Naprawa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to naprawa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
19
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania obciążenia Podwykonawcy kosztami wykonania zastępczego i napraw wykonanego przez podmiot trzeci oraz własnymi zasobami, a także sposobu ich dokumentowania oraz w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług zakupionych w celu dokończenia prac i napraw robót wykonanych nieprawidłowo lub w niepełnym zakresie przez Podwykonawcę.

Fragment:

Spółka otrzymała faktury VAT od podmiotów, które wykonywały usługi lub dostarczały towary niezbędne do dokończenia inwestycji i wykonania napraw. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy obciążenie Podwykonawcy kosztami wykonania zastępczego i napraw będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i czy Spółka powinna wystawić fakturę z tego tytułu w sytuacji, gdy wykonanie zastępcze i naprawy polegały zarówno na wykonaniu prac przez podmiot trzeci jak i przez Spółkę we własnym zakresie? Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od towarów i usług zakupionych w celu dokończenia prac i napraw robót wykonanych nieprawidłowo lub w niepełnym zakresie przez Podwykonawcę? Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy, obciążenie Podwykonawcy kosztami wykonania zastępczego napraw nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów usług, nie powinien on też wystawiać faktury z tego tytułu, bez względu na to czy wykonania zastępczego napraw dokonał we własnym zakresie czy przy wykorzystaniu towarów i usług nabytych od podmiotów trzecich. Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego od towarów i usług zakupionych w celu dokonania dokończenia prac i napraw robót wykonanych nieprawidłowo lub w niepełnym zakresie przez Podwykonawcę.

2016
28
lis

Istota:

Podatek od towarow i uslug w zakresie momentu powstania obowiazku podatkowego w zwiazku z wykonaniem naprawy gwarancyjnej/pogwarancyjnej pojazdu.

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z pozn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu dzialajacy w imieniu Ministra Finansow stwierdza, ze stanowisko Spolki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2015 r. (data wplywu 2 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisow prawa podatkowego dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie momentu powstania obowiazku podatkowego w zwiazku z wykonaniem naprawy gwarancyjnej/pogwarancyjnej pojazdu (pytanie oznaczone nr 1 we wniosku) ? jest nieprawidlowe . UZASADNIENIE W dniu 2 marca 2015 r. zostal zlozony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczacej podatku od towarow i uslug w zakresie momentu powstania obowiazku podatkowego w zwiazku z wykonaniem naprawy gwarancyjnej/pogwarancyjnej pojazdu (pytanie oznaczone nr 1 we wniosku). We wniosku przedstawiono nastepujacy stan faktyczny. Wnioskodawca swiadczy uslugi serwisowe m.in. w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz napraw biezacych pojazdow ciezarowych. Wnioskodawca posiada zawarty kontrakt autoryzacyjny z firma A. Sp. z o.o. (w skrocie A.). Jest to Centrala A. na rynek Polski, bedaca przedstawicielem Producenta pojazdow ciezarowych A. W przypadku zgloszenia sie klienta do naprawy gwarancyjnej u Wnioskodawcy, gdzie gwarantem jest A., wystosowywany jest tzw. wniosek gwarancyjny uwzgledniajacy koszty danej naprawy i w konsekwencji wystawiana jest faktura nie na uzytkownika, lecz na ww. gwaranta. Obecnie zastosowanie ma nastepujaca procedura rozliczenia: I. Sytuacja standardowa, szybki (w danym miesiacu) czas uznania wniosku gwarancyjnego: Faktury za naprawy gwarancyjne wystawiane sa przez Wnioskodawce na podstawie tzw. zadania faktury (status wniosku: po sprawdzeniu zasadnosci rozliczenia gwarancyjnego przez A.).

2016
1
maj

Istota:

1. Czy koszty naprawy pojazdów należących do osób trzecich, będących poszkodowanymi w kolizjach spowodowanych przez użytkowników Pojazdów należących do Spółki komandytowej, pokrywane z własnych środków Spółki komandytowej (a nie z ubezpieczenia OC), będą mogły zostać rozpoznane przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodów (w części przypadającej na Spółkę jako wspólnika Spółki komandytowej)?
2. Czy do wydatków poniesionych na naprawy pojazdów należących do osób trzecich będących poszkodowanymi w kolizjach spowodowanych przez użytkowników Pojazdów należących do Spółki komandytowej, znajduje zastosowanie przepis art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. – dalej: „Ustawa CIT”).

