Naprawa gwarancyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to naprawa gwarancyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
10
sty

Istota:

Czy w związku z realizacją napraw gwarancyjnych i obsługi serwisowej ponoszone dodatkowe wydatki związane z zakupem materiałów, urządzeń, usług obcych, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP? Czy w związku z realizacją napraw poprawkowych ponoszone dodatkowe wydatki związane z zakupem materiałów, urządzeń, usług obcych, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP?

Fragment:

W momencie realizacji usług budowlano - montażowych nie jest możliwe określenie wysokości kosztów zarówno napraw gwarancyjnych, jak i obsługi serwisowej. Ponadto, koszty napraw gwarancyjnych mogą w ogóle nie wystąpić. W związku z realizacją napraw gwarancyjnych będą ponoszone dodatkowe koszty związane z zakupem materiałów, urządzeń, usług obcych i robocizny, którymi Spółka obciąża zakończoną budowę. Jednocześnie, oprócz poniesienia wydatków w ramach udzielonej gwarancji, występują przypadki, gdzie Spółka ponosi koszty robót poprawkowych, oznacza to że przy sporządzaniu protokołu końcowego odbioru wykonanych robót, zamawiający wskazuje na konieczność wykonania pewnych robót poprawkowych. Na tę okoliczność sporządzany jest protokół usterek (lub notatka służbowa) określający również termin ich usunięcia. W okresie realizacji robót poprawkowych - od miesiąca do dwóch miesięcy od daty odbioru końcowego - firma ponosi dodatkowe koszty związane z zakupem materiałów, urządzeń, usług obcych i robocizny, którymi obciąża zakończoną budowę. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy w związku z realizacją napraw gwarancyjnych i obsługi serwisowej ponoszone dodatkowe wydatki związane z zakupem materiałów, (...)

2016
10
sty

Istota:

Czy koszty napraw gwarancyjnych i obsługi serwisowej stanowią dla Spółki koszt pośredni prowadzonej działalności gospodarczej

Fragment:

W momencie realizacji usług budowlano - montażowych nie jest możliwe określenie wysokości kosztów zarówno napraw gwarancyjnych, jak i obsługi serwisowej. Ponadto, koszty napraw gwarancyjnych mogą w ogóle nie wystąpić. W związku z realizacją napraw gwarancyjnych będą ponoszone dodatkowe koszty związane z zakupem materiałów, urządzeń, usług obcych i robocizny, którymi Spółka obciąża zakończona budowę. Jednocześnie, oprócz poniesienia wydatków w ramach udzielonej gwarancji, występują przypadki, gdzie Spółka ponosi koszty robót poprawkowych, oznacza to że przy sporządzaniu protokołu końcowego odbioru wykonanych robót, zamawiający wskazuje na konieczność wykonania pewnych robót poprawkowych. Na tę okoliczność sporządzany jest protokół usterek (lub notatka służbowa) określający również termin ich usunięcia. W okresie realizacji robót poprawkowych - od miesiąca do dwóch miesięcy od daty odbioru końcowego - firma ponosi dodatkowe koszty związane z zakupem materiałów, urządzeń, usług obcych i robocizny, którymi obciąża zakończoną budowę. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy koszty napraw gwarancyjnych i obsługi serwisowej stanowią dla Spółki koszt pośredni prowadzonej działalności gospodarczej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).

