US36/1BP/423/Int.24/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Związek .........., który jest podatnikiem przedmiotowo zwolnionym z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt. 4 i ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 z późn. zm.) powinien opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych przedwanione nieściągalne należności?

US36/1BP/423/Int.24/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. należności nieściągalne
  3. podatek dochodowy od osób prawnych
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a, § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu otrzymanego w dniu 12 kwietnia 2005r. wniosku z dnia 6 kwietnia 2005r. (bez numeru) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego .......postanowił uznać stanowisko wyrażone we wniosku za niezgodne z prawem podatkowym.

Wnioskodawca informując, że jest podatnikiem przedmiotowo zwolnionym z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt. 4 i ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), uzyskującym środki finansowe ze świadczenia różnych usług sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, stwierdził istnienie przedawnionych należności nierealnych już do odzyskania.

Wnioskodawca prezentuje stanowisko, że w sytuacji, której:
a)należności nie były przedmiotem roszczeń na drodze sądowej,
b)należności były elementem wcześniejszego przychodu a następnie dochodu, bez uzyskania środków finansowych, które obecnie także nie wystąpią i nie będą mogły być przekazane na cele statutowe, gdyż zdaniem wnioskodawcy przeznaczenie dochodów na cele statutowe odbywają się:
-poprzez wykorzystanie wypracowanego zysku na cele statutowe,
bądź-przekazuje się „kasowo” środki finansowe na cele statutowe,
w związku z czym przedawnione należności winny podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego ................ po dokonaniu analizy stanu prawnego przedmiotu wniosku, nie potwierdza zgodności w/w stanowiska z całokształtem następujących norm prawnych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych:1) zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 20 należności odpisane jako przedawnione nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, co oznacza że dochód za dany rok podatkowy jest większy o kwotę tych należności – dochód ten może być również w całości przeznaczony na cele statutowe, o ile zostanie w taki właśnie sposób wypełnione zeznanie roczne CIT-8 na podstawie art. 17 ust. 1, pkt 4 ustawy,2) zarówno w art. 17 ust. 1a pkt 2, ust. 1b, jak i w art. 25 ust. 4 ustawy występują jednakowe pojęcia dot. dochodu uprzednio przeznaczonego na cele statutowe w brzmieniu: „wydatkowanie na cele statutowe bądź na inne cele”zaś pojęcia te są tożsame z „kasowym” wydatkowaniem środków finansowych.

Biorąc pod uwagę, że w tym konkretnym przypadku sama okoliczność dokonania tylko księgowego odpisania należności przedawnionych nie stanowi „kasowego” wydatkowania środków finansowych, a ponadto:- zysk jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 r. Nr 76 poz. 694, a jego wysokość i zasady podziału ustalone wg zasad ), a jego wysokość i zasady podziału są wg zasad tejże ustawy, co m.in. oznacza że kwota zysku nie musi być równa kwocie posiadanych aktualnie środków finansowych, - dochód jest pojęciem zdefiniowanym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z zasadami przeznaczenia tego dochodu włącznie, a następnie wydatkowania w zależności od posiadanych w przyszłości środków finansowych, zaś jego kwota nie musi być równa kwocie zysku bilansowego, w związku z czym postanowiono jak w sentencji.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.