ILPP4/4512-1-33/16-5/PR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla napoju owocowego zawierającego w swoim składzie aloes.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 2 lutego 2016 r. (data wpływu 4 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismami z dnia 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.) oraz z dnia 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu 20 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla napoju owocowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla napoju owocowego. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 6 kwietnia 2016 (data wpływu 11 kwietnia 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy oraz pełnomocnictwo, z którego wynika prawo osoby podpisanej pod wnioskiem do występowania w imieniu Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od wielu lat jest importerem oraz dystrybutorem produktów spożywczych klasy premium. Zaimportował on artykuły spożywcze – napoje, co do których ma wątpliwości odnośnie zastosowania stawki podatku VAT. Wniosek dotyczy następującego artykułu w 4 pojemnościach (0,33l, 0,5l, 1,0l, 1,5l): napój owocowy, bezalkoholowy, niegazowany, z sokiem winogronowym, z aloesem i sokiem z aloesu. Napój jest pasteryzowany, wyprodukowany z zagęszczonych soków owocowych (zawartość soków minimum 20%).

Składniki: woda mineralna, cukier, sok jabłkowy z koncentratem jabłkowym (12%), sok winogronowy z koncentratem z soku winogronowego (8%), aloes (5%), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, zagęstniki: mleczan wapnia, guma gellan, guma ksantanowa, aromat, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy. Zawartość cukru w ekstrakcie na poziomie 9,85 Bx, kwasowość og. (jako kw. cytr. CAA) 2,50/-0,3 g/l. Wnioskodawca zakwalifikował napój pod symbolem PKWiU 11.07.19.0, jako „pozostałe napoje bezalkoholowe”.

W odpowiedzi na wezwanie tut. Organu, w którym poinformowano Wnioskodawcę, że aloes nie zalicza się ani do owoców, ani do warzyw, wskazał on, że udział masowy w składzie surowcowym soków owocowych w produkcie po odtworzeniu z zagęszczonych soków, wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy skład napoju, który Wnioskodawca zaimportował, a który zakwalifikował pod symbolem PKWiU 11.07.19.0 do grupy „pozostałe napoje bezalkoholowe”, pozwala na sprzedawanie go przy zastosowaniu obniżonej 5% stawki podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ napój jest bezalkoholowy, niegazowany oraz zawiera minimum 20% soków pozyskiwanych z owoców, zasadnym jest zakwalifikowanie go do grupy „pozostałe napoje bezalkoholowe”. Umieszczenie napoju w grupie z symbolem PKWiU 11.07.19.0, w konsekwencji uprawniać będzie Wnioskodawcę do zastosowania przy jego sprzedaży 5% stawki podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją statystyczną dotyczącą towarów i usług, która ma zastosowanie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.). Prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do tych towarów i usług, dla których przepisy w zakresie VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest importerem oraz dystrybutorem produktów spożywczych klasy premium. Zaimportował on artykuł spożywczy – napój o składzie: woda mineralna, cukier, sok jabłkowy z koncentratem jabłkowym (12%), sok winogronowy z koncentratem z soku winogronowego (8%), aloes (5%), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, zagęstniki: mleczan wapnia, guma gellan, guma ksantanowa, aromat, przeciwutleniacz: kwas askorbinowy. Zawartość cukru w ekstrakcie na poziomie 9,85 Bx, kwasowość og. (jako kw. cytr. CAA) 2,50/-0,3 g/l. Wnioskodawca sklasyfikował napój, jako „pozostałe napoje bezalkoholowe” PKWiU 11.07.19.0. Opisany produkt jest napojem niegazowanym i bezalkoholowym.

Z uwagi na to, że sprzedawany przez Wnioskodawcę napój zawiera aloes, w wezwaniu z dnia 1 kwietnia 2016 r. poinformowano, że aloes jest rośliną, która nie jest zaliczana do owoców, ani warzyw.

Według definicji zawartej w Słowniku wyrazów obcych PWN, aloes to bylina z rodziny asfodelowatych o grubych, mięsistych liściach zakończonych kolcami, pochodząca z Afryki, mająca zastosowanie w medycynie i kosmetyce, uprawiana także jako roślina doniczkowa (Słownik wyrazów obcych pod redakcją Mirosława Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, str. 45).