2013
12
gru

Istota:

Opodatkowanie rozliczeń z tytułu napraw gwarancyjnych

Fragment:

(...) napraw gwarancyjnych. Mając na uwadze powyższe, sposób rozliczenia kosztów napraw gwarancyjnych samochodów marki X wygląda następująco: Spółka zwraca Stacjom Obsługi koszty wykonanych napraw gwarancyjnych na rzecz ostatecznych nabywców samochodów (gdzie Spółka występuje jako gwarant w stosunku do ostatecznych klientów); XY rekompensuje Spółce kwoty stanowiące równowartość wydatków poniesionych przez Spółkę na naprawy gwarancyjne wykonane przez Stacje Obsługi. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2009 r., jak i od dnia 1 stycznia 2010 r., otrzymywane przez Spółkę od XY kwoty tytułem zwrotu poniesionych kosztów napraw gwarancyjnych w związku z realizacją przez Spółkę obowiązków gwaranta w odniesieniu do samochodów marki X pozostają poza zakresem opodatkowania VAT w Polsce (tj. nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce)... Zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w stanie prawnym obowiązującym przed, jak i po dniu 1 stycznia 2010 r., otrzymywane przez Spółkę od XY kwoty tytułem zwrotu poniesionych kosztów napraw gwarancyjnych w związku z realizacją przez Spółkę obowiązków gwaranta w odniesieniu do samochodów marki X pozostają poza zakresem opodatkowania VAT w Polsce (tj. nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce).

2013
18
maj

Istota:

Opodatkowanie i sposób dokumentowania napraw gwarancyjnych.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2013 r. (data wpływu 14 lutego 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu udokumentowania wykonywanych napraw gwarancyjnych - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 14 lutego 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu udokumentowania wykonywanych napraw gwarancyjnych. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka zajmuje się produkcją pojazdów szynowych dostarczanych odbiorcom krajowym, jak i zagranicznym. Jako producent zobowiązana jest do udzielenia gwarancji jakości dostarczonych pojazdów. Jednocześnie, zgodnie z zapisami zawartych umów, zobowiązana jest do usuwania usterek w pracy dostarczonych produktów, które wystąpiły w okresie objętym udzieloną gwarancją. Każda z zawartych umów reguluje zobowiązania Spółki co do czasu trwania gwarancji, zakresu jej obowiązywania oraz terminów, w jakich powstałe usterki powinny zostać usunięte. Jednocześnie, w przypadku nieterminowej naprawy gwarancyjnej, nabywcy pojazdów uprawnieni są do obciążenia Spółki karami umownymi, stanowiącymi rekompensatę za brak możliwości eksploatacji niesprawnych pojazdów. Spółka jako producent korzysta z części i podzespołów produkowanych i dostarczanych przez kontrahentów krajowych i zagranicznych.

2013
24
mar

Istota:

Czy podmiot świadczący usługę serwisową powinien wystawić fakturę VAT na część wynagrodzenia za świadczone usługi napraw gwarancyjnych, odpowiadającą wartości Credit Note, niepodlegającą opodatkowaniem podatkiem VAT w Polsce, z racji, że nabywca usługi (jej części obejmującej tylko koszt części zamiennych) ma siedzibę we Francji i jest czynnym unijnym podatnikiem VAT?

Fragment:

(...) naprawy gwarancyjnych części będą rozliczane przez ten podmiot francuski poprzez wystawienie dokumentu Credit Note, - podmiot francuski posiada stałe miejsce prowadzenia działalności we Francji, nie prowadzi żadnej działalności w Polsce, - Gwarant posiada siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, - Gwarant i podmiot francuski są powiązani kapitałowo, W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy podmiot świadczący usługę serwisową powinien wystawić fakturę VAT na część wynagrodzenia za świadczone usługi napraw gwarancyjnych, odpowiadającą wartości Credit Note, niepodlegającą opodatkowaniem podatkiem VAT w Polsce, z racji, że nabywca usługi (jej części obejmującej tylko koszt części zamiennych) ma siedzibę we Francji i jest czynnym unijnym podatnikiem VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, wystawienie takiej faktury będzie prawidłowe z uwagi na następujące przesłanki: zużyte części zamienne do napraw gwarancyjnych będą niezbędnym elementem do wykonywania usług dla Gwaranta. Konsekwentnie ta część przychodu odpowiadająca wartości zużytych części powinna być opodatkowana tą samą stawką VAT co usługa główna - to jest 23%, jednak nabywca tej części usługi posiada siedzibę we Francji i jest czynnym podatnikiem VAT UE, zatem przychód ten nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, a na wystawionej fakturze musi być zamieszczona adnotacja, że do odprowadzenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca usługi.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wartość naprawy gwarancyjnej przeprowadzona przez spółkę w upadłości będzie dla niej kosztem uzyskania przychodów?

