Napiwki | Interpretacje podatkowe

Napiwki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to napiwki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zwrot przez Wnioskodawcę kosztów napiwków do wysokości 10% faktury, rachunku lub paragonu za posiłki lub przejazd Taxi stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Są to napiwki pozostawione przez pracownika podczas spotkań służbowych w związku z posiłkiem lub taksówką, których koszt jest pokrywany przez pracodawcę. Napiwki dla tragarzy, pokojówek, bojów hotelowych nie podlegają zwrotowi. Koszty napiwków mogą być wyodrębnione na fakturze lub pracownik składa odrębne oświadczenie o poniesionych kosztach z tego tytułu. W związku z powyższym stanem faktycznym zadano m.in. następujące pytanie. Czy zwrot przez Wnioskodawcę kosztów napiwków do wysokości 10% faktury, rachunku lub paragonu za posiłki lub przejazd Taxi stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, koszt napiwków finansowanych przez Pracowników i zwracanych im do wysokości 10% faktury, rachunku lub paragonu za posiłki lub przejazd Taxi stanowią przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Są to napiwki pozostawione przez pracownika podczas spotkań służbowych w związku z posiłkiem lub taksówką, których koszt jest pokrywany przez pracodawcę. Napiwki dla tragarzy, pokojówek, bojów hotelowych nie podlegają zwrotowi.
2016
29
kwi

Istota:
Opodatkowanie dobrowolnych napiwków otrzymanych przez pracowników oraz ujmowania kwoty napiwków na paragonach fiskalnych i wystawianych do nich fakturach
Fragment:
Jako, że każda sprzedaż dokonana w recepcji lub punktach gastronomicznych jest potwierdzona paragonem fiskalnym, a w przypadku recepcji także fakturą do każdego paragonu fiskalnego, kwoty tych napiwków pojawiają się na paragonach fiskalnych i fakturach jako sprzedaż opodatkowana VAT jako usługa hotelowa lub usługa gastronomiczna. Stosowane przez Spółkę systemy sprzedażowe pozwalają określić i jednoznacznie przypisać kwoty poszczególnych przydzielonych napiwków konkretnym pracownikom, dlatego możliwe jest generowanie okresowych raportów, na podstawie których Spółka rozlicza się z pracownikami z napiwków. Kwoty napiwków dotyczące konkretnych pracowników są pomniejszane o zawarty w nich 8% podatek VAT ta kwota netto stanowi u poszczególnych pracowników podstawę opodatkowania podatkiem od osób fizycznych oraz podstawę naliczenia składek ZUS. Spółka nie pobiera sobie żadnych kwot z napiwków, rozdziela jedynie te kwoty na część należną z tytułu podatków, składek ZUS oraz pracownikowi. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy dobrowolnie i uznaniowo przydzielane pracownikom napiwki powinny być wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT... Czy Spółka może ujmować kwoty napiwków wymienionych w pytaniu 1 na paragonach fiskalnych i wystawianych do nich fakturach... Stanowisko Wnioskodawcy. 1.Napiwki, które są dobrowolną formą gratyfikacji pracowników Spółki przez Klienta nie powinny stanowić dla Spółki obrotu, a tym samym nie powinny być opodatkowane podatkiem VAT.
2014
1
maj

