Narodowy Bank Polski | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Narodowy Bank Polski. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy emerytury i renty z zagranicy wyrażone w walutach obcych, a wypłacane przez Bank świadczeniobiorcom w polskich złotych wg. kursu obowiązującego w Banku, należy traktować jako przychody w walutach obcych i w związku z tym stosować kurs średni NBP na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy, do przeliczenia przychodu w celu pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

(...) celu wprowadzenie w jednym przepisie jednej zasady przeliczania wartości wyrażonych w walutach obcych przy stosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Jak wynika z treści art. 11a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż emerytury i renty z zagranicy wyrażone w walutach obcych, a wypłacane przez Bank świadczeniobiorcom w polskich złotych należy traktować jako przychody w walutach obcych i w związku z tym do przeliczenia przychodu w celu pobrania zaliczki na podatek dochodowy od (...)

2011
1
wrz

Istota:

CIT - w zakresie określenia obowiązujących kursów walut przy zaciągnięciu i spłacie pożyczki, udzielonej przez spółkę prawa belgijskiego

Fragment:

(...) podatkowych decydujące znaczenie do określenia podatkowych różnic kursowych ma określenie „kurs faktycznie zastosowany”, który winien stanowić podstawę do przeliczenia kwoty zobowiązania. Prawidłowe ustalenie znaczenia wskazanego terminu ma bardzo istotne znaczenie praktyczne, albowiem dopiero jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty” w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień (art. 15a ust. 4 updop). Może mieć to miejsce np. w przypadku gdy podatnik dokonuje spłaty kredytu na rachunek banku zagranicznego, w którym nie jest ogłaszany kurs waluty stosowany do przeliczenia złotego. Wówczas z przyczyn obiektywnych konieczne jest zastosowanie kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty (art. 15a ust. 4 updop), przy czym za dzień zapłaty uważa się (...)

2011
1
maj

Istota:

Z którego dnia należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) organ podatkowy I instancji nie miał obowiązku (ani prawa) udzielenia szczegółowych wyjaśnień dotyczących zakresu oraz sposobu zastosowania przepisów tejże ustawy. Przytaczanie przez Stronę przepisów dotyczących różnic kursowych w szczególności art. 15a ust. 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zasługuje w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie na uwzględnienie. W art. 15a ust. 6 w/w ustawy jest mowa o zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Natomiast art. 15a ust. 7 ustawy stanowi między innymi, że za koszt poniesiony uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku). Przepis art. 15a ust. 6 ustawy odwołuje się do terminu poniesienie kosztu, jednak nie definiuje momentu jego poniesienia. Podobnie momentu poniesienia kosztu nie definiuje art. 15a ust. 7 ustawy. Dlatego (...)

2011
1
maj

Istota:

Ustalanie różnic kursowych przed końcem 2006r. w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

(...) wskazują, iż o realizacji różnic kursowych dla celów podatkowych można mówić jedynie w przypadku faktycznej zapłaty zobowiązania lub faktycznego otrzymania należności. W ocenie Spółki przychodami i kosztami podatkowymi są jedynie zrealizowane różnice kursowe. W szczególności przepisy te nakazują odwołanie się do kursów kupna (sprzedaży) walut z dnia faktycznego otrzymania przychodu (zapłaty – w przypadku kosztu) oraz zastosowania kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank polski z dnia osiągnięcia przychodu (poniesienia kosztu). Brak faktycznych płatności (kasowych rozliczeń) po stronie P na rzecz H wyklucza uznanie, że wygaśniecie zobowiązania nastąpiło w drodze zapłaty. Zdaniem Spółki, umorzenie zobowiązania P z tytułu pożyczki poprzez zastosowanie konstrukcji przekazu, w ramach którego P nie spłaca bezpośrednio długu H (wierzycielowi), lecz robi to I (podmiot trzeci) na polecenie Spółki, nie jest objęte zakresem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaki kurs walut należy stosować przy przychodach z tytułu nalezności licencyjnych (CIT)?

Fragment:

(...) wypłat (art. 26 ust. 1 p.d.o.p.). Należność wypłacana nierezydentowi stanowi jego przychód. Zgodnie z art. 12 ust. 2 p.d.o.p.przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich z dnia uzyskania przychodu, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski. Reasumując, w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym do ustalenia podatku od wypłat należności licencyjnych na deklaracji CIT-10 należy zastosować kurs waluty według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu przez nierezydenta. W związku z tym iż podatek jest potrącany przez Spółkę w momencie wypłaty to dniem uzyskania przychodu będzie w tym przypadku dzień dokonania przez Spółkę tej wypłaty. Zawarta w niniejszym postanowieniu interpretacja odnosi się jedynie do przedstawionego przez płatnika we wniosku stanu faktycznego i jest ważna w stanie prawnym obowiązującym na dzień wydania postanowienia. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Jaki kurs waluty stosować do wyliczenia zrealizowanych różnic kursowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu do dnia 31.12.2006 r. w sytuacji, gdy Banque Populaire we Francji (w którym Spółka ma konto, na które wpływają środki w Euro ze sprzedaży usług, z których pokrywane są zobowiązania na rzecz dostawców zagranicznych lub środki przekazywane są na rachunek w Polsce) nie ogłasza kursów kupna i sprzedaży waluty krajowej (Euro)?

Fragment:

(...) lub sprzedaży walut ustalonych przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz z zastosowaniu kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Zatem aby ustalić różnice kursowe w przypadku przychodów związanych z działalnością gospodarczą oraz kosztów ich uzyskania, potrzebna jest znajomość łącznie: 1) kursów kupna/sprzedaży walut ustalonych przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód/ponoszący koszt, oraz 2) kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Jak z powyższego wynika, zarówno przy ustalaniu różnic kursowych od przychodów i kosztów ich uzyskania od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych, jak też związanych z działalnością gospodarczą, niezbędna jest znajomość kursów kupna/sprzedaży walut ustalonych przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód/ponoszący koszt. Konkludując, w sytuacji przedstawionej we wniosku, w której nie jest możliwe ustalenie przez (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy stosowany przez Spółkę kurs przeliczeniowy dla walut obcych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów. W myśl ust. 1 a tegoż artykułu, koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik. Z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy czynności polegające na rozprowadzaniu przez Bank monet okolicznościowych wśród klientów należy traktować jako czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Fragment:

(...) lub które mają wartość numizmatyczną. Z przytoczonego wyżej przepisu wynika, iż przedmiotem zwolnienia od podatku od towarów i usług jest dostawa, łącznie z pośrednictwem, walut banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy. W świetle art. 32, w związku z art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 ze zm.), prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są znaki pieniężne emitowane przez Narodowy Bank Polski, którymi zgodnie z art. 31 ww. ustawy, są banknoty i monety opiewające na złote i grosze. (...)