Napiwki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to napiwki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
wrz

Istota:

Brak opodatkowania dobrowolnych napiwków otrzymanych przez pracowników

Fragment:

Klient może zatem przyznać dobrowolny napiwek w wysokości: zwyczajowo przyjętej 10%; wyższej niż zwyczajowo przyjęte 10%; niższej niż zwyczajowo przyjęte 10%; w ogóle nie przyznawać napiwku. Przyznanie takiej uznaniowej kwoty będącej formą wyrazu satysfakcji z obsługi ma miejsce w różnej formie: Uiszczenie dobrowolnego napiwku w zwyczajowo przyjętej wysokości 10% doliczonej do rachunku i opisanej jako dobrowolny napiwek. Pozostawienie reszty lub innej kwoty gotówki po rozliczeniu rachunku gościa jeśli Klient zdecyduje o wyższej lub niższej wysokości dobrowolnego napiwku. Spółka dla celów podatku VAT wykazuje napiwki na paragonie ze stawką 0% z przypisaną literą E. Stosowny zapis znajduje się w księdze serwisowej kas fiskalnych, co ewidencjonowane jest pod tą pozycją – ze względu na ograniczenia kas fiskalnych nie ma możliwości ewidencjonowania napiwków ze stawką n/p (nie podlega). Stosowane przez Spółkę systemy sprzedażowe pozwalają określić i jednoznacznie przypisać kwoty poszczególnych przydzielonych napiwków konkretnym pracownikom, dlatego możliwe jest generowanie okresowych raportów, na podstawie których Spółka rozlicza się z pracownikami z napiwków. Kwoty napiwków dotyczące konkretnych pracowników stanowią u nich podstawę opodatkowania podatkiem od osób fizycznych oraz podstawę naliczenia składek ZUS.

2018
23
lut

Istota:

Obowiązki płatnika z tytułu zapłacenia przez pracownika za napiwek firmową kartą płatniczą

Fragment:

Pracownik Wnioskodawcy w ramach pełnienia swoich obowiązków pracowniczych, spotkał się z kontrahentami w restauracji i łącznie z należnością za posiłki wręczył kelnerowi napiwek. Pracownik za usługę gastronomiczną oraz napiwek, zapłacił firmową kartą płatniczą. Napiwek został udokumentowany wyciągiem bankowym z karty płatniczej, na którym widnieje płatność większa aniżeli kwota wynikająca z przedłożonej przez niego faktury. Fakt spotkania tego pracownika z kontrahentami był pracodawcy znany i pracodawca zgodził się na pokrycie kosztów spotkania, w tym napiwku. Wnioskodawca nie posiada pisemnych uregulowań w sprawie zasad zachowania pracowników podczas udziału w spotkaniu służbowym w zakresie napiwku dla obsługi restauracji, ale ustne ustalenia pozwalają na pozostawienie napiwku, a co za tym idzie rozliczenie całej płatności jako wydatki firmowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy zapłacony firmową kartą płatniczą napiwek stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego Wnioskodawca powinien naliczyć i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, zapłacony firmową kartą płatniczą napiwek nie stanowi przychodu pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
2
lut

Istota:

Kwalifikacja napiwków do źródła przychodów

Fragment:

Z treści § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia wynika, że podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane prowadzić rejestr napiwków, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, odrębnie dla każdego kasyna gry. Rejestr ten powinien zawierać następujące dane: liczbę porządkową, datę wpisu, wartość zgromadzonych napiwków danego dnia oraz imiona i nazwiska pracowników kasyna, którym są wypłacane te napiwki wraz z wartością napiwków wypłaconym poszczególnym pracownikom kasyna, datą wypłaty napiwku i podpisem odbioru. Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że przedstawiona w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definicja przychodu ze stosunku pracy daje podstawę do zaliczenia należności otrzymywanych przez Wnioskodawczynię od pracodawcy w formie napiwków, których wartość wynikała z rejestru napiwków, do przychodów ze stosunku pracy. Powyższe wynika też z faktu, że źródłem i podstawą wypłaty omawianych należności był łączący Wnioskodawczynię z pracodawcą stosunek pracy. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że otrzymywane przez Wnioskodawczynię napiwki w trakcie łączącego Wnioskodawczynię z pracodawcą stosunku pracy, stanowiły przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlegały opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę.

2016
29
kwi

Istota:

Czy zwrot przez Wnioskodawcę kosztów napiwków do wysokości 10% faktury, rachunku lub paragonu za posiłki lub przejazd Taxi stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Są to napiwki pozostawione przez pracownika podczas spotkań służbowych w związku z posiłkiem lub taksówką, których koszt jest pokrywany przez pracodawcę. Napiwki dla tragarzy, pokojówek, bojów hotelowych nie podlegają zwrotowi. Koszty napiwków mogą być wyodrębnione na fakturze lub pracownik składa odrębne oświadczenie o poniesionych kosztach z tego tytułu. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano m.in. następujące pytanie. Czy zwrot przez Wnioskodawcę kosztów napiwków do wysokości 10% faktury, rachunku lub paragonu za posiłki lub przejazd Taxi stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, koszt napiwków finansowanych przez Pracowników i zwracanych im do wysokości 10% faktury, rachunku lub paragonu za posiłki lub przejazd Taxi stanowią przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Są to napiwki pozostawione przez pracownika podczas spotkań służbowych w związku z posiłkiem lub taksówką, których koszt jest pokrywany przez pracodawcę. Napiwki dla tragarzy, pokojówek, bojów hotelowych nie podlegają zwrotowi.

