Napoje bezalkoholowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to napoje bezalkoholowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
30
cze

Istota:

Stawka VAT 5% na sprzedaż suplememntu diety zawierającego sok z aronii w ilości 20%

Fragment:

(...) napoju bezalkoholowego, niezbędne jest, w szczególności, by napój bezalkoholowy: był klasyfikowany w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0 - „ pozostałe napoje bezalkoholowe ”; był niegazowany; posiadał w swoim składzie surowcowym co najmniej 20% udziału masowego soku owocowego, owocowo-warzywnego lub warzywnego. Mając na uwadze powyższe, Spółka zaznacza, że Produkt spełnia powyższe wymagania. Należy bowiem wskazać, że Produkt jest napojem: niegazowanym; klasyfikowanym w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0 - „ pozostałe napoje bezalkoholowe ” posiadającym w swoim składzie surowcowym 20% udziału masowego soku owocowego, owocowo-warzywnego lub warzywnego. Na potwierdzenie powyższego Spółka załącza do niniejszego wniosku następującą dokumentację: skład jakościowo-ilościowy Produktu potwierdzający 20% udział masowy soku z aronii w składzie Produktu oraz opinię klasyfikacyjną wydaną przez Urząd Statystyczny, z której wynika, że Produkt mieści się w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0 „ Pozostałe napoje bezalkoholowe ”. W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, że jest uprawniona do stosowania obniżonej stawki VAT w wysokości 5% w odniesieniu do sprzedaży krajowej Produktu.

2015
8
lip

Istota:

Prawo do zastosowania 5% stawki podatku do sprzedaży syropu - napoju bezalkoholowego zawierającego sok owocowy

Fragment:

Jak Wnioskodawca wskazał we wniosku, przedmiotem sprzedaży będzie „ środek dietetyczny w postaci napoju bezalkoholowego, niegazowanego, zawierającego sok owocowy z czarnego bzu o udziale masowym 47% ”, co oznacza, że udział masowy soku owocowego z czarnego bzu w tym napoju wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego produktu. Ponadto, napój „ G. ” mieści się w grupowaniu PKWiU 11.07.19.0 - „ Pozostałe napoje bezalkoholowe ”. Spełnione więc będą warunki wymagane do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 5% dla sprzedaży tego produktu. Zatem, w przedstawionej sprawie Wnioskodawca będzie miał prawo stosować stawkę podatku VAT w wysokości 5% do sprzedaży opisanego produktu „ G. ”, na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Trzeba przy tym zauważyć, że ustawodawca we wskazanym przepisie uzależnił możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku do dostawy napojów bezalkoholowych niegazowanych zawierających sok owocowy, warzywny lub owocowo-warzywny, od wielkości udziału masowego soku w składzie surowcowym takiego napoju. Jednocześnie, regulacje dotyczące podatku od towarów i usług nie powołują definicji soku, jak też nie rozstrzygają kwestii sposobu uzyskania przez wytwórcę napoju odpowiedniego poziomu soku w tym napoju.

2012
9
paź

Istota:

Zakres stawki podatku obowiązującej dla napojów przyrządzanych na bazie mleka oraz soków owocowych w ramach usług gastronomicznych.

Fragment:

Pod poz. 52 załącznika nr 3 do ustawy, wymieniono PKWiU ex 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje: napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. Pod poz. 52 załącznika nr 3 do ustawy, wymieniono PKWiU ex 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje: w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające tłuszcz mlekowy”. Stosownie do art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Ponadto zgodnie z pkt 1) objaśnień do załącznika nr 3, wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik. Oznacza to, że jeżeli dany towar (lub usługa) wymieniony w załączniku nr 3, na podstawie innych regulacji podlega opodatkowaniu niższą stawką podatku VAT lub zwolnieniu – zastosowanie ma ta niższa stawka podatku lub zwolnienie od podatku.

