IBPP3/443-1071/14/IK | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania transakcji za dostawę towarów, określenia momentu sprzedaży, powstania obowiązku podatkowego oraz zakresie określenia czy opisywane we wniosku świadczenie stanowi jedną transakcję sprzedaży napoju (napojów) i jest dokumentowane paragonem fiskalnym.
IBPP3/443-1071/14/IKinterpretacja indywidualna
 1. automat
 2. dostawa towarów
 3. kasa rejestrująca
 4. napoje
 5. obowiązek podatkowy
 6. żetony
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Obowiązek podatkowy -> Zasady ogólne -> Moment powstania obowiązku podatkowego
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest:

 • prawidłowe – w zakresie uznania transakcji za dostawę towarów i określenia czy opisywane we wniosku świadczenie stanowi jedną transakcję sprzedaży napoju (napojów),
 • nieprawidłowe – w zakresie określenia momentu sprzedaży oraz momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • nieprawidłowe – w zakresie dokumentowania transakcji paragonem fiskalnym.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania transakcji za dostawę towarów, określenia momentu sprzedaży, powstania obowiązku podatkowego oraz zakresie określenia czy opisywane we wniosku świadczenie stanowi jedną transakcję sprzedaży napoju (napojów) i jest dokumentowane paragonem fiskalnym.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 16 stycznia 2015 r. znak: IBPP2/443-1071/14/IK.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zamierza w prowadzonych przez siebie punktach handlowych, oraz w miejscach udostępnianych mu na podstawie umów najmu bądź dzierżawy ustawiać automaty do serwowania różnych rodzajów napojów zimnych i gorących. Automaty będą aktywowane, samodzielnie przez klientów, poprzez wrzucenie do nich specjalnego żetonu, stanowiącego swego rodzaju znak legitymacyjny. Różne rodzaje żetonów będą umożliwiały wybranie odpowiadających im rodzajów napojów.

Prawo do uruchomiania automatu i uzyskania określonego napoju (towaru), inkorporowane w postaci odpowiedniego żetonu, stanowiącego znak legitymacyjny uprawniający do otrzymania określonego napoju (towaru), będzie można nabyć u sprzedawcy przy kasie. Dokonując sprzedaży sprzedawca zarejestruje transakcję przy pomocy kasy fiskalnej i wyda klientowi znak legitymacyjny - żeton (żetony) oraz paragon fiskalny. Klient będzie miał możliwość nabycia więcej niż jednego prawa do uruchomienia automatu i uzyskania więcej niż jednego napoju - otrzyma wówczas więcej niż jeden żeton. Klient nie będzie miał obowiązku zrealizować swojego uprawnienia (uprawnień) w określonym terminie. Zakupione prawo (prawa) do uruchomienia automatu i uzyskania napoju (napojów) klient będzie mógł zrealizować w późniejszym, dowolnie przez siebie wybranym terminie. Po otrzymaniu napoju klient będzie mógł zdecydować o jego konsumpcji na miejscu, bądź zabrać go „na wynos”. Znaki legitymacyjne - żetony nie będą imienne i nie będzie można stwierdzić, czy osoba korzystająca z automatu nabyła żeton od sprzedawcy, czy też otrzymała go od osoby trzeciej, która to dokonała jego nabycia. Nie będzie można stwierdzić, kiedy został wydany znak legitymacyjny - żeton, użyty w konkretnej dacie do uruchomienia automatu. Wnioskodawca dołoży wszelkich starań, aby automaty do serwowania napojów mogły być uruchamiane wyłącznie przy pomocy znaków legitymacyjnych - żetonów, dystrybuowanych przez Wnioskodawcę.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że:

1.w przedmiocie pytania: czy żeton odpowiada cenie konkretnego napoju, czy ma inną cenę niż napój. Jeżeli żeton ma cenę inną niż napój należy wskazać dlaczego. Np. kawa wg cennika kosztuje 8 zł i dostawa żetonu na tę kawę też 8 zł - zatem klient kupując żeton za 8 zł ma prawo do wydania przez automat kawy o wartości 8 zł czy też nie...

