IPPB5/423-976/14-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta na podstawie Umowy podlega w Polsce i opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz w konsekwencji, czy Wnioskodawca dokonując wypłaty w w. wynagrodzenia zobowiązany jest, jako płatnik, do poboru tego podatku ?
IPPB5/423-976/14-2/AJinterpretacja indywidualna
  1. należności licencyjne
  2. ograniczony obowiązek podatkowy
  3. oprogramowanie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2014 r. (data wpływu 9 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę oraz obowiązku pobrania podatku u źródła od wartości wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nabycia oprogramowania przeznaczonego do dalszej odsprzedaży - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania w Polsce wynagrodzenia wypłacanego przez Wnioskodawcę oraz obowiązku pobrania podatku u źródła od wartości wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nabycia oprogramowania przeznaczonego do dalszej odsprzedaży.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej X. świadczy na rzecz swoich klientów usługi telekomunikacyjne. Mając na względzie poszerzenie i wzbogacenie oferty, Spółka oferuje im także usługi dodatkowe. Jednymi z rodzajów usług dodatkowych dostarczanych klientom X. są usługi bezpiecznego Internetu (obejmujące w szczególności ochronę antywirusową, antyspamową, kontrolę rodzicielską, itp., wirtualny dysk, czy backup online. Świadczenie ww. usług realizowane jest we współpracy z kontrahentem, będącym rezydentem podatkowym Finlandii. Współpraca stron polega na tym, że kontrahent dostarcza X. swoje usługi i produkty, w szczególności oprogramowanie komputerowe, w celu ich dostarczenia przez Netię użytkownikom końcowym. Z zawartej z nim Umowy wynika, że X. nabywa od kontrahenta usługi i produkty informatyczne w celu dalszej odsprzedaży użytkownikom końcowym. W związku z nabyciem egzemplarzy programów komputerowych lub innych produktów kontrahenta w celu ich odsprzedaży użytkownikom końcowym X. nie nabywa praw autorskich ani licencji do tych programów. Prawa do utworów przysługują nadal wyłącznie kontrahentowi i dopiero użytkownik końcowy dokonując instalacji oprogramowania iub mobilnej aplikacji, dokonuje rejestracji wyrażając zgodę na warunki, na jakich kontrahent X. umożliwia mu korzystanie z programu (warunki licencji kontrahenta), X. nabywa faktycznie jedynie niewyłączne prawo zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu do oprogramowania użytkownika końcowego.

Zgodnie z warunkami licencji udzielanej użytkownikowi końcowemu przez kontrahenta uzyskuje on wyłącznie nieprzenoszalne i niewyłączne prawo do używania oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług kontrahenta.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz kontrahenta na podstawie Umowy podlega w Polsce i opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz w konsekwencji, czy Wnioskodawca dokonując wypłaty w w. wynagrodzenia zobowiązany jest, jako płatnik, do poboru tego podatku ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wynagrodzenie wypłacane przez niego na rzecz kontrahenta na podstawie Umowy nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji, wnioskodawca dokonując wypłaty ww. wynagrodzenia nie jest zobowiązany do poboru tego podatku jako płatnik.

Kontrahent wnioskodawcy wystąpił do Ministra Finansów, jako podatnik, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymywanego przez niego od polskich rezydentów na podstawie umów analogicznych, jak łącząca go z wnioskodawcą.

W odpowiedzi, w interpretacji indywidualnej z 28 sierpnia 2014 roku, sygn. akt IPPB5/423-655/14-2/AM, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów, zgodził się ze stanowiskiem wyrażonym przez kontrahenta we wniosku i uznał ww. wynagrodzenia za nie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej jako: updop) podatnicy, jeżeli nie mają na terenie Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 updop z tytułu uzyskanych w Polsce przychodów z odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury łub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) pobierany jest podatek dochodowy w wysokości 20% przychodów.

Ww. regulacja stosowana jest z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnego opodatkowania, których Polska jest stroną. Biorąc pod uwagę to, że kontrahent jest rezydentem Finlandii, wzięcia pod uwagę wymagają zapisy Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w dniu 8 czerwca 2009 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 37, poz. 205, dalej jako: uupo).

Art. 7 ust. 1 uupo przewiduje opodatkowanie zysków z przedsiębiorstw wyłącznie w państwie siedziby przedsiębiorstwa. Reguła ta nie dotyczy szczególnych rodzajów dochodów uregulowanych odrębnie w konwencji. Dochodami takimi są między innymi należności licencyjne. Zgodnie z art. 12 uupo należności licencyjne powstałe w Polsce wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Finlandii podlegają co do zasady opodatkowaniu w Finlandii, ale mogą być też opodatkowane w Polsce, jednak w wysokości nie przekraczającej 5% wypłacanych kwot.

W regulacji tej sformułowana została dodatkowo definicja należności licencyjnych, obejmująca różnego rodzaju należności uzyskiwane w związku z korzystaniem lub prawem do korzystania z wszelkiego rodzaju praw autorskich do dzieła literackiego, artystycznego lub naukowego, włącznie z filmami dla kin oraz filmami lub taśmami transmitowanymi w radiu lub telewizji, wszelkiego patentu, znaku towarowego, wzoru, modelu, planu, tajemnicy technologii lub procesu produkcyjnego lub za korzystanie lub prawo korzystania z urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego lub za informacje związane z doświadczeniem zawodowym w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

Zgodnie z treścią Umowy Wnioskodawca uzyskuje prawo zapewnienia użytkownikom końcowym dostępu do oprogramowania kontrahenta, nie nabywając jakichkolwiek praw autorskich, czy licencji do tego oprogramowania,

Wszelkie prawa autorskie związane z przedmiotem urnowy pozostają własnością kontrahenta i (lub) stron trzecich, od których kontrahent mógł uzyskać takie prawa, a prawo do korzystania z niego, licencja na korzystanie z oprogramowania udzielana jest bezpośrednio przez kontrahenta użytkownikowi końcowemu i obejmuje wyłącznie zgodę na używanie przez użytkownika oprogramowania kontrahenta w celu korzystania z jego usług.

W związku z powyższym należy przyjąć, że wynagrodzenie otrzymywane przez kontrahenta na podstawie Umowy nie mieści się w katalogu należności wskazanych w art. 12 uupo, w szczególności nie stanowi ono opłaty za korzystanie lub prawo korzystania z praw autorskich, a w konsekwencji nie ma charakteru opłaty licencyjnej w rozumieniu uupo.

Brak kwalifikacji ww. opłat jako należności licencyjnych oznacza, że zastosowanie znajdzie do nich ogólna reguła wyrażona w art. 7 ust. 1 określająca wyłączne miejsce ich opodatkowania na miejsce siedziby kontrahenta.

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie nie tylko w ww. interpretacji indywidualnej wydanej na wniosek kontrahenta, ale też w szeregu innych interpretacji wydanych w analogicznych stanach faktycznych (np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 stycznia 2014 roku, sygn. akt IPPB5/423-823/13-2/IŚ, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 20 listopada 2012 roku, sygn. akt IBPBI/2/423-1049/12/PC, interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 stycznia 2014 roku, sygn. akt ILPB4/423-409/13-3/MC).

Jeżeli więc wynagrodzenie kontrahenta wypłacane na podstawie Umowy nie podlega opodatkowaniu w Polsce, wnioskodawca nie jest zobowiązany do potrącenia z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zryczałtowanego podatku na podstawie art. 26 ust. 1 updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1  Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, że w Dzienniku Ustaw z 2014 r. pod poz. 851 opublikowano tekst jednolity ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.