IPPB5/423-525/12-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy, wypłacane wynagrodzenia (tantiemy) z tytułu korzystania z praw autorskich wypłacane przez SP Sp. z o.o. do spółki SE GmbH w Austrii posiadającej 90% udziałów w SP Sp. z o.o. mogą być zwolnione z podatku dochodowego (tzw. podatku „u źródła”) także w przypadku, gdy wypłacane są przed dniem 1 lipca 2013 r. ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27.06.2012 r. (data wpływu 02.07.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do opodatkowania u źródła należności licencyjnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do opodatkowania u źródła należności licencyjnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. („Spółka”, „Wnioskodawca”) zamierza wypłacić do spółki S. GmbH z siedzibą w Austrii należności licencyjne z tytułu eksploatacji praw autorskich do utworów muzycznych i słowno-muzycznych. S. GmbH posiada 90% udziałów w kapitale zakładowym Sp. z o.o.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy, wypłacane wynagrodzenia (tantiemy) z tytułu korzystania z praw autorskich wypłacane przez Sp. z o.o. do spółki S. GmbH w Austrii posiadającej 90% udziałów w Sp. z o.o. mogą być zwolnione z podatku dochodowego (tzw. podatku „u źródła”) także w przypadku, gdy wypłacane są przed dniem 1 lipca 2013 r. ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Spółki wynagrodzenia (tantiemy) z tytułu korzystania z praw autorskich wypłacane przez Wnioskodawcę do spółki z siedzibą w Austrii, posiadającej co najmniej 25% udziałów w kapitale spółki będącej wnioskodawcą, mogą być zwolnione z podatku dochodowego (tzw. podatku „u źródła”) także w przypadku, gdy wypłacane są przed dniem 1 lipca 2013 r. Zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (tj. także przychody z praw autorskich lub praw pokrewnych), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
   1. spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
   2. położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej;
  1. uzyskującym przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
  2. spółka:
   1. o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, lub
   2. o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1
   3. (uchylona);
  3. odbiorcą należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
   1. spółka, o której mowa w pkt 2, albo
   2. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

  Powyższe przesłanki zastosowania zwolnienia są spełnione gdyż:

  1. Wypłacającym należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, jest polska spółka z o.o., a zatem niewątpliwie spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Uzyskującym przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ma być spółka austriacka spółka S. GmbH, a zatem spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym spółka ta nie korzysta ze zwolnienia od podatku od całości swoich dochodów;
  3. Spółka S. GmbH posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki SP Sp. z o.o. Co prawda S. GmbH nie posiada jeszcze udziałów w Sp z o.o. nieprzerwanie od dwóch lat, ale zgodnie z treścią powołanego wyżej przepisu art. 21 ust. 5 ustawy CIT zwolnienie może mieć zastosowanie także wtedy gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania 25% udziałów (akcji) upływać będzie dopiero po dniu uzyskania przez tę spółkę przychodu o ile S. GmbH w ciągu dwuletniego okresu nie sprzeda swoich udziałów;
  4. S. GmbH będzie odbiorcą należności.

  Zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533) podatek dochodowy od przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzyskanych przez podatników o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 tej ustawy, ustala się w wysokości

  1. 10% przychodów od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2009 r.,
  2. 5% przychodów od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

  - jeżeli spełnione są łącznie warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

  Przepis ten wprowadził zasadę opodatkowania opisanych wyżej przychodów przy zastosowaniu obniżonej stawki w okresach przejściowych, ale jednocześnie wyraźnie stanowi także, że warunkiem zastosowania takiej stawki podatku, a zatem jednocześnie warunkiem braku zwolnienia jest łączne spełnienie przesłanek opisanych w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W ocenie Wnioskodawcy przepis ten mógł odnosić się jedynie do przesłanek określonych w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu takim jakie obowiązywało w dniu 18 listopada 2004 r. Choć przepis art. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254 poz. 2533) nie został zmieniony ani uchylony, to należy zauważyć, ze w treści art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011.102.585) dokonano zmian w treści art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na mocy których dodano nowy ust. 3c stanowiący, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się, jeżeli spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania Przepis ten określa przesłankę zwolnienia, która została wyłączona z treści ust. 3 i przeniesiona do nowego ust. 3c, który wszedł w życie od 2 czerwca 2011 r. Jednocześnie zmianie uległa treść art. 21 ust. 3. W ocenie Wnioskodawcy jest to nowa i samodzielna podstawa zwolnienia przychodów z tytułu praw autorskich z podatku dochodowego. W roku 2004 ustawodawca nie mógł bowiem wyłączyć ani opóźnić wejścia w życie nieznanych jeszcze przepisów, które zostały uchwalone i weszły w życie dopiero w roku 2011. Przepisy art. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533) odnoszą się do treści art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w konkretnym brzmieniu obowiązującym w dniu 18 listopada 2004 r. Skoro w treści art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2011.102.585) przyjęto, że od dnia 2 czerwca 2011 r. „Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 stosuje się, jeżeli spółka o której mowa w ust. 3 pkt 2 nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania” to przepis ten należy uznać za samodzielną podstawę do zastosowania całkowitego zwolnienia od podatku dochodowego przedmiotowych przychodów także przed dniem 1 lipca 2013 r.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego się za nieprawidłowe.

  Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej także: „updop”), podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

  Przy czym ww. art. 3 ust. 2 updop stanowi, iż podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Jednocześnie w myśl art. 21 ust. 3 powołanej ustawy zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. wypłacającym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
   1. spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
   2. położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. uzyskującym przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
  3. spółka:
   1. o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, lub
   2. o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1
   3. (uchylona);
  4. odbiorcą należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
   1. spółka, o której mowa w pkt 2, albo
   2. zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

  Jednakże stosownie do treści art. 7 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 18 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 254, poz. 2533), obowiązującego od 01.07.2005 r., zwolnienie określone w ww. art. 21 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1 (tj. updop - przyp. tut. Organu podatkowego), ma zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od dnia 1 lipca 2013 r.

  Literalne brzmienie powyższego przepisu wskazuje jednoznacznie, iż zwolnienie określone w art. 21 ust. 3 updop może mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 lipca 2013 r.

  W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, zgodnie z którym wynagrodzenia (tantiemy) z tytułu korzystania z praw autorskich wypłacane przez Wnioskodawcę do spółki z siedzibą w Austrii, posiadającej co najmniej 25% udziałów w kapitale spółki będącej wnioskodawcą, mogą być zwolnione z podatku dochodowego (tzw. podatku „u źródła”) także w przypadku, gdy wypłacane są przed dniem 1 lipca 2013 r. należy uznać za nieprawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.