IBPBII/1/415-890/14/BJ | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle obowiązujących przepisów w odniesieniu do opisanej sytuacji Gospodarstwo będzie zobowiązane do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu opłat licencyjnych od licencjodawców zagranicznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo zastrzeżenia uczynionego w ust. 2 tego artykułu i wskazującego na przyjęcie rozwiązań wynikających z umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu?
IBPBII/1/415-890/14/BJinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. działalność rolnicza
 3. działy specjalne produkcji rolnej
 4. należności licencyjne
 5. nierezydent
 6. obowiązek płatnika
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 października 2014 r. (data wpływu do Biura – 28 października 2014 r.), uzupełnionym 14 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 29 grudnia 2014 r. znak: IBPB II/1/415-890/14/BJ wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 14 stycznia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Gospodarstwo jest jednostką działającą na zasadzie osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą, zarejestrowanym jedynie w systemie REGON.

Od 1986 roku Gospodarstwo zajmuje się mikrorozmnażaniem roślin wrzosowatych: różaneczników, azalii, kalmii, różnych gatunków i odmian borówek. Do sprzedaży (hurtowej) oferuje się wyłącznie młode rośliny do dalszej uprawy w szkółkach i na plantacjach. Są to wyłącznie odmiany licencyjne i prawnie chronione.

W związku z tym Gospodarstwo zawiera umowy licencyjne z podmiotami krajowymi jak również zagranicznymi.

Jednym z kontrahentów Gospodarstwa jest firma niemiecka działająca na podobnych zasadach do Gospodarstwa. Firma ta nie jest powiązana kapitałowo, ani w inny sposób z Gospodarstwem. Wnioskodawca jest w posiadaniu oryginału zaświadczenia o rezydencji podatkowej wspomnianej firmy, wydanego przez niemiecki organ skarbowy. Z dostępnych Wnioskodawcy danych wynika, że firma niemiecka nie posiada oddziału na terenie Polski. Od firmy niemieckiej Gospodarstwo nabywa licencje na rozmnażanie niektórych gatunków roślin służących bieżącej działalności gospodarczej.

Należności z tytułu opłat licencyjnych Gospodarstwo jeszcze nie wypłaciło.

Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do niektórych przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, w tym z tytułu należności licencyjnych, ustala się podatek dochodowy w wysokości 20% przychodów z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 12 ust. 1 umowy polsko-niemieckiej stanowi, że należności licencyjne powstające w Umawiającym się Państwie, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże, w myśl art. 12 ust. 2 umowy polsko-niemieckiej, należności licencyjne, do których odnosi się ustęp 1 tego artykułu, mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z prawem tego Państwa, lecz jeżeli odbiorca jest właścicielem należności, to ustalony w ten sposób podatek nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji (art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W piśmie z 7 stycznia 2015 r. (data wpływu do Biura – 14 stycznia 2015 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wyjaśnił, że Gospodarstwo Ogrodnicze zgodnie z art. 10 pkt. l ustawy o działalności gospodarczej nie podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców, a z kolei zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 5a pkt 6) przychody z działalności zarobkowej Gospodarstwa są zaliczane do przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej ( art. l0 ust. l pkt 4 wym. ustawy).

Nieścisłość, która pojawiła się w zdaniu „Gospodarstwo nabywa licencje na rozmnażanie niektórych gatunków roślin służących bieżącej działalności gospodarczej” wynikła z użycia niewłaściwego (potocznego) określenia działalności rolniczej.

Reasumując, działalność Wnioskodawcy jako właściciela Gospodarstwa Ogrodniczego nie jest działalnością gospodarczą tylko rolniczą – działy specjalne produkcji rolnej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z informacją uzyskaną od podmiotu niemieckiego jest to osoba fizyczna, prowadząca szkółkę roślin jako jedyny właściciel.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle obowiązujących przepisów w odniesieniu do wyżej opisanej sytuacji Gospodarstwo będzie zobowiązane do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu opłat licencyjnych od licencjodawców zagranicznych, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo zastrzeżenia uczynionego w ust. 2 tego artykułu i wskazującego na przyjęcie rozwiązań wynikających z umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu (tu konwencji)...

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro konwencja dopuszcza opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw z tytułu należności licencyjnych w drugim umawiającym się państwie (Niemcy), to należności licencyjne dla gospodarstwa niemieckiego mogą być wypłacane w pełnej wysokości bez pobierania podatku w Polsce.

Wnioskodawca podkreślił, że osoba fizyczna działająca w imieniu Gospodarstwa nie jest przedsiębiorcą jak również najprawdopodobniej firma niemiecka również nie ma statusu przedsiębiorcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.).

W myśl art. 2 ust. 2 cyt. ustawy działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
 5. - licząc od dnia nabycia.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 powołanej ustawy działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, przez działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zasada ograniczonego obowiązku podatkowego stanowi, że Polska, na terytorium której znajduje się źródło uzyskiwania przychodów, ma suwerenne prawo do opodatkowania podmiotów niebędących jej rezydentami podatkowymi w zakresie dochodów uzyskiwanych z takiego źródła.

W myśl art. 3 ust. 2b ww. ustawy za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym. Tak więc ustawodawca dopuszcza istnienie także innych dochodów, które należy uznać za osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Za dochody osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznać należy również dochody nie osiągnięte w wyniku czynności dokonywanych na terytorium Polski, a mające swoje źródło w Polsce, jak np. dochody z należności licencyjnych uzyskane przez osoby nie mające w Polsce miejsca zamieszkania.

Stosownie do treści art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że działalność Wnioskodawcy jako właściciela Gospodarstwa Ogrodniczego nie jest działalnością gospodarczą tylko rolniczą – działy specjalne produkcji rolnej. Gospodarstwo zawiera umowy licencyjne z podmiotami krajowymi jak również zagranicznymi. Jednym z kontrahentów Gospodarstwa jest firma niemiecka działająca na podobnych zasadach do Gospodarstwa. Jest to osoba fizyczna, prowadząca szkółkę roślin jako jedyny właściciel. Wnioskodawca jest w posiadaniu oryginału zaświadczenia o rezydencji podatkowej wspomnianej firmy, wydanego przez niemiecki organ skarbowy. Firma niemiecka nie posiada oddziału na terenie Polski. Od firmy niemieckiej Gospodarstwo nabywa licencje na rozmnażanie niektórych gatunków roślin.

Wątpliwość Wnioskodawcy sprowadza się do obowiązku pobrania podatku dochodowego od wypłacanych należności licencyjnych podmiotowi niemieckiemu.

Wnioskodawca uważa, że należności licencyjne dla gospodarstwa niemieckiego mogą być wypłacane w pełnej wysokości bez pobierania podatku w Polsce.

Zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez nierezydentów reguluje m.in. art. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a, przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Stosownie do art. 41 ust. 4 pow. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej a tym samym nie jest płatnikiem, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to – bez względu na to czy wskazane należności licencyjne podlegają opodatkowaniu w Polsce – nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu opłat licencyjnych na rzecz gospodarstwa niemieckiego w wysokości określonej w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że Wnioskodawca ma prawo wypłacać należności w pełnej wysokości, bez pobierania podatku.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, aczkolwiek z innych przyczyn niż wskazał Wnioskodawca.

Nadmienić należy, że z uwagi na fakt, iż na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika, bezprzedmiotowym stało się rozważanie czy wskazane należności podlegają w Polsce opodatkowaniu – zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.