2012
15
mar

Istota:

Stawka VAT dla dostawy napojów bezalkoholowych

Fragment:

Także w poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy, wymieniono ex 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje: w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające tłuszcz mlekowy”. W świetle zaś objaśnień do niniejszego załącznika, „ ex ” dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania. Natomiast wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawką 0%. W myśl art. 2 pkt 30 ustawy o VAT, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca sprzedaje napój aloesowy, w skład którego wchodzi: woda mineralna (57,88%), suchy koncentrat soku aloesowego (21%), miąższ aloesowy (9%), fruktoza (11%), miód (0,7%), mleczan wapnia (0,2%), kwas cytrynowy (0,1%), naturalny aromat winogronowy (0,07%), cytrynian sodu (0,03%), guma gellan (0,02%). Wyrób został sklasyfikowany do grupowania PKWiU 11.07.19.0 „ Pozostałe napoje bezalkoholowe ”. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla sprzedaży tego towaru.

2012
17
lut

Istota:

Jaką stawką podatku, w związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 (dz. U. Nr 54, poz. 535) (dalej: ustawa o VAT”) należy opodatkować od dnia 1 kwietnia 2011 r. nektar banan, wiśnia?

Fragment:

Zdaniem Spółki spełnione są wszystkie przesłanki do zastosowania stawki VAT w wysokości 5% na podstawie pozycji 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, ponieważ: B. jest napojem bezalkoholowym, produkt jest niegazowany, udział masowy soku owocowego w produkcie jest większy niż 20% (wynosi 43,7%). W konsekwencji, biorąc pod uwagę, produkt będący przedmiotem niniejszego wniosku sklasyfikowany wg kodu PKWiU 2008 11.07.19.0 - „ pozostałe napoje bezalkoholowe ”, powinien być objęty stawką VAT 5%, ze względu na Fakt, iż jest to niegazowany napój bezalkoholowy o zawartości soku owocowego w składzie surowcowym w wysokości przekraczającej 20%. Mając powyższe na uwadze, spółka wnosi jak na wstępie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), zwana dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl obowiązującego od dnia 01.01.2011 r. art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

2012
6
sty

Istota:

Stawka podatku dotycząca usług związanych z wyżywieniem, w ramach których są przygotowywane i sprzedawane napoje: Cafe latte macchiato, Kawa mrożona, Cappuccino i Kawa z mlekiem, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.

Fragment:

Pod poz. 7 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, zawierającego listę towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%, wymienione zostały usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. Od dnia 6 kwietnia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392). Ww. regulacje § 7 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 7 załącznika nr 1, zostały zawarte w rozporządzeniu z 4 kwietnia 2011 r. w identycznym brzmieniu, jak w ww. rozporządzeniu z dnia 22 grudnia 2010 r. Stosownie do objaśnień zawartych do załączników, przez symbol PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów i usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (art. 2 pkt 30 ustawy). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka, będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, prowadzi działalność gospodarczą w branży restauracyjnej. W ofercie Spółki oprócz kawy, herbaty, napojów bezalkoholowych gazowanych oraz wód mineralnych znajdują się (...)

2012
6
sty

Istota:

Stawka podatku dotycząca usług związanych z wyżywieniem, w ramach których są przygotowywane i sprzedawane napoje: Cafe latte macchiato, Kawa mrożona, Cappuccino i Kawa z mlekiem, w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2011 r.

Fragment:

Pod poz. 7 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia, zawierającego listę towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%, wymienione zostały usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży: napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy. Stosownie do objaśnień zawartych do załączników, przez symbol PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów i usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (art. 2 pkt 30 ustawy). Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka, będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, powadzi działalność gospodarczą w branży restauracyjnej. W ofercie Spółki oprócz kawy, herbaty, napojów bezalkoholowych gazowanych oraz wód mineralnych znajdują się inne napoje (dalej: Napoje), których zasadniczym składnikiem jest mleko, a dodatkowym składnikiem napar kawowy, w szczególności (skład oferowanych Napojów został podany poniżej): Cafe latte macchiato - 200 ml mleka, 100 ml naparu kawowego (16g kawy + 100 ml wody); Kawa mrożona - 70 ml mleka, 60g lodów, 30g bitej śmietany, 60 ml naparu kawowego (8g kawy + 60 ml wody); Cappucino -150 ml mleka, 50 ml naparu kawowego (8g kawy + 50 ml wody); Kawa z mlekiem - 80 ml mleka, 120 ml naparu kawowego (16g kawy+ 120 ml wody).

