1061-IPTPP2.4512.534.2016.1.KK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Stawki podatku VAT dla dostawy napojów przez lokale gastronomiczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2016 r. (data wpływu 29 sierpnia 2016 r.), uzupełnionego pismem z dnia 26 października 2016 (data wpływu 31 października 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie w części dotyczącej stawki podatku VAT dla sprzedaży napojów klasyfikowanych do PKWiU 10.89.15.0. oraz PKWiU 11.07.19.0. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w stawki podatku dla sprzedaży:

 1. gotowych posiłków i dań klasyfikowanych do PKWiU 10.85.1,
 2. napojów klasyfikowanych do PKWiU 10.89.15.0. oraz PKWiU 11.07.19.0.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 października 2016 przez doprecyzowanie opisu zaistniałego stanu faktycznego, pytania, własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego oraz uiszczenie brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Spółka jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT i prowadzi działalność gospodarczą w branży gastronomicznej jako pizzeria, prowadząc punkty sprzedaży w oparciu o umowę franczyzy. Zgodnie z modelem biznesowym franczyzodawcy sprzedaż dokonywana jest w oparciu o dwa główne kanały dystrybucji:

 1. sprzedaż z dostawą do klienta,
 2. sprzedaż posiłków w lokalu z przeznaczeniem do konsumpcji poza lokalem, z możliwością spożycia w lokalu.

W ramach przedmiotowej działalności Spółka prowadzi sprzedaż gotowych do spożycia posiłków głównie pizzy. Poza pizzą w ofercie znajdują się inne produkty żywnościowe takie jak lasagne, quesedilla, sałatki, makarony, naleśniki itp. Oferta może ulegać modyfikacjom i zmianom, o których decyduje franczyzodawca. Z uwagi na to, że wszystkie powyższe towary sprzedawane są jako posiłki nadające się bezpośrednio do spożycia klasyfikowane są do grupowania 10.85.1 PKWiU. Do posiłków sprzedawane jest piwo o zawartości alkoholu ok. 4,5 - 5%. Nie są podawane inne napoje alkoholowe, w szczególności uznawane za wykwintne (wina, koniaki, drinki). Spółka sprzedaje również kawę, herbatę i zimne napoje. Przygotowanie wyżej wymienionych produktów wymaga minimalnej obróbki gastronomicznej polegającej np. na wyrobieniu ciasta do pizzy według gotowej receptury przekazanej przez franczyzodawcę, bądź rozmrożeniu gotowego ciasta; wypieczeniu, podgrzaniu, podsmażeniu, skomponowaniu z półproduktów gotowego dania. Przygotowanie pizzy i pozostałych dań z gotowych półproduktów odbywa się w sposób standaryzowany (głównie z gotowych zamrożonych półproduktów), według szczegółowej instrukcji podanej przez franczyzodawcę bez możliwości inwencji własnej ze strony pracowników zatrudnionych przez Spółkę. W związku z powyższym ich przygotowanie nie wymaga szczególnych umiejętności i wiedzy gastronomicznej. Spółka nie zatrudnia szefa kuchni ani wykwalifikowanych kucharzy czy kelnerów. Nie sporządza własnych receptur.

Sprzedaż z dostawą do klienta odbywa się wg następującej procedury:

 1. Klient zamawia produkt telefonicznie, bądź za pośrednictwem internetu.
 2. Pracownicy realizują otrzymane zamówienie i dostarczają w jednorazowych opakowaniach pod wskazany adres.

Dostawa odbywa się bez żadnych usług dodatkowych charakterystycznych dla usług restauracyjnych.