Żeton umożliwiający uruchomienie automatu i uprawniający do otrzymania określonego napoju (towaru) odpowiada cenie konkretnego napoju bądź ich grupy. Chcąc uzyskać możliwość uruchomienia automatu i otrzymania np. kawy z mleczkiem, która kosztuje 8 zł, klient będzie musiał nabyć żeton za 8 zł. Takim samym żetonem klient będzie mógł uruchomić automat i zadysponować przygotowanie różnych napojów, które wg cennika kosztować będą 8 zł i będą obciążone taką samą stawką podatku VAT (np. kawy z mleczkiem, herbaty z mleczkiem, itd.)

2.w przedmiocie pytania: czy pojęcie, użyte przez Wnioskodawcę, że klient kupuje prawo do uruchomienia automatu oznacza, że to świadczenie ma odrębną cenę...

Nie. Celem i przedmiotem każdorazowej transakcji będzie sprzedaż klientowi napoju z określonej grupy cenowej. Klient płacąc w kasie cenę napoju otrzymuje znak legitymacyjny - żeton, upoważniający go do odebrania napoju z automatu.

3.w przedmiocie pytania: czy automaty będą ewidencjonowały dzień wydania napojów, w jaki sposób Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję wydanych napojów...

Wnioskodawca nie przewiduje, aby automaty rejestrowały dzień wydania napoju w konsekwencji wrzucenia do maszyny konkretnego żetonu. Wnioskodawca planuje, że ewidencja wydanych napojów będzie tożsama z ewidencją wydanych klientom żetonów. Skoro jeden żeton pozwala na uruchomienie automatu i uzyskanie jednego napoju, a zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż napoju następuje w chwili wydania klientowi żetonu uprawniającego do uruchomienia maszyny, nie jest konieczne prowadzenie dwu odrębnych ewidencji.

4.w przedmiocie pytania: czy Wnioskodawca sprzedaje żetony do automatów będących wyłącznie jego własnością, czy też sprzedaje również żetony do automatów będących własnością innych podatników...

Wnioskodawca nie planuje sprzedaży żetonów. Wnioskodawca planuje dokonywać sprzedaży napojów. Celem zawieranej przez strony umowy sprzedaży, jest uzyskanie przez klienta, w zamian za określoną ilość środków pieniężnych, prawa do rozporządzenia określonym napojem jak właściciel. W żadnym razie nie można uznać, że celem tej umowy jest nabycie znaku legitymacyjnego - żetonu, samego w sobie. Żetony jako takie są praktycznie bezwartościowe - inkorporują w sobie jedynie prawo do uzyskania napoju, i to jedynie z automatów udostępnianych przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie planuje używać w swojej działalności żetonów, które umożliwiałyby uruchomienie jakichkolwiek automatów będących własnością innych podatników.

5.w przedmiocie pytania: czy Wnioskodawca posiada automaty, w których można pobrać napój z wykorzystaniem żetonów niebędących własnością Wnioskodawcy...

W swoim własnym interesie Wnioskodawca dołoży wszelkich starań, aby automaty do serwowania napojów mogły być uruchamiane wyłącznie przy pomocy znaków legitymacyjnych - żetonów, dystrybuowanych wyłącznie przez Wnioskodawcę. Wnioskodawca nie przewiduje, aby automaty mogły być uruchamiane za pomocą monet stanowiących środek płatniczy w Polsce. Wnioskodawca nie może jednak wykluczyć sytuacji, że monety pochodzące z innych państw pozwolą na uruchomienie automatu. Wnioskodawca nie będzie z całą pewnością o takich ewentualnych możliwościach informował, a wszelkie ujawnione próby takiego działania będzie traktował jako próby wyłudzenia towaru.

6.w przedmiocie pytania: czy jest możliwość nabycia napoju bez użycia automatu... Jeżeli tak to proszę wskazać czy kosztuje tyle samo co z użyciem automatu...

Wnioskodawca nie planuje sprzedaży takich samych napojów (np. kawy z mleczkiem, herbaty z mleczkiem) w innej formie niż z użyciem automatu.

7.w przedmiocie pytania: w jaki sposób Wnioskodawca zamierza dołożyć staranności, aby automaty mogły być uruchamiane wyłącznie przy pomocy znaków legitymacyjnych dystrybuowanych przez Wnioskodawcę, proszę opisać w czym będzie przejawiać się ta staranność...

