PD/423-38/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku przejęcia przez spółkę z o.o. przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów należności nieściągalne przedsiębiorstwa państwowegow w kwocie wcześniej zaliczonej do przychodów podatkowych, a rozwiązany odpis aktualizujący tę należność przyjąć jako przychód do opodatkowania i wykazać powyższe zdarzenie w zeznanu CIT-8 za 2005 r. składanym przez podatnika?

PD/423-38/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. należności nieściągalne
  2. następstwo prawne
  3. przekształcanie podmiotów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 15.12.2005 r. (data wpł. 20.12.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Po analizie stanu faktycznego tut. organ uznał, że podatnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji, a w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z wniosku wynika, że w sierpniu 2005 r. spółka na mocy aktu notarialnego przejęła do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwo państwowe. Z dniem zawarcia w/w umowy przejmujący wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki tego przedsiębiorstwa.
Majątek przedsiębiorstwa państwowego po stronie aktywów składał się m. in. z należności od jednej z firm, zaliczonych wcześniej do przychodów w kwocie 1 550 000,- zł.
Po otrzymaniu prawomocnego wyroku sądu i skierowaniu sprawy do komornika równowartość odpisu aktualizującego w/w należności została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (bez kwoty podatku od towarów i usług).
Po kilku latach egzekucji komorniczej, w kwietniu 2005 r. komornik umorzył sprawę i zwrócił tytuł wykonawczy wobec bezskutecznej egzekucji.
Ponieważ postanowienie w tej sprawie zaginęło, przedsiębiorstwo państwowe w swoich księgach nie dokonało rozwiązania odpisu aktualizującego należność firmy oraz nie zaliczyło należności jako nieściągalnej w miesiącu wydania postanowienia. Księgi przedsiębiorstwa zamknięto na dzień 31.07.2005 r.
W listopadzie 2005 r. na prośbę spółki komornik przesłał kopię postanowienia o umorzeniu egzekucji.

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z powyższym można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów należności nieściągalne przedsiębiorstwa państwowego w kwocie wcześniej zaliczonej do przychodów podatkowych, a rozwiązany odpis aktualizujący tę należność przyjąć jako przychód do opodatkowania i wykazać powyższe zdarzenie w zeznaniu CIT-8 za 2005 r.r. składanym przez spółkę.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, jest w szczególności wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Z kolei art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2.
Stosownie do art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy za wierzytelności, o których mowa w ust. 1 pkt 25, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadającym stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego.
W związku z otrzymanym postanowieniem o nieściągalności, wartość należności odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów stanowią przychód podatkowy (art. 12 ust. 1 pkt 4d ustawy).
Równocześnie jeżeli zachodzą przesłanki wymienione w cyt. art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, to zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a) cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wierzytelności odpisane jako nieściągalne mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
W związku z tym, że przedsiębiorstwo państwowe nie dokonało rozwiązania odpisu aktualizującego, zatem następca prawny może uwzględnić skutki rozwiązania tego odpisu w przychodach i kosztach w zeznaniu rocznym CIT-8 za 2005 r.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 Ordynacji podatkowej).

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.