Aloes nie został wymieniony w działach 7 i 8 dotyczących m.in. klasyfikacji owoców i warzyw Wspólnej Taryfy Celnej (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. UE L 256 z dnia 7 września 1987 r., str. 1, z późn. zm.).

Główny Urząd Statystyczny w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w Sekcji A: Produkty rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa oraz usługi wspomagające” (PKWiU 01), która zawiera m.in. rośliny uprawne i produkty pochodzenia roślinnego nie zawarł aloesu w grupowaniu wskazującym warzywa i owoce.

Ponadto rozporządzenie komisji (WE) nr 161/2007 z dnia 15 lutego 2007 r., dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w nomenklaturze scalonej (Dz. Urz. UE L 51 z dnia 20 lutego 2007 r., str. 5), w załączniku wskazuje, ze „aloes nie jest owocem objętym działem 8, lecz rośliną objętą działem 6”, który obejmuje „drzewa żywe i pozostałe rośliny, bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne”. Tym samym nie można aloesu zaliczyć do warzyw czy owoców, o których mowa w załączniku nr 2 pod poz. 124. Należy także przyjąć, że sok z aloesu nie stanowi soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego.

W odpowiedzi na wezwanie tut. Organu, Wnioskodawca wskazał, że udział masowy w składzie surowcowym soków owocowych w produkcie po odtworzeniu z zagęszczonych soków wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości zastosowania przy sprzedaży tego napoju stawki podatku w wysokości 5%.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno jednak w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, prawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy – dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%” (w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. – 8%) pod poz. 52 wymieniono sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 11.07.19.0 – „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:

  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju”.

Zgodnie z pkt 1 objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Powyższe oznacza, że stawkę obniżoną w wysokości 8% można zastosować dla świadczonych usług lub zbywanych towarów, jeżeli te usługi lub towary zostały wymienione w załączniku nr 3 do ustawy i jednocześnie, na podstawie odrębnych przepisów, nie korzystają ze zwolnienia od podatku lub nie spełniają przesłanek do objęcia ich niższą stawką VAT niż 8%.

Stosownie do treści art. 41 ust. 2a ustawy – dla towarów, wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy, stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku tym, stanowiącym „Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%”, w poz. 31 wymieniono mieszczące się pod symbolem PKWiU ex 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje:

  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju”.

Na podstawie pkt 1 objaśnień do ww. załącznika, termin „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego ugrupowania.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy – przez „PKWiU ex” rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Zatem umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania obniżonej stawki podatku VAT tylko do towarów należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru”.

W związku z powyższym, wynikająca z konkretnego załącznika stawka VAT dotyczy wyłącznie danego towaru z danego grupowania.

Z przywołanych przepisów wynika, że z obniżonej stawki VAT w wysokości 5% mogą korzystać m.in. sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 11.07.19.0 napoje bezalkoholowe, pod warunkiem, że są to napoje niegazowane i że udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo -warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego tego napoju.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przywołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że ponieważ napój owocowy z sokiem jabłkowym z koncentratem jabłkowym, sokiem winogronowym z koncentratem z soku winogronowego oraz aloesem, to sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 11.07.19.0 napój bezalkoholowy, niegazowany, w którego składzie surowcowym udział soku owocowego (jabłkowego i winogronowego) wynosi nie mniej niż 20%, spełnione są warunki, o których mowa w art. 41 ust. 2a ustawy w zw. z poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy, a zatem przy sprzedaży ww. napoju Wnioskodawca może stosować stawkę VAT w wysokości 5%.

Podsumowując, skład napoju zakwalifikowanego przez Wnioskodawcę do PKWiU 11.07.19.0 – „pozostałe napoje bezalkoholowe”, pozwala na zastosowanie przy jego sprzedaży obniżonej 5% stawki podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 – ustawy – składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

W świetle powyższego tut. Organ zaznacza, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy zaistniały stan faktyczny pokrywa się z opisem tego stanu podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisanego stanu faktycznego, udzielona interpretacja straci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.