Fragment:

BKIP wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących napraw gwarancyjnych. Z uwagi na braki formalne wniosku w dniu 12 listopada 2008 r. Spółkę wezwano o ich uzupełnienie. Braki te uzupełniono 20 listopada 2008 r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Postanowieniem z dnia 24 maja 2005 r. Sad Rejonowy ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu Spółki; postanowieniem z dnia 15 grudnia 2006r. zmienił postanowienie z dnia 24 maja 2005r. w ten sposób, że ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku upadłego. W 2004 roku (przed ogłoszeniem upadłości) firma dokonała montażu estakady, która okazała się na tyle wadliwa, że w 2008 roku (po ogłoszeniu upadłości) wymagała naprawy gwarancyjnej. Naprawy gwarancyjnej Syndyk Masy Upadłości Spółki nie mógł wykonać, gdyż nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie miał możliwości wykonania naprawy. Wobec powyższego usługę wykonała firma zewnętrzna, natomiast firma domagająca się naprawy gwarancyjnej kosztami obciążyć ma zamiar upadłego, tj. Spółkę. Dnia 24 czerwca 2008r. na ww. roboty wystawiono fakturę gdzie nabywcą jest Spółka. Zgodnie z art. 91 Prawa Upadłościowego i Naprawczego zobowiązania gwarancyjne upadłego wynikające z umowy z przed ogłoszenia upadłości staja się wymagalne z dniem ogłoszenia upadłości co skutkuje obowiązkiem zgłoszenia wierzytelności objętych ww. fakturą do masy upadłości zgodnie z procedurami prawa upadłościowego.

2011
1
sie

Istota:

Opodatkowanie oraz prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wykonywanych przez dealerów napraw gwarancyjnych

Fragment:

Produkty Spółki sprzedawane w salonie sprzedaży i w salonach dealerów objęte są gwarancją Spółki obejmującą m.in. bezpłatne dokonywanie napraw gwarancyjnych. Naprawy gwarancyjne wykonywane są bezpośrednio prze Spółkę lub przez dealerów. Naprawa gwarancyjna może zostać dokonana przez każdego dealera. Nie ma wymogu, aby naprawy gwarancyjnej dokonywał tylko ten dealer, który sprzedał dany produkt. Zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Wnioskodawcą, a dealerami (umowy dealerskie), Spółka dostarcza dealerom nieodpłatnie części zamienne niezbędne do dokonania napraw gwarancyjnych oraz zwraca im koszty robocizny. Główną formą zapłaty jest kompensata z aktualnymi lub kolejnymi zobowiązaniami dealerów wobec Spółki. Rozliczenia pomiędzy Spółką, a dealerami dokonywane są na podstawie faktury VAT. Wnioskodawca zaznaczył, iż nie pełni roli gwaranta wobec dealerów, a dealerzy nie występują w charakterze gwaranta wobec ostatecznych nabywców. Gwarancji udziela ostatecznym nabywcom tylko Wnioskodawca. Naprawy gwarancyjne dokonywane są przez dealerów na zlecenie Wnioskodawcy, w jego imieniu i na podstawie dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez Wnioskodawcę dla ostatecznego nabywcy. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż dealerzy wykonujący naprawy gwarancyjne faktycznie świadczą usługi na rzecz Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż istnieje wzajemna relacja zobowiązaniowa pomiędzy obydwoma podmiotami.

2011
1
sie

Istota:

Wnioskodawca nie świadczy usług na rzecz Dostawcy, bowiem świadczy on usługi gwarancyjne we własnym imieniu.