Sprzedaż w lokalu zorganizowana jest w następujący sposób: wyznaczone są miejsca do oczekiwania na produkt lub do konsumpcji tj. niewielkich rozmiarów stoliki i krzesła, jednakże nie sposób uznać wymienionych przedmiotów za zaplecze restauracyjne. Sprzedaż sprowadza się do dostawy gotowych dań wybranych przez klienta według ogólnodostępnego menu z możliwością niewielkiej modyfikacji oferty poprzez wybór dodatków. Produkty sprzedawane na wynos wydawane są klientowi przy ladzie sprzedażowej, gdzie umieszczona jest kasa fiskalna. Zamawianie potraw, do konsumpcji na miejscu również odbywa się przy ladzie sprzedażowej, a następnie gotowe dania donoszone są przez personel do stolika. Typowa obsługa kelnerska nie występuje. W szczególności brak jest kelnerów, którzy witaliby gości na wejściu do lokalu, podchodzili do stolików, zbierali zamówienia, doradzali klientom w wyborze produktu, itd. Nie stosuje się żadnej formy rezerwacji stolików. Personel jedynie dostarcza do stolików zamówione przez klientów przy ladzie dania, jak również dba o czystość tych stolików między wizytami klientów. Nie sposób byłoby przyjąć również jakoby lokale, w których odbywa się sprzedaż cechował odpowiedni wystrój, typowy dla restauracji, tworzący właściwy nastrój do spotkań przy posiłku.

W chwili obecnej Spółka rozpoznaje skutki podatkowe sprzedaży produktów takich jak:

 1. Gotowe posiłki i dania, z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, mieszczące się w klasyfikacji PKWiU 10.85.1,
 2. Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące – wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane, mieszczące się w klasyfikacji PKWiU 10.89.15.0,
 3. Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje, mieszczące się w klasyfikacji PKWiU 11.07.19.0:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju.

na zasadach przewidzianych dla opodatkowania usług związanych z wyżywieniem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym, dokonywana przez Spółkę sprzedaż gotowych posiłków, dań i napojów wyszczególnionych w załączniku 10 u.p.t.u. w zw. z art. 41 ust. 2a u. p. t. u. w punktach 28, 30 i 31 tegoż załącznika i oznaczonych następującymi symbolami PKWiU: ex 10.85.1; ex 10.89.15.0, ex 11.07.19.0, opodatkowana będzie podatkiem VAT w stawce 5% zarówno jeśli ich spożycie ma miejsce w lokalu jak i poza nim, kiedy sprzedaż jest realizowana z opcją na wynos bezpośrednio klientowi, lub z dowozem?

Pytanie nie dotyczy produktów objętych podstawową stawką p.t.u., takich jak kawa, herbata, napoje alkoholowe oraz zimne napoje poza wymienionymi w pkt 2 i 3 powyżej, w tym :

 • napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 • napojów bezalkoholowych gazowanych,
 • wód mineralnych.

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku): dokonywana przez Spółkę sprzedaż gotowych posiłków, dań i napojów wyszczególnionych w załączniku 10 u.p.t.u w zw. z art. 41 ust. 2a u.p.t.u. wymienionych w punktach 28, 30 i 31 tegoż załącznika i oznaczonych następującymi symbolami PKWiU ex 10.85.1; ex 10.89.15.0, ex 11.07.19.0, zarówno jeśli ich spożycie ma miejsce w lokalu jak i poza nim, kiedy sprzedaż jest realizowana z opcją na wynos bezpośrednio klientowi, lub z dowozem opodatkowana będzie podatkiem VAT w stawce 5%.

Zagadnienie odróżnienia dostawy posiłków i napojów od świadczenia usług gastronomicznych i cateringowych uregulowane jest w Rozporządzeniu wykonawczym Rady UE Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 77. s. 1), było ono również przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepisy Rozporządzenia wykonawczego stanowią w Polsce prawo bezpośrednio obowiązujące, które wiąże zarówno jednostki jak i organy państwowe. Zgodnie z preambułą do Rozporządzenia wykonawczego, wprowadzenie definicji usług restauracyjnych oraz cateringowych ma zapewnić jednolite traktowanie tego typu usług na terytorium Unii Europejskiej. Jednym z celów Rozporządzenia wykonawczego jest więc zagwarantowanie, że na obszarze całej Unii Europejskiej usługi restauracyjne i cateringowe definiowane i traktowane będą jednolicie.

Definicja usług restauracyjnych i cateringowych sformułowana została w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia wykonawczego. Zgodnie z tym przepisem usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie - co zdaniem spółki - nie ma miejsca w opisanym przypadku.

Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy.