Fragment:

Zgodnie z przeprowadzoną analizą bardziej korzystne ekonomicznie będzie poniesienie przez Spółkę komandytową kosztów drobnych napraw w celu utrzymania wymaganego wskaźnika szkodowości (z perspektywą uzyskania przychodu ze zwrotu składki) niż poniesienie kosztu dopłaty do składki ubezpieczeniowej i kosztu podwyższonych składek w kolejnych okresach. Należy zatem uznać, że w analizowanej sytuacji wydatki na drobne naprawy samochodów osób poszkodowanych przez kierujących Pojazdami Spółki komandytowej będą uzasadnione gospodarczo. Będą to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Oczekiwanym przychodem będzie rozliczenie (częściowy zwrot) opłaconej składki ubezpieczeniowej. Do zachowania źródła przychodu będzie prowadziło obniżenie kosztów działalności poprzez uniknięcie konieczności ponoszenia: dopłaty do składki ubezpieczeniowej, kosztów podwyższonych składek w przyszłych okresach oraz kosztów postępowań sądowych i odszkodowań związanych z dochodzeniem przez poszkodowanych zwrotu kosztów naprawy ponad wartość odszkodowania oferowanego przez TU. Podsumowując, wydatki na naprawę samochodów osób trzecich poszkodowanych w kolizji spowodowanej przez kierujących Pojazdami Spółki komandytowej będą służyć interesom gospodarczym Spółki komandytowej; będą bowiem ukierunkowane na ograniczenie obciążeń finansowych w ramach ubezpieczenia OC i jednocześnie na zwiększenie przychodów z działalności gospodarczej z tytułu zwrotu z TU części składki.

2015
17
lis

Istota:

Możliwość odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej zakupu aparatu słuchowego i baterii do tego aparatu oraz kosztów jego naprawy

Fragment:

Także wydatki poniesione na naprawy aparatu słuchowego mieszczą się literalnie w treści przepisu art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy. Ponieważ Wnioskodawca spełnia ww. wymogi formalne uważa, że jeżeli zajdzie potrzeba naprawy aparatu po upływie okresu gwarancji lub naprawy w innym czasie elementu aparatu nieobjętego gwarancją (np. nasadka na zewnętrzną słuchawkę), to wydatki te Wnioskodawca powinien mieć prawo odliczyć w zeznaniu podatkowym za odpowiedni rok. Bateryjka jest integralną, chociaż wymienną, częścią aparatu słuchowego. Aparat bez bateryjki lub z rozładowaną bateryjką w żaden sposób nie spełnia funkcji, dla której został zakupiony; jest w zasadzie tylko atrapą. Dlatego zdaniem Wnioskodawcy, wymianę bateryjki można i chyba należy traktować jak naprawę indywidualnego sprzętu (w tym przypadku aparatu słuchowego), o której mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy. A zatem wydatki na zakup bateryjek do aparatu powinny podlegać odliczeniu w zeznaniach podatkowych za lata, w których tych zakupów Wnioskodawca dokona. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2015
27
sty

Istota:

Prawo do odliczenia kwoty VAT naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej naprawę pojazdów samochodowych finansowanych w ramach ubezpieczenia AutoCasco

Fragment:

