IPPB5/4510-369/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowania środków pieniężnych uzyskiwanych przez Wnioskodawcę od Spółki w ramach świadczenia przez Spółkę usługi polegającej na obsłudze Wierzytelności, które Spółka uzyskała tytułem spłat przez Pożyczkobiorców Wierzytelności nabytych przez Wnioskodawcę w świetle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
IPPB5/4510-369/15-2/PSinterpretacja indywidualna
 1. należności licencyjne
 2. obowiązek
 3. ograniczenie
 4. pobór podatku
 5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 6. zapłata podatku
 7. zryczałtowany podatek dochodowy
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia wysokości podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego z tytułu udostępnienia licencji na korzystanie z Systemu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 16 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia wysokości podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego z tytułu udostępnienia licencji na korzystanie z Systemu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatniczka jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą. Podatniczka zawarła umowę franczyzy z X. (osoba prawna - spółka z o.o. prawa Niderlandów) - rezydentem podatkowym holenderskim (niderlandzkim). Na mocy tej umowy podatniczka stała się franczyzobiorcą sieci S. i zobowiązana została do poniesienia jednorazowej opłaty za dodanie (opłata za włączenie osób nie będących franczyzobiorcami S.). Niezależnie od w/w opłaty podatniczka zobowiązana jest do płatności cotygodniowych opłat licencyjnych w wysokości 8% od sprzedaży brutto (ust. 2 w/w umowy).

Zgodnie z umową franczyzy X. zapewnia Podatniczce:

 • nieprzerwany dostęp do Systemu, łącznie z wypożyczeniem kopii Podręcznika Prowadzenia Restauracji lub dostępem do elektronicznej wersji Podręcznika Prowadzenia Restauracji na stronie www.;
 • nieprzerwany dostęp do informacji dotyczących nowych opracowań, ulepszeń, technik i procesów objętych Systemem;
 • ograniczonej, niewyłącznej licencji na wykorzystanie Znaków w związku z prowadzeniem Restauracji w jednej lokalizacji w miejscu wspólnie przez strony zatwierdzonym;
 • szkolenia, reklamę oraz program pomocy franczyzobiorcy.

Po podpisaniu umowy podatniczka zapłaciła w/w jednorazową opłatę za dodanie (opłata za włączenie osób nie będących franczyzobiorcami S.). Po otwarciu restauracji, w jednym z kolejnych miesięcy tego samego roku podatkowego X. dokonał zwrotu na konto bankowe podatniczki połowy pobranej opłaty za dodanie.

W roku wypłaty należności Podatniczka nie odprowadziła od w/w wypłaty zryczałtowanego podatku dochodowego, gdyż w Jej ocenie, opłata ta w ogóle nie stanowiła należności licencyjnej.

Podatniczka dysponuje certyfikatem rezydencji franczyzodawcy na rok wypłaty należności.

Interpretacją indywidualną z 5 marca 2015 r., znak: IPPB5/4510-4/15-2/PS Minister Finansów uznał, iż w/w jednorazowa opłata za dodanie jest co do zasady opłatą licencyjną.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy podstawą opodatkowania z tytułu należności licencyjnej - jednorazowej opłaty za dodanie - jest kwota tej opłaty pomniejszona o dokonany przez franczyzodawcę w tym samym roku podatkowym zwrot połowy opłaty - w związku z czym podatek od płatnika powinien zostać uiszczony od tej pomniejszonej o dokonany zwrot jej części...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Warszawie 13.02.2002 r. (Dz. U. z 2003 r., nr 216, poz. 2120):

 1. „Należności licencyjne, powstające w Umawiającym się Państwie i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
 2. Jednakże należności licencyjne, o których mowa w ustępie 1 tego artykułu, mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z jego ustawodawstwem, ale jeżeli odbiorca jest osobą uprawnioną do należności licencyjnych, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych
 3. Właściwe organy Umawiających się Państw uzgodnią w drodze wzajemnego porozumienia sposób stosowania ustępu 2.
 4. Określenie "należności licencyjne" użyte w tym artykule oznacza wszelkiego rodzaju należności płacone za użytkowanie lub prawo do użytkowania wszelkich praw autorskich do dzielą literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru lub modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje dotyczące doświadczenia w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.”

Stosownie do art. 26 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy.

W ocenie Wnioskodawczyni, podstawa opodatkowania z tytułu należności licencyjnej - opłaty za dodanie - to kwota tej opłaty pomniejszona o dokonany przez franczyzodawcę zwrot połowy opłaty w tym samym roku - gdyż taka była rzeczywista finalna płatność z tytułu należności licencyjnej w roku podatkowym. W związku z brakiem zapłaty w/w podatku w roku podatkowym zapłaty należności - podatek ten winien zostać zapłacony wraz z odsetkami za zwłokę w chwili obecnej od podstawy opodatkowania - kwoty tej opłaty pomniejszonej o dokonany przez franczyzodawcę zwrot połowy opłaty wraz ze z złożeniem korekty informacji IFT-2 oraz deklaracji CIT-10Z.

Na prawidłowość takiego stanowiska wskazuje również konstrukcja informacji IFT-2 (poz. D.5 kol. e) - „Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu”) i deklaracji CIT-10Z (poz. D. l symbol 12 - „Kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu”).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –– tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPB5/4510-4/15-2/PS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.