/sprzedaży walut ustalonych przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód/ponoszący koszt, oraz 2) kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.

Jak z powyższego wynika, zarówno przy ustalaniu różnic kursowych od przychodów i kosztów ich uzyskania od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych, jak też związanych z działalnością gospodarczą, niezbędna jest znajomość kursów kupna/sprzedaży walut ustalonych przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód/ponoszący koszt.

Konkludując, w sytuacji przedstawionej we wniosku, w której nie jest możliwe ustalenie przez bank, z którego usług korzystał Podatnik, odpowiednio kursu kupna albo kursu sprzedaży walut, Spółka ustala różnice kursowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z zastosowaniem kursu sprzedaży/kupna waluty banku, z którego usług korzysta Wnioskodawca w Polsce.

Biorąc pod uwagę powyższe, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące do dnia 31.12.2006 r. i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego i faktycznego przedstawionego przez Pytającego. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika.

Zgodnie z art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 i art. 239 w związku z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.