2014
1
maj

Istota:

Opodatkowanie dobrowolnych napiwków otrzymanych przez pracowników oraz ujmowania kwoty napiwków na paragonach fiskalnych i wystawianych do nich fakturach

Fragment:

Jako, że każda sprzedaż dokonana w recepcji lub punktach gastronomicznych jest potwierdzona paragonem fiskalnym, a w przypadku recepcji także fakturą do każdego paragonu fiskalnego, kwoty tych napiwków pojawiają się na paragonach fiskalnych i fakturach jako sprzedaż opodatkowana VAT jako usługa hotelowa lub usługa gastronomiczna. Stosowane przez Spółkę systemy sprzedażowe pozwalają określić i jednoznacznie przypisać kwoty poszczególnych przydzielonych napiwków konkretnym pracownikom, dlatego możliwe jest generowanie okresowych raportów, na podstawie których Spółka rozlicza się z pracownikami z napiwków. Kwoty napiwków dotyczące konkretnych pracowników są pomniejszane o zawarty w nich 8% podatek VAT ta kwota netto stanowi u poszczególnych pracowników podstawę opodatkowania podatkiem od osób fizycznych oraz podstawę naliczenia składek ZUS. Spółka nie pobiera sobie żadnych kwot z napiwków, rozdziela jedynie te kwoty na część należną z tytułu podatków, składek ZUS oraz pracownikowi. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy dobrowolnie i uznaniowo przydzielane pracownikom napiwki powinny być wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT... Czy Spółka może ujmować kwoty napiwków wymienionych w pytaniu 1 na paragonach fiskalnych i wystawianych do nich fakturach... Stanowisko Wnioskodawcy. 1.Napiwki, które są dobrowolną formą gratyfikacji pracowników Spółki przez Klienta nie powinny stanowić dla Spółki obrotu, a tym samym nie powinny być opodatkowane podatkiem VAT.

2014
21
lut

Istota:

Czy Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna powinna odprowadzić podatek od napiwków czy jest to obowiązek pracodawcy?

Fragment:

Pozostali pracownicy nie mogli przyjąć napiwku, gdyż nie posiadali pudełek. Do tych pudełek goście wrzucają żetony, nie pieniądze. W poprzednim systemie rozliczenie z napiwków było raz w miesiącu, a w tym przypadku codziennie po zakończeniu pracy, czyli pudełka są otwierane komisyjnie przez kasjera, który przelicza żetony i wymienia je na gotówkę. Kwota ta następnie zapisywana jest w tzw. rejestrze napiwków, który to pracodawca ma obowiązek prowadzić na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów. Odbiór pieniędzy kwitujemy własnoręcznym podpisem, obok są wpisane nasze imię, nazwisko, kwota wypłacona. Co według Wnioskodawczyni stanowi dochód ze stosunku pracy. Problem polega na tym, że według pracodawcy napiwki nie stanowiły przychodu ze stosunku pracy. Problem stanowiły przychody ze stosunku pracy w związku z czym nie są uwzględnione na druku PIT-11, nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy i nie odprowadzał od tych kwot żadnych składek utrzymując, iż napiwki stanowią dobrowolną darowiznę od klienta i nie są przychodem wynikającym z umowy o pracę. W roku 2013 Wnioskodawczyni otrzymała PIT–8C z informacją o napiwkach otrzymanych przez Wnioskodawczynię w 2012 roku. Rozliczając PIT–37 za 2012 rok Wnioskodawczyni nie uwzględniła PIT–8C.

2014
21
lut

Istota:

Czy Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna powinna odprowadzić podatek od napiwków czy jest to obowiązek pracodawcy?

Fragment:

Kwota ta z każdego dnia roboczego zapisywana jest w tzw. rejestrze napiwków, który to pracodawca czyli kasyno ma obowiązek prowadzić na mocy rozporządzenia Ministra Finansów. Odbiór pieniędzy jest kwitowany własnoręcznym podpisem w tym rejestrze napiwków – gdzie obok wpisane jest imię i nazwisko oraz kwota wypłacona danej osobie. Problem polega na tym, że według pracodawcy napiwki nie stanowiły przychodu ze stosunku pracy w związku z czym nie są uwzględnione na druku PIT-11. Pracodawca nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy i nie odprowadzał od tych kwot żadnych składek, utrzymując (w odróżnieniu od pozostałych kasyn innych firm), iż napiwki stanowią dobrowolną darowiznę od klienta i nie są przychodem wynikającym z umowy o pracę. W roku 2013 Wnioskodawczyni otrzymała PIT-8C z informacją o napiwkach otrzymanych przez Wnioskodawczynię w 2012 r. Rozliczając PIT-37 za 2012 rok Wnioskodawczyni nie uwzględniła PIT-8C. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna powinna odprowadzić podatek od napiwków czy jest to obowiązek pracodawcy... Zdaniem Wnioskodawczyni, wobec zaistniałych faktów opisanych przez Wnioskodawczynię we wniosku ORD-IN i w oparciu o art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni uważa, że to pracodawca zobowiązany jest odliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które wynikają ze stosunku pracy i tym samym powinien uwzględnić to w PIT-11, co czyni Wnioskodawczynię zwolnioną z obowiązku zapłacenia podatku.