Istota:
Czy Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna powinna odprowadzić podatek od napiwków czy jest to obowiązek pracodawcy?
Fragment:
Pozostali pracownicy nie mogli przyjąć napiwku, gdyż nie posiadali pudełek. Do tych pudełek goście wrzucają żetony, nie pieniądze. W poprzednim systemie rozliczenie z napiwków było raz w miesiącu, a w tym przypadku codziennie po zakończeniu pracy, czyli pudełka są otwierane komisyjnie przez kasjera, który przelicza żetony i wymienia je na gotówkę. Kwota ta następnie zapisywana jest w tzw. rejestrze napiwków, który to pracodawca ma obowiązek prowadzić na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów. Odbiór pieniędzy kwitujemy własnoręcznym podpisem, obok są wpisane nasze imię, nazwisko, kwota wypłacona. Co według Wnioskodawczyni stanowi dochód ze stosunku pracy. Problem polega na tym, że według pracodawcy napiwki nie stanowiły przychodu ze stosunku pracy. Problem stanowiły przychody ze stosunku pracy w związku z czym nie są uwzględnione na druku PIT-11, nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy i nie odprowadzał od tych kwot żadnych składek utrzymując, iż napiwki stanowią dobrowolną darowiznę od klienta i nie są przychodem wynikającym z umowy o pracę. W roku 2013 Wnioskodawczyni otrzymała PIT–8C z informacją o napiwkach otrzymanych przez Wnioskodawczynię w 2012 roku. Rozliczając PIT–37 za 2012 rok Wnioskodawczyni nie uwzględniła PIT–8C.
2014
21
lut

Istota:
Czy Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna powinna odprowadzić podatek od napiwków czy jest to obowiązek pracodawcy?
Fragment:
Kwota ta z każdego dnia roboczego zapisywana jest w tzw. rejestrze napiwków, który to pracodawca czyli kasyno ma obowiązek prowadzić na mocy rozporządzenia Ministra Finansów. Odbiór pieniędzy jest kwitowany własnoręcznym podpisem w tym rejestrze napiwków – gdzie obok wpisane jest imię i nazwisko oraz kwota wypłacona danej osobie. Problem polega na tym, że według pracodawcy napiwki nie stanowiły przychodu ze stosunku pracy w związku z czym nie są uwzględnione na druku PIT-11. Pracodawca nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy i nie odprowadzał od tych kwot żadnych składek, utrzymując (w odróżnieniu od pozostałych kasyn innych firm), iż napiwki stanowią dobrowolną darowiznę od klienta i nie są przychodem wynikającym z umowy o pracę. W roku 2013 Wnioskodawczyni otrzymała PIT-8C z informacją o napiwkach otrzymanych przez Wnioskodawczynię w 2012 r. Rozliczając PIT-37 za 2012 rok Wnioskodawczyni nie uwzględniła PIT-8C. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni jako osoba fizyczna powinna odprowadzić podatek od napiwków czy jest to obowiązek pracodawcy... Zdaniem Wnioskodawczyni, wobec zaistniałych faktów opisanych przez Wnioskodawczynię we wniosku ORD-IN i w oparciu o art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni uważa, że to pracodawca zobowiązany jest odliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które wynikają ze stosunku pracy i tym samym powinien uwzględnić to w PIT-11, co czyni Wnioskodawczynię zwolnioną z obowiązku zapłacenia podatku.
2014
21
lut

Istota:
Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek od napiwków czy też pracodawca?
Fragment:
Kwota ta z każdego dnia roboczego zapisywana jest w tzw. rejestrze napiwków, który to pracodawca- czyli kasyno ma obowiązek prowadzić na mocy rozporządzenia Ministra Finansów. Odbiór pieniędzy jest kwitowany własnoręcznym podpisem w tym rejestrze napiwków – gdzie obok wpisane jest imię i nazwisko oraz kwota wypłacona danej osobie. Problem polega na tym, że według pracodawcy napiwki nie stanowiły przychodu ze stosunku pracy w związku z czym nie są uwzględnione na druku PIT-11. Pracodawca nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy i nie odprowadzał od tych kwot żadnych składek, utrzymując, iż napiwki stanowią dobrowolną darowiznę od klienta i nie są przychodem wynikającym z umowy o pracę. W roku 2013 Wnioskodawczyni otrzymała PIT-8C z informacją o napiwkach otrzymanych przez Wnioskodawczynię w 2012 r. Rozliczając PIT-37 za 2012 rok Wnioskodawczyni nie dostała od pracodawcy instrukcji co do uwzględnienia PIT-8C. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek od napiwków czy też pracodawca... Zdaniem Wnioskodawczyni, wobec wyżej opisanych faktów opisanych Wnioskodawczyni uważa, iż na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to pracodawca powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które wynikają ze stosunku pracy i tym samym powinien uwzględnić to w PIT-11, co czyni Wnioskodawczynię zwolnioną z obowiązku zapłacenia podatku.
2014
21
lut

