Napoje alkoholowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to napoje alkoholowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
18
cze

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie: rozliczenia ubytków i nadwyżek napojów alkoholowych w magazynowym składzie podatkowym oraz kompensacji nadwyżki z ubytkami tych wyrobów.

Fragment:

Występują również nadwyżki napojów alkoholowych spowodowane wydaniem mniejszej ilości napojów alkoholowych niż wykazanych w dokumencie WZ i deklaracjach akcyzowych. Najczęściej takie nadwyżki zostają ujawnione w momencie rozładunku towarów u kontrahenta. W interesie kontrahenta leży zgłoszenie faktu otrzymania mniejszej ilości napojów alkoholowych niż wskazana w dokumencie transportowym i fakturze. Może się jednak zdarzyć, że kontrahent nie zgłosi faktu otrzymania mniejszej ilości napojów alkoholowych i takie nadwyżki zostaną ujawnione dopiero w wyniku przeprowadzonej przez Wnioskodawcę inwentaryzacji i nie będzie on w stanie ustalić, kiedy i któremu kontrahentowi została wydana mniejsza ilość wyrobów. W związku z powyższym Zainteresowany ma wątpliwości w jaki sposób należy rozliczać ubytki napojów alkoholowych powstałe w magazynowym składzie podatkowym; jak należy postępować z nadwyżkami napojów alkoholowych ujawnionymi w składzie podatkowym oraz czy nadwyżki napojów alkoholowych można skompensować z ubytkami napojów alkoholowych. Ad. 1 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy – użyte w ustawie określenia oznaczają ubytki wyrobów akcyzowych – wszelkie (...)

2014
8
sie

Istota:

Wyrób nie jest wyrobem o jakim mowa w art. 94-96 ustawy, a powstały napój alkoholowy będzie posiadał właściwości organoleptyczne (smak, zapach, wygląd) charakterystyczne dla napoju winnego owocowego, z którego został wytworzony, zatem zgodnie z dyspozycją art. 97 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jest wyrobem pośrednim, dla którego stawka akcyzy wynosi 318,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu (art. 97 ust. 4 ustawy).

Fragment:

Zatem zgodnie ze wskazanym orzeczeniem TSUE w przypadku zaliczania opisanych we wniosku wyrobów do właściwej pozycji Nomenklatury Scalonej oraz zaliczenia ich do wyrobów pośrednich w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej kwestii ma nie tylko pozycja CN, do której zaliczono dany napój alkoholowy. Istotna jest także wiedza na temat właściwości tego wyrobu, poprzedzona stosownym obiektywnym badaniem, czy przedmiotowe napoje straciły smak, zapach lub też wygląd napoju wytwarzanego z określonych owoców lub produktów naturalnych. W związku z faktem, że w ocenie Spółki produkowany wyrób nie jest wyrobem o jakim mowa w art. 94-96 ustawy, a powstały napój alkoholowy będzie posiadał właściwości organoleptyczne (smak, zapach, wygląd) charakterystyczne dla napoju winnego owocowego, z którego został wytworzony, zatem zgodnie z dyspozycją art. 97 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jest wyrobem pośrednim, dla którego stawka akcyzy wynosi 318,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu (art. 97 ust. 4 ustawy). Należy zaznaczyć, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych.

2013
30
lip

Istota:

Napoje alkoholowe o nazwie: „A”; „B”; „C” oraz napoje alkoholowe o smaku, zapachu, wyglądzie jabłkowym i wiśniowym, o zawartości alkoholu 21%, podlegają/będą podlegać opodatkowaniu stawką akcyzy przewidzianą dla wyrobów pośrednich, zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy, to jest w wysokości 318,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu, pod warunkiem, iż wskazana przez Wnioskodawcę klasyfikacja wyrobu gotowego do kodu CN 2206 00 jest/będzie dokonana w sposób prawidłowy i wyrób gotowy zachowa smak, zapach i wygląd napoju wytwarzanego z owoców lub określonego produktu naturalnego czyli napoju fermentowanego.

Fragment:

Dlatego też w sprawie objętej wnioskiem należy stwierdzić, że napój alkoholowy będący wyrobem gotowym, o mocy alkoholu 21%, niebędący piwem, winem lub napojem fermentowanym w rozumieniu art. 94, 95 i 96 ustawy, wytworzony z napoju fermentowanego o mocy 12,8 % obj. lub od 10,7 do 12,8 % obj., poprzez dodanie spirytusu rektyfikowanego, cukru, barwników i aromatów spożywczych, może być zaliczony do wyrobów pośrednich w rozumieniu art. 97 ust. 1 ustawy, tylko wówczas, gdy jego cechy (smak, zapach, wygląd) wskazują na objęcie go pozycją CN 2206 00 – „ Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone ”, natomiast cechy napoju nie wskazują na objęcie pozycją CN 2208 i nie pozwalają na zaliczenie do alkoholu etylowego w rozumieniu art. 93 ust. 1 ustawy i objęcie stawką akcyzy na alkohol etylowy wynoszącą 4.960,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie (art. 93 ust. 4 ustawy). Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że napoje alkoholowe o nazwie: „ A ”; „ B ”; „ C ” oraz napoje alkoholowe (...)

