PD.423-47a/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego


Czy odpisanie należności nieściągalnej udokumentowanej i nieudokumentowanej, a dotyczącej opłat za lokal mieszkalny stanowi koszt gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

PD.423-47a/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. należności nieściągalne
  3. nieuiszczenie opłaty
  4. spółdzielnie mieszkaniowe
  5. zasoby mieszkaniowe
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) stwierdzam, że stanowisko Spółdzielni zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w części dotyczącej kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 19 czerwca 2007 r. wpłynął do tutejszego urzędu wniosek Spółdzielni o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego zgodnie z art. 4 ust. 1, ust. 11, ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali, własnościowe prawo do lokali oraz właściciele lokali mieszkalnych jak również osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali, własnościowe prawo do lokali oraz właściciele lokali mieszkalnych są obowiązani do uiszczania opłat zgodnie z postanowieniem statutu.

W Jednostce kwestię tą reguluje § 105 statutu Spółdzielni. Zgodnie § 107 pkt 1 statutu Spółdzielni opłaty, o których mowa w § 105 powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia 20 każdego miesiąca. W momencie zaprzestania uiszczania opłaty co najmniej w trzech okresach płatności Spółdzielnia wysyła wezwanie do zapłaty do członka Spółdzielni lub osoby nie będącej członkiem Spółdzielni. W przypadku nieuregulowania należności kierowana jest sprawa na drogę postępowania sądowego.
Po otrzymaniu postanowienia sądu i dalszym brakiem wpłaty należności kierujemy sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Brak możliwości wyegzekwowania należności doprowadza do eksmisji lokatorów. Zgodnie z ustawą o rachunkowości w bilansie nie mogą być wykazywane należności z tytułu dostaw i usług, których nieściągalność została udokumentowana i które nie mają wartości gospodarczej, wobec powyższego należności te są spisane w pozycji pozostałe koszty operacyjne dotyczące gospodarki zasobami mieszkaniowymi i stanowią koszty uzyskania przychodu tej gospodarki.
Natomiast należności z tego samego tytułu, których nieściągalność została nieudokumentowana (brak postanowienia o nieściągalności wydanego przez organ egzekucyjny -komornika) są kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w pozycji pozostałe koszty operacyjne i nie stanowią kosztu uzyskania przychodu lecz wpływają na zwiększenie dochodu, który na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 jest zwolniony z podatku dochodowego jeżeli zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Pytanie Spółdzielni brzmi: 1.Czy odpisanie należności nieściągalnej udokumentowanej i nieudokumentowanej, a dotyczącej opłat za lokal mieszkalny stanowi koszt gospodarki zasobami mieszkaniowymi?Zdaniem Spółdzielni –„Odpisane należności uznane za nieściągalne udokumentowane i nieudokumentowane ( brak postanowienia o nieściągalności wydanego przez organ egzekucyjny -komornika) są związane nie uiszczonymi opłatami, które obligatoryjnie winny być wnoszone przez członków Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali, własnościowe prawo do lokali oraz właściciele lokali mieszkalnych jak również osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokali, własnościowe prawo do lokali oraz właściciele lokali mieszkalnych. Ww. opłaty stanowią przychód Spółdzielni z gospodarki zasobami mieszkaniowymi wobec powyższego dokonany odpis winien być w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi”. Ustosunkowując się do przedstawionych wyżej kwestii, stwierdza się co następuje: Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Powyższe oznacza, iż zwolnione są jedynie te dochody, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. Wyłączone z dochodów wolnych od podatku zostały jednak dochody uzyskane z działalności innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy takie dochody zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.
W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
Definiując pojęcie lokalu mieszkalnego ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych powołuje się na art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), gdzie samodzielnym lokalem mieszkaniowym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, w szczególności takimi jak: piwnica, strych, komórka, garaż, służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Powoływana wyżej ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie zawiera definicji zasobu mieszkaniowego spółdzielni. Niemniej jednak analizując powszechnie dostępne publikacje oraz inne ustawy z zakresu prawa mieszkaniowego można zaobserwować pewną prawidłowość, jeżeli chodzi o operowanie przez autorów i ustawodawców pojęciem „gospodarki zasobami mieszkaniowymi”.

Przez "zasoby mieszkaniowe”, o których mowa w wyżej wymienionym przepisie art. 17 ust.1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć:
1) budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, jak w szczególności:- dźwigi osobowe i towarowe, - aparaty do wymiany ciepła, - kotłownie i hydrofornie wbudowane, - klatki schodowe, - strychy, piwnice, komórki,- garaże,2) pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: - budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, - kotłownie i hydrofornie wolnostojące,- osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,3) urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione jak:- zbiorniki-doły gnilne, szamba, - rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, - sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, - budowle inżynieryjne (studnie itp.),- budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,- inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np.: latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.
Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez Spółdzielnię składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od członków spółdzielni oraz właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni.Należności te kalkulowane są w takiej wysokości, aby pokrywały zarówno utrzymanie lokali mieszkalnych, pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich, jak również koszty ich zarządu i administracji.

Biorąc pod uwagę charakter tych opłat oraz pokrywanych z nich kosztów, należy przyjąć, iż w ramach zasobów mieszkaniowych mieszczą się nie tylko lokale mieszkalne, ale także pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z lokali mieszkalnych, jak również ułatwiające mieszkańcom dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.
Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty – np. „odpisanie należności nieściągalnej udokumentowanej i nieudokumentowanej”, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Jednocześnie należy zauważyć, że przy kwalifikacji kosztów dla celów podatkowych należy kierować się wyłącznie przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawych. (art.15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Dochód powstały z tego tytułu (jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania), w myśl art.17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Należy pamiętać, że w skład zasobów Spółdzielni wchodzą zasoby stanowiące zasoby mieszkaniowe oraz zasoby nie stanowiące zasobów mieszkaniowych.
Powyższe oznacza, że część kosztów stanowią koszty związane z gospodarką mieszkaniową, a część stanowią koszty pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni (np. koszty związane z lokalami użytkowymi i w najmie) .
Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
Zgodnie z art. 14 b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta natomiast wiążę organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy– do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 ustawy Ordynacja podatkowa służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.