Ochronę swojego własnego interesu w tym zakresie Wnioskodawca zamierza zrealizować w ten sposób, że w umowie z firmą wytwarzającą automaty do wydawania napojów winien się znaleźć zapis, iż sprzedawca maszyny zapewni, aby maszyny mogły być uruchamiane tylko przy pomocy określonych żetonów. Jeżeli się to uda, Wnioskodawca planuje wprowadzić odpowiedzialność wytwórcy maszyny za każde uruchomienie maszyny przy użyciu nieautoryzowanego żetonu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy do świadczeń opisanych we wniosku Wnioskodawca powinien stosować stawkę VAT właściwą dla dostawy towarów, a zatem stawkę właściwą dla danego towaru (napoju) będącego przedmiotem dostawy, czy też do świadczeń opisanych we wniosku powinien stosować stawkę VAT właściwą dla świadczenia usługi (a zatem podstawową lub stawkę obniżoną 8% VAT w przypadku uznania, iż świadczona usługa na podstawie przepisów VAT jest objęta opodatkowaniem według tej stawki).
 2. Kiedy dochodzi do sprzedaży towaru w postaci napoju... Czy jest to moment w którym klient płacąc za określony napój otrzymuje znak legitymacyjny - żeton, umożliwiający uruchomienie automatu i uprawniający do otrzymania określonego napoju (towaru), czy też jest to moment, w którym klient faktycznie wykorzysta otrzymany żeton celem otrzymania wybranego przez siebie napoju...
 3. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy związany z dokonaną transakcją... Czy będzie to moment w którym klient płacąc za określony napój otrzymuje znak legitymacyjny - żeton, umożliwiający uruchomienie automatu i uprawniający do otrzymania określonego napoju (towaru), czy też jest to moment, w którym klient faktycznie wykorzysta otrzymany żeton celem otrzymania wybranego przez siebie napoju...
 4. Czy świadczenie opisane we wniosku stanowi jedną transakcję, która powinna być traktowana jako sprzedaż napoju (napojów), czy też świadczenie to składa się z dwu odrębnych, lecz pozostających ze sobą w ścisłym związku transakcji: pierwszej polegającej na sprzedaży żetonu, który powinien być traktowany jako odrębny towar, i jego sprzedaż powinna być potwierdzona paragonem, i drugiej polegającej na sprzedaży określonego napoju, dokonywanej w chwili wydawania tego napoju z automatu, która to transakcja także powinna zostać udokumentowana odrębnym paragonem...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Ad.l. Wnioskodawca uważa, że dla opisanego we wniosku świadczenia właściwa jest stawka VAT właściwa dla dostawy towarów. Przedmiotem transakcji jest bowiem towar (a konkretnie napój), wydawany z automatu. Element "usługowy" polegający na wydaniu znaku legitymacyjnego nie ma samodzielnego znaczenia, nie jest celem samym w sobie, służy jedynie umożliwieniu realizacji celu właściwego, którym jest sprzedaż napoju.

Ad.2. Zdaniem Wnioskodawcy do sprzedaży towaru w postaci napoju dochodzi w chwili wydania klientowi znaku legitymacyjnego - żetonu. Zgodnie z ustawą przez sprzedaż rozumie się m.in. odpłatną dostawę towarów. Przez dostawę towarów, rozumie się zaś przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zdaniem Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, iż towarem podlegającym sprzedaży są napoje. Prawo do rozporządzenia napojem klient uzyskuje z chwilą otrzymania znaku legitymacyjnego - żetonu, umożliwiającego uruchomienie automatu i uzyskania napoju. Czyli prawo do rozporządzenia napojem jak właściciel klient uzyskuje wchodząc w posiadanie znaku legitymacyjnego, inkorporującego w sobie prawo do uruchomienia automatu i uzyskania napoju. Właścicielem napoju (jako rzeczy oznaczonej jedynie co do gatunku) klient staje się z chwilą jego odebrania z automatu, jednak prawo do rozporządzania nim jak właściciel uzyskuje wcześniej - wchodząc w posiadanie znaku legitymacyjnego.

Ad.3. Zdaniem Wnioskodawcy obowiązek podatkowy związany z dokonaną transakcją powstanie w chwili w której klient płacąc za określony napój otrzymuje znak legitymacyjny - żeton, umożliwiający uruchomienie automatu i uprawniający do otrzymania określonego napoju (towaru). Zgodnie z art. 19a ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów, a przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Argumentacja Wnioskodawcy jest w tym zakresie identyczna jak w uzasadnieniu stanowiska w ad. 2.