Istota:
Czy stosownie do art. 31 i 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz 176 z poźn. zm.) płatnik czyli kasyno, dokonując wypłaty napiwków pracownikom, powinien odprowadzać od nich zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a informacje takie przekazać podatnikowi w PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach od wynagrodzenia uznając je za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy?
Fragment:
W ocenie wnioskodawcy, z przedstawionej definicji przychodu ze stosunku pracy jednoznacznie wynika, że napiwki wypłacane przez pracodawcę (będące udziałem w zgromadzonej wartości napiwków) przynależą do przychodów ze stosunku do pracy, bowiem źródłem i podstawą wypłaty napiwków jest łączący wnioskodawcę z pracodawcą stosunek pracy, a napiwki są pochodną wynagrodzenia, często przekraczającą 50% jej wartości. Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 03 czerwca 2003r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry (Dz. U. Nr 102, poz. 949) także posłużył się pojęciem pracownika, co daje podstawy sądzić, że napiwki mają charakter przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji to pracodawca od początku swojej działalności powinien odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych napiwków, a pracownikowi przekazać PIT-11 o uzyskanych dochodach z informacją o pobranych zaliczkach. PIT- 8C za rok 2009, zdaniem wnioskodawcy, zostanie wystawiony nieprawidłowo, gdyż zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późń. zm.) od 01 stycznia 2007r. "podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nie ujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynności, o której mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.
2013
11
paź

Istota:
Czy stosownie do art. 31 i 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnik, czyli kasyno dokonując wypłaty napiwków pracownikom powinien odprowadzać od nich zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a informacje takie przekazać podatnikowi w PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach od wynagrodzeń, uznając je za przychody ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ww. ustawy?
Fragment:
Nr 102, poz. 949) – obowiązującego do dnia 30 października 2009r. - wynika, że podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane ewidencjonować napiwki w rejestrze napiwków. Rejestr zawiera następujące dane: liczbę porządkową, datę wpisu, wartość napiwków zgromadzonych danego dnia oraz imiona i nazwiska pracowników kasyna, którym są wypłacane te napiwki wraz z wartością napiwków wypłaconym poszczególnym pracownikom kasyna, datą wypłaty napiwku i podpisem odbioru (§ 2 pkt 2 ww. rozporządzenia). Z kolejnego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2009r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry (Dz. U. z 2009r. Nr 181, poz. 1408) – obowiązującego do dnia 18 stycznia 2010r. - również wynika, iż podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane ewidencjonować napiwki w rejestrze napiwków, zwanym dalej "rejestrem", który to rejestr winien zawierać następujące dane: liczbę porządkową i datę wpisu, wartość napiwków zgromadzonych danego dnia oraz imiona i nazwiska pracowników kasyna gry, którym są wypłacane te napiwki, wraz z wartością napiwków wypłaconych poszczególnym pracownikom kasyna gry, datą wypłaty napiwku i podpisem odbioru (§ 1 i § 2 rozporządzenia). W dniu 19 stycznia 2010r. weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące kwestie warunków prowadzenia rejestru napiwków w kasynie gry – jest to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 stycznia 2010r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych (Dz.
2013
3
paź

Istota:
Czy to Wnioskodawczyni powinna odprowadzić podatek od napiwków czy pracodawca?
Fragment:
Z treści § 9 ust. 1 tegoż rozporządzenia wynika, iż podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane prowadzić rejestr napiwków, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, odrębnie dla każdego kasyna gry. Rejestr ten winien zawierać następujące dane: liczbę porządkową, datę wpisu, wartość napiwków zgromadzonych danego dnia oraz imiona i nazwiska pracowników kasyna, którym są wypłacane te napiwki wraz z wartością napiwków wypłaconym poszczególnym pracownikom kasyna, datą wypłaty napiwku i podpisem odbioru. Przedstawiona w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych definicja przychodu ze stosunku pracy daje podstawę do zaliczenia należności otrzymanej przez Wnioskodawczynię od pracodawcy w formie napiwków, której wartość wynika z rejestru napiwków – do przychodów ze stosunku pracy. Powyższe wynika też z faktu, iż źródłem i podstawą wypłaty omawianej należności jest łączący Wnioskodawczynię z pracodawcą stosunek pracy. Wobec powyższego, w przedmiotowej sprawie uznać należy, że otrzymane przez Wnioskodawczynię napiwki stanowią przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 powyższej ustawy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że wynagrodzenie Wnioskodawczyni pozostaje w związku ze świadczeniem pracy.
2013
27
cze