Ust. 2 art. 6 Rozporządzenia wykonawczego precyzuje natomiast jakie czynności nie wchodzą w zakres usług restauracyjnych i cateringowych. Zgodnie z tym przepisem „za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu ust. 1 nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających”. Z przywołanego przepisu art. 6 Rozporządzenia wykonawczego wynika literalnie, że usługa restauracyjna lub cateringowa składać się musi co najmniej z dwóch niezbędnych elementów:

 1. dostarczenie gotowej lub niegotowej żywności przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
 2. świadczenie usług wspomagających pozwalających na ich natychmiastowe spożycie.

Decydującym warunkiem za uznaniem danej czynności za usługę restauracyjną lub cateringową jest istnienie „usług wspomagających”, co do których Rozporządzenie wykonawcze wskazuje, że:

 1. w ramach usługi restauracyjnej i cateringowej wystąpić muszą usługi wspomagające -jeśli brak takich usług, czynność stanowi dostawę towarów,
 2. usługi wspomagające muszą mieć charakter przeważający, w ten sposób, że przesądzają one o istnieniu usługi restauracyjnej lub cateringowej, w której dostawa towarów stanowi jedynie jeden z elementów - jeśli usługi wspomagające (choć istnieją) nie mają charakteru przeważającego, czynność stanowi dostawę towarów.

Dla uzasadnienia swojego stanowiska pozostaje wskazanie, iż w przypadku sprzedaży posiłków realizowanej przez Spółkę ich przygotowanie ogranicza się wyłącznie do prostych czynności, tj. rozmrożenia, podgrzania, wypieczenia, podsmażenia, skomponowania z gotowych półproduktów posiłku. Są to bezsprzecznie czynności standardowe, wykonywane przez personel nie wymagający wykształcenia w kierunku gastronomicznym, pozbawione konieczności nadzoru szefa kuchni, wstępnej obróbki używanych składników, dekoracyjnego układania posiłków na talerzach, szczególnej formy podania. Sprzedaż jest ściśle standaryzowana i realizowana według szczegółowej instrukcji franczyzodawcy.

W lokalu nie ma typowej obsługi kelnerskiej, co do zasady brak również możliwości indywidualizacji zamówienia, wykraczającego poza dostępne na miejscu składniki. Na charakter świadczenia jako dostawy nie może w świetle orzecznictwa mieć wpływu możliwość skorzystania z kilku stolików znajdujących się w lokalu, co ma znaczenie drugorzędne, bowiem konsumpcja na miejscu nie może determinować jej charakteru. Nie sposób byłoby przyjąć, jakoby lokale, w którym odbywa się dostawa, miały się cechować odpowiednim wystrojem właściwym dla typowych lokali gastronomicznych, tworzących dla takich właściwą atmosferę. Zatem podsumowując, w opisanym przypadku brak jest fundamentalnych elementów (obsługa kelnerska, odpowiedni wystrój itp.) pozwalających na zaklasyfikowanie czynności wykonywanych przez Spółkę jako usługa gastronomiczna czy cateringowa, bowiem charakter dodatkowych czynności towarzyszących dostawie posiłków nie wykracza poza zwykłe czynności integralnie związane ze sprzedażą tego typu towarów.

W sprawach o podobnych charakterze Minister Finansów wydał interpretacje indywidualne, które określają opodatkowanie 5% stawką VAT sprzedaż gotowych posiłków i dań. Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 września 2014 r. o sygnaturze ILPP1/443-663/14-3/JSKbiorąc pod uwagę charakter opisanych przez Wnioskodawcę we wniosku czynności, tj. sprzedaż posiłków z dostawą do klienta oraz sprzedaż posiłków dokonywaną w lokalu, z przeznaczeniem do konsumpcji co do zasady poza lokalem stwierdzić należy, że o ile rzeczywiście nie towarzyszą im żadne inne usługi, którym można przypisać charakter dominujący, (tj. usługi charakteryzujące działalność restauracyjną które kwalifikują się do PKWiU do grupowania 56), czynności te należy uznać za dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług”.