2014
21
lut

Istota:

Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek od napiwków czy też pracodawca?

Fragment:

Kwota ta z każdego dnia roboczego zapisywana jest w tzw. rejestrze napiwków, który to pracodawca- czyli kasyno ma obowiązek prowadzić na mocy rozporządzenia Ministra Finansów. Odbiór pieniędzy jest kwitowany własnoręcznym podpisem w tym rejestrze napiwków – gdzie obok wpisane jest imię i nazwisko oraz kwota wypłacona danej osobie. Problem polega na tym, że według pracodawcy napiwki nie stanowiły przychodu ze stosunku pracy w związku z czym nie są uwzględnione na druku PIT-11. Pracodawca nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy i nie odprowadzał od tych kwot żadnych składek, utrzymując, iż napiwki stanowią dobrowolną darowiznę od klienta i nie są przychodem wynikającym z umowy o pracę. W roku 2013 Wnioskodawczyni otrzymała PIT-8C z informacją o napiwkach otrzymanych przez Wnioskodawczynię w 2012 r. Rozliczając PIT-37 za 2012 rok Wnioskodawczyni nie dostała od pracodawcy instrukcji co do uwzględnienia PIT-8C. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek od napiwków czy też pracodawca... Zdaniem Wnioskodawczyni, wobec wyżej opisanych faktów opisanych Wnioskodawczyni uważa, iż na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to pracodawca powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które wynikają ze stosunku pracy i tym samym powinien uwzględnić to w PIT-11, co czyni Wnioskodawczynię zwolnioną z obowiązku zapłacenia podatku.

2013
11
paź

Istota:

Czy stosownie do art. 31 i 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz 176 z poźn. zm.) płatnik czyli kasyno, dokonując wypłaty napiwków pracownikom, powinien odprowadzać od nich zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a informacje takie przekazać podatnikowi w PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach od wynagrodzenia uznając je za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy?

Fragment:

W ocenie wnioskodawcy, z przedstawionej definicji przychodu ze stosunku pracy jednoznacznie wynika, że napiwki wypłacane przez pracodawcę (będące udziałem w zgromadzonej wartości napiwków) przynależą do przychodów ze stosunku do pracy, bowiem źródłem i podstawą wypłaty napiwków jest łączący wnioskodawcę z pracodawcą stosunek pracy, a napiwki są pochodną wynagrodzenia, często przekraczającą 50% jej wartości. Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry (Dz. U. Nr 102, poz. 949) także posłużył się pojęciem pracownika, co daje podstawy sądzić, że napiwki mają charakter przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji to pracodawca od początku swojej działalności powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych napiwków, a pracownikowi przekazać PIT-11 o uzyskanych dochodach z informacją o pobranych zaliczkach. PIT- 8C za rok 2009, zdaniem wnioskodawcy, zostanie wystawiony nieprawidłowo, gdyż zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.) od 01 stycznia 2007r. "podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nie ujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o której mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.

2013
3
paź

Istota:

Czy stosownie do art. 31 i 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik, czyli kasyno dokonując wypłaty napiwków pracownikom powinien odprowadzać od nich zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a informacje takie przekazać podatnikowi w PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach od wynagrodzeń, uznając je za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy?

Fragment:

Nr 102, poz. 949) – obowiązującego do dnia 30 października 2009r. - wynika, że podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane ewidencjonować napiwki w rejestrze napiwków. Rejestr zawiera następujące dane: liczbę porządkową, datę wpisu, wartość napiwków zgromadzonych danego dnia oraz imiona i nazwiska pracowników kasyna, którym są wypłacane te napiwki wraz z wartością napiwków wypłaconym poszczególnym pracownikom kasyna, datą wypłaty napiwku i podpisem odbioru (§ 2 pkt 2 ww. rozporządzenia). Z kolejnego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2009r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry (Dz. U. z 2009r. Nr 181, poz. 1408) – obowiązującego do dnia 18 stycznia 2010r. - również wynika, iż podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane ewidencjonować napiwki w rejestrze napiwków, zwanym dalej "rejestrem", który to rejestr winien zawierać następujące dane: liczbę porządkową i datę wpisu, wartość napiwków zgromadzonych danego dnia oraz imiona i nazwiska pracowników kasyna gry, którym są wypłacane te napiwki, wraz z wartością napiwków wypłaconych poszczególnym pracownikom kasyna gry, datą wypłaty napiwku i podpisem odbioru (§ 1 i § 2 rozporządzenia). W dniu 19 stycznia 2010r. weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące kwestie warunków prowadzenia rejestru napiwków w kasynie gry – jest to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 stycznia 2010r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych (Dz.