Opisane samochody posiadają ubezpieczenie AutoCasco, w związku z czym w przypadku zaistnienia określonych zdarzeń, np. uszkodzenia samochodu w wyniku działania zdarzeń losowych, ubezpieczyciel pokrywa koszt naprawy pojazdu. Zlecającym naprawę uszkodzonego samochodu jest Spółka, natomiast zgodnie z zawartą z ubezpieczycielem umową, ubezpieczyciel pokrywa koszt netto naprawy pojazdu, przekazując środki bezpośrednio warsztatowi naprawiającemu pojazd. Natomiast sama kwota podatku VAT jest fakturowana przez warsztat dokonujący naprawy na Spółkę. W omawianej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do wskazania, czy Spółka ma prawo do odliczenia kwoty VAT naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej naprawę pojazdów samochodowych, które nie są pojazdami służącymi wyłącznie do działalności gospodarczej Spółki jak i od pojazdów służących wyłącznie do działalności gospodarczej Spółki w ramach ubezpieczenia AutoCasco. Wnioskodawca w związku z działalnością gospodarczą używa samochodów firmowych, które nie są pojazdami służącymi wyłącznie do działalności gospodarczej Spółki jak i pojazdy służące wyłącznie do działalności gospodarczej Spółki. Opisane samochody posiadają ubezpieczenie AutoCasco. W przypadku zaistnienia określonych zdarzeń ubezpieczyciel pokrywa koszt naprawy pojazdu. Zlecającym naprawę uszkodzonego samochodu jest Spółka, natomiast ubezpieczyciel pokrywa koszt netto naprawy pojazdu, przekazując środki bezpośrednio warsztatowi naprawiającemu pojazd.

2014
10
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wszelkich zakupionych towarów i usług, niezbędnych do świadczenia usług (w związku z samochodami należącymi do klienta) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (po 1 kwietnia 2014 r.)

Fragment:

(...) naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Jak Spółka wskazała, że zakupione towary i usługi, o których mowa w opisie stanu faktycznego Spółka wykorzystuje do świadczenia usług napraw powypadkowych (głównie naprawy blacharsko-lakiernicze), a zatem wykorzystuje je do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki, na podstawie art. 86 ustawy VAT przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentów zakupowych dotyczących zakupionych towarów i usług, na potrzeby świadczonych przez Spółkę usług. Spółka wskazuje, że towary i usługi zakupione na potrzeby usług napraw powypadkowych są elementem niezbędnym do wykonania przez Spółkę usługi podlegającej opodatkowaniu VAT. Tym samym bez dokonania zakupów tych towarów i usług Spółka nie mogłaby wykonać usług obsługi szkód komunikacyjnych świadczonych na rzecz swoich klientów. Zakupy towarów i usług na potrzeby świadczonych przez X usług nie mogą w ocenie Wnioskodawcy być kwalifikowane jako wydatki dotyczące pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy VAT, wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem zakupy te nie dotyczą pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

2014
10
gru

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od wszelkich zakupionych towarów i usług, niezbędnych do świadczenia usług (w związku z samochodami należącymi do klienta) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (po 1 kwietnia 2014 r.)

Fragment:

(...) naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Jak Spółka wskazała, że zakupione towary i usługi, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego Spółka wykorzystuje do świadczenia usług napraw powypadkowych (głównie naprawy blacharsko-lakiernicze), a zatem wykorzystuje je do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Mając powyższe na uwadze, w ocenie Spółki, na podstawie art. 86 ustawy VAT przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokumentów zakupowych dotyczących zakupionych towarów i usług, na potrzeby świadczonych przez Spółkę usług. Spółka wskazuje, że towary i usługi zakupione na potrzeby usług napraw powypadkowych są elementem niezbędnym do wykonania przez Spółkę usługi podlegającej opodatkowaniu VAT. Tym samym bez dokonania zakupów tych towarów i usług Spółka nie mogłaby wykonać usług obsługi szkód komunikacyjnych świadczonych na rzecz swoich klientów. Zakupy towarów i usług na potrzeby świadczonych przez X usług nie mogą w ocenie Wnioskodawcy być kwalifikowane jako wydatki dotyczące pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86a ust. 1 ustawy VAT, wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem zakupy te nie dotyczą pojazdów samochodowych, które byłyby wykorzystywane w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

2014
17
maj

Istota:

1. Czy koszty naprawy pojazdów należących do osób trzecich, będących poszkodowanymi w kolizjach spowodowanych przez użytkowników Pojazdów należących do Spółki komandytowej, pokrywane z własnych środków Spółki komandytowej (a nie z ubezpieczenia OC), będą mogły zostać rozpoznane przez Spółkę jako koszty uzyskania przychodów (w części przypadającej na Spółkę jako wspólnika Spółki komandytowej)?
2. Czy do wydatków poniesionych na naprawy pojazdów należących do osób trzecich będących poszkodowanymi w kolizjach spowodowanych przez użytkowników Pojazdów należących do Spółki komandytowej, znajduje zastosowanie przepis art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. – dalej: „Ustawa CIT”).