Fragment:

W opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z opisu stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, iż zawarta umowa dystrybucyjna z Dostawcą przewiduje, że Spółka jako gwarant, dokonuje bezpłatnych napraw gwarancyjnych sprzedawanych towarów. Dostawca jako gwarant dla Spółki, zwraca poniesione przez Spółkę koszty napraw gwarancyjnych w formie rekompensaty, dokumentując to notami uznaniowymi. Koszty ewentualnych roszczeń gwarancyjnych uwzględnione są w cenie towarów, których dostawa podlega opodatkowaniu. W związku z tym Spółka nie świadczy usług na rzecz Dostawcy, bowiem świadczy ona usługi gwarancyjne we własnym imieniu (w wyniku podpisanej umowy sprzedaży towarów – Dostawca jest jedynie gwarantem dla Spółki, a Spółka z kolei jest gwarantem dla Klientów), a następnie jedynie odzyskuje, w formie rekompensaty, koszty poniesione na naprawę towarów. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał również, że powołane przez Wnioskodawcę wyrok i postanowienia stanowią rozstrzygnięcia dokonane w indywidualnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się zawężają, co oznacza, że nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. Stanowisko Ministra Finansów: Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje: Zgodnie z art. 14e § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

2011
1
lip

Istota:

Zwrot kosztów naprawy gwarancyjnej, w tym zużytych części jako czynność nie podlegająca opodatkowaniu

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2008 r. (data wpływu 7 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwrotów kosztów napraw gwarancyjnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 7 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zwrotów kosztów napraw gwarancyjnych. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej: Spółka) prowadzi sprzedaż na terenie kraju urządzeń nabywanych od kontrahenta z Niemiec (dalej: GBB). Obecnie Zainteresowany zamierza prowadzić również obsługę gwarancyjną tych urządzeń. W tym celu zamierza zawrzeć umowę dystrybucyjną, która będzie przewidywała, że Spółka jako gwarant będzie dokonywała bezpłatnych napraw gwarancyjnych sprzedawanych towarów. GBB, jako gwarant dla Spółki będzie zwracał poniesione przez nią koszty napraw gwarancyjnych w formie rekompensaty, na podstawie wystawionych not obciążeniowych. W skład kosztów napraw gwarancyjnych mogą wejść również części zamienne, które Spółka wcześniej nabyła od GBB jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – ich wartość też obejmuje rekompensata. Koszty ewentualnych roszczeń gwarancyjnych uwzględnione są w cenie urządzeń, których dostawa podlega opodatkowaniu.

2011
1
maj

Istota:

Czy w sytuacji wysyłki towaru do naprawy za granicę dochodzi ze strony podatnika do dostawy wewnątrzwspólnotowej?

Fragment:

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT co do powyższych stanów — po dokładnej analizie przepisów i doktryny - jest następujące: Przypadek pierwszy: wysyłka towarów do naprawy gwarancyjnej za granicę nie jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT); odbiór towarów z takiej naprawy przezWnioskodawcę nie jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT). Przypadek drugi: wysyłka towarów do naprawy gwarancyjnej za granicę nie jest wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT); odbiór towarów w ramach wymiany gwarancyjnej nie jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów (WNT). Naczelnik tutejszego Urzędu potwierdza stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę w wymienionych przypadkach.Spółka w obu wymienionych przypadkach nabywając za odpłatnością towary od podatników podatku od wartości dodanej, z państw - członków Wspólnoty dokonała nabycia wewnątrzwspómotowego. Czynność ta podlega opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust.l pkt. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami ). Jeżeli dostawcy towarów przewidzieli w ramach udzielonej gwarangi wymianę towarów bądź ich naprawę, wówczas przemieszczenie towarów zarówno z Polski za granicę jak zwrot naprawionego towaru, czy wymiana towaru na nowy nie stanowi żadnej z czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.