Narodowe Fundusze Inwestycyjne | Interpretacje podatkowe

Narodowe Fundusze Inwestycyjne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pytanie dotyczy opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji NFI.
Fragment:
(...) odnośnie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji NFI Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2007r.(data wpływu do tut. organu podatkowego 23.03.2007r.) uzupełnionego pismem z dnia 12.04.2007r. (wpływ 19.04.2007r.) sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, odnośnie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji NFI - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów postanawia uznać stanowisko wyrażone we wniosku– za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23.03.2007r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek podatników o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, uzupełniony pismem z dnia (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy dochodem ze sprzedaży jednostek udziałowych funduszu inwestycyjnego będzie różnica pomiędzy ceną sprzedaży tych jednostek, a ceną ich nabycia powiększoną o koszty nabycia ?czy dochodem do opodatkowania dla spółdzielni mieszkaniowej będzie różnica wartości pomiędzy ceną sprzedaży, a ich wartością na dzień 31 grudnia 2006 r., gdyż wcześniejszy ich przyrost wartości był zaksięgowany i ujęty w bilansie rocznym i nie podlegał opodatkowaniu?czy spółdzielnia mieszkaniowa powinna opodatkować dochód ze sprzedaży ww. jednostek uzyskany w 2007 r., czy też może podjąć uchwałę o przeznaczeniu zysku z tej sprzedaży na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 § 1, art. 14a § 1, § 3 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 6 czerwca 2007 r. przez Spółdzielnię Mieszkaniową w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania osób prawnych postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 czerwca 2007 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa zwróciła się z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrołęce, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Stan faktyczny przedstawiła następująco. Spółdzielnia nabyła jednostki udziałowe funduszu inwestycyjnego i dokonała ich zaksięgowania w cenie nabycia. Na koniec każdego roku jednostka emitująca dokonywała wyceny tych jednostek, na podstawie której spółdzielnia podwyższała (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w zakresie zwolnienia przedmiotowego, określonego w art.17 ust.1 pkt 20, mieszczą się dochody ze sprzedaży akcji spółek komandytowo-akcyjnych, utworzonych zgodnie z ustawa z 15 września 2000 r kodeks spółek handlowych.
Fragment:
(...) przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, pochodzące z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji spółek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z literalnym brzmieniem cytowanego przepisu, przedmiotowe zwolnienie nie ma zatem zastosowania do uzyskanych przez narodowe fundusze inwestycyjne dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie mających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również do dochodów z tytułu sprzedaży udziałów lub akcji spółek innych niż mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W cytowanym przepisie ustawodawca nie ograniczył prawa do zwolnienia dochodów z tytułu sprzedaży akcji spółek mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy dochody uzyskane ze sprzedaży akcji NFI nabytych przed 1.01.2004 r. podlegają opodatkowaniu?
Fragment:
(...) uzyskane ze sprzedaży akcji NFI nabytych przed 1.01.2004 r., podlegają opodatkowaniu.? Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika: Przed 1.01.2004 r. pani B. nabyła akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI) i zdeponowała na rachunku inwestycyjnym. Nabycie oraz sprzedaż ww. akcji nie były przedmiotem działalności gospodarczej. W 2005 r. część akcji NFI zostały sprzedane na giełdzie za pośrednictwem biura maklerskiego na wezwanie ogłoszone przez ww. Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Oferowana cena nabycia przez NFI wynosiła za 1 akcję - 11,50 zł brutto oraz 32,00 zł brutto. Dochód ze sprzedaży w dniu 22.02.2005 r. ? 230 akcji wyniósł 2.645,00 zł, a ze sprzedaży w dniu 17.01.2005 r. ? 165 akcji NFI wyniósł 5.280,00 zł. Według podatniczki: nie powinna ona płacić podatku do Urzędu Skarbowego od sprzedaży akcji na wezwanie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, ponieważ ich właścicielką była przed 1.01.2004 r., a sama kwestia (...)
2011
1
kwi

Istota:
Zapytanie podatnika:
1. Czy dochód uzyskany ze sprzedaży akcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy w zeznaniu podatkowym za 2004r. należy wykazać nie tylko zysk ale także stratę z tytułu sprzedaży przedmiotowych akcji?
3. Czy koszty prowizji maklerskich związanych z zakupem akcji podlegają odliczeniu?
4. Jak uwzględnić koszty uzyskania przychodu zakupionych świadectw udziałowych oraz jak przyjąć procentowy udział kosztów poszczególnych akcji w koszcie nabycia świadectwa udziałowego?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.jedn. Dz.U. Nr 8 z 2005r. , poz.60 ) po rozpatrzeniu wniosku Pana z dnia 11.04.2005r. (uzupełniony pismem z dnia 26.04.2005.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania dochodu ze sprzedaży akcji Narodowych Funduszy Inwestycyjnych ( NFI) w 2004r. stwierdzam, że : stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. U Z A S A D N I E N I E Podatnik w 2004 roku sprzedał na giełdzie akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych (NFI), które podatnik uzyskał poprzez automatyczne i obowiązkowe przekształcenie Powszechnych Świadectw Udziałowych notowanych na giełdzie . Świadectwa te zostały zakupione w latach 1995 - 1997 w drodze zawarcia cywilnych umów kupna - sprzedaży w tym także za pośrednictwem biura maklerskiego i zdeponowane na (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.