2011
22
lis

Istota:

W związku z faktem, iż sprzedaż kawy latte stanowi dostawę towarów (ze względu na ustandaryzowany charakter sprzedaży i brak dodatkowych czynności, które pozwalałyby uznać tą dostawę za usługę), sprzedaż w kawiarni kawy latte na wynos winna podlegać opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 5%.

Fragment:

Pod pozycją 52 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, będącego wykazem towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, wskazano sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 11.07.19-0 – pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje: w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające tłuszcz mlekowy. Jednakże zgodnie z objaśnieniami do Załącznika 3 wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy Załącznik. Pod pozycją 31 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, będącego wykazem towarów, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%, wskazano sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 11.07.19-0 – pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje: w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające tłuszcz mlekowy. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca będzie prowadził kawiarnię, w której sprzedawane będą wyroby, tj. m.in. napoje bezalkoholowe na wynos (w tym napój mleczny zwyczajowo zwany „ kawa latte ”). Proces sprzedaży napoju na wynos będzie wyglądał w ten sposób, iż klient na podstawie eksponowanej w menu oferty kawiarni zdecyduje się zakupić dany napój, po czym napój będzie przygotowywany przez personel kawiarni do plastikowego pojemnika i wydawany klientowi.

2011
18
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT na sok z aloesu.

Fragment:

Wyrób został sklasyfikowany do grupowania PKWiU 11.07.19.0 „ Pozostałe napoje bezalkoholowe ”. Sprzedaż powyższego produktu opodatkowano stawką VAT 23%. W skład produktu wchodzi: sok z aloesu 99,8%, benzoesan sodu (substancja konserwująca), kwas cytrynowy (regulator kwasowości,) sorbinian potasu (substancja konserwująca). Pod pozycją 52 załącznika nr 3 do ustawy, wymieniono grupę ex 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje: w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające tłuszcz mlekowy”. W świetle objaśnienia do powołanego wyżej załącznika nr 3 do ustawy, ww. wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy. Zatem w odniesieniu do dostaw określonych napoi bezalkoholowych, dla których mocą ww. przepisów przewidziano różne stawki, stosuje się regulacje korzystniejsze dla podatnika. Także w poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy, wymieniono ex 11.07.19.0 „Pozostałe napoje bezalkoholowe – wyłącznie niegazowane napoje: w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego, zawierające tłuszcz mlekowy”.

2011
1
paź

Istota:

Stawką podatku VAT właściwą przy sprzedaży omówionego we wniosku napoju gazowanego jest stawka podstawowa w wys. 23%.

Fragment:

Wszelkie napoje bezalkoholowe niebędące wodami mineralnymi lub wodami gazowanymi należy bowiem sklasyfikować jako „ pozostałe napoje bezalkoholowe ” (PKWiU 11.07.19.0). W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie zbędne jest występowanie do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi z wnioskiem o wydanie informacji; wobec nowego brzmienia PKWiU organ ten nie jest uprawniony do oceniania, czy konkretny napój jest „ napojem owocowym ” (PKWiU nie posługuje się obecnie tym pojęciem). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy napój opisany we wniosku (bezalkoholowy, gazowany napój o zawartości soku owocowego nie niższej niż 20%) jest napojem owocowym w rozumieniu pozycji 31 Załącznika nr 10 do USTAWY, w związku z czym jest towarem opodatkowanym stawką 5%... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 2a USTAWY, do towarów wskazanych w załączniku nr 10 stosuje się stawkę podatku od towarów usług w wysokości 5%. Jednym z takich towarów (poz. 31 załącznika) są „ pozostałe napoje bezalkoholowe - wyłącznie napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje warzywne oraz napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy ” (PKWiU 11.07.19.0). Aby napój bezalkoholowy zawierający sok owocowy objęty był stawką 5%, muszą zostać spełnione dwa warunki.