W podobnym tonie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 7 maja 2012 r. w interpretacji o sygnaturze ITPP1/443-103/12/BJ „Dokonując oceny całości transakcji dokonywanych przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, iż skoro, jak wskazał Wnioskodawca dominującym elementem w opisanym przypadku jest dostawa towarów - gotowych do spożycia posiłków, natomiast elementy świadczenia usług poprzedzające dostawę mają charakter jedynie pobieżny oraz nie występują okoliczności charakteryzujące działalność restauracyjną to przyszła sprzedaż przez podatnika gotowych do spożycia zapiekanek, hot-dogów, hamburgerów, kebabów oraz frytek „na wynos” będzie podlegać opodatkowaniu stawką w wysokości 5%.”

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępie tutejszy Organ zaznacza, iż zakres niniejszej interpretacji odnosi się wyłącznie do stawki podatku VAT dla sprzedaży napojów klasyfikowanych do PKWiU 10.89.15.0. oraz PKWiU 11.07.19.0.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy, przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacja statystyczna towarów i usług dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest dokonywana na podstawie rozporządzenia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.), którą na podstawie § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U., poz. 1676) stosuje się dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, zostały wymienione:

 • w pozycji 47 - „Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące - wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane” - PKWiU ex 10.89.15.0,
 • w pozycji 52 - „Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju”. - PKWiU ex 11.07.19.0

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy przez PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Ponadto, zgodnie z pkt 1 objaśnień do ww. załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Jak wynika z art. 41 ust. 2a ustawy dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.

W załączniku nr 10 do ustawy, stanowiącym wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, zostały wymienione:

 • w pozycji 30 - „Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące- wyłącznie substancje pektynowe, pektyniany i pektyny, śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, w tym modyfikowane” - PKWiU ex 10.89.15.0,
 • w pozycji 31 - „Pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie niegazowane napoje:
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju” - PKWiU ex 11.07.19.0.

W objaśnieniu do tego załącznika zaznaczono, że symbol „ex” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

Należy zauważyć, że w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1719 z późn. zm.) przewidziano, że stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W pozycji 7 tego załącznika wskazano na usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. napojów, przy przygotowaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowaniu napoju,
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

Podkreślenia wymaga, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych m. in. w załączniku do ww. rozporządzenia, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że do dostawy:

 1. soków i ekstraktów roślinnych; substancji pektynowych; środków zagęszczających i żelujących – wyłącznie substancji pektynowych, pektynianów i pektyn, śluzów i zagęszczaczy pochodzących z produktów roślinnych, w tym modyfikowanych klasyfikowanych do PKWiU 10.89.15.0.
 2. pozostałych napojów bezalkoholowych - wyłącznie niegazowane napoje, klasyfikowanych do PKWiU 11.07.19.0.
  1. w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
  2. zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju,

w sytuacji gdy faktycznie, jak wskazał Wnioskodawca, mieszczą się one w ww. grupowaniu PKWiU, zastosowanie znajduje obniżona stawka podatku VAT, w wysokości 5% na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy, w związku z poz. 30 oraz poz. 31 załącznika nr 10 do tej ustawy.

Przy czym, skoro – jak wskazał Wnioskodawca – wymienione w opisie sprawy sprzedawane produkty objęte są symbolem statystycznym PKWiU i mieszczą się w grupowaniu PKWiU 10.89.15.0 oraz PKWiU 11.07.19.0, to zarówno w sytuacji, gdy ich spożycie ma miejsce w lokalu jak i poza nim, kiedy sprzedaż jest realizowana z opcją na wynos bezpośrednio klientowi, lub z dowozem, ich dostawa opodatkowana jest opodatkowana jest podatkiem VAT w wysokości 5 %.

Oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy napojów klasyfikowanych do PKWiU 10.89.15.0. oraz PKWiU 11.07.19.0., objętych zakresem pytania oraz opisem sprawy, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie stawki podatku VAT dla dostawy napojów klasyfikowanych do PKWiU 10.89.15.0. oraz PKWiU 11.07.19.0., objętych zakresem pytania. Natomiast w części dotyczącej stanu faktycznego w zakresie stawki podatku dla sprzedaży gotowych posiłków i dań klasyfikowanych do PKWiU 10.85.1, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Podkreślić należy, że analiza prawidłowości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji wykonywanych czynności do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, tutejszy Organ nie jest uprawniony do oceny prawidłowości przedstawionej przez Zainteresowanego klasyfikacji statystycznej towarów będących przedmiotem wniosku.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, że organ podatkowy wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.