Ad.4. Zdaniem Wnioskodawcy opisywane we wniosku świadczenie stanowi jedną transakcję sprzedaży napoju (napojów). Celem zawieranej przez strony umowy sprzedaży, jest uzyskanie przez klienta, w zamian za określoną ilość środków pieniężnych, prawa do rozporządzenia określonym napojem jak właściciel, to jest spożycia go na miejscu, albo poza miejscem, ofiarowania go osobie trzeciej bądź użycia go w inny sposób, albo wręcz pozbycia się go. W żadnym razie nie można uznać, że celem tej umowy jest nabycie znaku legitymacyjnego - żetonu, samego w sobie. Żetony jako takie są praktycznie bezwartościowe - inkorporują w sobie jedynie prawo do uzyskania napoju, i to jedynie z automatów udostępnianych przez Wnioskodawcę. Zdaniem Wnioskodawcy transakcja powinna być dokumentowana jednym paragonem fiskalnym, w którym przedmiotem sprzedaży powinien być jedynie napój. Stanowisko to uzasadniają także względy praktyczne. Żetony wrzucane przez klientów do automatów wracać będą z powrotem do Wnioskodawcy. Gdyby uznać, że stanowią one towar podlegający sprzedaży, Wnioskodawca musiałby je traktować jako rodzaj darowizny. Trudno byłoby także dokumentować paragonem fiskalnym samo wydanie napoju z automatu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w zakresie uznania transakcji za dostawę towarów i określenia czy opisywane we wniosku świadczenie stanowi jedną transakcję sprzedaży napoju (napojów),
 • nieprawidłowe – w zakresie określenia momentu sprzedaży oraz momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • nieprawidłowe – w zakresie dokumentowania transakcji paragonem fiskalnym.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawa o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...) – art. 7 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy – przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza w prowadzonych przez siebie punktach handlowych, oraz w miejscach udostępnianych mu na podstawie umów najmu bądź dzierżawy ustawiać automaty do serwowania różnych rodzajów napojów zimnych i gorących. Automaty będą aktywowane, samodzielnie przez klientów, poprzez wrzucenie do nich specjalnego żetonu, stanowiącego swego rodzaju znak legitymacyjny. Różne rodzaje żetonów będą umożliwiały wybranie odpowiadających im rodzajów napojów.

Prawo do uruchomiania automatu i uzyskania określonego napoju (towaru), inkorporowane w postaci odpowiedniego żetonu, stanowiącego znak legitymacyjny uprawniający do otrzymania określonego napoju (towaru), będzie można nabyć u sprzedawcy przy kasie. Dokonując sprzedaży sprzedawca zarejestruje transakcję przy pomocy kasy fiskalnej i wyda klientowi znak legitymacyjny - żeton (żetony) oraz paragon fiskalny. Klient będzie miał możliwość nabycia więcej niż jednego prawa do uruchomienia automatu i uzyskania więcej niż jednego napoju - otrzyma wówczas więcej niż jeden żeton. Klient nie będzie miał obowiązku zrealizować swojego uprawnienia (uprawnień) w określonym terminie. Zakupione prawo (prawa) do uruchomienia automatu i uzyskania napoju (napojów) klient będzie mógł zrealizować w późniejszym, dowolnie przez siebie wybranym terminie. Po otrzymaniu napoju klient będzie mógł zdecydować o jego konsumpcji na miejscu, bądź zabrać go "na wynos". Znaki legitymacyjne - żetony nie będą imienne i nie będzie można stwierdzić, czy osoba korzystająca z automatu nabyła żeton od sprzedawcy, czy też otrzymała go od osoby trzeciej, która to dokonała jego nabycia. Nie będzie można stwierdzić, kiedy został wydany znak legitymacyjny - żeton, użyty w konkretnej dacie do uruchomienia automatu. Wnioskodawca dołoży wszelkich starań, aby automaty do serwowania napojów mogły być uruchamiane wyłącznie przy pomocy znaków legitymacyjnych - żetonów, dystrybuowanych przez Wnioskodawcę.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia m.in. czy do opisanych świadczeń powinien stosować stawkę VAT właściwą dla dostawy towarów a zatem stawkę właściwą dla danego towaru (napoju) będącego przedmiotem dostawy, czy też stawkę właściwą dla świadczenia usług oraz czy świadczenie opisane we wniosku stanowi jedną transakcję, która powinna być traktowana jako sprzedaż napoju (napojów), czy też świadczenie to składa się z dwu odrębnych, lecz pozostających ze sobą w ścisłym związku transakcji: pierwszej polegającej na sprzedaży żetonu, który powinien być traktowany jako odrębny towar i drugiej polegającej na sprzedaży określonego napoju, dokonywanej w chwili wydawania tego napoju z automatu.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że celem zawieranej przez strony umowy sprzedaży, jest uzyskanie przez klienta, w zamian za określoną ilość środków pieniężnych towaru z automatu (napoju). Celem umowy nie jest nabycie znaku legitymacyjnego – żetonu. Nabycie znaku legitymacyjnego (żetonu) upoważnia klienta do wydania towaru (napoju z automatu). Klient bez żetonu nie będzie mógł skorzystać z automatu. W przedmiotowej sprawie nie ma odrębnej płatności za żeton. Klient otrzymując żeton dokonuje zapłaty za towar (napój), czyli dokonuje wpłaty za dostawę towaru w postaci napoju.