2012
4
sty

Istota:

Produkcja nalewek z użyciem alkoholu etylowego z zapłaconą akcyzą nie będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą, gdyż akcyza od użytego do produkcji alkoholu została zapłacona (uprzednio określona lub zadeklarowana) na wcześniejszym etapie obrotu.

Fragment:

Nr 108 poz. 626 ze zm.) zwanej dalej ustawą, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych. Zgodnie z art. 92 ustawy do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie. W myśl art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się: wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej; wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości; napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy. Produkcją alkoholu etylowego, zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy, jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew. Stosownie natomiast do art. 93 ust. 3 ustawy, podstawą opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20°C zawartego w gotowym wyrobie.

2011
1
lip

Istota:

Zwolnienie od akcyzy uregulowane w § 19 rozporządzenia, mimo, że realizowane jest przez zwrot akcyzy pozostaje bez związku z uprawnieniem do zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy. W związku z powyższym wnioski o zwrot podatku akcyzowego winny być składane do naczelnika urzędu celnego właściwego ze względu na adres siedziby Wnioskodawcy.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego, jaki naczelnik urzędu celnego byłby właściwy do zwrotu podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, od których akcyza została zapłacona przez producentów krajowych – czy naczelnik urzędu celnego właściwy dla siedziby i adresu Wnioskodawcy, czy też naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na miejsce, gdzie dokonano rozliczenia i zapłaty akcyzy od sprzedanych napojów alkoholowych. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnia, że naczelnikiem urzędu celnego właściwym do zwrotu akcyzy z tytułu sprzedawanych napojów alkoholowych, od których akcyza została już zapłacona przez producentów krajowych jest naczelnik urzędu celnego właściwy ze względu na siedzibę lub adres Wnioskodawcy. Kluczowym przepisem, który pozwala rozwiązać wskazany we wniosku problem jest cyt. przepis § 19 rozporządzenia, z którego wynika, że zwalnia się od akcyzy napoje alkoholowe z chwilą ich sprzedaży. Zwolnienie realizowane jest poprzez zwrot kwoty zapłaconej akcyzy. Z ust. 4 § 19 rozporządzenia wynika, że zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku o którym mowa w ust. 2, następuje na pisemny wniosek sprzedawcy, złożony do właściwego naczelnika urzędu celnego.

2011
1
maj

Istota:

Jaka jest stawka podatku akcyzowego dla wyrobu akcyzowego zharmonizowanego (płyn do spryskiwaczy) klasyfikowanego jako PKWiU 24.66.33-50.00 – Środki zapobiegające zamarzaniu i pozostałe płyny usuwające oblodzenie?

Fragment:

Nr 29, poz. 257 ze zmianami), wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi są paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku nr 2 do ustawy. Pod poz. 29 wskazanego załącznika został ujęty wyrób zaklasyfikowany wg symbolu PKWiU ex 24.66.33-50 - środki zapobiegające zamarzaniu i pozostałe płyny usuwające oblodzenie, zawierające w swym składzie alkohol etylowy; i jednocześnie do kodu CN ex 3820 00 00 - Środki zapobiegające zamarzaniu i płyny przeciwoblodzeniowe, zawierające w swym składzie alkohol etylowy. W przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym, zdaniem Naczelnika tut. Urzędu, będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 ze zmianami), wydane na podstawie delegacji ustawowej z art. 72 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym. Mając na uwadze tabelę stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju, zawartą załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia, Naczelnik tut. Urzędu wyjaśnia, iż wyrób klasyfikowany do kodu PKWiU ex 24.66.33.50 nie został wykazany w poz. 1-28 w/w załącznika nr 1, zatem stosownie do brzmienia poz. 29 - wyroby niewymienione w poz. 1-28 objęte są stawką zero, przy zastrzeżeniu zawartym w poz. 4 tabeli stawek, tj.

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku z dokonaniem ww wpłaty (10%) zmniejszy się o 10% podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym oraz z wnioskiem o wskazanie numeru konta i określenie wzoru przelewu dla powyższej kwoty.

Fragment:

Powyższy obowiązek wynika z przepisu art.˛ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stanowiący, iż podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu opłatę w wysokości 10 % podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. Mając na uwadze powołane wyżej unormowania prawne jak również w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, zauważyć należy, iż wydatek poniesiony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i w związku z realizacją obowiązku wynikającą z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowić będzie koszt uzyskania przychodu. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić zatem należy, iż stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest prawidłowe. Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej wydania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego. Tutejszy organ podatkowy zauważa jednocześnie, iż podmioty wnoszące opłaty z tytułu reklam napojów alkoholowych, dokonują wpłat bezpośrednio na rachunek Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Nr rachunku: 48 1130 1017 0200 0000 0013 7186. Wzór zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez w/w podmioty określono w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu ( Dz. U. z 2004r, Nr 181, poz. 1874); stanowi załącznik do niniejszego postanowienia.

