Narodowe Fundusze Inwestycyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji NFI.

Fragment:

(...) odnośnie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji NFI Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2007r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 23.03.2007r.) uzupełnionego pismem z dnia 12.04.2007r. (wpływ 19.04.2007r.) sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, odnośnie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji NFI - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko wyrażone we wniosku– za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23.03.2007r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek podatników o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, uzupełniony pismem z dnia (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dochodem ze sprzedaży jednostek udziałowych funduszu inwestycyjnego będzie różnica pomiędzy ceną sprzedaży tych jednostek, a ceną ich nabycia powiększoną o koszty nabycia ?czy dochodem do opodatkowania dla spółdzielni mieszkaniowej będzie różnica wartości pomiędzy ceną sprzedaży, a ich wartością na dzień 31 grudnia 2006 r., gdyż wcześniejszy ich przyrost wartości był zaksięgowany i ujęty w bilansie rocznym i nie podlegał opodatkowaniu?czy spółdzielnia mieszkaniowa powinna opodatkować dochód ze sprzedaży ww. jednostek uzyskany w 2007 r., czy też może podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku z tej sprzedaży na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 6 czerwca 2007 r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania osób prawnych postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2007 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Stan faktyczny przedstawiła następująco. Spółdzielnia nabyła jednostki udziałowe funduszu inwestycyjnego i dokonała ich zaksięgowania w cenie nabycia. Na koniec każdego roku jednostka emitująca dokonywała wyceny tych jednostek, na podstawie której spółdzielnia podwyższała (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w zakresie zwolnienia przedmiotowego, określonego w art.17 ust.1 pkt 20, mieszczą się dochody ze sprzedaży akcji spółek komandytowo-akcyjnych, utworzonych zgodnie z ustawa z 15 września 2000 r kodeks spółek handlowych.

Fragment:

(...) przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, pochodzące z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji spółek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z literalnym brzmieniem cytowanego przepisu, przedmiotowe zwolnienie nie ma zatem zastosowania do uzyskanych przez narodowe fundusze inwestycyjne dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie mających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również do dochodów z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji spółek innych niż mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W cytowanym przepisie ustawodawca nie ograniczył prawa do zwolnienia dochodów z tytułu sprzedaży akcji spółek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dochody uzyskane ze sprzedaży akcji NFI nabytych przed 1.01.2004 r. podlegają opodatkowaniu?

Fragment:

(...) uzyskane ze sprzedaży akcji NFI nabytych przed 1.01.2004 r., podlegają opodatkowaniu.? Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika: Przed 1.01.2004 r. pani B. nabyła akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) i zdeponowała na rachunku inwestycyjnym. Nabycie oraz sprzedaż ww. akcji nie były przedmiotem działalności gospodarczej. W 2005 r. część akcji NFI zostały sprzedane na giełdzie za pośrednictwem biura maklerskiego na wezwanie ogłoszone przez ww. Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Oferowana cena nabycia przez NFI wynosiła za 1 akcję - 11,50 zł brutto oraz 32,00 zł brutto. Dochód ze sprzedaży w dniu 22.02.2005 r. ? 230 akcji wyniósł 2.645,00 zł, a ze sprzedaży w dniu 17.01.2005 r. ? 165 akcji NFI wyniósł 5.280,00 zł. Według podatniczki: nie powinna ona płacić podatku do Urzędu Skarbowego od sprzedaży akcji na wezwanie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, ponieważ ich właścicielką była przed 1.01.2004 r., a sama kwestia (...)

2011
1
mar

Istota:

Zapytanie podatnika:
1. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży akcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy w zeznaniu podatkowym za 2004r. należy wykazać nie tylko zysk ale także stratę z tytułu sprzedaży przedmiotowych akcji?
3. Czy koszty prowizji maklerskich związanych z zakupem akcji podlegają odliczeniu?
4. Jak uwzględnić koszty uzyskania przychodu zakupionych świadectw udziałowych oraz jak przyjąć procentowy udział kosztów poszczególnych akcji w koszcie nabycia świadectwa udziałowego?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005r. , poz.60 ) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 11.04.2005r. (uzupełniony pismem z dnia 26.04.2005.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodu ze sprzedaży akcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych ( NFI) w 2004r. stwierdzam, że : stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E Podatnik w 2004 roku sprzedał na giełdzie akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI), które podatnik uzyskał poprzez automatyczne i obowiązkowe przekształcenie Powszechnych Świadectw Udziałowych notowanych na giełdzie . Świadectwa te zostały zakupione w latach 1995 - 1997 w drodze zawarcia cywilnych umów kupna - sprzedaży w tym także za pośrednictwem biura maklerskiego i zdeponowane na (...)