Przedmiotem transakcji jest towar (napój), wydawany z automatu, wydanie żetonu nie ma samodzielnego znaczenia, nie jest celem samym w sobie, służy jedynie umożliwieniu realizacji celu właściwego, którym jest wydanie towaru (napoju).

Zatem w sprawie będącej przedmiotem wniosku mamy do czynienia z jednym świadczeniem, czyli dostawą towaru w postaci napoju, a nabycie żetonu jest do tego świadczenia niezbędne, bowiem przy jego pomocy klient uruchamia automat, który za żeton o odpowiedniej wartości wydaje klientowi towar (napój). Klient nabywając żeton nabywa prawo do nabycia towaru, który zostanie mu wydany przez automat po jego uruchomieniu za pomocą żetonu. Wydanie z automatu towaru w postaci napoju w związku z nabyciem żetonu uprawniającego do pobrania towaru należy traktować jako jedno świadczenie tj. dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT podlegającą opodatkowaniu właściwą dla tego napoju stawką podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że dla opisanego we wniosku świadczenia właściwa jest stawka VAT właściwa dla dostawy towarów oraz, że opisywane we wniosku świadczenie stanowi jedną transakcję sprzedaży napoju (napojów) jest prawidłowe.

Natomiast odnosząc się do kwestii określenia momentu sprzedaży i momentu powstania obowiązku podatkowego wskazać należy, że:

Dostawę towarów odróżnia się od sprzedaży, która na gruncie VAT jest pojęciem szerszym niż dostawa i obejmuje dostawę towarów, świadczenie usług, WDT oraz eksport.

Towarami są rzeczy, a także energia. Oznacza to, że dostawa wystąpi zarówno w przypadku przeniesienia prawa do rozporządzania ruchomością, jak i nieruchomością.

Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem należy odróżnić od klasycznego pojęcia sprzedaży rzeczy. W typowym przypadku bowiem dostawa wystąpi w chwili wydania towaru nabywcy (lub wydania dokumentów uprawniających do rozporządzania rzeczą, wydania kluczy). Prawo do rozporządzania towarem przejść może bowiem zarówno przed, jak i po sprzedaniu towaru, a może zaistnieć sytuacja, w której to prawo w ogóle nie zostanie przeniesione. Przykładem jest przewłaszczenie w celu zabezpieczenia. Samo zawarcie umowy w tym przypadku nie przenosi bowiem prawa do rozporządzania a tym samym zarówno przeniesienie towaru, jak i zwrotne jego przekazanie nie spowoduje obowiązku rozliczenia VAT. Dopiero faktyczne przekazanie przewłaszczanej rzeczy rodzić będzie obowiązek rozpoznania dostawy towarów.

Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 19a ust. 1 ustawy – obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. dla dokonywania dostawy towarów za pośrednictwem automatów, obowiązek podatkowy powstawał zgodnie z art. 19 ust. 17 ustawy o VAT tj. z chwilą wyjęcia pieniędzy lub żetonów z automatów, nie później jednak niż w ostatnim dniu miesiąca. Co prawda, przepis ten utracił moc w dniu 1 stycznia 2014 r., jednakże podejście w tej kwestii pozostaje nadal aktualne. Dla dostawy towarów za pośrednictwem automatów obowiązek powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, czyli z chwilą dokonania dostawy towarów tj. wydania towarów z automatu. Ponieważ określenie dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy jest istotne dla ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym dana czynność ma być rozliczona nadal, w przypadku automatów, które nie ewidencjonują dnia sprzedaży, będzie wystarczające jeśli pieniądze lub żetony będą wyjmowane z automatu w ostatnim dniu miesiąca i do tego dnia zostanie przyporządkowana cała sprzedaż z automatu, jaka miała miejsce w trakcie całego miesiąca.