Istota:
W zakresie opodatkowania napiwków otrzymywanych przez pracowników lub zleceniobiorców Spółki.
Fragment:
Zostawiane przez klientów napiwki w całości przydzielane są do osób obsługujących danych klientów, dzięki alokacji przez system sprzedażowy Spółki (co do zasady, osoba otrzymująca napiwek uwzględnia go pod własnym numerem w rachunku sporządzanym dla klienta). Dla beneficjentów (obsługi hotelu), napiwki te stanowią przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz odprowadzane są od niego składki ZUS, co wynika z regulaminu podziału napiwków (forma opodatkowania zależy od stosunku prawnego łączącego taką osobę ze Spółką bądź podwykonawcą Spółki: co do zasady, jest to umowa o pracę lub umowa zlecenia). Spółka nie zatrzymuje dla siebie jakichkolwiek części z napiwków zostawionych przez klientów. Dla celów podatku VAT, Spółka opodatkowuje napiwki stawką 8% traktując kwotę udzielonego przez gościa napiwku jako kwotę brutto, tj. uwzględniającą podatek VAT rozpoznawany przez Spółkę jako VAT należny. Spółka ewidencjonuje napiwki na kasach fiskalnych oraz fakturach VAT. Spółka ma wątpliwości, czy takie podejście jest prawidłowe. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dobrowolnie zostawiane napiwki przez klientów Spółki (hotelu) dla osób ich obsługujących (pracowników lub zleceniobiorców Spółki) nie powinny być wliczone do obrotu Spółki, a w konsekwencji nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT...
2012
24
lis

Istota:
Należy stwierdzić, że środki pieniężne w postaci napiwków trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie z art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i przekazania podatnikowi imiennych informacji (PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.
Fragment:
Suma kwot napiwków z każdego dnia jest każdorazowo wpisywana w rejestrze napiwków, a gotówka jest gromadzona w jednym miejscu specjalnie do tego przeznaczonym (sejf), bez możliwości indywidualnego wskazania osoby, której przysługują. Po zakończeniu miesiąca pracodawca na podstawie sporządzonej listy za pokwitowaniem w rejestrze napiwków dokonuje podziału i wypłaty napiwków na rzecz pracowników w tym Wnioskodawcy. Odbiór wypłaconych pieniędzy kwitowany jest własnoręcznym podpisem w tymże rejestrze napiwków – są tam wpisane imię, nazwisko, data i kwota wypłacona danej osobie. Rejestr napiwków ma postać zeszytu o ponumerowanych i pozszywanych stronach, ostemplowanych przez odpowiednie służby skarbowe. Napiwki otrzymywane przez krupierów od klientów kasyna dzielone i wypłacane są: kierownikom sali, inspektorom, krupierom, kasjerom i recepcjonistkom. Wnioskodawca pracując na stanowisku inspektora nigdy nie wziął napiwku bezpośrednio od klienta dla siebie, pieniądze pochodzące z napiwków były zbierane i wypłacane za pośrednictwem pracodawcy. W związku z rocznym rozliczeniem Wnioskodawca otrzymał od pracodawcy PIT-11 o wysokości osiągniętych w 2011 r. przychodów ze stosunku pracy, w którym nie zawarto przychodów pochodzących z napiwków pomimo ich ścisłego związku faktycznego i prawnego ze stosunkiem pracy.
2012
5
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Napiwki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.