Należności nieściągalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to należności nieściągalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:


Czy odpisanie należności nieściągalnej udokumentowanej i nieudokumentowanej, a dotyczącej opłat za lokal mieszkalny stanowi koszt gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

Fragment:

(...) pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z lokali mieszkalnych, jak również ułatwiające mieszkańcom dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie. Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty – np. „odpisanie należności nieściągalnej udokumentowanej i nieudokumentowanej”, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Jednocześnie należy zauważyć, że przy kwalifikacji kosztów dla celów podatkowych należy kierować się wyłącznie przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawych. (art.15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Dochód powstały z tego tytułu (jako nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania), w myśl (...)

2011
1
kwi

Istota:

R. dostarcza odbiorcom energię elektryczną. Część należności za energię wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego stanowi dla wnioskodawcy należności nieściągalne, które często podlegają umorzeniu ze względu na bezskuteczność egzekucji, niską wartość zadłużenia, trudną sytuację materialną dłużnika itp. Czy wartość umorzonych zobowiązań stanowi dla dłużnika (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych w chwili podjęcia decyzji o zaliczeniu należności w koszty operacyjne wierzyciela oraz rodzi po stronie wierzyciela obowiązek wystawienia informacji PIT-8C?

Fragment:

(...) przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że R. - dostarczający energię elektryczną - "umarza" niektórym osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej cześć należności za tę energię wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego, ze względu na bezskuteczność egzekucji, niską wartość zadłużenia, czy trudną sytuację materialną dłużnika, tj. w sytuacji, gdy - według wnioskodawcy - przedmiotowe należności stanowią "należności nieściągalne". Dokumentem potwierdzającym "umorzenie długu" jest "decyzja członka zarządu R. S.A. w R. w sprawie umorzenia należności". Decyzja ta nie jest jednakże doręczana dłużnikowi, lecz stanowi "wewnętrzny dokument podatnika będący podstawą odpowiednich księgowań". Ponadto wnioskodawca stwierdził, że poprzez ww. działanie nie zwalnia dłużnika z długu. W rozpatrywanym zażaleniu R. podkreślił, że "zdarzają się sytuacje, że po pewnym okresie czasu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku przejęcia przez spółkę z o.o. przedsiębiorstwa państwowego do odpłatnego korzystania Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów należności nieściągalne przedsiębiorstwa państwowegow w kwocie wcześniej zaliczonej do przychodów podatkowych, a rozwiązany odpis aktualizujący tę należność przyjąć jako przychód do opodatkowania i wykazać powyższe zdarzenie w zeznanu CIT-8 za 2005 r. składanym przez podatnika?

Fragment:

(...) przedsiębiorstwo państwowe w swoich księgach nie dokonało rozwiązania odpisu aktualizującego należność firmy oraz nie zaliczyło należności jako nieściągalnej w miesiącu wydania postanowienia. Księgi przedsiębiorstwa zamknięto na dzień 31.07.2005 r. W listopadzie 2005 r. na prośbę spółki komornik przesłał kopię postanowienia o umorzeniu egzekucji. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w związku z powyższym można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów należności nieściągalne przedsiębiorstwa państwowego w kwocie wcześniej zaliczonej do przychodów podatkowych, a rozwiązany odpis aktualizujący tę należność przyjąć jako przychód do opodatkowania i wykazać powyższe zdarzenie w zeznaniu CIT-8 za 2005 r.r. składanym przez spółkę. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Związek .........., który jest podatnikiem przedmiotowo zwolnionym z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt. 4 i ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 z późn. zm.) powinien opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych przedwanione nieściągalne należności?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a, § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu otrzymanego w dniu 12 kwietnia 2005r. wniosku z dnia 6 kwietnia 2005r. (bez numeru) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego .......postanowił uznać stanowisko wyrażone we wniosku za niezgodne z prawem podatkowym. Wnioskodawca informując, że jest podatnikiem przedmiotowo zwolnionym z podatku dochodowego od osób prawnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt. 4 i ust. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), uzyskującym środki finansowe ze świadczenia różnych usług sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, stwierdził istnienie przedawnionych należności nierealnych już do odzyskania. Wnioskodawca prezentuje stanowisko, że w sytuacji, której: a)należności nie były (...)

2011
1
lut

Istota:

W odniesieniu do sprzedaży wierzytelności wynikającej z nie zapłaconej przez kontrahenta należności. Uzyskany przychód nie stanowi przychodu zaliczanego do przychodów działalności gospodarczej a ewentualna strata poniesiona w wyniku tej transakcji, nie jest kosztem uzyskania przychodu.

Fragment:

(...) Przedmiotem zapytania z dnia 6 grudnia 2004 r. złożonego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) jest zakres stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1997 r. o pdof w odniesieniu do sprzedaży wierzytelności wynikającej z nie zapłaconej przez kontrahenta należności. Według opinii wyrażonej w piśmie, uzyskany przychód nie stanowi przychodu zaliczanego do przychodów działalności gospodarczej a ewentualna strata poniesiona w wyniku tej transakcji, nie jest kosztem uzyskania przychodu. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany działając w trybie art. 14 a § 1ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. 137 poz. 926 ze zm. ) niniejszym wyjaśnia: Zgodnie z określeniem wynikającym z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o pdof ( Dz. U z 2000 nr. 14 poz. 176 ze zm. ) za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych zarachował jako przychód zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należność uznaną za nieściągalną. Na udokumentowanie tej nieściągalności Podatnik załączył postanowienie o umorzeniu dochodzenia wobec nie wykrycia sprawcy przestępstwa wydane przez Komendę Miejską Policji. Czy mogę uznać za koszt uzyskania przychodu należność uznaną za nieściągalną, która uprzednio na podstawie art. 14 updof została zarachowana jako przychód?

Fragment:

(...) Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem takich wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została uprawdopodobniona. Jak stanowi przepis art. 23 ust. 2 updof nieściągalność musi być w takim przypadku udokumentowana: 1) postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo 2) postanowieniem sądu o: a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek masy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, lub b) umorzeniu postępowania upadłościowego, gdy zachodzi okoliczność, o której mowa w lit.a lub c) ukończeniu (...)