Fragment:

Zgodnie z przeprowadzoną analizą bardziej korzystne ekonomicznie będzie poniesienie przez Spółkę komandytową kosztów drobnych napraw w celu utrzymania wymaganego wskaźnika szkodowości (z perspektywą uzyskania przychodu ze zwrotu składki) niż poniesienie kosztu dopłaty do składki ubezpieczeniowej i kosztu podwyższonych składek w kolejnych okresach. Należy zatem uznać, że w analizowanej sytuacji wydatki na drobne naprawy samochodów osób poszkodowanych przez kierujących Pojazdami Spółki komandytowej będą uzasadnione gospodarczo. Będą to wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów oraz zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów. Oczekiwanym przychodem będzie rozliczenie (częściowy zwrot) opłaconej składki ubezpieczeniowej. Do zachowania źródła przychodu będzie prowadziło obniżenie kosztów działalności poprzez uniknięcie konieczności ponoszenia: dopłaty do składki ubezpieczeniowej, kosztów podwyższonych składek w przyszłych okresach oraz kosztów postępowań sądowych i odszkodowań związanych z dochodzeniem przez poszkodowanych zwrotu kosztów naprawy ponad wartość odszkodowania oferowanego przez TU. Podsumowując, wydatki na naprawę samochodów osób trzecich poszkodowanych w kolizji spowodowanej przez kierujących Pojazdami Spółki komandytowej będą służyć interesom gospodarczym Spółki komandytowej; będą bowiem ukierunkowane na ograniczenie obciążeń finansowych w ramach ubezpieczenia OC i jednocześnie na zwiększenie przychodów z działalności gospodarczej z tytułu zwrotu z TU części składki.

2014
13
maj

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej naprawę powypadkową samochodu

Fragment:

Firma dokonała bezgotówkowej naprawy powypadkowej ww. pojazdu w warsztacie samochodowym. Zakład ubezpieczeń dokonał wypłaty odszkodowania z polisy AC w wartości brutto wynikającej z faktury za wykonaną naprawę bezpośrednio na rachunek bankowy warsztatu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przysługuje Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturze VAT za naprawę samochodu pomimo otrzymania odszkodowania w wartości brutto... Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego w fakturze za naprawę powypadkową samochodu, ponieważ jest czynnym podatnikiem VAT, a samochód jest wykorzystywany do czynności związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Jednocześnie w art. 88 ustawy o VAT nie wymieniono wypłaconych odszkodowań (zarówno wypłaconych w wartości netto jak i brutto) jako czynności do których nie stosuje się prawa do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2013
30
lip

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków z tytułu naprawy samochodów uszkodzonych w trakcie świadczenia usług przewozu.

Fragment:

Pracownicy nie są obciążani kosztami naprawy powstałych uszkodzeń. Wnioskodawczyni poza notą obciążeniową posiada kosztorys napraw, w oparciu o który sporządzana jest nota. Uszkodzenie nadto udokumentowane jest zdjęciami, protokołami odbioru w zależności od danej sprawy i firmy gdzie towar jest rozładowywany. Każda firma ma inne procedury przyjęcia ładunku. Uszkodzenia są ustalane w obecności pracownika Wnioskodawczyni w momencie odbioru i rozładunku i potwierdzone protokołem odbioru. Wnioskodawczyni posiada możliwość weryfikowania wysokości kosztów naprawy, w szczególności ustalenia ich wartości rynkowej. Pokrycie kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w trakcie przewożenia samochodów ma pośredni wpływ na uzyskiwane przychody. Po pierwsze, Wnioskodawczyni uzyskuje przychód z tytułu przewiezienia przedmiotowych samochodów, który jest zdecydowanie wyższy niż pokryte koszty naprawy przewożonego ładunku. Po drugie likwidacja szkody w przewożonym ładunku tworzy dobry wizerunek firmy, co ma niebagatelne znaczenie przy dalszej współpracy a możliwości pozyskiwania nowych zleceń. Dzięki rzetelności firmy, spedytorzy przekazują Wnioskodawczyni zlecenia przewozu, a dzięki temu jej firma może wykonywać usługi przewozu na rynku, tak krajowym jak i zagranicznym.