Z okoliczności sprawy wynika, że klient dokonuje płatności i otrzymuje za tę płatność żeton, który umożliwia wydanie napojów z automatu. Żeton ten uprawnia do otrzymania określonego napoju (towaru) i odpowiada cenie konkretnego napoju bądź ich grupy. Chcąc uzyskać możliwość uruchomienia automatu i otrzymania np. kawy z mleczkiem, która kosztuje 8 zł, klient będzie musiał nabyć żeton za 8 zł. Takim samym żetonem klient będzie mógł uruchomić automat i zadysponować przygotowanie różnych napojów, które wg cennika kosztować będą 8 zł i będą obciążone taką samą stawką podatku VAT (np. kawy z mleczkiem, herbaty z mleczkiem, itd.).

W omawianej sytuacji, w ocenie organu, nabycia samego żetonu nie można utożsamiać z przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Nabycie samego żetonu nie spowoduje, że dojdzie do sprzedaży. Nabycie w punkcie handlowym żetonu stanowi czynność niezbędną do nabycia prawa do wydania towaru z automatu, ale samo w sobie nie stanowi jeszcze wydania towaru. Tym samym niezasadnym jest przyjęcie, że z chwilą nabycia żetonu następuje przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel. Przeniesienie prawa do rozporządzania w rozpatrywanej sprawie następuje z chwilą wydania towaru z automatu. W związku z powyższym do sprzedaży i dostawy towarów dojdzie w momencie wydania z automatu towaru w postaci napoju. W tym też momencie tj. wydania towaru przez automat dostawa zostanie dokonana.

Zatem obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów tj. wydania napojów z automatu. Ponieważ jak już wcześniej wyjaśniono określenie dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy, jest istotne dla ustalenia okresu rozliczeniowego, w którym dana czynność ma być rozliczona, w przypadku automatów, które nie ewidencjonują dnia wydania, będzie wystarczające jeśli żetony będą wyjmowane z automatu w ostatnim dniu miesiąca i do tego dnia zostanie przyporządkowane całe wydanie napojów z automatu, jakie miało miejsce w trakcie całego miesiąca.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, że do sprzedaży towaru oraz powstania obowiązku podatkowego dochodzi w chwili wydania klientowi znaku legitymacyjnego – żetonu jest nieprawidłowe.

Odnośnie dokumentowania transakcji paragonem fiskalnym wskazać należy, że

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy.

Natomiast z poz. 39 i 40 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 4 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544) wynika, że czynnościami zwolnionymi z obowiązku ewidencjonowania są:

 • dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar.
 • usługi świadczone przy użyciu urz
 1. w bilonie lub banknotach, lub
 2. innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Z uwagi na fakt, że jak już wcześniej wskazano, do dostawy towaru i powstania obowiązku podatkowego dojdzie w momencie wydania towaru (napoju) z automatu, a automat ten w systemie bezobsługowym przyjmie należność (żeton) i wyda w zamian towar, wydanie napojów z automatu nie będzie dokumentowane paragonem fiskalnym.

Wydanie towaru (napoju) z automatu będzie czynnością zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z poz. 39 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie dokumentowania transakcji paragonem fiskalnym jest nieprawidłowe.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy jest:

 • prawidłowe – w zakresie uznania transakcji za dostawę towarów i określenia czy opisywane we wniosku świadczenie stanowi jedną transakcję sprzedaży napoju (napojów),
 • nieprawidłowe – w zakresie określenia momentu sprzedaży oraz momentu powstania obowiązku podatkowego,
 • nieprawidłowe – w zakresie dokumentowania transakcji paragonem fiskalnym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego modelu sprzedaży lub zmiana stanu prawnego powoduje, że interpretacja traci ważność.

Interpretacja rozstrzyga ściśle w zakresie sformułowanych pytań oraz przedstawionego stanowiska, zatem nie rozstrzyga w zakresie stawki podatku na sprzedawane napoje.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.