2011
1
kwi

Istota:

- dotyczy opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi będące reklamą napojów alkoholowych.

Fragment:

Ustawa w art. 21 pkt 3 definiuje reklamę napojów alkoholowych jako publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych. Wobec scedowania prowadzenia kampanii reklamowych przez producenta na inne podmioty i powstania łańcucha poprzez agencje reklamowe do podmiotu, który faktycznie rozpowszechnia reklamę, zasadne jest uściślenie, co ustawodawca rozumiał przez podmiot świadczący usługę będącą reklamą napojów alkoholowych. Znaczenie to należy rozpatrywać w związku z wyżej powołaną definicją reklamy. Podmiotem świadczącym usługę będącą reklamą napojów alkoholowych jest więc taki podmiot, który publicznie rozpowszechnia znaki towarowe napojów alkoholowych itp. Ustawodawca nie definiuje pojęcia „rozpowszechniać" należy zatem przyjąć potoczne rozumienie tego słowa, jako czynić powszechnym, ogólnie znanym, wiadomym; puszczać w kurs, rozszerzać, rozgłaszać. Przepisy ustawy nie definiują również (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy w świetle obowiązujących uregulowań prawnych tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 z późn. zm.) stawka podatku akcyzowego dla napoju fermentowanego niewiniarskiego wynosi 136,00 zł./hl.

Fragment:

Sytuacja opisana przez Wnioskodawcę:XXXXX jest obecnie producentem napojów fermentowanych winiarskich tj.: aromatyzowanego wina owocowego i aromatyzowanego napoju winopodobnego, a także napojów alkoholowych na bazie piwa. Przedmiotowa firma na podstawie swoich doświadczeń w produkcji tzw. „wina z żyta" oraz ze względu na wysokie ceny moszczu owocowego zamierza powrócić do produkcji napoju fermentowanego na bazie żyta bez udziału moszczu owocowego wg technologii i receptur stosowanych wcześniej. Jak wynika z dalszej treści wyjaśnień cały alkohol zawarty w gotowym wyrobie pochodzić będzie wyłącznie z fermentacji alkoholowej dodanych dozwolonych substancji węglowodanowych. W procesie produkcji tego niewiniarskiego napoju fermentowanego nie będzie przeprowadzana hydroliza (zacieranie) żyta. Żyto stanowić będzie jedynie pożywkę dla zintensyfikowania fermentacji alkoholowej.///. Stanowisko Podatnika w przedmiotowej sprawie:Zdaniem Podatnika wyrób gotowy, w którym cały alkohol pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji alkoholowej nastawu z dodatkiem żyta, ale bez udziału moszczu owocowgo jest napojem fermentowanym niewiniarskim, zaliczanym do grupowania PKWiU 15.94.10 (napoje fermentowane pozostałe) i jako taki podlega opodatkowaniu stawką podatku akcyzowego 136,00 zł./hl zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.

2011
1
lut

Istota:

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa z póżniejszymi zmianami proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy napoje fermentowane określone w art. 70 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zawierają wyroby winopodobne i winopochodne ( PKWiU 15.94.10-00.99 i 15.94.10-00.95 ) i czy w związku z tym stawka podatku akcyzowego od powyższych wynosi 136 zł/hl?

Fragment:

U. nr 87, poz. 825 ) wyroby akcyzowe o symbolu PKWiU 15.94.10-00.99 i 15.94.10-00.95 są ujęte w pozycji 10 i 11 załącznika nr 1 ( tabela stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju ) ze stawkami podatku akcyzowego, odpowiednio: 136 zł/hl ( napoje fermentowane ) i 273 zł/hl ( produkty pośrednie ). Napojami fermentowanymi winiarskimi, zgodnie z treścią ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina ( Dz. U. nr 34, poz. 292 ), są napoje wymienione w art. 3, pkt 1, lit. e: - napoje winopochodne owocowe lub miodowe będące napojami o rzeczywistym stężeniu alkoholu od 4,5% do 15% objętościowych, zawierajacymi co najmniej 50% win owocowych ( fermentowane napoje winopochodne owocowe ) lub zawierającymi co najmniej 50% miodu pitnego ( fermentowane napoje winopochodne miodowe ), ewentualnie dosłodzonymi jedną lub wieloma substancjami, o których mowa w art. 6, oraz ewentualnie poddanymi aromatyzacji dozwolonymi substancjami aromatycznymi ( fermentowane napoje winopochodne owocowe aromatyzowane lub fermentowane napoje winopochodne miodowe aromatyzowane ); - oraz lit. f napoje winopodobne owocowe lub miodowe będące napojami o rzeczywistym stężeniu (...)